Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af din frem­tids­fuld­magt

Mennesker krydser vejen ved et fodgængerovergang.
A photo of Anna
Anna, jurist
19.7.2023 ● 2 minutter
Del artiklen
Hvis du ønsker at ændre eller til­ba­ge­kalde din frem­tids­fuld­magt, skal du følge denne frem­gangs­må­de.

I denne ar­ti­kel vil vi gen­nem­gå, hvor­dan du ændrer eller til­ba­ge­kal­der en frem­tids­fuld­magt samt hjælpe dig med at holde styr på alle de ting, du skal over­veje i din æn­drede frem­tids­fuld­magt.

Til­ba­ge­kal­delse eller æn­dring af din frem­tids­fuld­magt

Hvis du ønsker, at til­ba­ge­kalde eller ændre din frem­tids­fuld­magt kommer frem­gangs­må­den an på, hvor­vidt fuld­mag­ten al­le­rede er un­der­skre­vet hos en notar. Hvis den endnu ikke er un­der­skre­vet, kan du slette frem­tids­fuld­mag­ten på ting­lys­ning.dk og op­ret­te en ny med de øn­skede æn­drin­ger.

Hvis frem­tids­fuld­mag­ten al­le­rede er un­der­skre­vet hos en notar, skal til­ba­ge­kal­delse eller æn­dring ske ved, at du op­ret­ter en ny frem­tids­fuld­magt, der skal un­der­skri­ves og god­ken­des af no­ta­ren. Dette er bl.a. for at sikre, at du hand­ler efter dit eget ønske, og at du er i for­nufts­mæs­sig til­stand.

Hvis din frem­tids­fuld­magt al­le­rede er trådt i kraft, kan den kun til­ba­ge­kal­des eller ændres, hvis du for­står, hvad en til­ba­ge­kal­delse eller æn­dring in­de­bæ­rer. Dette af­gø­res af Fa­mi­li­e­rets­hu­set efter an­mod­ning fra dig.

💡 Hos Aatos kan du nemt op­ret­te en ny frem­tids­fuld­magt, hvis du ønsker at til­ba­ge­kalde eller ændre din nu­væ­rende frem­tids­fuld­magt.

Hu­ske­li­ste ved til­ba­ge­kal­delse eller æn­dring af frem­tids­fuld­magt

Med en frem­tids­fuld­magt kan du be­slut­te, hvem der skal tage sig af dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold. Hvis den frem­tids­fuld­mæg­tige skal tage sig af dine øko­no­miske for­hold, kan det bl.a. in­de­bære at lave be­ta­lings­af­ta­ler med banker, at søge of­fent­lige ydel­ser eller at om­læg­ge even­tu­el­le lån i fast ejen­dom.

Hvis en frem­tids­fuld­mæg­tig skal tage sig af dine per­son­lige for­hold, kan de ek­sem­pel­vis søge of­fent­lig hjælp såsom hjem­me­hjælp, komme med ønsker til din pleje og omsorg eller anmode om ak­tind­sigt i dine jour­na­ler. Husk, at det ikke be­hø­ver være den samme person, der tager sig af disse for­hold, og at kan vælge, at flere frem­tids­fuld­mæg­tige skal va­re­tage dine in­ter­es­ser.

Du kan også vælge, at den samme person tager sig af både de øko­no­miske og per­son­lige for­hold, hvil­ket er det, som de fleste vælger at gøre.

💡 Ved at lave en frem­tids­fuld­magt hos Aatos kan du være så spe­ci­fik, som du ønsker, så du ikke ender med at sidde til­bage med en fø­lelse af uklar­hed eller et behov for at lave æn­drin­ger.

Har du fået det hele med?

Der kan være mange ting at for­holde sig til, når du til­ba­ge­kal­der eller ændrer din frem­tids­fuld­magt. Derfor vil vi nu give dig en over­sigt over en række af de ting, det kan være vig­tige at tage stil­ling til. Så­fremt du giver den eller de frem­tids­fuld­mæg­tige ret til at va­re­tage både dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold, vil ne­den­stå­ende være om­fat­tet af frem­tids­fuld­mag­tens omfang.

  • Salg af bolig: Hvis du har spe­ci­fik­ke ønsker til, hvor­vidt en frem­tids­fuld­mæg­tig må sælge din bolig og under hvilke om­stæn­dig­he­der, vil det være en god idé at in­klu­dere det i din frem­tids­fuld­magt.
  • In­ve­ste­rin­ger: Hvis du har in­ve­ste­rin­ger, ek­sem­pel­vis aktier eller ob­liga­tio­ner, bør du over­veje, hvor­vidt du vil give den fuld­mæg­tige adgang til at in­ve­stere på dine vegne. 
  • Flere fuld­mæg­tige: Du be­hø­ver ikke at vælge én person, der skal va­re­tage alle dine for­hold. Du kan frit vælge, at for­skel­lige fuld­mæg­tige skal va­re­tage for­skel­lige op­ga­ver. 
  • Di­gi­tal arv: Hvis du har pro­filer på so­ci­a­le medier, kan du spe­ci­fi­cere, hvem der skal have ret­tig­hed til at bruge eller slette disse pro­filer.
  • Gaver: Frem­tids­fuld­mæg­ti­gen kan på dine vegne ek­sem­pel­vis give sæd­van­lige gaver til jul og fød­sels­dag mv. til per­so­ner, som du er knyt­tet til, og som du hidtil har givet så­dan­ne gaver. Hvis du ønsker, at din(e) frem­tids­fuld­mæg­tige skal kunne give større gaver, skal du i frem­tids­fuld­mag­ten præ­ci­sere dette, ved at skrive hvem der kan mod­tage så­dan­ne gaver, og hvil­ket beløb ga­ver­ne skal være på.
  • Frem­tids­fuld­mæg­ti­ges løn: Hvis du mener, at din(e) frem­tids­fuld­mæg­tige skal have en løn for at va­re­tage dine in­ter­es­ser, kan du med fordel også have dette med i fuld­mag­ten.
  • An­svar­lig­hed: Det er sådan, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set har et “hvi­lende tilsyn” med din frem­tids­fuld­mæg­ti­ges dis­po­si­tio­ner. Hvis Fa­mi­li­e­rets­hu­set bliver op­mærk­som­me på, at der bliver hand­let imod dine in­ter­es­ser, kan de gribe ind over for den fuld­mæg­tige. Du kan også vælge et privat aktivt tilsyn, hvor du ud­væl­ger en person, som du stoler på til at stå for til­sy­net. Det kan ek­sem­pel­vis være en ad­vo­kat eller en person, som du stoler på. Hvis du ønsker et privat aktivt tilsyn, skal det an­gi­ves i frem­tids­fuld­mag­ten. Det er vig­tigt, at have spurgt ved­kom­men­de, om de vil stå for det pri­vate tilsyn.

Du sikrer, at der hand­les ud fra dine in­ter­es­ser med en frem­tids­fuld­magt

For­hå­bent­ligt kan oven­stå­ende hu­ske­li­ste hjælpe dig til at over­veje dine ønsker, inden du op­ret­ter, til­ba­ge­kal­der eller ændrer din frem­tids­fuld­magt.

Hos Aatos er vi klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for mere vej­led­ning eller juri­disk rå­d­giv­ning. Du kan nemt og hur­tigt op­ret­te din (nye) frem­tids­fuld­magt, der er skræd­der­sy­et til dig og dine ønsker.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.