Frem­tids­fuld­magt uden MitID

En mand kigger ud mod horisonten.
aatos-author-icon.png
Aatos
19.7.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Dan­mark er et di­gi­talt land, hvil­ket på mange måder er fan­ta­stisk, da du mere eller mindre kan un­der­skrive alle do­ku­men­ter online. For mange ældre men­ne­sker er det dog en ud­for­dring, og de føler sig ut­ryg­ge ved de di­gi­ta­le sy­ste­mer. Hvis du hører til blandt grup­pen, der er fri­ta­get MitID, kan du selv­føl­ge­lig stadig op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter.

Hvis du gerne vil op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, men ikke har MitID, er du havnet det rette sted. Har du ikke MitID, kan du få en frem­tids­fuld­magt i pa­pir­ud­gave. Frem­tids­fuld­mag­ten skal un­der­skri­ves hos Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

💡 Læs mere: Hvor­dan du op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt med MitID?

Hvem er fri­ta­get for MitID?

Er du fri­ta­get for MitID, be­ty­der det også, at du er fri­ta­get for at un­der­skrive do­ku­men­ter di­gi­talt og mod­tage di­gi­tal post fra det of­fent­lige.

Du skal op­fylde én af føl­gende be­tin­gel­ser for at blive fri­ta­get for MitID:

 • Du har ikke adgang til en com­pu­ter eller in­ter­net­for­bin­delse, hvor du bor
 • Du har sprog­lige van­ske­lig­he­der og har svært ved at læse og forstå dansk
 • Du lider af enten en kog­ni­tiv eller fysisk funk­tions­ned­sæt­telse, der gør, at du ikke kan mod­tage di­gi­tal post
 • Du er hjem­løs
 • Du er per­ma­nent ud­rejst af Dan­mark
 • Det er rent prak­tisk ikke muligt for dig at have MitID

Du kan anmode om fri­ta­gelse fra di­gi­tal post på borger.dk.

Læs mere: Hvor­når af­vi­ses en frem­tids­fuld­magt?

Un­der­skriv din frem­tids­fuld­magt uden MitID

Det er en be­tin­gelse for, at du kan un­der­skrive din frem­tids­fuld­magt, at du er fri­ta­get fra di­gi­tal post, som be­skre­vet oven­for. Det be­ty­der, at hvis du al­le­rede har MitID, skal du un­der­skrive do­ku­men­tet di­gi­talt eller anmode om fri­ta­gelse.

Er du fri­ta­get for at mod­tage di­gi­tal post og un­der­skrive di­gi­talt, kan du få din frem­tids­fuld­magt i en pa­pir­ud­gave, så du kan un­der­skrive den i hånden. Her skal du besøge Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der sørger for, at frem­tids­f­ud­l­mag­ten bliver re­gi­stre­ret i Frem­tids­fuld­mag­tre­gi­stret.

Husk at Fa­mi­li­e­rets­hu­set ikke kan hjælpe dig med ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt. Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan kun hjælpe dig med at un­der­skrive frem­tids­fuld­mag­ten. Hvis du har brug for hjælp til op­ret­tel­sen af frem­tids­fuld­mag­ten, bør du søge råd og vej­led­ning fra en ad­vo­kat, en jurist eller ek­sem­pel­vis hos Aatos.

Un­der­skrive din frem­tids­fuld­magt uden MitID - Guide

Når du har fået op­ret­tet din frem­tids­fuld­magt, skal du gøre føl­gende, for at frem­tids­fuld­mag­ten bliver gyldig.

Det al­ler­før­ste, du skal gøre, er at sende disse in­for­ma­tio­ner til Fa­mi­li­e­rets­hu­set:

 • En kopi af din frem­tids­fuld­magt
 • Dit navn, adres­se, te­le­fon­num­mer og CPR-nummer
 • Navne og CPR-numre for de fuld­mæg­tige, du har an­gi­vet i din frem­tids­fuld­magt
 • Do­ku­men­ta­tion for, at du er fri­ta­get for at mod­tage di­gi­tal post

⚠️ CPR-numre skal skri­ves på en blan­ket med stamop­lys­nin­ger. Disse op­lys­nin­ger skal ikke fremgå af selve frem­tids­fuld­mag­ten, idet dette do­ku­ment vil blive of­fent­ligt til­gæn­ge­ligt i Per­son­bo­gen, hvis frem­tids­fuld­mag­ten træder i kraft.

Alle disse do­ku­men­ter kan sendes som god gam­mel­dags post eller til deres e-mail på post@fa­mi­li­e­rets­hu­set.dk.  Fa­mi­li­e­rets­hu­set kon­tak­ter dig her­ef­ter enten via te­le­fon eller skrift­ligt med in­for­ma­tion om, hvor­når du skal møde op i en af deres af­de­lin­ger.

Når du møder op på Fa­mi­li­e­rets­hu­set, skal du med­bringe føl­gende do­ku­men­ter:

 • En pa­pir­ud­gave af frem­tids­fuld­mag­ten - denne bruges til un­der­skrif­ter­ne
 • Gyldig bil­led­le­gi­ti­ma­tion. Dette kan være kø­re­kort eller pas. Det er vig­tigt, at dit CPR-nummer frem­går af bil­led­le­gi­ti­ma­tio­nen, så Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan kon­trol­lere din iden­ti­tet
 • Navne og CPR-numre på de frem­tids­fuld­mæg­tige hvis du ikke har ud­fyldt stamop­lys­nin­ger på for­hånd

Når Fa­mi­li­e­rets­hu­set har kon­trol­le­ret din iden­ti­tet, gen­nem­går de frem­tids­fuld­mag­ten med dig. Dette er for at sikre, at du for­står hele ind­hol­det af do­ku­men­tet, og at det er dine ønsker, der er an­gi­vet i frem­tids­fuld­mag­ten. Er alt, som det skal være, un­der­skri­ver du frem­tids­fuld­mag­ten. Her­ef­ter sørger Fa­mi­li­e­rets­hu­set for, at do­ku­men­tet re­gi­stre­res.

⚠️ Husk! Frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar

Læs mere: Per­son­bo­gen og frem­tids­fuld­magt

Få hjælp til din frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Med en frem­tids­fuld­magt har du 100 % kon­trol over, hvem du giver fuld­magt til og under hvilke om­stæn­dig­he­der, hvis du en dag skulle få brug for det. Det kan være, hvis du kommer ud for en ulykke, du får demens eller lig­nende, og du dermed ikke læn­gere kan tage vare på dine per­son­lige for­hold og øko­nomi.

En frem­tids­fuld­magt træder først i kraft i det øje­blik, du ikke selv kan va­re­tage dine øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold. En frem­tids­fuld­magt kan op­ret­tes af alle per­so­ner over 18 år, der er ved deres fulde fem.

Du kan op­ret­te en gyldig frem­tids­fuld­magt online hos Aatos. Hvis du har spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores juri­ster, som kan rå­d­give dig.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.