Til­ba­ge­kal­delse af en frem­tids­fuld­magt - 3 si­tu­a­tio­ner

Den gamle mand går
IMG_1939.jpeg
Karoline
28.9.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Hvor­dan til­ba­ge­kal­delse jeg min frem­tids­fuld­magt?

En frem­tids­fuld­magt er ifølge Lov om frem­tids­fuld­mag­ter en fuld­magt, der træder i kraft, hvis ud­ste­de­ren af frem­tids­fuld­mag­ten på et senere tids­punkt ikke læn­gere har evne til at va­re­tage egne øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold. Det be­ty­der, at du i en frem­tids­fuld­magt selv be­stem­me hvem, der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis du selv skulle blive ude af stand til at gøre dette.

En frem­tids­fuld­magt er sær­de­les re­le­vant for per­so­ner, der ikke er ak­tu­elt syge, men som blot ønsker at sikre per­son­lige og/eller øko­no­miske in­ter­es­ser i til­fælde af, at sygdom senere skulle ind­træde og med­føre, at man bliver ude af stand til at va­re­tage egne in­ter­es­ser.

Det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der sætter frem­tids­fuld­mag­ten i kraft efter an­mod­ning herom fra fuld­magts­gi­ver eller fuld­mæg­tige.

💡 Læs mere: Hvad er en frem­tids­fuld­magt? och Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Prøv gratis:

Gyl­dig­heds­be­tin­gel­ser for en frem­tids­fuld­magt

For at kunne op­ret­te en gyldig frem­tids­fuld­magt, skal du være fyldt 18 år og være i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt. Det vil sige, at du skal være i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Disse to krav følger di­rek­te af lovens § 1.

Pro­ces­sen for op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt er føl­gende;

Først skal fuld­mag­ten op­ret­tes.

Her­ef­ter skal den re­gi­stre­res og un­der­skri­ves di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­stret med MitID. Dette sker på ting­lys­ning.dk. Det skal be­mær­kes, at du kun kan have én frem­tids­fuld­magt re­gi­stre­ret ad gangen.

Til sidst skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­ken­des for en notar ved by­ret­ten, der på­teg­ner fuld­mag­ten. Det koster 300 kr. (2023). På­teg­nin­gen skal ske senest seks må­ne­der efter op­ret­tel­sen. No­ta­rens job er at sikre sig, at det er dit eget ønske at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ten samt at du er for­nufts­mæs­sigt i stand til at op­ret­te fuld­mag­ten. Vær dog op­mærk­som på, at no­ta­ren ikke tjek­ker ind­hol­det i din frem­tids­fuld­magt.

💡 Læs mere: Loven om frem­tids­fuld­mag­ter og Frem­tids­fuld­mag­ten og be­slut­nin­gen om ple­je­hjem

Hvor­når kan en frem­tids­fuld­magt til­ba­ge­kal­des eller ændres?

Si­tu­a­tion 1: Tek­sten til frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet, men ikke re­gi­stre­ret eller un­der­skre­vet

Du har op­ret­tet tek­sten til din frem­tids­fuld­magt, men du har endnu ikke un­der­skre­vet fuld­mag­ten eller ved­kendt den for en notar. Du er derfor stadig i trin 1 i op­ret­tel­ses­pro­ces­sen. På dette stadie er det for­holds­vist nemt at ændre i eller til­ba­ge­kalde frem­tids­fuld­mag­ten.

Æn­drin­ger kan du fo­re­tage enten selv eller igen­nem en even­tu­el juri­disk bi­stand, som du be­nyt­tede til op­ret­tel­sen af tek­sten til frem­tids­fuld­mag­ten. Så­fremt du slet ikke ønsker at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt læn­gere, kan du blot und­lade at un­der­skrive, re­gi­strere og ved­kende fuld­mag­ten for en notar.

Si­tu­a­tion 2: Frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet, re­gi­stre­ret og un­der­skre­vet

  • Før ikraft­sæt­tel­sen – endnu ikke ved­kendt ved notar (trin 2 i op­ret­tel­ses­pro­ces­sen)

Indtil Fa­mi­li­e­rets­hu­set har sat din frem­tids­fuld­magt i kraft, kan du ændre eller til­ba­ge­kalde din fuld­magt.

Pro­ce­du­ren for æn­dring eller til­ba­ge­kal­delse er den samme som ved op­ret­telse af en frem­tids­fuld­mag­ten. Hvis frem­tids­fuld­mag­ten endnu ikke er ved­kendt for en notar, kan du som fuld­magts­gi­ver ændre eller til­ba­ge­kalde frem­tids­fuld­mag­ten ved brug af den di­gi­ta­le selv­be­tje­nings­løs­ning på ting­lys­ning.dk.

  • Før ikraft­sæt­tel­sen – ved­kendt ved notar (trin 3 i op­ret­tel­ses­pro­ces­sen)

Hvis din frem­tids­fuld­magt al­le­rede er blevet ved­kendt for en notar, skal æn­drin­ger eller til­ba­ge­kal­delse ske for no­ta­ren. No­ta­ren vil igen påse din evne til at handle for­nufts­mæs­sigt og sikre, at æn­drin­gen/til­ba­ge­kal­del­sen er et udtryk for dit eget ønske.

Forud for be­sø­get hos no­ta­ren, skal du op­ret­te en ny fuld­magt med de æn­drin­ger, du ønsker ved brug af den di­gi­ta­le selv­be­tje­nings­løs­ning på ting­lys­ning.dk.

Si­tu­a­tion 3: Frem­tids­fuld­mag­ten er aktiv

Efter ikraft­sæt­tel­sen kan fuld­mag­ten kun ændres eller til­ba­ge­kal­des, hvis du er for­nufts­mæs­sig i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af æn­drin­ger­ne eller til­ba­ge­kal­del­sen.

An­søg­ning om æn­dring eller til­ba­ge­kal­delse skal ind­sen­des til Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der vur­de­rer, om be­tin­gel­ser­ne for at ændre eller til­ba­ge­kalde frem­tids­fuld­mag­ten er op­fyldt. Hvis dette ikke er til­fæl­det, vil din an­mod­ning om æn­dring/til­ba­ge­kal­delse af­vi­ses.

Hvad sker der med en frem­tids­fuld­magt, hvis man bliver rask igen?

Man kan fo­re­stil­le sig til­fælde, hvor man for en kor­tere pe­ri­ode ikke er i stand til at va­re­tage egne in­ter­es­ser enten som følge af sygdom eller ulykke. Det gode ved en frem­tids­fuld­magt er, at den er flek­si­bel og nem­mere at trække til­bage igen, hvis du som fuld­magts­gi­ver får det bedre igen.

Dog skal det godt­gø­res, at den til­stand, der ak­ti­ve­rede din frem­tids­fuld­magt, ikke læn­gere er til­stede.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt uden MitID

Hvor­når op­hø­rer en frem­tids­fuld­magt?

En frem­tids­fuld­magt op­hø­rer som ud­gangs­punkt, når fuld­magts­gi­ver afgår ved døden.

Fuld­mag­ten op­hø­rer også, hvis du som fuld­magts­gi­ver kommer under vær­ge­mål an­gå­ende for­hold, der ikke hører under frem­tids­fuld­mag­ten. Det kan dog også ske, som gen­nem­gå­et oven­for, at du som fuld­magts­gi­ver bliver rask igen.

Sam­ti­dig kan den fuld­mæg­ti­ges for­hold også med­føre, at din frem­tids­fuld­magt hører. Det kan enten være, hvis fuld­mæg­tige fra­si­ger sig hver­vet, hvis fuld­mæg­tige kommer under vær­ge­mål eller hvis fuld­mæg­tige har en frem­tids­fuld­magt, der bliver sat i kraft.

Dette gælder dog ikke, hvis du har ud­valgt mere en én frem­tids­fuld­mæg­tig (så­kaldte subsi­diære frem­tids­fuld­mæg­tige).

💡 Læs mere: Frem­tids­fuld­magt - bør jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­ti­ge?

Lav en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Med Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt, som er juri­disk kor­rekt og passer til netop dine behov. Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, om dit liv og dine ønsker.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.