3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

3 situationer fremtidsfuldmagt
aatos-author-icon.png
Aatos
23.1.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Fø­lel­sen af, at intet al­vor­ligt kan ske, kan få os til at ud­skyde vig­tige be­slut­nin­ger om frem­ti­den. Her deler vi tre ek­semp­ler på, hvor­når en frem­tids­fuld­magt ville have været nyttig.

Frem­tids­fuld­mag­ter er noget man nor­malt for­bin­der med at blive gammel, men selv yngre, helt raske men­ne­sker, kan få brug for en fuld­magt. Uanset hvor gammel du er, kan du komme ud for en ulykke eller blive al­vor­ligt syg.

Når først skaden er sket, er det for sent at lave en frem­tids­fuld­magt. I ek­semp­ler­ne i denne ar­ti­kel kan du se, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har lavet en frem­tids­fuld­magt.

Kort om frem­tids­fuld­mag­ter

Lad os først lige for­klare, hvad en frem­tids­fuld­magt er.

En frem­tids­fuld­magt er et do­ku­ment, hvor du be­stem­mer, hvem der skal va­re­tage dine øko­no­miske og pri­vate in­ter­es­ser, hvis du af en eller anden grund ikke selv kan gøre det læn­gere. Det kan være på grund af din fy­siske eller psy­kiske til­stand, f.eks. hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver dement.

Det er godt at huske, at din frem­tids­fuld­magt først træder i kraft, den dag du ikke læn­gere selv er i stand til at tage vig­tige be­slut­nin­ger, og f.eks. holde styr på din egen øko­nomi.

💡 Har du hørt om gen­si­dig frem­tids­fuld­magt? Mange for­veks­ler ofte frem­tids­fuld­magt med gen­si­dig te­sta­men­te.

Ek­semp­ler på, hvor­når en frem­tids­fuld­magt ville have været godt

Der skal ikke ske noget dra­ma­tisk, før en frem­tids­fuld­magt er en god idé. Om ikke andet bliver vi alle ældre, og sygdom kan snige sig ind på os, uden at vi op­da­ger det.

En frem­tids­fuld­magt er en form for for­sik­ring, der kan gøre livet let­tere for dig og dine nær­me­ste. Også selvom håbet er, at det aldrig bliver nød­ven­digt.

Læs mere: Tekst til frem­tids­fuld­magt

Skibakken

Ek­sem­pel 1: Uheld på ski­bak­ken

Frida er 28 år. Hun er i gang med at købe sit drøm­me­hus. Hun tager op og står på ski med sin fa­mi­lie, men falder, og kommer al­vor­ligt til skade på ski­bak­ken. Frida bliver ind­lagt i lang tid, og har det så dår­ligt, at hun er be­vidst­løs.

Hendes for­æl­dre for­sø­ger at tage sig af bo­lig­hand­len og hendes øko­nomi, men har ingen be­myn­di­gelse. De kan ikke engang betale reg­nin­ger­ne, da de ikke har adgang til hendes e-boks og MitID. Da de går i banken, får de at vide, at de ikke kan få adgang til­Fri­das konti.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set be­skik­ker en værge, som ikke er et fa­mi­lie­med­lem, idet fa­mi­lien ikke kan blive enige om, hvem som skal være værge. Værgen tager sig nu af Fridas øko­nomi. Værgen træf­fer ikke de øko­no­miske be­slut­nin­ger, som Frida selv ville have gjort.

Frida kommer sig over ulyk­ken, og får kon­trol­len over sin øko­nomi til­bage. Hvis Frida havde lavet en frem­tids­fuld­magt, hvor hun havde ud­pe­get sine for­æl­dre som fuld­mæg­tige, kunne de have gen­nem­ført bo­lig­hand­len, og betalt hendes reg­nin­ger.

Læs mere: Sta­ti­stik om, hvor­dan danske folk laver frem­tids­fuld­mag­ter

Hussalg

Ek­sem­pel 2: Et mis­lyk­ket hus­salg

Berit er 76 år. Hun har længe talt med sin søn om at sælge sit hus og flytte på ple­je­hjem. På det se­ne­ste er hendes hukom­melse blevet grad­vist dår­li­gere, og det viser sig, at hun lider af demens. Hun kan ikke læn­gere klare sig selv, og er tvun­get til at flytte på et ple­je­hjem.

Hendes søn har nu travlt med at sælge huset. Hver­ken Berit eller sønnen har råd til at betale for både ud­gif­ter­ne på huset og ud­gif­ter­ne til ple­je­hjem­met. De har vir­ke­lig brug for at sælge huset.

Hel­dig­vis finder de en køber til huset. Da hand­len næsten er i hus, og de skal til at un­der­skrive kon­trak­ten, finder sønnen ud af, at han ifølge loven ikke har til­la­delse til at sælge huset. Han skal bede Fa­mi­li­e­rets­hu­set om at udpege ham som værge.

Huset bliver en­de­lig solgt, men hele pro­ces­sen med at finde en køber og opnå vær­ge­mål har taget lang tid. I mel­lem­ti­den er både Berits og søn­nens øko­nomi blevet hårdt ramt af de oven­nævnte ud­gif­ter.

Læs mere: Frem­tids­fuld­mag­ten og be­slut­nin­gen om ple­je­hjem

Den ugyldige fremtidsfuldmagt

Ek­sem­pel 3: Den ugyl­dige frem­tids­fuld­magt

Erik er 49 år. Han ved, hvor vigtig en frem­tids­fuld­magt kan være, og be­slut­ter sig for at op­ret­te en. Han kan godt lide at være øko­no­misk be­vidst, og er over­be­vist om, at han sag­tens selv kan skrive sin egen frem­tids­fuld­magt. Han vil gerne spare pen­gene til ad­vo­ka­ten.

Erik har stor tillid til det tros­sam­fund han til­hø­rer, og han vil gerne have, at be­sty­rel­sen i tros­sam­fun­det skal være hans frem­tids­fuld­mæg­tige. På in­ter­net­tet har han læst, at man kan udpege flere frem­tids­fuld­mæg­tige. Han ved dog ikke hvad deres ef­ter­navne og cpr-numre er.

I stedet for at spørge hver en­kelte, vælger han at udpege tros­sam­fun­det som frem­tids­fuld­mæg­tig, da han ved, at or­ga­ni­sa­tio­nen er re­gi­stre­ret som en juri­disk person. Erik giver frem­tids­fuld­mag­ten til præ­sten, som lover at va­re­tage Eriks in­ter­es­ser, hvis det skulle komme dertil.

Et par år senere ender Erik i en bil­u­lyk­ke. Præ­sten husker sit løfte, og går til Fa­mi­li­e­rets­hu­set for at ak­ti­vere frem­tids­fuld­mag­ten. Fa­mi­li­e­ret­ten af­vi­ser dette med hen­vis­ning til, at frem­tids­fuld­mag­ten er ugyl­dig, fordi man ifølge loven ikke kan udpege en juri­disk person som frem­tids­fuld­mæg­tig.

Erik kan ikke få hjælp af den, han har øn­skede som frem­tids­fuld­mæg­tig, og i stedet ud­pe­ges en værge, som Erik ikke kender. Det blev altså desvær­re ikke, som han havde plan­lagt.

💡 Vidste du det? En juri­disk person er f.eks. et ak­tie­selskab, han­dels­selskab, for­e­ning eller tros­sam­fund. Frem­tids­fuld­mæg­tige skal være fy­siske per­so­ner. Det er derfor muligt at udpege et medlem af et tros­sam­fund som frem­tids­fuld­mæg­tig, men ikke en hel be­sty­relse.

Tag det næste skridt mod en frem­tids­fuld­magt

Ek­semp­ler­ne oven­for viser, at du aldrig ved, hvad der vil komme din vej. Selvom ek­semp­ler­ne kan virke dra­ma­tiske, skal der ikke meget til, før det kan ske. Det er derfor vig­tigt, at du laver en frem­tids­fuld­magt. Det gælder også, hvis du er gift.

Det be­hø­ver ikke tage mere end 10 mi­nut­ter. Med Aatos’ online ser­vi­ce får du en skræd­der­sy­et frem­tids­fuld­magt. Er du i tvivl om noget, kan du få rå­d­giv­ning af vores juri­ster. Det er in­klu­de­ret i prisen på frem­tids­fuld­mag­ten.

Prøv det gratis!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.