Gen­si­dig frem­tids­fuld­magt

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg
A photo of Anna
Anna, jurist
26.7.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Selvom vi får mange spørgs­mål og hen­ven­del­ser an­gå­ende gen­si­dige frem­tids­fuld­mag­ter, så er der fak­tisk ikke noget, der hedder en gen­si­dig frem­tids­fuld­magt.

Hos Aatos bliver vi ofte stil­let spørgs­mål om gen­si­dige frem­tids­fuld­mag­ter, men fak­tisk er dette ikke en ting. Der er en frem­tids­fuld­magt, og så er der et gen­si­digt te­sta­mente, men altså ikke en gen­si­dig frem­tids­fuld­magt.

I Dan­mark har vi frem­tids­fuld­mag­ter og gen­si­dige te­sta­men­ter, hvil­ket kan give an­led­ning til lidt for­vir­ring, og det kan være nemt at blande de to ting sammen. Lad os derfor starte med at tage et kig på, hvad en frem­tids­fuld­magt er.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Med en frem­tids­fuld­magt har du langt mere kon­trol over din frem­tid, hvis du en dag ikke læn­gere selv er i stand til at va­re­tage dine per­son­lige og/eller øko­no­miske in­ter­es­ser. En frem­tids­fuld­magt er et juri­disk do­ku­ment, som du selv har op­ret­tet.

I frem­tids­fuld­mag­ten ud­pe­ger du en eller flere per­so­ner, der har ret til at handle på dine vegne, hvis du en dag ikke læn­gere selv er i stand til det. Det kan ek­sem­pel­vis være grun­det demens, al­vor­lig system, en in­va­li­de­rende ulykke eller lig­nende.

En frem­tids­fuld­magt træder først i kraft i det øje­blik, du ikke læn­gere selv kan va­re­tage dine egne in­ter­es­ser, og det er ikke det samme som en al­min­de­lig fuld­magt.

En frem­tids­fuld­magt skal ting­ly­ses di­gi­talt, hvor­ef­ter den bliver re­gi­stre­ret i Frem­tids­fuld­mag­tre­gi­ste­ret. Med en frem­tids­fuld­magt undgår du vær­ge­mål, hvis du en dag ikke selv kan tage vare på dine in­ter­es­ser.

Prøv gratis:

Hvad hvis jeg er gift?

Selvom du er gift, bør I stadig hver især have en frem­tids­fuld­magt. Mange tror fejl­ag­tigt, at man per au­to­ma­tik bliver hin­an­dens frem­tids­fuld­mæg­tige, når man bliver gift, men det er ikke til­fæl­det. Hvis du gerne vil gøre din æg­te­fæl­le til din frem­tids­fuld­mæg­tige, hvis du en dag ikke selv kan va­re­tage dine in­ter­es­ser, skal du op­ret­te en frem­tids­fuld­magt.

Mange vil gerne have, at det er deres æg­te­fæl­ler, der bliver deres frem­tids­fuld­mæg­tige, hvis de en dag skulle blive syge eller lig­nende. For mange æg­te­par giver det en øget tryg­hed, at de ved, at det er deres æg­te­fæl­ler, der træf­fer be­slut­nin­ger på deres vegne.

Det er i øvrigt vig­tigt, at I hver især op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt. Det er ikke nok, at det bare er den ene af jer, der op­ret­ter en. Det er i øvrigt en rigtig god idé at have mere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, så man har en re­serve, hvis der skulle ske noget med den første frem­tids­fuld­mæg­tige.

Du kan angive, hvem der er din før­ste­pri­o­ri­tet og så videre. Så du kan altså nemt skrive, at din æg­te­fæl­le er før­ste­pri­o­ri­tet, men dit barn er an­den­pri­o­ri­tet, hvis der skulle ske din æg­te­fæl­le noget.

I kan begge to nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te en frem­tids­fuld­magt online hos Aatos.

Hvad er et gen­si­digt te­sta­mente?

Der er som tid­li­gere nævnt ikke noget, der hedder en gen­si­dig frem­tids­fuld­magt, men der er til gen­gæld noget, der hedder et gen­si­digt te­sta­mente. Lad os kigge nær­mere på, hvad det er.

I mod­sæt­ning til et “al­min­de­ligt” te­sta­mente, så er et gen­si­digt te­sta­mente et te­sta­mente, der op­ret­tes mellem to per­so­ner. I langt de fleste til­fælde op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­mente mellem æg­te­fæl­ler eller sam­le­vende.

Med et gen­si­digt te­sta­mente kan I be­skyt­te og sikre hin­an­den, hvis en af jer dør. Det gen­si­dige te­sta­mente træder først i kraft i det øje­blik, at en af jer afgår ved døden. Selvom et gen­si­digt te­sta­mente er et te­sta­mente, der op­ret­tes mellem to per­so­ner, er det også muligt at tage hensyn til andre i te­sta­men­tet. Typisk er det børn/kom­men­de børn, svi­ger­børn og bør­ne­børn, der skri­ves ind i det gen­si­dige te­sta­mente.

Det an­be­fa­les, at alle æg­te­par og sam­le­vende op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­mente, da I på den måde sikrer og be­skyt­ter hin­an­den. Sam­le­vende kan også op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente. Hvis ikke ugifte sam­le­vende har et te­sta­mente, vil de intet arve efter hin­an­den.

Hvis I ikke har et gen­si­digt te­sta­mente, er det reg­ler­ne i ar­ve­loven, der gør sig gæl­dende, og det er be­stemt ikke altid til den længst­le­vende æg­te­fæl­les fordel. Derfor er det vig­tigt, at I som par får op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­mente.

Opret dine juri­diske do­ku­men­ter online hos Aatos

Du kan godt nok ikke op­ret­te en gen­si­dig frem­tids­fuld­magt (fordi det ikke findes) hos Aatos, men du kan op­ret­te både en frem­tids­fuld­magt og et gen­si­digt te­sta­mente hos os.

Du kan også op­ret­te æg­te­pagt, ga­ve­brev og gælds­brev hos Aatos, så du har styr på dine juri­diske do­ku­men­ter.

Det er både nemt, hur­tigt og bil­ligt at op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente og en frem­tids­fuld­magt online hos Aatos, så du be­skyt­ter både dig selv og din part­ner.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.