Øko­no­misk værge

økonomiske værge of fremtidsfuldmagt.jpg
IMG_1939.jpeg
Karoline
26.12.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Så­fremt du en dag skulle blive ude af stand til at træffe be­slut­nin­ger for dig selv, kan der vælgse en værge for dig, der helt eller del­vist træf­fer be­slut­nin­ger for dig. Et vær­ge­mål kan både angå per­son­lige og øko­no­miske for­hold.

Om­fan­get af vær­ge­må­let og hvil­ken type vær­ge­mål, der op­ret­tes, vil af­hænge af den kon­krete si­tu­a­tion og det fo­re­lig­gende behov. Der er dog en mu­lig­hed for, at du selv, mens du er rask, ud­pe­ger en person, du ønsker skal va­re­tage dine in­ter­es­ser.

💡 Denne mu­lig­hed er en frem­tids­fuld­magt.

Prøv gratis:

Hvad er et vær­ge­mål?

At en voksen person kommer under vær­ge­mål be­ty­der, at ved­kom­men­de får til­delt en værge, der kan handle på dennes vegne enten hvad angår per­son­lige for­hold og/eller øko­no­miske for­hold. Et vær­ge­mål er nyt­tigt, hvis en person ikke læn­gere kan handle på egne vegne og har brug for hjælp til at træffe be­slut­nin­ger.

Værgen kan dog kun træffe be­slut­nin­ger inden for de om­rå­der, der er om­fat­tet af vær­ge­må­let og et vær­ge­mål kan være tids­be­græn­set.

For at få et vær­ge­mål, skal der fo­re­lig­ge et ak­tu­elt behov herfor. I ak­tu­a­li­tets­kra­vet ligger, at hel­breds­mæs­sige for­hold med­fø­rer, at nød­ven­dige op­ga­ver og be­slut­nin­ger ikke kan gen­nem­fø­res. Der er derfor brug for en værge til at få gen­nem­ført op­ga­ver­ne eller truf­fet be­slut­nin­ger­ne.

Det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der be­hand­ler sager om vær­ge­mål. Reg­ler­ne for vær­ge­mål findes i vær­ge­måls­lo­ven.

💡 Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Be­tin­gel­ser for vær­ge­mål

Der er en række be­tin­gel­ser, der skal være op­fyldt, før en person kan komme under vær­ge­mål:

🔸 Hvis ved­kom­men­de ikke selv kan ansøge

I til­fælde, hvor en person ikke selv kan søge om at komme under vær­ge­mål, gælder der strenge be­tin­gel­ser.

Ved­kom­men­de skal have en sinds­syg­dom, her­un­der hører også svær demens, være psy­kisk ud­vik­lings­hæm­met eller have anden form for al­vor­ligt svæk­ket hel­bred. Syg­dom­men skal med­føre, at den på­gæl­dende ikke selv kan træffe per­son­lige og/eller øko­no­miske be­slut­nin­ger. Fa­mi­li­e­rets­hu­set fører tilsyn med denne type vær­ge­mål.

Der­u­d­over gælder der stadig et krav om, at ved­kom­men­de skal have et ak­tu­elt behov for en værge.

🔸 Hvis ved­kom­men­de selv kan ansøge

Be­tin­gel­ser­ne er ikke helt ligeså strenge, hvis ved­kom­men­de selv kan ansøge om at komme under vær­ge­mål.

Hvis det er til­fæl­det, kan Fa­mi­li­e­rets­hu­set iværk­sæt­te vær­ge­mål, hvis den på­gæl­dende på grund af en sygdom eller stærk svæk­ket til­stand, er uegnet til at ad­mi­ni­strere sin egen øko­nomi. Sådan et vær­ge­mål kan kun om­fat­te øko­no­miske for­hold. Fa­mi­li­e­rets­hu­set fører tilsyn med denne type vær­ge­mål.

Dog gælder der stadig et krav om et ak­tu­elt behov for en værge.

🔸 Samvær­ge­mål

Øko­no­misk samvær­ge­mål. Denne type vær­ge­mål er aktuel, hvis man har brug for hjælp til at ad­mi­ni­strere sin øko­nomi. Be­ho­vet for hjæl­pen fra en værge skal skyl­des uer­fa­ren­hed, svæk­ket hel­bred eller lig­nende til­stand.

Det er dog en for­ud­sæt­ning, at per­so­nen, der ønsker en værge, fun­ge­rer i et sådant omfang, at ved­kom­men­de kan sam­ar­bejde med sin samværge om sin øko­nomi. Af netop den grund, fører Fa­mi­li­e­rets­hu­set ikke tilsyn med denne type vær­ge­mål.

Læs mere: Skal vi som æg­te­fæl­ler lave en frem­tids­fuld­magt?

Værgemål .jpg

Øko­no­misk værge

En øko­no­misk værge va­re­ta­ger netop kun øko­no­misk for­hold. Når en person bliver til­delt en øko­no­misk værge, vil ved­kom­men­de helt eller del­vist få fra­ta­get sin øko­no­miske hand­le­evne.

👉 Det vil sige, at ved­kom­men­de under vær­ge­mål kun kan træffe nogle typer af be­slut­nin­ger eller ingen be­slut­nin­ger an­gå­ende øko­no­miske for­hold.

Øko­no­misk samvær­ge­mål

Som gen­nem­gå­et oven­for, findes der et samvær­ge­mål, der netop angår øko­no­miske for­hold. Ved et samvær­ge­mål ar­bej­der per­so­nen, der er under vær­ge­mål, sammen med sin værge, når der skal træf­fes øko­no­miske be­slut­nin­ger.

An­søg­ning om øko­no­misk værge

Der kan an­sø­ges om vær­ge­mål, når en person har ak­tu­elt brug for det. Inden selve an­søg­nin­gen om etab­le­ring af et vær­ge­mål, skal du tale med en sags­be­hand­ler fra Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

Som ud­gangs­punkt vil det være et fa­mi­lie­med­lem eller en nær ven, der bliver ud­pe­get som værge, hvis én af dem ønsker at påtage sig op­ga­ven. Hvis dette ikke er til­fæl­det, vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set udpege en værge. Denne værge vil blive ud­pe­get fra Fa­mi­li­e­rets­hu­sets gruppe af værger og vil typisk være en ad­vo­kat eller en anden fag­per­son.

💡 Over­ord­net set findes der altså tre former for vær­ge­mål: det øko­no­miske vær­ge­mål, det øko­no­miske samvær­ge­mål og det per­son­lige vær­ge­mål.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål?

Al­ter­na­tivt: Opret en frem­tids­fuld­magt med Aatos

En frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, der træder i kraft, hvis ud­ste­de­ren af fuld­mag­ten på et senere tids­punkt ikke læn­gere har evne til at va­re­tage egne øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold. Du kan selv udpege hvem, der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis du en dag selv skulle blive ude af stand til det.

En frem­tids­fuld­magt kan være god ide, da du ellers ri­si­ke­rer ikke at have ind­fly­delse på frem­ti­dige be­slut­nin­ger. Det kan være an­gå­ende be­slut­nin­ger om salg af bolig, of­fent­lige læ­ge­be­hand­lin­ger, ple­je­hjem og ple­je­bo­lig.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Hvis du har nogle sprøgs­mål til din frem­tids­fuld­magt, eller hvor­dan man nemt, bil­ligt og sik­kert laver en frem­tids­fuld­magt online, sidder vi klar i chat­ten eller på e-mailen til at hjælpe dig.

fremtidsfuldmagt-aatos-onlinetjeneste.jpg
Alle juridiske forhold fra start til slut online.