Privat gælds­brev uden renter

Huse i Århus
IMG_1939.jpeg
Karoline
13.2.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Du over­la­des en god del au­to­nomi, når du op­ret­ter et gælds­brev. Et gælds­brev er i sig selv et løfte fra én part til anden part, om at betale en be­stemt sum penge på et be­stemt tids­punkt under nær­mere an­givne vilkår og be­tin­gel­ser, der fast­sæt­tes af par­ter­ne i gælds­bre­vet. Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over, hvad du bør vide, hvis du ønsker at op­ret­te et privat gælds­brev, med eller uden renter.

Et gælds­brev er et do­ku­ment, der be­skri­ver den aftale, der er ind­gå­et mellem en lån­ta­ger og en lån­gi­ver. Det er en er­klæ­ring fra lån­ta­ger om at til­ba­ge­be­ta­le en be­stemt sum penge i over­ens­stem­melse med de fast­sat­te be­tin­gel­ser i gælds­bre­vet. Et gælds­brev kan blandt andet in­de­holde op­lys­nin­ger om lånets stør­relse, frist for til­ba­ge­be­ta­ling og even­tu­el­le renter.

Yder­li­gere ind­hold i gælds­bre­vet af­hæn­ger af, om gælds­bre­vet an­ven­des til privat eller er­hvervs­mæs­sig brug.

Ofte ses det, at et privat gælds­brev mellem fa­mi­lie eller venner er mere for­del­ag­tigt for lån­ta­ge­ren. Det kan blandt andet være ved, at lån­ta­ger ikke skal betale renter til lån­gi­ver eller ved, at der ikke er fastsat en fast dato for til­ba­ge­be­ta­lin­gen.

Det kan være en god ide, når du vælger at yde et lån eller mod­ta­ger et lån, at der indgås en skrift­lig aftale om be­tin­gel­ser­ne for lånet. Den skrift­lige aftale gælder nemlig som do­ku­men­ta­tion for den aftale, der er ind­gå­et mellem jer.

💡 Ved op­ret­tel­sen af et gælds­brev sikrer I jer faste rammer for lå­ne­af­ta­len.

Lav dit egen gælds­brev på bare et par mi­nut­ter

Hvis du skal låne eller mod­tage et lån, er det en god idé at op­ret­te et gælds­brev. Med Aatos kan du nemt og pris­ven­ligt lave et gælds­brev, som er gyl­digt efter un­der­skrift af par­ter­ne.

Prøv gratis:

Ind­hold i et gælds­brev

Som ud­gangs­punkt in­de­hol­der et gælds­brev op­lys­nin­ger om;

 1. Par­ter­ne (lån­ta­ger og lån­gi­ver) 
 2. Lå­ne­be­lø­bets stør­relse 
 3. Til­ba­ge­be­ta­lin­gen, her­un­der afdrag og renter 
 4. Fristen for til­ba­ge­be­ta­lin­gen 
 5. Un­der­skrif­ter

Her­u­d­over kan der indgå ele­men­ter såsom for­æl­delse, mis­lig­hol­delse, mu­lig­he­der for tvangs­fuld­byr­delse og andre øvrige be­stem­mel­ser, som par­ter­ne be­stem­mer.

📄 Se en gratis ska­be­lon for gælds­brev

Gælds­breve – med eller uden renter

Et gælds­brev kan laves ren­te­frit. I mod­sæt­ning til et lån i banken, kan et gælds­brev gøres ren­te­frit. Det vil sige, at du kan låne penge til eller fra fa­mi­lie, venner eller be­kendte uden, at der skal på­læg­ges renter.

Renten kan for­stås som prisen for at låne penge. Renten an­gi­ves ofte som en pro­cent­del af lånet, der skal be­ta­les pr. måned, kvartal eller år. Et lån uden renter er derfor mere for­del­ag­tigt for lån­ta­ge­ren.

Lån uden renter an­ven­des ofte mellem fa­mi­lie­med­lem­mer og kaldes også et ren­te­frit fa­mi­li­elån. Denne type lån er dog ikke kun for­be­holdt fa­mi­lie­med­lem­mer, men kan an­ven­des af alle, som ønsker at op­ret­te et ren­te­frit lån.

⚠️ Så­fremt du ønsker at in­klu­dere renter og afdrag på det lån, du yder eller mod­ta­ger, skal dette fremgå af gælds­bre­vet.

Hvis I ikke har aftalt noget i gælds­bre­vet om, at lånet skal til­ba­ge­be­ta­les på et be­stemt tids­punkt, skal lån­ta­ger indfri lånet, på det tids­punkt hvor lån­gi­ve­ren an­mo­der om det. Dette gælder også med kort varsel.

💡 Læs mere: Alt om fa­mi­li­elån

gældsbrev uden renter.jpg

For­skel­len mellem et lån og en gave

Et lån for­stås altså som en dis­po­si­tion, der ydes til lån­ta­ger af lån­gi­ver og som skal til­ba­ge­be­ta­les efter nær­mere aftale.

En gave er i juri­disk for­stand en ve­der­lags­fri fordel, der som regel ydes af gav­mild­hed på gi­ve­rens be­kost­ning. Det be­ty­der, at der ikke for­ven­tes en mo­dy­delse.

Om der er tale om et lån eller en gave har be­tyd­ning i for­hold til, om der skal be­ta­les ga­ve­af­gift eller ej. Hvis du giver gaver af større værdi, skal dette nemlig ind­be­ret­tes til SKAT, og der skal be­ta­les ga­ve­af­gift af be­lø­bet.

Ga­ve­sat­ser i 2024

Hvor meget du kan give for i skat­te­fri gave af­hæn­ger af, hvem du giver gaven til.

👉 For æg­te­fæl­ler gælder som ud­gangs­punkt ingen be­løbs­grænse.

👉 Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2023). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

 • Børn, sted­børn og deres børn i alle led
 • For­æl­dre
 • Sam­le­ver/bo­fæl­le
 • Ple­jebørn 
 • Afdøde børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler

👉 Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2023). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 36,25% i ga­ve­af­gift:

 • Bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre

👉 Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 25.900 kr. (2023). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

 • Svi­ger­børn

For sø­skende, venner og be­kendte skal gavens værdi på­skri­ves mod­ta­ge­rens års­op­gø­relse som ”anden per­son­lig ind­komst”. Dette gælder dog ikke for al­min­de­lige lej­lig­heds­ga­ver såsom fød­sels­dags­ga­ver, så længe be­lø­bet er af be­ske­den værdi.

💡 Læs mere: Hvad er et ga­ve­brev?

Har du brug for et ga­ve­brev? Skriv do­ku­men­tet nemt hos Aatos

Det er derfor vig­tigt, at op­ret­te et gælds­brev, hvis der er tale om et lån. Derved sikrer I jer, at I ikke ri­si­ke­rer at skulle betale ga­ve­af­gift, hvis dis­po­si­tio­nen kunne anses som en gave i tvivls­til­fælde.

Hvis der der­i­mod fak­tisk er tale om en gave, kan det være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev.

Kilde: Skat.dk. Gaver – så meget må du give i 2024.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.