Gratis ska­be­lon gælds­brev

Beregninger og bærbar
aatos-author-icon.png
Aatos
12.12.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Det er ofte en god ide at lavet et skrift­ligt gælds­brev, når du låner penge ud eller skal låne penge.

Et gælds­brev er en skrift­lig aftale, hvor en lån­gi­ver og en lån­ta­ger af­ta­ler de nær­mere be­tin­gel­ser for det lån, som lån­gi­ver yder til lån­ta­ger. Det er muligt at yde lån uden en skrift­lig aftale, men det vil i langt de fleste til­fælde være en god ide at lave en skrift­lig aftale, hvor man som parter af­ta­ler be­tin­gel­ser­ne for lånet.

Et sådan aftale giver tryg­hed og sik­ker­hed par­ter­ne imel­lem, men er også vigtig i for­hold til tred­je­par­ter, såsom SKAT, idet den skrift­lige aftale kan fun­gere som bevis for, at der fak­tisk er tale om et lån. Du kan finde in­spira­tion til, hvad et gælds­brev kan in­de­holde i denne ar­ti­kel. 

Lav dit egen gælds­brev på bare et par mi­nut­ter:

Hvad bør et gælds­brev in­de­holde?

Der er som ud­gangs­punkt af­ta­le­fri­hed for par­ter­ne i for­hold til, hvad de ønsker at aftale i et gælds­brev. Der er dog visse ele­men­ter, der som mini­mum bør af­ta­les for at gælds­bre­vet giver mer­værdi for par­ter­ne. 

Par­ter­ne

Gælds­bre­vet bør klart be­skrive, hvem som er lån­gi­ver og hvem som er lån­ta­ger. Det kan være hen­sigts­mæs­sigt at til­føje mere in­for­ma­tion end blot navn, såsom adres­se. 

Lå­ne­be­løb

Det skal klart fremgå af gælds­bre­vet, hvad lå­ne­be­lø­bet er og i hvil­ken valuta der ydes lån i. 

Til­ba­ge­be­ta­ling

Par­ter­ne bør aftale, hvor­dan til­ba­ge­be­ta­ling af lånet skal foregå. Måden for til­ba­ge­be­ta­ling kan va­ri­ere og vil i høj grad af­spej­le for­hol­det mellem par­ter­ne.

Skal gælds­bre­vet fun­gere i en kom­merciel kon­tekst, vil par­ter­ne ofte fo­re­træk­ke en fast til­ba­ge­be­ta­lings­plan, mens et lån mellem fa­mi­lie­med­lem­mer oftest vil fun­gere så­le­des, at lånet ydes uden en fast plan for til­ba­ge­be­ta­ling og så be­ta­les til­bage, når lån­gi­ver kræver det.

Læs mere: Hvad er gælds­brev ved fa­mi­li­elån?

Afdrag

Som led i, hvil­ken form for til­ba­ge­be­ta­ling, som par­ter­ne af­ta­ler, kan det være re­le­vant at fast­læg­ge stør­rel­sen på afdrag og en til­ba­ge­be­ta­lings­plan for afdrag. Her­u­d­over bør par­ter­ne over­veje, om afdrag skal be­ta­les må­ned­ligt eller årligt. 

Læs mere: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­bage?

Renter

Som med afdrag, bør par­ter­ne over­veje om lånet skal ydes med renter eller ren­te­frit. Om der skal be­ta­les renter, vil typisk af­hænge af for­hol­det mellem par­ter­ne og om der er tale om et kom­merci­elt øjemed eller mellem fa­mi­lie­med­lem­mer eller venner. Af­ta­ler par­ter­ne, at der skal be­ta­les renter, bør par­ter­ne fast­læg­ge en ri­me­lig rente og holde sig for øje, at ren­te­ind­tæg­ter skal ind­be­ret­tes til SKAT og at ren­teud­gif­ter kan fradra­ges i skat.

Læs mere: Gælds­brev og skatt og Ren­te­frit lån mellem pri­vate

Hvor­når lånet skal fri­gi­ves

Par­ter­ne bør aftale, om lå­ne­be­lø­bet skal fri­gi­ves ved un­der­skrift af gælds­bre­vet eller på en nær­mere spe­ci­fik dato. 

Un­der­skrif­ter

Gælds­bre­vet skal un­der­skri­ves af begge parter. Gælds­bre­vet er gyl­digt ved un­der­skrift og skal hver­ken ting­ly­ses eller un­der­skri­ves foran en notar.

💡 Du kan be­nyt­te et an­for­dring­s­lån, hvis du skal mod­tage eller give et lån til/fra et fa­mi­lie­med­lem eller en god ven. Med et an­for­dring­s­lån kan lån­mod­ta­ge­ren til enhver tid til­ba­ge­be­ta­le lånet, og lån­gi­ve­ren kan også opsige lånet til enhver tid. Læs mere: an­for­drings­gælds­brev.

Ek­sem­pel på gælds­brev

Ne­den­for kan du se et ek­sem­pel på et gælds­brev:

Gælds­brev

Navn: 
Adres­se: 

Her­ef­ter “Lån­gi­ver

og

Navn: 
Adres­se: 

Her­ef­ter “Lån­ta­ger

af­ta­ler hermed, at Lån­gi­ver skal yde til Lån­gi­ver et lån under be­tin­gel­ser­ne fast­lagt i denne aftale:  

Lån­gi­ver skal yde til Lån­ta­ger XXXXX kr. som lån (her­ef­ter “Lånet”). 

Lånet skal ud­be­ta­les af Lån­gi­ver til Lån­ta­ger ved un­der­skrift af denne aftale. Lånet skal ud­be­ta­les ved ban­ko­ver­før­sel til konto: xxxxxxxxxxx i bank xxxxxx. 

Lån­gi­ver kan til enhver tid kræve, at Lånet til­ba­ge­be­ta­les til fulde. Lån­gi­ver skal give fjor­ten (14) dages varsel om til­ba­ge­be­ta­ling. Lånet skal ydes ren­te­frit og af­drags­frit. 

Dette gælds­brev skal un­der­skri­ves i to ek­sem­pla­rer. Hver part be­hol­der en kopi. Begge kopier skal være gyl­dige. 

Un­der­skrift

Dato og adres­se                                           Dato og adres­se

Lån­gi­ver                                                          Lån­ta­ger

-------

⚠️ OBS: Det er vig­tigt at un­der­strege, at ek­semp­let oven­for ude­luk­kende er ment til in­spira­tion og at brug af dette ek­sem­pel sker på eget ansvar.

Lav nemt og hur­tigt et gælds­brev for kun 399 kr.

Når du laver et gælds­brev med Aatos, svarer du på en række simple spørgs­mål. Med ud­gangs­punkt i dine svar, får du et gælds­brev til­pas­set dig, som du kan bruge til lån mellem pri­va­te­per­so­ner.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.