Gratis ska­be­lon gælds­brev

Beregninger og bærbar
aatos-author-icon.png
Aatos
12.12.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Det er ofte en god ide at lavet et skrift­ligt gælds­brev, når du låner penge ud eller skal låne penge.

Et gælds­brev er en skrift­lig aftale, hvor en lån­gi­ver og en lån­ta­ger af­ta­ler de nær­mere be­tin­gel­ser for det lån, som lån­gi­ver yder til lån­ta­ger. Det er muligt at yde lån uden en skrift­lig aftale, men det vil i langt de fleste til­fælde være en god ide at lave en skrift­lig aftale, hvor man som parter af­ta­ler be­tin­gel­ser­ne for lånet.

Et sådan aftale giver tryg­hed og sik­ker­hed par­ter­ne imel­lem, men er også vigtig i for­hold til tred­je­par­ter, såsom SKAT, idet den skrift­lige aftale kan fun­gere som bevis for, at der fak­tisk er tale om et lån. Du kan finde in­spira­tion til, hvad et gælds­brev kan in­de­holde i denne ar­ti­kel.

Risici ved brug af gratis gælds­brev­ska­be­lo­ner fra in­ter­net­tet

Når man an­ven­der en gratis ska­be­lon af et gælds­brev fundet på in­ter­net­tet, in­de­bæ­rer det en række risici, pri­mært fordi disse ska­be­lo­ner ofte er meget ge­ne­rel­le. En sådan til­gang kan føre til flere pro­blem­stil­lin­ger:

 1. Mang­lende til­pas­ning til spe­ci­fik­ke behov: Gratis ska­be­lo­ner er de­sig­net til at dække et bredt udvalg af si­tu­a­tio­ner og er sjæl­dent skræd­der­sy­ede til de spe­ci­fik­ke om­stæn­dig­he­der og behov, som en in­di­vi­du­el lån­gi­ver og lån­ta­ger måtte have. Dette kan re­sul­tere i vig­tige de­tal­jer og spe­ci­fi­ka­tio­ner, der ikke bliver til­stræk­ke­ligt adres­se­ret, hvil­ket kan skabe uklar­he­der eller tvivl om af­ta­lens vilkår.
 2. Juri­diske aspek­ter og gyl­dig­hed: Ska­be­lo­ner fundet på in­ter­net­tet er ikke altid op­da­te­rede med den se­ne­ste lov­giv­ning eller juri­diske prak­sis. Brugen af en for­æl­det eller juri­disk ugyl­dig ska­be­lon kan med­føre, at gælds­bre­vet ikke holder i retten, hvis der opstår en tvist mellem par­ter­ne.
 3. Risiko for mis­for­stå­el­ser: En ge­ne­rel ska­be­lon kan ef­ter­lade for meget plads til for­tolk­ning, hvil­ket kan føre til mis­for­stå­el­ser mellem lån­gi­ver og lån­ta­ger. Dette kan være sær­ligt pro­ble­ma­tisk i si­tu­a­tio­ner, hvor der er ue­nig­hed om til­ba­ge­be­ta­lings­vil­kår, renter, eller hvad der sker, hvis lån­ta­ger mis­lig­hol­der lånet.
 4. Sik­ker­heds­a­spek­ter: Brug af gratis ska­be­lo­ner fra in­ter­net­tet kan også in­de­bære sik­ker­heds­ri­si­ci, såsom at down­lo­ade do­ku­men­ter fra ikke-tro­vær­dige kilder, der kan in­de­holde ska­de­lig software.
 5. Mangel på pro­fes­sio­nel vej­led­ning: Ved at undgå pro­fes­sio­nel juri­disk rå­d­giv­ning og i stedet stole på en ge­ne­rel ska­be­lon, går man glip af mu­lig­he­den for at få vej­led­ning, der sikrer, at gælds­bre­vet er juri­disk bin­dende og dækker alle re­le­vante aspek­ter af lå­ne­af­ta­len.

For at mini­mere disse risici er det an­be­fa­let at in­ve­stere i pro­fes­sio­nel juri­disk bi­stand eller i det mind­ste søge rå­d­giv­ning for at sikre, at gælds­bre­vet er skræd­der­sy­et til de spe­ci­fik­ke behov og er i over­ens­stem­melse med gæl­dende lov­giv­ning. Det er af­gø­rende at huske, at et gælds­brev er en vigtig juri­disk do­ku­men­ta­tion, der skal hånd­te­res med omhu og pro­fes­sio­na­lis­me for at be­skyt­te både lån­gi­ve­rens og lån­ta­ge­rens in­ter­es­ser.

Læs mere: Gælds­brevs­lo­ve - Hvad bør du vide?

Lav dit egen gælds­brev på bare et par mi­nut­ter:

Hvad bør et gælds­brev in­de­holde?

Der er som ud­gangs­punkt af­ta­le­fri­hed for par­ter­ne i for­hold til, hvad de ønsker at aftale i et gælds­brev. Der er dog visse ele­men­ter, der som mini­mum bør af­ta­les for at gælds­bre­vet giver mer­værdi for par­ter­ne.

Par­ter­ne

Gælds­bre­vet bør klart be­skrive, hvem som er lån­gi­ver og hvem som er lån­ta­ger. Det kan være hen­sigts­mæs­sigt at til­føje mere in­for­ma­tion end blot navn, såsom adres­se.

Lå­ne­be­løb

Det skal klart fremgå af gælds­bre­vet, hvad lå­ne­be­lø­bet er og i hvil­ken valuta der ydes lån i.

Til­ba­ge­be­ta­ling

Par­ter­ne bør aftale, hvor­dan til­ba­ge­be­ta­ling af lånet skal foregå. Måden for til­ba­ge­be­ta­ling kan va­ri­ere og vil i høj grad af­spej­le for­hol­det mellem par­ter­ne.

Skal gælds­bre­vet fun­gere i en kom­merciel kon­tekst, vil par­ter­ne ofte fo­re­træk­ke en fast til­ba­ge­be­ta­lings­plan, mens et lån mellem fa­mi­lie­med­lem­mer oftest vil fun­gere så­le­des, at lånet ydes uden en fast plan for til­ba­ge­be­ta­ling og så be­ta­les til­bage, når lån­gi­ver kræver det.

Læs mere: Hvad er gælds­brev ved fa­mi­li­elån?

Afdrag

Som led i, hvil­ken form for til­ba­ge­be­ta­ling, som par­ter­ne af­ta­ler, kan det være re­le­vant at fast­læg­ge stør­rel­sen på afdrag og en til­ba­ge­be­ta­lings­plan for afdrag. Her­u­d­over bør par­ter­ne over­veje, om afdrag skal be­ta­les må­ned­ligt eller årligt.

Læs mere: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­bage?

Renter

Som med afdrag, bør par­ter­ne over­veje om lånet skal ydes med renter eller ren­te­frit. Om der skal be­ta­les renter, vil typisk af­hænge af for­hol­det mellem par­ter­ne og om der er tale om et kom­merci­elt øjemed eller mellem fa­mi­lie­med­lem­mer eller venner. Af­ta­ler par­ter­ne, at der skal be­ta­les renter, bør par­ter­ne fast­læg­ge en ri­me­lig rente og holde sig for øje, at ren­te­ind­tæg­ter skal ind­be­ret­tes til SKAT og at ren­teud­gif­ter kan fradra­ges i skat.

Læs mere: Gælds­brev og skatt og Ren­te­frit lån mellem pri­vate

Hvor­når lånet skal fri­gi­ves

Par­ter­ne bør aftale, om lå­ne­be­lø­bet skal fri­gi­ves ved un­der­skrift af gælds­bre­vet eller på en nær­mere spe­ci­fik dato.

Un­der­skrif­ter

Gælds­bre­vet skal un­der­skri­ves af begge parter. Gælds­bre­vet er gyl­digt ved un­der­skrift og skal hver­ken ting­ly­ses eller un­der­skri­ves foran en notar.

Tje­kli­ste: Inhold i gælds­brev

Ind­hold i Gælds­bre­vetIn­klu­de­ret
De­bi­tor's iden­ti­tet (den der skyl­der)
Kre­di­tor's iden­ti­tet (den der låner)
Ho­ved­sto­lens beløb (lå­ne­be­lø­bet)
Til­ba­ge­be­ta­lings­be­tin­gel­ser
Ren­te­sats
Lånets lø­be­tid
Dato for un­der­skri­velse
Sank­tio­ner ved mis­lig­hol­delse
Vidner's un­der­skrif­ter🚫
Sik­ker­heds­stil­lelse (kun hvis re­le­vant)🚫/✅
Be­tin­gel­ser for tidlig ind­fri­else🚫/✅

💡 Du kan be­nyt­te et an­for­dring­s­lån, hvis du skal mod­tage eller give et lån til/fra et fa­mi­lie­med­lem eller en god ven. Med et an­for­dring­s­lån kan lån­mod­ta­ge­ren til enhver tid til­ba­ge­be­ta­le lånet, og lån­gi­ve­ren kan også opsige lånet til enhver tid. Læs mere: an­for­drings­gælds­brev.

Ek­sem­pel på gælds­brev

Ne­den­for kan du se et ek­sem­pel på et gælds­brev.

⚠️ Bemærk ven­ligst: Det føl­gende ek­sem­pel er kun til ge­ne­rel ori­en­te­ring og bør ikke an­ven­des som det er i juri­diske sam­men­hænge. Det er af­gø­rende at søge pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning eller til­pas­se ind­hol­det spe­ci­fikt til dine behov og om­stæn­dig­he­der for at sikre, at alle juri­diske krav og per­son­lige be­tin­gel­ser er op­fyldt. Dette ek­sem­pel er ikke ment som er­stat­ning for juri­disk rå­d­giv­ning og kan ikke ga­ran­tere juri­disk gyl­dig­hed eller be­skyt­telse i spe­ci­fik­ke si­tu­a­tio­ner.

Gælds­brev

Navn: 
Adres­se:

Her­ef­ter “Lån­gi­ver

og

Navn: 
Adres­se:

Her­ef­ter “Lån­ta­ger

af­ta­ler hermed, at Lån­gi­ver skal yde til Lån­gi­ver et lån under be­tin­gel­ser­ne fast­lagt i denne aftale:

Lån­gi­ver skal yde til Lån­ta­ger XXXXX kr. som lån (her­ef­ter “Lånet”).

Lånet skal ud­be­ta­les af Lån­gi­ver til Lån­ta­ger ved un­der­skrift af denne aftale. Lånet skal ud­be­ta­les ved ban­ko­ver­før­sel til konto: xxxxxxxxxxx i bank xxxxxx.

Lån­gi­ver kan til enhver tid kræve, at Lånet til­ba­ge­be­ta­les til fulde. Lån­gi­ver skal give fjor­ten (14) dages varsel om til­ba­ge­be­ta­ling. Lånet skal ydes ren­te­frit og af­drags­frit.

Dette gælds­brev skal un­der­skri­ves i to ek­sem­pla­rer. Hver part be­hol­der en kopi. Begge kopier skal være gyl­dige.

Un­der­skrift

Dato og adres­se                                           Dato og adres­se

Lån­gi­ver                                                          Lån­ta­ger

-------

⚠️ OBS: Det er vig­tigt at un­der­strege, at ek­semp­let oven­for ude­luk­kende er ment til in­spira­tion og at brug af dette ek­sem­pel sker på eget ansvar.

Sådan Op­ret­ter Du et Juri­disk Bin­dende Privat Lå­nedo­ku­ment

Når du op­ret­ter et privat lå­nedo­ku­ment, er det vig­tigt at sikre, at af­ta­len er klar og juri­disk bin­dende for at undgå even­tu­el­le mis­for­stå­el­ser eller kon­flik­ter i frem­ti­den. Her er nogle tips til, hvor­dan du kan gøre dette:

 • Vær præcis og de­tal­je­ret: Sørg for at in­klu­dere alle vig­tige de­tal­jer i lå­ne­af­ta­len, såsom lå­ne­be­løb, ren­te­sats, til­ba­ge­be­ta­lings­plan, og hvad der sker, hvis lånet ikke til­ba­ge­be­ta­les til tiden.
 • Angiv ren­te­sat­sen: Det er af­gø­rende at angive ren­te­sat­sen for at undgå even­tu­el­le tvi­ster om lå­neom­kost­nin­ger­ne. Dette hjæl­per også med at sikre, at lånet er ret­fær­digt for begge parter.
 • Aftal en til­ba­ge­be­ta­lings­plan: En klar til­ba­ge­be­ta­lings­plan er nød­ven­dig for at undgå mis­for­stå­el­ser om, hvor­når og hvor­dan lånet skal til­ba­ge­be­ta­les. Planen bør om­fat­te be­ta­lings­da­to­er, beløb og antal afdrag.
 • Un­der­skriv af­ta­len foran vidner: Selvom det ikke altid er et juri­disk krav, kan det være en god idé at un­der­skrive lå­ne­af­ta­len foran vidner for at til­føje et ekstra lag af sik­ker­hed og tro­vær­dig­hed til do­ku­men­tet.
 • Over­vej en kau­tions­mand: Hvis lån­ta­ge­ren ikke har en solid kre­dit­vær­dig­hed, kan det være en god idé at in­klu­dere en kau­tions­mand i af­ta­len, som kan påtage sig an­sva­ret for lånet, hvis lån­ta­ge­ren ikke kan til­ba­ge­be­ta­le det.
 • Få pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning: Over­vej at kon­sul­tere en jurist eller fi­nan­siel rå­d­gi­ver for at sikre, at lå­nedo­ku­men­tet op­fyl­der alle juri­diske krav og bedst be­skyt­ter dine in­ter­es­ser.

Ved at følge disse tips kan du hjælpe med at sikre, at dit pri­vate lå­nedo­ku­ment er klart, ret­fær­digt og juri­disk bin­dende, hvil­ket be­skyt­ter både lån­gi­ver og lån­ta­ger.

Lav nemt og hur­tigt et gælds­brev

Når du laver et gælds­brev med Aatos, svarer du på en række simple spørgs­mål. Med ud­gangs­punkt i dine svar, får du et gælds­brev til­pas­set dig, som du kan bruge til lån mellem pri­va­te­per­so­ner.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du får dine do­ku­men­ter le­ve­ret hjem og altid juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Prøv gratis!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.