Renter – hvad er værd at vide?

Computer på bordet.
IMG_1939.jpeg
Karoline
28.9.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Renter spil­ler en grund­læg­gende rolle i finans- og øko­no­mi­ver­de­nen og på­vir­ker for­skel­lige aspek­ter af vores liv I for­hold til alt fra lån og op­spa­ring til in­ve­ste­rin­ger og øko­no­misk vækst. En rente er groft be­skre­vet om­kost­nin­ger­ne for­bun­det med at låne penge eller det afkast, der er op­tjent på in­ve­ste­rin­ger. Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over renter, hvad det er og de for­skel­lige typer af renter, der er værd at kende, når du vil låne penge.

Denne ar­ti­kel om­hand­ler renten, som er prisen for at låne penge. Renten an­gi­ver, hvor mange penge du skal betale for det lån, du har tegnet. Renten an­gi­ves i pro­cent pr. måned, kvartal eller år.

Det vil altså sige, at renten er den pro­cent­mæs­sige pris, som du skal betale for at have lånet i en given pe­ri­ode.

Ek­sem­pel – på­ly­dende rente

Du låner 100.000 kr., med en årlig rente på 10%. Det vil med­føre, at lånet vil koste dig 10.000 kr. om året at have. Dette er dog en sim­pli­fi­ce­ring af ren­teud­reg­nin­gen. I re­a­li­te­ten er be­reg­nin­gen en smule mere kom­pli­ce­ret, da ren­ters rente og den valgte af­drags­ord­ning kan have be­tyd­ning for den reelle be­reg­ning.

Denne type ud­reg­ning kaldes en på­ly­dende rente, hvil­ket er den årlige ren­te­tilskriv­ning i pro­cent af lånets ho­ved­stol. Ho­ved­sto­len er det lånte beløb.

💡 Hvis du skal låne eller mod­ta­ge et lån, er det en god idé at op­ret­te et gælds­brev. Hos Aatos kan du nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te et gælds­brev online. Derved er du sikker på, at lå­ne­af­ta­len in­de­hol­der alle de nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger, her­un­der even­tu­el­le renter.

Læs mere: Gælds­brev mellem venner og mindste­ren­ten i et gælds­brev

Renter og det fulde lå­ne­be­løb

💡 Hvem be­stem­mer renten?

Den korte rente: Den korte rente er et re­al­kre­dit­lån, som typisk giver dig en lav ydelse her og nu, men din rente er kun kendt i seks må­ne­der. Den korte rente kan styres cen­tralt og det er Na­tio­nal­ban­ken, der fast­sæt­ter renten på de låne- og pla­ce­rings­mu­lig­he­der, der stil­les til rå­dig­hed for penge- og re­al­in­sti­tut­ter. Det er den rente, som pen­ge­in­sti­tut­ter­ne får og be­ta­ler til Na­tio­nal­ban­ken, der på­vir­ker de ren­te­sat­ser, der fast­sæt­tes i for­hold til kun­der­ne.

Den lange rente: De lange renter om­fat­ter renter, der er fastsat for læn­gere tid. Den lange rente er altså renten på en ob­liga­tion, hvor lø­be­ti­den indtil ob­liga­tio­nens ind­fri­else er lang. Det er Cen­tral­ban­ker­ne, der styrer ren­ter­ne.

Hvilke renter findes der?

Der findes to typer af renter, den ene kaldes en va­ri­a­bel rente og den anden kaldes en fast rente.

  • Va­ri­a­bel rente

En va­ri­a­bel rente be­væ­ger sig op og ned på bag­grund af mar­keds­ren­ten, som lø­bende fast­sæt­tes af Na­tio­nal­ban­ken. Af­gø­rende for mar­keds­ren­ten er udbud og ef­ter­spørgsel på mar­ke­det. Det vil sige, at renten fast­sæt­tes ud fra de renter, de danske banker er vil­lige til at låne deres penge ud til og hvad for­bru­ger­ne er vil­lige til at betale i rente.

👉 En fordel ved den va­ri­ab­le rente er, at renten på lånet kan falde. Men mod­sæt­nings­vist er det en ulempe, at renten til­lige kan stige under lånets lø­be­tid. Dette kan med­føre be­kym­rin­ger an­gå­ende, om renten nu stiger eller falder og hvis du op­ret­ter et lån med va­ri­a­bel rente, er det vig­tigt, at du har øko­no­misk flek­si­bi­li­tet til, hvis renten stiger og dit lån bliver dyrere.

  • Faste rente

Ved faste renter bliver renten fastsat fra lånets start. Det be­ty­der, at du skal betale lånet til­bage med en fast må­ned­lig ydelse. Renten og even­tu­el­le ge­by­rer vil altså hver­ken falde eller stige under lånets lø­be­tid.

En fordel ved den faste rente er, at du ikke ri­si­ke­rer, at dit lån bliver dyrere. Men modsat, vil lånet eller ikke blive bil­li­gere, hvis renten falder. Til­lige er det en ulempe, at renten ofte er højere fastsat end mar­keds­ren­ten ved lånets start. Denne type rente er mere for­ud­si­ge­lig og kræver ikke samme øko­no­misk flek­si­bi­li­tet, som den va­ri­ab­le rente gør.

Ved et fast­for­ren­tet lån kender du dine ud­gif­ter i for­hold til lånet.

bank-renter.jpg

Euri­bor renter

Euri­bor er et fi­nan­si­elt indeks, der bruges som re­fe­ren­ce for renten på tids­be­græn­sede re­al­kre­dit­lån. Euri­bor renten er den ren­te­sats, hvor­ef­ter et udvalg af eu­ro­pæ­iske banker låner hin­an­den midler, hvor lånene har en lø­be­tid på alt fra 1 uge til 12 må­ne­der. Euri­bor ren­ter­ne er de vig­tig­ste eu­ro­pæ­iske in­ter­bank­ren­ter.

Virk­nin­gen af Euri­bor

Euri­bor på­vir­ker pri­mært per­so­ner med fast­for­ren­tede re­al­kre­dit­lån, hvis ren­te­be­løb be­reg­nes med re­fe­ren­ce til Euri­bor.

Når Euri­bor ren­ter­ne stiger eller falder i væ­sent­ligt omfang, er der stor sand­syn­lig­hed for, at ren­ter­ne på bankpro­duk­ter som re­al­kre­dit­lån, op­spa­rings­kon­to­er og lån også vil blive ju­ste­ret. Euri­bor er altså mar­ke­dets usik­rede re­fe­ren­ce­rente.

Renter i et gælds­brev

Skal du låne penge eller låne penge ud, kan det være en god ide at op­ret­te et gælds­brev.

I et gælds­brev kan I selv be­stem­me en til­ba­ge­be­ta­lings­ord­ning og even­tu­el­le renter. I et privat gælds­brev kan lån­ta­ger og lån­gi­ver altså frit be­stem­me ram­mer­ne for lånet. Det er derfor valg­frit, om der over­ho­ve­det skal in­klu­de­res renter.

Læs mere:

Alle juridiske forhold fra start til slut online.