Ren­te­frit lån mellem pri­vate

To personer sidder på en sofa.
IMG_1939.jpeg
Karoline
24.1.2024 ● 4 minutter
Del artiklen
Du kan yde et ren­te­frit lån til andre – uanset om det er fa­mi­lie, venner eller be­kendte. Det er dog vig­tigt at kunne do­ku­men­tere, at der netop er tale om et lån og ikke en gave.

Du har et fa­mi­lie­med­lem, en ven eller blot en be­kendt, der står i en svær øko­no­misk si­tu­a­tion, og du ønsker at hjælpe ved at yde et ren­te­frit lån. Men på den anden side, så ønsker du også at sikre dig, at du får dine penge til­bage. Er det muligt? Vil et sådan lån blive be­skat­tet? Hvor­dan op­ret­ter man sådan et lån?

Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over det, der er værd at vide, før du yder et ren­te­frit lån.

Hvad er et ren­te­frit lån?

Et gælds­brev er et do­ku­ment, der be­skri­ver den aftale, der er ind­gå­et mellem en lån­ta­ger og en lån­gi­ver. Do­ku­men­tet er en er­klæ­ring fra lån­ta­ger om at til­ba­ge­be­ta­le en be­stemt sum penge i over­ens­stem­melse med de fast­sat­te be­tin­gel­ser i gælds­bre­vet.

👉 Et gælds­brev in­de­hol­der op­lys­nin­ger om lånets stør­relse, fristen for til­ba­ge­be­ta­ling og evt. renter.

Det ses ofte, at et privat gælds­brev mellem fa­mi­lie eller venner er mere for­del­ag­tigt for lån­ta­ge­ren. Det ses blandt andet ved, at lån­ta­ger ikke skal betale renter til lån­gi­ver eller ved, at der ikke er fastsat en fast dato for til­ba­ge­be­ta­lin­gen.

Lå­ne­af­ta­len bør ud­fær­dige på skrift med be­tin­gel­ser­ne for lånet, hvis du vælger at yde eller mod­tage et lån. Også selvom det er til eller fra fa­mi­lie eller venner. Den skrift­lige aftale gælder som do­ku­men­ta­tion for den aftale, der er blevet ind­gå­et mellem jer. Ved at op­ret­te en skrift­lig aftale i et gælds­brev, undgår I tvi­ster og mis­for­stå­el­ser. Et gælds­brev sikrer altså både lån­ta­ger og lån­gi­vers in­ter­es­se i, at af­ta­len op­fyl­des kor­rekt.

💡 Læs mere: Gratis ska­be­lon gælds­brev

Lav et gælds­brev med Aatos

Med Aatos kan du nemt og pris­ven­ligt lave et gælds­brev, som er gyl­digt efter un­der­skrift af par­ter­ne. Det skaber sik­ker­hed hos både lån­ta­ger og lån­mod­ta­ger, og I undgår even­tu­el­le kon­flik­ter og ue­nig­he­der i frem­ti­den.

Hvad er et fa­mi­li­elån?

Et fa­mi­li­elån er ofte et lån mellem fa­mi­lie­med­lem­mer eller nære venner, og de er ofte ren­te­frie. På trods af navnet ”fa­mi­li­elån”, er der ingen be­græns­nin­ger for, hvem man kan til­byde et sådant lån til.

Et fa­mi­li­elån kaldes også et ren­te­frit fa­mi­li­elån, og så­fremt dette netop skal være ren­te­frit, bør det op­ret­tes som et an­for­dring­s­lån. Et an­for­dring­s­lån be­ty­der, at der ikke er aftalt noget om, hvor­når gælden skal af­vik­les. Lånets til­ba­ge­be­ta­ling sker altså, når lån­gi­ver giver med­del­else (an­for­dring) om til­ba­ge­be­ta­ling.

Frie rammer i et gælds­brev

Der gælder ingen faste form­krav eller andre krav til ind­hol­det i et gælds­brev. Du kan altså sammen med lån­ta­ger selv be­stem­me lå­ne­be­lø­bets stør­relse, ord­nin­gen for til­ba­ge­be­ta­ling in­klu­siv renter og afdrag, fristen for til­ba­ge­be­ta­lin­gen etc.

Som ud­gangs­punkt in­de­hol­der et gælds­brev op­lys­nin­ger om:

 1. Par­ter­ne (lån­ta­ger og lån­gi­ver) 
 2. Lå­ne­be­lø­bets stør­relse 
 3. Til­ba­ge­be­ta­lin­gen, her­un­der afdrag og renter 
 4. Fristen for til­ba­ge­be­ta­lin­gen 
 5. Un­der­skrif­ter

👉 Der­u­d­over kan der indgå ele­men­ter såsom for­æl­delse, mis­lig­hol­delse samt øvrige be­stem­mel­ser, som I selv be­stem­mer.

Sankt Annae Gade

Skat­te­mæs­sige ri­si­ko­er

Hvis du yder et ren­te­frit lån, bør du altså op­ret­te et gælds­brev, der do­ku­men­te­rer lå­ne­af­ta­len og do­ku­men­te­rer, at der netop er tale om et lån. Det har sær­ligt be­tyd­ning i for­hold til skat­te­mæs­sige aspek­ter.

Et lån for­stås altså som en dis­po­si­tion, der ydes til lån­ta­ger af lån­gi­ver, og som skal til­ba­ge­be­ta­les efter nær­mere aftale.

En gave er i juri­disk for­stand en ve­der­lags­fri fordel, der som regel ydes af gav­mild­hed på gi­ve­rens be­kost­ning.

Om der er tale om et lån eller en gave har be­tyd­ning i for­hold til, om der skal be­ta­les ga­ve­af­gift eller ej. Hvis du giver gaver af større værdi, skal dette nemlig ind­be­ret­tes til SKAT og der skal be­ta­les ga­ve­af­gift af be­lø­bet.

Der gælder nemlig en grænse for, hvor mange penge man må give for i gave. Hvis det op­ret­tede lån derfor ikke kan do­ku­men­te­res som et lån, men der­i­mod vil blive anset som en gave, så kan I ri­si­kere at skulle betale afgift af be­lø­bet.

Læs mere: Hvad er ga­ve­brev?

Ga­ve­sat­ser i 2024

👉 For æg­te­fæl­ler gælder som ud­gangs­punkt ingen be­løbs­grænse.

👉 Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

 • Børn, sted­børn og deres børn i alle led
 • For­æl­dre
 • Sam­le­ver/bo­fæl­le
 • Ple­jebørn 
 • Afdøde børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler

👉 Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 36,25% i ga­ve­af­gift:

 • Bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre

👉 Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 25.900 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

 • Svi­ger­børn

For sø­skende, venner og be­kendte skal gavens værdi på­skri­ves mod­ta­ge­rens års­op­gø­relse som ”anden per­son­lig ind­komst”. Dette gælder dog ikke for al­min­de­lige lej­lig­heds­ga­ver såsom fød­sels­dags­ga­ver, så længe be­lø­bet er af be­ske­den værdi.

Lav nemt og hur­tigt et gælds­brev !

Opret et gælds­brev di­gi­talt med Aatos. Alt du skal er at be­svare et par simple spørgs­mål. Du er færdig på 5 mi­nut­ter og kan down­lo­ade med det samme.

Det er vig­tigt at op­ret­te et gælds­brev, hvis der er tale om et lån. Derved sikrer du, at der ikke skal betale s ga­ve­af­gift, så­fremt dis­po­si­tio­nen ellers ville anses som en gave i tvivls­til­fælde.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.