Gælds­brev mellem venner

Venner griner
aatos-author-icon.png
Aatos
17.3.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Mange vil i løbet af livet stå i en si­tu­a­tion, hvor man enten gerne vil låne penge af eller til et fa­mi­lie­med­lem, en kæ­re­ste eller god ven.

I alle disse til­fæl­de, kan det være en meget god ide at lave en skrift­lig lå­ne­af­ta­le i form af et gælds­brev. Med en skrift­lig aftale, kan man imø­de­gå usik­ker­hed og tvi­ster senere hen.

Gælds­bre­vet kan til­li­ge fun­ge­re som bevis for, at der er tale om et lån og ikke en gave. Re­la­tio­nen mellem lån­gi­ver og lån­ta­ger be­ty­der også noget, især ved­rø­ren­de SKAT.

I denne ar­ti­kel ser vi nær­me­re på lån mellem tred­je­par­ter, det vil sige mellem per­so­ner, som ikke er i fa­mi­lie.

Hvad er et gælds­brev?

Et gælds­brev er en skrift­lig aftale mellem en lån­gi­ver og en lån­ta­ger. Det er ikke et lov­krav, at man laver et gælds­brev, når man skal låne penge ud eller låne penge. Til­li­ge er der ingen krav til re­gi­stre­ring eller ting­lys­ning. Og der er ingen sær­li­ge krav til ind­hol­det af gælds­bre­vet. 

Et gælds­brev er po­pu­lært, fordi det er skrift­ligt. Man kan selvsagt godt ar­ran­ge­re et lån med ud­gangs­punkt i en mundt­lig aftale, men en mundt­lig aftale er af natur van­ske­lig at bevise. Hvis der opstår ue­nig­hed om ind­hol­det af lå­ne­ar­ran­ge­men­tet, vil det være ord mod ord.

Med et skrift­lig gælds­brev kan man sort på hvidt aftale vil­kå­re­ne for lånet, her­un­der beløbt, hvor­når det skal be­ta­les til­ba­ge og om der skal på­læg­ges renter eller ej.

Lav et gælds­brev i dag og undgå tvi­ster og uven­skab senere hen

En skrift­lig aftale er oftest langt bedre end en mundt­lig aftale.

Er der for­skel på lån mellem fa­mi­lie og venner?

Hvis du står i en si­tu­a­tion, hvor du nu har be­slut­tet dig for enten at låne penge af eller til en tred­je­part såsom en ven, så er der visse for­hold, der er gode at vide. Der er nemlig visse for­hold som er for­skel­li­ge, alt efter om par­ter­ne til gælds­bre­vet er i fa­mi­lie eller ej.

SKAT

En af de mest væ­sent­li­ge fak­to­rer, som du bør tage i be­tragt­ning er even­tu­el­le skat­te­mæs­si­ge kon­se­kven­ser. Det af­hæn­ger af det kon­kre­te lå­ne­ar­ran­ge­ment, hvor­når even­tu­el be­ta­ling af skat kan blive re­le­vant.

Hvis man vælger, at der skal be­ta­les renter af lånet, så skal man holde sig for øje, at ren­ter­ne for lån­gi­ver vil være være ren­te­ind­tæg­ter, som er skat­teplig­tig ind­komst. For lån­ta­ger, vil be­ta­ling af renter i visse til­fæl­de kunne fradra­ges i skat som ren­teud­gif­ter.

Også selve lå­ne­ar­ran­ge­ment kan have skat­te­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, hvis der er tale om en pro forma lå­ne­af­ta­le eller hvis SKAT vur­de­re, at der er tale om en gave og ikke et lån. Det er derfor vig­tigt, at lå­ne­af­ta­len fun­ge­rer som en reel aftale om lån og at par­ter­ne også i prak­sis hand­ler med ud­gangs­punkt i af­ta­lens be­tin­gel­ser. Ek­sem­pel­vis at der be­ta­les af på lånet som aftalt.

Læs mere: Ind­fri­el­se af lån

Hvilke vilkår skal gælde?

Det er som ud­gangs­punkt op til par­ter­ne til gælds­bre­vet at blive enige om, hvilke be­tin­gel­ser, der skal gælde. Et gælds­brev bør som mini­mum fast­læg­ge, hvem par­ter­ne er, hvad der lånes, hvor­når og hvor­dan lånet skal til­ba­ge­be­ta­les og om der skal påløbe renter eller ej. 

Når der er tale om et lån mellem tred­je­par­ter, altså venner, som ikke er i fa­mi­lie, så kan det ofte være en god ide at blive enige om mere de­tal­je­ret be­tin­gel­ser for gælds­bre­vet. Det samme kan være til­fæl­det for lån mellem fa­mi­lie­med­lem­mer, men lån mellem tred­je­par­ter er dog af natur an­der­le­des og bør også give an­led­ning til flere over­vej­el­ser om, hvor­dan lå­ne­ar­ran­ge­men­tet af­ta­les, så man undgår tvi­ster og uven­skab.

Dette kunne ek­sem­pel­vis være i form af en de­tal­je­ret til­ba­ge­be­ta­lings­plan og hvilke kon­se­kven­ser even­tu­el mis­lig­hol­del­se af lå­ne­af­ta­len skal have.

Læs mere: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­ba­ge?

Kan den per­son­li­ge re­la­tion holde til et lån?

Det er altid en god ide at over­ve­je, om for­hol­det til tred­je­part, det være sig et godt ven­skab eller andet, kan holde til, at man laver en lå­ne­af­ta­le. At der plud­se­lig er penge in­vol­ve­ret og at én part har et ude­stå­en­de med en anden part, kan for mange være græn­se­over­skri­den­de og i visse si­tu­a­tio­ner føre til uven­skab og strid. 

Man kan imø­de­gå så­dan­ne uhel­di­ge virk­nin­ger på ven­ska­bet ved at lave et gælds­brev. Laver man et gælds­brev med be­tin­gel­ser, som af­spej­ler begge par­ters in­ter­es­ser samt med be­tin­gel­ser for, hvad der skal ske, så­fremt noget uven­tet sker, så kan man i højere grad undgå at lånet bliver kimen til uven­skab.

Læs mere: Hvad er et an­for­drings­gælds­brev?

Du kan sikre dig de rette be­tin­gel­ser for dit gælds­brev

Over­ve­jer du at lave et gælds­brev, fordi du skal låne penge af eller til en god ven, så bør du lave et gælds­brev. Det be­hø­ves ikke at tage lang tid og koste mange penge.

Med Aatos kan du på under 10 mi­nut­ter lave et klar-til-brug gælds­brev for kun 299 kr. Du be­hø­ves ikke at besøge en ad­vo­kat, men du kan sidde der­hjem­me i ro og fred og ud­fær­di­ge gælds­bre­vet online.

Har du ikke en prin­ter, kan vi sende det di­rek­te til dig med posten. Når begge parter har un­der­skre­vet, er gælds­bre­vet bin­den­de.

Prøv gratis, du be­ta­ler først, hvis du ønsker gælds­bre­vet.