Gælds­brev og skat

Lommeregner
aatos-author-icon.png
Aatos
20.12.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
Yder eller mod­ta­ger du et lån, så bør du over­ve­je, om der er skat­te­mæs­si­ge for­hold, du bør være op­mærk­som på.

Yder du et lån eller mod­ta­ger du et lån, er det vig­tigt at holde sig for øje, at lånet kan have for­skel­li­ge skat­te­mæs­si­ge virk­nin­ger, som du bør over­ve­je. Det er vig­tigt som lån­gi­ver og lån­ta­ger at over­ve­je, hvad de skat­te­mæs­si­ge virk­nin­ger af et lån kan være, al­le­re­de når man ud­fær­di­ger gælds­bre­vet.

Herved kan man både imø­de­gå uhen­sigts­mæs­si­ge for­hold samt opnå sik­ker­hed for, at gælds­bre­vet virker, som man til­sig­tet.

I denne ar­ti­kel kigger vi på et par ele­men­ter, der bør over­ve­jes i ud­fær­di­gel­sen af et gælds­brev i for­hold til skat­te­for­hold.

💡 Du kan be­nyt­te et an­for­dring­s­lån, hvis du skal mod­ta­ge eller give et lån til/fra et fa­mi­lie­med­lem eller en god ven. Med et an­for­dring­s­lån kan lån­mod­ta­ge­ren til enhver tid til­ba­ge­be­ta­le lånet, og lån­gi­ve­ren kan også opsige lånet til enhver tid. Læs mere: an­for­drings­gælds­brev 

For­skel­len på et gælds­brev og en gave

En af flere over­vej­el­se ved ud­ar­bej­del­se af et gælds­brev er at over­ve­je, hvor­dan gælds­bre­vets ud­form­ning kan be­vir­ke, at gælds­bre­vet anses for en gave og ikke et lån. Om der er tale om et lån eller gave har stor be­tyd­ning i for­hold til be­skat­ning.

Er der tale om et lån, skal selve lånet ikke be­skat­tes. Er der tale om en gave, skal der be­ta­les ga­ve­af­gift, hvis gavens stør­rel­se over­sti­ger visse fast­sat­te græn­ser for, hvad du kan give skat­te­frit i gave til nært­stå­en­de og tred­je­per­so­ner. 

Det, at et lån af skat­te­myn­dig­he­der­ne kan vur­de­res at være en gave og ikke et lån, er i sig selv et væg­tigt ar­gu­ment for, at man altid bør over­ve­je at lave en skrift­lig aftale, når der ydes et lån. Det kan være van­ske­ligt at bevise, at der reelt er tale om et lån, hvis der ikke fo­re­lig­ger en skrift­lig aftale herom. 

Do­ku­mentSkat­te­mæs­si­ge for­holdDo­ku­men­tets ind­holdGyl­dig­hed
Gælds­brevLånet kan ydes skat­te­frit uaf­hæn­gigt af stør­rel­sen på lånetGælds­bre­vet skal klart be­skri­ve, at der er tale om et lån og be­tin­gel­ser­ne herforGyl­digt ved un­der­skrift af både lån­gi­ver og lån­ta­ger
GaveGaven kan gives skat­te­frit til en be­stemt be­løbs­græn­seGa­ve­bre­vet bør do­ku­men­te­re, at der er tale om en gave og ikke et lån eller transak­tionGyl­digt ved un­der­skrift af både ga­ve­gi­ver og ga­ve­mod­ta­ger

Læs mere: Gælds­brev ved fa­mi­li­elån og Gælds­brev mellem venner

Prøv gratis

Du kan prøve vores ser­vi­ce gratis. Ved at betale 299 kr. kan du selv få det en­de­li­ge do­ku­ment og sikre dig, at det er juri­disk bin­den­de.

Ren­te­ind­tæg­ter og -ud­gif­ter

Ydes der et lån med renter, er det vig­tigt at være op­mærk­som på, at renter har visse skat­te­mæs­si­ge virk­nin­ger, som det er vig­tigt for både lån­gi­ver og lån­ta­ger at forstå og hånd­te­re kor­rekt.

Ren­te­in­tæg­ter

Skal lån­ta­ger betale renter på lånet, vil lån­gi­ver som ud­gangs­punkt blive be­skat­tet, da der er tale om ind­komst i form af ren­te­ind­tæg­ter. Lån­ta­ger bør så­le­des huske, at ren­te­ind­tæg­ter skal ind­be­ret­tes til skat på kor­rekt vis.

Læs mere: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­ba­ge? og Mindsteren­ten i et gælds­brev

Ren­teud­gif­ter

Skal lån­ta­ger betale renter på lånet, vil lån­ta­ger som ud­gangs­punkt kunne med­ta­ge så­dan­ne ren­teud­gif­ter i forskuds- og års­op­gø­rel­sen og få fradrag heraf, dog af­hæn­gigt af lån­ta­gers sam­le­de ren­teud­gif­ter for det givne skat­te­år.

Læs mere: Gælds­brev – gratis ska­be­lon

Lav et gælds­brev med Aatos

Med Aatos kan du nemt og pris­ven­ligt lave et gælds­brev, som er gyl­digt efter un­der­skrift af par­ter­ne. Du kan prøve vores ser­vi­ce gratis og be­ta­ler kun, hvis du vil have det en­de­li­ge do­ku­ment.

Du kan prøve vores ser­vi­ce gratis. Ved at betale 299 kr. kan du selv få det en­de­li­ge do­ku­ment og sikre dig, at det er juri­disk bin­den­de.