For­skel­len på at give et ar­ve­forskud og en gave

En person på gaden.
IMG_1939.jpeg
Karoline
23.1.2024 ● 5 minutter
Del artiklen
Be­løbs­græn­sen for, hvor meget du må give skat­te­frit, enten som gave eller ar­ve­forskud, er 74.100 kr. i 2024 til din nær­me­ste fa­mi­lie.

Selvom be­løbs­græn­sen er den samme for ar­ve­forskud og gaver, er der er nogle ting at være op­mærk­som på, når du yder eller mod­ta­ger enten en gave eller et ar­ve­forskud.

Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over netop de ting, du skal være sær­ligt op­mærk­som på.

Ar­ve­forskud eller gave?

Et ar­ve­forskud giver dig mu­lig­hed for at yde et forskud på den arv, der vil til­falde dine nær­me­ste fa­mi­lie efter din død, men et ar­ve­forskud gives mens du lever. Hvem der er dine ar­vin­ger be­stem­mes dels af ar­ve­loven (dine tvangs­ar­vin­ger) dels af dit te­sta­mente, hvis du har op­ret­tet sådan et.

Som ordet ar­ve­forskud også in­di­ke­rer, er der tale om et forskud på en for­ven­tet arv. Det vil sige, at når arven senere hen skal for­de­les, så skal ar­ve­forskud­det modreg­nes i arven.

Et ar­ve­forskud kan være nyt­tigt, hvis du ønsker at yde en øko­no­misk hjælp eller anden dis­po­si­tion til en af dine ar­vin­ger her og nu, men når du sam­ti­dig ønsker, at alle ar­vin­ger i sidste ende får lige meget af den arv, der vil falde efter din død. Dog kan et ar­ve­forskud ydes i for­skel­lige vær­di­er, og det be­hø­ver ikke kun at være pen­ge­be­løb.

Det er nemt at op­ret­te et ga­ve­brev

Ved brug af Aatos, kan du nemt op­ret­te et ga­ve­brev. Alt det kræver er, at du be­sva­rer et par simple spørgs­mål.

Ar­ve­forskud til din nær­me­ste fa­mi­lie

Du kan selv be­stem­me, hvem du ønsker at yde et ar­ve­forskud til, men der er for­skel på, hvor stor en ga­ve­af­gift, du skal betale. Hvor stor af­gif­ten er, af­hæn­ger af, hvil­ken re­la­tion der er mellem dig og ar­vin­gen. Hvis du ønsker at give et ar­ve­forskud til en i din nær­me­ste fa­mi­lie, må du i 2024 give op til 74.100 kr. uden at skulle betale ga­ve­af­gift.

 👉  Læn­gere nede i ar­tik­len frem­går en over­sigt over sam­men­hæn­gen mellem re­la­tio­nen og stør­rel­sen på en even­tu­el afgift.

Sådan giver du et ar­ve­forskud

Der gælder ingen faste regler for, hvor­dan et ar­ve­forskud skal ydes. Men da in­ten­tio­nen bag et ar­ve­forskud netop er, at vær­di­en skal fra­træk­kes i den senere arv, kan det være en god ide at op­ret­te en skrift­lig aftale om, at der netop er tale om et ar­ve­forskud.

💡 Herved sikrer du dig mod po­ten­ti­el­le tvi­ster i frem­ti­den og undgår, at en arving ender op med mere arv en til­tænkt.

Ek­sem­pel: Ar­ve­forskud

Sus­an­ne har tre døtre. Den yngste datter Lisa, vil gerne læse sin ud­dan­nelse i ud­lan­det, men det er meget dyrt. Sus­an­ne ønsker derfor at hjælpe Lisa, men hun synes det er for stor en gave at give. Ud­dan­nel­sen koster 60.000 kr. pr. år og varer ét år. Sus­an­ne og Lisa op­ret­ter derfor en skrift­lig aftale om, at Lisa får 60.000 kr. i ar­ve­forskud nu. Dette beløb skal fra­træk­kes den senere arv, som falder efter Sus­an­ne.

Kort tid efter dis­po­si­tio­nen går Sus­an­ne bort. Hun ef­ter­la­der en arv på 300.000 kr. Med ar­ve­forskud­det er der altså tale om en arv på 360.000 kr. Det ef­ter­la­der 120.000 kr. til hver datter. Dog har Lisa al­le­rede mod­ta­get 60.000 kr. og dette fra­træk­kes i arven. Lisa får derfor 60.000 kr. i arv efter sin mor, mens de to andre sø­skende får 120.000 kr.,

Forskellen på at give et arveforskud og en gave.jpg

Ga­ve­dis­po­si­tio­ner

Juri­disk set er en gave en ve­der­lags­fri dis­po­si­tion, der ydes på ga­ve­gi­ve­rens be­kost­ning, som et udslag af gav­mild­hed. Ved en gave for­stås altså en over­dra­gelse af en gen­stand, pen­ge­be­løb eller tje­ne­stey­delse uden, at der for­ven­tes nogen mo­dy­delse.

Det juri­diske grund­lag for en ga­ve­dis­po­si­tion ligger i selve ga­ve­løf­tet fra ga­ve­gi­ver, om løftet er mundt­ligt eller skrift­ligt. Men ved større gaver, kan det være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev, så der ikke opstår tvivl om, at der er tale om en gave.

Ga­ve­sat­ser i 2024

Hvor meget du kan give skat­te­frit af­hæn­ger af, hvem du giver dis­po­si­tio­nen til.

👉 For æg­te­fæl­ler gælder som ud­gangs­punkt ingen be­løbs­grænse.

👉 Din nær­me­ste fa­mi­lie må skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift. Din nær­me­ste fa­mi­lie er:

  • Børn, sted­børn og deres børn i alle led
  • For­æl­dre
  • Sam­le­ver/bo­fæl­le
  • Ple­jebørn
  • Afdøde børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler

👉 Mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 36,25% i ga­ve­af­gift:

  • Bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre

👉 Mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 25.900 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

  • Svi­ger­børn

👉For sø­skende, venner og be­kendte skal gavens værdi på­skri­ves mod­ta­ge­rens års­op­gø­relse som ”anden per­son­lig ind­komst”. Dette gælder dog ikke for al­min­de­lige lej­lig­heds­ga­ver såsom fød­sels­dags­ga­ver, så længe be­lø­bet er af be­ske­den værdi.

Ek­sem­pel: Ga­ve­dis­po­si­tion

Lasse giver sin datter et arm­bånd til en værdi af 30.000 kr. Dette beløb er under græn­sen for skat­te­frie gaver, og denne gave kan altså frit gives uden at skulle be­skat­tes.

Året efter giver Lasse sin datter en bil til en værdi af 200.000 kr. Dette beløb over­sti­ger den skat­te­frie grænse. Der skal derfor be­ta­les en afgift på 15% af dette over­sti­gende beløb.

gavebrev.jpg

Så hvad er for­skel­len?

Af­gifts­mæs­sigt be­hand­les ar­ve­forskud og gaver altså ens. Det be­ty­der, at ar­ve­forskud og gaver bliver be­skat­tet på samme måde, og du kan yde et skat­te­frit ar­ve­forskud til den samme per­son­kreds, som du kan give skat­te­frie gaver til.

Den stør­ste for­skel er altså, at et ar­ve­forskud skal modreg­nes i den senere arv, mens en gave ikke kræver senere modreg­ning.

Uanset om der er tale om et ar­ve­forskud eller en ga­ve­dis­po­si­tion, kan det være en god ide at ud­fær­dige en skrift­lig aftale herom.

Så­fremt der er tale om en ga­ve­dis­po­si­tion, vil en sådan skrift­lig aftale kaldes et ga­ve­brev.

Hos Aatos kan du lave et gyl­digt ga­ve­brev. Det koster kun 499 kr.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.