Pen­ge­ga­ver – Så meget må du give (og ind­be­ret­te til SKAT)

En mand holder en tegnebog.
aatos-author-icon.png
Aatos
19.7.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Har du på sinde at give en pen­ge­gave, men er ikke helt sikker på, hvad reg­ler­ne og mu­lig­he­der­ne er? Eller har du måske mod­ta­get en gave og er i tvivl om, hvad du skal gøre i for­hold til SKAT?

I denne ar­ti­kel vil vi gen­nem­gå, hvad du kan gøre, hvis du gerne vil give en pen­ge­gave, samt regler for SKAT, når det kommer til pen­ge­ga­ver.

Jeg vil gerne give en pen­ge­gave

Du vil gerne give en pen­ge­gave eller en anden større gave med høj værdi. Det kan du frit gøre, men der er dog nogle regler for af­gif­ter, der kan gøre sig gæl­dende af­hæn­gigt af, hvor stort et beløb du ønsker at give, samt hvem du ønsker at give pen­ge­ga­ven til. Dette gen­nem­går vi lidt senere.

Det kan også være, du føler dig en smule utryg ved at skulle give en stor pen­ge­gave, eller at du ønsker at stille nogle be­tin­gel­ser for gaven, som mod­ta­ge­ren skal tage højde for. Hvis dette er til­fæl­det, kan du med fordel lave et ga­ve­brev, der netop har til hen­sigt at sikre, at for­hol­dene for pen­ge­ga­ven er, som du gerne vil have.

Hvad er et ga­ve­brev?

Et ga­ve­brev er et skrift­ligt do­ku­ment, der be­vi­ser, at du har givet en gave, f.eks. en pen­ge­gave, til en anden. Ga­ve­bre­vet er juri­disk bin­dende, hvil­ket be­ty­der, at ejer­ska­bet over gaven skif­ter. I do­ku­men­tet kan du kl­ar­gø­re, hvilke vilkår der er for at mod­tage gaven, samt hvad dit for­hold er til den person, der skal mod­tage gaven.

At have lavet et ga­ve­brev kan være vig­tigt i for­bin­delse med ek­sem­pel­vis døds­fald og skils­mis­ser, men også i for­hold til SKAT. Ved at have et ga­ve­brev kan både du og mod­ta­ge­ren af pen­ge­ga­ven bevise, at der er tale om en gave, hvil­ket kan for­hin­dre kon­flik­ter, som for ek­sem­pel hvem der skal ind­be­ret­te gaven til SKAT, og hvem der skal betale en even­tu­el afgift.

Læs mere: Regler for ga­ve­bre­ve og Forskud på arv eller gave

For­de­le ved et ga­ve­brev

Det er ikke et krav at lave et ga­ve­brev, når du giver en pen­ge­gave, men der er en række for­de­le, som du kan tage med i dine over­vej­el­ser, når du vil give din pen­ge­gave. For­de­lene er blandt andet, at:

 • Et ga­ve­brev be­vi­ser, hvem der ejer pen­ge­ga­ven, og hvad gavens beløb er på
 • Med et ga­ve­brev kan du bevise, at gaven ikke er et forskud på arv eller et lån
 • Ga­ve­bre­vet kan bruges som bevis til SKAT - hvis pen­ge­ga­ven er over et be­stemt beløb, skal der be­ta­les ga­ve­af­gift, hvil­ket kan gøres nemt og di­gi­talt
 • Med ga­ve­bre­vet kan du være med til at be­stem­me, hvem der skal betale en even­tu­el afgift af gaven
 • Hvis du giver en gave til forsk­ning, kan der være mu­lig­hed for at få skat­te­fradrag
 • I et ga­ve­brev kan du be­stem­me, at gaven skal være særeje for mod­ta­ge­ren, hvil­ket in­de­bæ­rer, at gaven ikke skal deles med mod­ta­ge­rens æg­te­fæl­le i til­fælde af se­pa­ra­tion eller skils­mis­se

Hvor stor pen­ge­gave må man give?

I 2024 for­hol­der det sig sådan, at du må give pen­ge­ga­ver på op til 74.100 kr., uden at mod­ta­ge­ren skal betale ga­ve­af­gift, hvis mod­ta­ge­ren af pen­ge­ga­ven er nær fa­mi­lie. Med nær fa­mi­lie menes det, at mod­ta­ge­ren af pen­ge­ga­ven skal være dine:

 • Børn eller sted­børn
 • Bør­ne­børn, her­un­der børn af dine sted­børn
 • For­æl­dre
 • Sted­for­æl­dre
 • Bedste­for­æl­dre
 • En person, du har delt bopæl med de sidste to år
 • En person, du har delt bopæl med de sidste to år, men som er kommet på ple­je­hjem eller i æl­dre­bo­lig
 • Ple­jebørn, som har boet hos dig i en sam­men­hæn­gende pe­ri­ode på mindst fem år
  • Hertil skal ple­je­bar­net have boet hos dig, inden de fyldte 15 år, og højst en af bar­nets bi­o­lo­giske for­æl­dre må have haft bopæl hos dig sammen med barnet

På oven­stå­ende liste nævnes ikke svi­ger­børn, og dette er fordi, at de blot kan få 25.900 kr. i pen­ge­gave uden at skulle betale ga­ve­af­gif­ten. Der­u­d­over skal det siges, at det af­gifts­fri beløb gælder for én person for ét ka­len­derår. Det vil sige, at et barn godt kan mod­tage en pen­ge­gave fra hver af sine for­æl­dre på det fulde beløb uden at skulle betale af­gif­ten.

Hvis gaven gives til nær fa­mi­lie og ikke over­sti­ger det mak­si­ma­le beløb, skal pen­ge­ga­ven ikke ind­be­ret­tes til SKAT. Des­u­den kan æg­te­fæl­ler frit give hin­an­den pen­ge­ga­ver, og derfor er æg­te­fæl­ler ikke nævnt på listen oven­for.

Hvor­dan ind­be­ret­ter man pen­ge­ga­ver til SKAT?

Hvis du har mod­ta­get en pen­ge­gave, som over­sti­ger det mak­si­ma­le beløb (se for­rige afsnit), eller hvis du i et ga­ve­brev er blevet pålagt at betale ga­ve­af­gif­ten, skal du ind­be­ret­te gaven til SKAT.

Dette gøres di­gi­talt ved at bruge SKATs blan­ket til ind­be­ret­ning af af­gifts­plig­tige gaver. På denne blan­ket kan du også be­regne gavens værdi, samt hvad af­gif­ten kommer til at ligge på. Det er også her, du be­ta­ler, hvis ga­ve­af­gif­ten ender på 100.000 kr. eller der­un­der. Hvis af­gif­ten er højere end dette beløb, skal du betale af­gif­ten via net­bank/pen­ge­in­sti­tut samme dag, som du an­mel­der gaven via blan­ket­ten.

Hvis din pen­ge­gave over­sti­ger det beløb, der kan gives skat­te­frit, skal der be­ta­les en afgift på 15% af det over­sky­dende beløb. Det vil altså sige, at hvis du giver dit barn en pen­ge­gave på 100.000 kr., skal der be­ta­les afgift af de 25 900 kr. Des­u­den skal af­gif­ten af en pen­ge­ga­ven ind­be­ret­tes til SKAT senest 1. maj året efter, at gaven er givet.

Læs mere: Ga­ve­brev gratis ska­be­lon og Vær­di­an­sæt­telse af gaver

Få klar­hed med et ga­ve­brev

Hvis du laver et ga­ve­brev til din pen­ge­gave, kan du være sikker på, at der ikke opstår mis­for­stå­el­ser eller andre kon­flik­ter, da du nemt kan frem­sæt­te dine be­tin­gel­ser og even­tu­elt få snak­ket med ga­ve­mod­ta­ge­ren om, hvem der skal betale en even­tu­el afgift.

Hos Aatos kan du lave et gyl­digt ga­ve­brev, der også kan bruges som do­ku­men­ta­tion over for SKAT. Vi sørger for, at ga­ve­bre­vet op­fyl­der dine ønsker og behov, og så kan du gøre det på fem mi­nut­ter.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.