Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Par går
IMG_1939.jpeg
Karoline
27.10.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Det er en ud­bredt mis­for­stå­else, at sam­le­vende par under visse for­hold au­to­ma­tisk vil arve efter hin­an­den. Så­fremt I ikke er gift, men ønsker at arve efter hin­an­den, skal I op­ret­te et te­sta­mente. Der er dog nogle regler, der er vig­tige at være be­kendt med, før I op­ret­ter et sam­le­ver­te­sta­mente.

Hvis I som par ikke ønsker at blive gift, er det vig­tigt, at I un­der­vejs i jeres samliv sikrer jer selv, hin­an­den og even­tu­el­le børn med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.

Uanset hvor mange år I har været sammen, vil I ikke arve efter hin­an­den, hvis dette ikke er ind­ført i et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente. Dette skyl­des, at ugifte sam­le­vende ikke til­go­de­ses efter ar­ve­loven. Ifølge ar­ve­lovens § 87 kan to per­so­ner dog ved te­sta­mente be­stem­me, at de helt eller del­vist vil arve hin­an­den, som hvis de var æg­te­fæl­ler.

💡 Hvis I derfor ønsker at sikre jer selv, hin­an­den og even­tu­el­le børn næsten lige så godt, som hvis I var gift, kan I op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.

Øko­no­miske aspek­ter – sam­le­ver eller æg­te­fæl­ler

Dog skal I være op­mærk­som på, at I stadig skal betale bo­af­gift som sam­le­vende ved en bo­de­ling, selvom at i til­go­de­ser hin­an­den i et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.

Bo­af­gift er en afgift til staten, som boet skal betale af arven.

Stør­rel­sen på af­gif­ten af­hæn­ger af døds­bo­ets stør­relse og hvem, der arver efter afdøde:

  • Æg­te­fæl­ler og re­gi­stre­rede part­nere – boet skal ikke betale rets­af­gift af arven til æg­te­fæl­ler og re­gi­stre­rede part­nere. 
  • Nær­me­ste fa­mi­lie – boet skal betale 15% i bo­af­gift, hvis boet er større end 321.700 kr. i 2023. 
  • Alle andre – boet skal betale yder­li­gere 25% i bo­af­gift af arven, der til­fal­der alle andre end æg­te­fæl­le, re­gi­stre­rede part­ner og nær­me­ste fa­mi­lie.

Ugifte sam­le­vende hører under ”nær­me­ste fa­mi­lie”, og I vil derfor betale 15% af arven, efter de første 321.700 kr. (2023), når I arver efter hin­an­den.

Dette kan være værd at ind­drage i over­vej­el­ser­ne, hvis I er usikre på, hvor­vidt I ønsker at for­blive ugifte sam­le­vende eller at blive æg­te­fæl­ler.

💡 Læs mere: Alt om bo­af­gift

udvidet samlevertestamente.jpg

Arv uden et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Hvis du ikke har børn

Hvis du ikke har børn, kan du i et te­sta­mente be­stem­me, at din sam­le­ver skal arve 100% af din arv. Hvis du ikke op­ret­ter et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, vil arven til­falde ar­ve­klas­se 2, det vil sige, at det er for­æl­dre og sø­skende, der arver det hele.

💡 Læs mere om ar­ve­klas­ser!

Hvis du har børn

Hvis du har børn, kan du be­gun­stige din sam­le­ver med 7/8 af din formue. Dette skyl­des, at du efter ar­ve­loven kan be­grænse dine børn til deres tvangs­arv.

Tvangs­ar­ven er på 25% af din formue, og skal tra­di­tio­nelt deles mellem æg­te­fæl­ler og børn.  Ved et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, si­destil­les din sam­le­ver med en æg­te­fæl­le, og kan mod­tage halv­de­len af tvangs­ar­ven, dvs. 12,5%, mens dine børn skal dele de øvrige 12,5 %. De øvrige 75% er din friarv, som du kan råde over, som du vil. Det vil sige, at din sam­le­ver kan be­gun­sti­ges med 87,5% (7/8) af din formue i et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.

Ek­sem­pel: Jørgen, Dorthe og tvangs­ar­ven

Jørgen har ét barn fra et tid­li­gere for­hold, Sofie. Jørgen mødte for fire år siden Dorthe. Hver­ken Jørgen eller Dorthe ønsker at gå igen­nem endnu et bryl­lup, men de føler sig som æg­te­fæl­ler al­li­ge­vel. De vælger derfor at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, da de op­fyl­der kri­te­ri­er­ne herfor. Jørgen har ikke talt med sin datter Sofie siden han fandt sammen med Dorthe.

Jørgen ønsker derfor, at Dorthe skal arve så meget som muligt efter ham. De be­stem­mer derfor, at de skal arve efter hin­an­den, som hvis de fak­tisk var æg­te­fæl­ler sam­ti­dig med, at Jørgen be­stem­mer, at Sofie skal be­græn­ses til sin tvangs­arv. Da Jørgen afgår ved døden, arver hans datter Sofie 12,5% af arven efter Jørgen, mens Dorthe arver fri­ar­ven på 75% sammen med den re­ste­rende del af tvangs­ar­ven på 12,5%, dvs. 87,5% i alt.

Der­u­d­over kan du be­stem­me i et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, at din sam­le­ver har ret til at udtage be­stemte gen­stande fra din bodel til per­son­ligt brug, før ak­ti­ver og pas­si­ver der­ef­ter op­gø­res. Der­u­d­over kan din sam­le­ver også opnå sup­ple­rings­arv. Sup­ple­rings­rav be­ty­der, at din sam­le­ver kan mod­tage op mod 850.000 kr. (2023) in­klu­siv sam­le­ve­rens ek­si­ste­rende formue, inden arven ellers for­de­les.

Det skal be­mær­kes, at ugifte sam­le­vende ikke kan sidde i uskif­tet bo.

⚠️ Uden et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente kan du ri­si­kere, at din sam­le­ver står til­bage uden at arve noget og derfor må flytte fra jeres fælles hjem, hvis ved­kom­men­de ikke har råd til at blive boende uden at få del i arven.

💡 Læs mere: Uskif­tet bo og sær­børn

Be­tin­gel­ser for at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Der gælder dog nogle be­tin­gel­ser, som skal op­fyl­des, før I kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente:

  •  I skal have haft fælles bopæl re­gi­stre­ret i fol­ke­re­gi­stret i mini­mum 2 år eller vente, have eller have haft barn sammen. 
  •  Ingen af jer må have et gæl­dende ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente med en tid­li­gere sam­le­ver.
  •  Ingen af jer må være gift eller se­pa­re­ret fra en tid­li­gere æg­te­fæl­le. I skal lov­ligt kunne indgå æg­teskab med hin­an­den.
  • Ingen af jer må sidde i uskif­tet bo

Så­fremt I ikke kan op­fylde disse kri­te­ri­er, for at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, kan I dog stadig op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente, hvori I kan be­gun­stige hin­an­den. Dog kan I ikke opnå helt de samme for­de­le i denne type te­sta­mente, blandt andet hvad angår sup­ple­rings­arv og ud­ta­gel­ses­ret.

Du vil dog stadig have mu­lig­hed for at te­sta­men­tere over alt det, der ikke er tvangs­arv, hvis der er børn inde i bil­le­det. Det be­ty­der, at hvis du har børn, kan du i et te­sta­mente be­gun­stige din sam­le­ver med 75% af din formue.

💡 Læs mere: De for­skel­lige typer af te­sta­men­ter

📄 Gratis ska­be­lon: Se en gratis ska­be­lon for et te­sta­mente.

Opret dit te­sta­mente hos Aatos

Ved brug af Aatos kan du op­ret­te et skræd­der­sy­et te­sta­mente på blot 10 mi­nut­ter.

Opret dit ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente hos os i dag.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.