Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Samlevertestamente
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
30.8.2022 ● 4 minutter
Vidste du, at man ikke arver som kæreste? Hvis du gerne vil have, at din kæreste skal arve af dig efter du dør, skal du have et udvidet samlever testamente.

De fleste af os ved godt, hvad et al­min­de­ligt te­sta­men­te er. Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, er stort set li­ge­som et helt al­min­de­lig te­sta­men­te, men blot, at det er op­ret­tet af ugifte sam­le­ven­de. 

Det er altså med andre ord et helt al­min­de­ligt te­sta­men­te.

Hvor­for skal man have et te­sta­men­te, som ugifte sam­le­ven­de?

Det er meget vig­tigt at gøre klart, at I som ugifte sam­le­ven­de ikke au­to­ma­tisk arver efter hin­an­den. Det er af denne årsag især vig­tigt for ugifte par at have et te­sta­men­te, hvis de ønsker, at deres part­ner skal eje. Dette gælder, uanset om I har levet sammen i 2, 5 eller 30 år. Det gør heller ikke nogen for­skel, om I har børn sammen.

Uden et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te vil hele arven au­to­ma­tisk til­fal­de af­dø­des børn. Hvis den afdøde ikke har børn, vil af­dø­des for­æl­dre i stedet arve alt. I det til­fæl­de hvor af­dø­des for­æl­dre også er gået bort, vil hele arven i stedet til­fal­de af­dø­des sø­sken­de. For at din part­ner skal kunne eje af jer, skal i enten giftes inden en af jer går bort, eller også skal I have op­ret­tet et te­sta­men­te. Så hvis du og din sam­le­ver vil sikre hin­an­den bedst muligt ved døds­fald, er det nød­ven­digt med et te­sta­men­te, da ar­ve­loven ikke hjæl­per jer.

Læs mere: tre typer te­sta­men­te

Ting du bør vide om et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

For­må­let med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te er, at din sam­le­ver stil­les som var de din æg­te­fæl­le. Dog er det vig­tigt at frem­hæ­ve, at selvom man får lavet et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, har sam­le­ver­ne endnu ikke samme ret­tig­he­der som æg­te­par. 

Sam­le­ve­re slip­per nemlig ikke for at betale ar­ve­af­gift, som er på 15%, hvor­i­mod et æg­te­par gør. Der­u­d­over kan en æg­te­fæl­le mod­ta­ge en større arv, da tvangs­ar­ven til jeres børn kan re­du­ce­res fra 25 % til 12,5 %. Men uden et te­sta­men­te, kan din part­ner altså slet ikke arve fra dig, og hvis I slet ikke har børn, kan din part­ner mod­ta­ge hele din formue, hvis du ønsker dette med et te­sta­men­te.

Des­u­den skal I være op­mærk­som­me på, at et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te skal være gen­si­digt og op­ret­tet sammen med begge sam­le­ve­re, da det ellers ikke er gyl­digt. Dette be­ty­der, at den ene part­ner ikke alene kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te.

Læs mere: Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­te

Be­tin­gel­ser for op­ret­tel­se af et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Selvom I er sam­le­ven­de, er det ikke altid, at I kan lave et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, da I skal kunne op­fyl­de visse be­tin­gel­ser. 

I kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, når I op­fyl­der ne­den­stå­en­de be­tin­gel­ser:

  1. At I enten har boet sammen i mindst 2 på samme adres­se og/eller, at I har børn sammen. Du skal være op­mærk­som på, at disse be­tin­gel­ser skal være op­fyldt ved førstaf­dø­des død og altså ikke nød­ven­dig­vis, når te­sta­men­tet op­ret­tes.
  2. At I kan indgå et lov­ligt æg­te­skab eller re­gi­stre­ret part­ner­skab med hin­an­den. Det be­ty­der, at ingen af jer kan være gift eller fra­se­pa­re­ret ved op­ret­tel­sen af te­sta­men­tet, samt at sø­sken­de eller nært be­slæg­te­de ikke kan indgå i disse te­sta­men­ter.
  3. At do­ku­men­tet er op­ret­tet af jer begge. Dette kalder man gen­si­dig op­ret­tel­se. Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te skal være gen­si­digt op­ret­tet for at være gyl­digt. Det er altså ikke nok, at den ene part op­ret­ter et te­sta­men­te. I skal begge være op­ret­te­re af det samme do­ku­ment. 
  4. At ingen af jer må al­le­re­de have op­ret­tet et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te med en tid­li­ge­re part­ner, med­min­dre dette er til­ba­ge­kaldt eller bort­fal­det.

For­de­le ved ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Der kan være for­skel­li­ge for­de­le ved at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, vi har i listen ne­den­for kommet med nogle ek­semp­ler på disse:

  • Mu­lig­he­den for på for­hånd at udtage be­stem­te gen­stan­de af arven, som til­hør­te den afdøde sam­le­ver.
  • Retten til æg­te­fælle­ud­læg, hvor længst­le­ven­de har mu­lig­hed for at udtage en værdi af boet på op til 730.000 kr., uden at even­tu­el­le tvangs­ar­vin­ger har ret til nogen form for arv af disse.
  • Længst­le­ven­de sam­le­ver har mu­lig­hed for helt eller del­vist at vente med at ud­be­ta­le arv til førstaf­dø­de sam­le­vers børn. (Ar­ve­hen­stand)*
  • For­trin­s­ret til at vælge og udtage be­stem­te ejen­de­le

OBS* Vær op­mærk­som på, at selvom I ud­gangs­punk­tet bliver ar­ve­ret­ligt stil­let som æg­te­fæl­ler med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, er der dog få und­ta­gel­ser, som kun gælder æg­te­fæl­ler. Den vig­tig­ste af disse er, at I ikke kan sidde i uskif­tet bo.

Det er derfor vig­tigt, at I skal gøre brug af ar­ve­hen­stand, hvis længst­le­ven­de skal have de bedste vilkår til at klare sig øko­no­misk efter førstaf­dø­de.

Læs mere: Te­sta­men­te pris i 2022

Opret dit te­sta­men­te hos Aatos

Hos Aatos til­by­der vi en nem og billig løs­ning. Nor­malt koster et ude­vi­det sam­le­ver te­sta­men­te mellem 999-1.999 kr. Hos Aatos koster et te­sta­men­te kun 590 kr.

Vores do­ku­men­ter er lavet af vores juri­di­ske team så du roligt og trygt kan være sikker på, at alt det juri­di­ske er på plads og kor­rekt. Der­u­d­over har vi med vores tech team skabt et be­ha­ge­ligt nemt system, så det kun tager dig 10 mi­nut­ter, at lave og mod­ta­ge dit te­sta­men­te.

Med vores smarte system, skal du blot svare på spørgs­mål, hvor­ef­ter sy­ste­met ge­ne­rerer et skræd­der­sy­et te­sta­men­te til dig, som passer præcis dine behov. Opret derfor dit ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te hos os i dag.