Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Samlevertestamente
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Vidste du, at man ikke arver som kæ­re­ste? Hvis du gerne vil have, at din kæ­re­ste skal arve af dig efter du dør, skal du have et ud­vi­det sam­le­ver te­sta­men­te.

De fleste af os ved godt, hvad et al­min­de­ligt te­sta­men­te er. Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, er stort set li­ge­som et helt al­min­de­lig te­sta­men­te, men blot, at det er op­ret­tet af ugifte sam­le­ven­de. 

Det er altså med andre ord et helt al­min­de­ligt te­sta­men­te.

Hvor­for skal man have et te­sta­men­te, som ugifte sam­le­ven­de?

Det er meget vig­tigt at gøre klart, at I som ugifte sam­le­ven­de ikke au­to­ma­tisk arver efter hin­an­den. Det er af denne årsag især vig­tigt for ugifte par at have et te­sta­men­te, hvis de ønsker, at deres part­ner skal eje. Dette gælder, uanset om I har levet sammen i 2, 5 eller 30 år. Det gør heller ikke nogen for­skel, om I har børn sammen.

Uden et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te vil hele arven au­to­ma­tisk til­fal­de af­dø­des børn. Hvis den afdøde ikke har børn, vil af­dø­des for­æl­dre i stedet arve alt. I det til­fæl­de hvor af­dø­des for­æl­dre også er gået bort, vil hele arven i stedet til­fal­de af­dø­des sø­sken­de. For at din part­ner skal kunne eje af jer, skal i enten giftes inden en af jer går bort, eller også skal I have op­ret­tet et te­sta­men­te. Så hvis du og din sam­le­ver vil sikre hin­an­den bedst muligt ved døds­fald, er det nød­ven­digt med et te­sta­men­te, da ar­ve­loven ikke hjæl­per jer.

Læs mere: tre typer te­sta­men­te

Ting du bør vide om et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

For­må­let med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te er, at din sam­le­ver stil­les som var de din æg­te­fæl­le. Dog er det vig­tigt at frem­hæ­ve, at selvom man får lavet et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, har sam­le­ver­ne endnu ikke samme ret­tig­he­der som æg­te­par. 

Sam­le­ve­re slip­per nemlig ikke for at betale ar­ve­af­gift, som er på 15%, hvor­i­mod et æg­te­par gør. Der­u­d­over kan en æg­te­fæl­le mod­ta­ge en større arv, da tvangs­ar­ven til jeres børn kan re­du­ce­res fra 25 % til 12,5 %. Men uden et te­sta­men­te, kan din part­ner altså slet ikke arve fra dig, og hvis I slet ikke har børn, kan din part­ner mod­ta­ge hele din formue, hvis du ønsker dette med et te­sta­men­te.

Des­u­den skal I være op­mærk­som­me på, at et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te skal være gen­si­digt og op­ret­tet sammen med begge sam­le­ve­re, da det ellers ikke er gyl­digt. Dette be­ty­der, at den ene part­ner ikke alene kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te.

Læs mere: Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­te

Be­tin­gel­ser for op­ret­tel­se af et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Selvom I er sam­le­ven­de, er det ikke altid, at I kan lave et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, da I skal kunne op­fyl­de visse be­tin­gel­ser. 

I kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, når I op­fyl­der ne­den­stå­en­de be­tin­gel­ser:

  1. At I enten har boet sammen i mindst 2 på samme adres­se og/eller, at I har børn sammen. Du skal være op­mærk­som på, at disse be­tin­gel­ser skal være op­fyldt ved førstaf­dø­des død og altså ikke nød­ven­dig­vis, når te­sta­men­tet op­ret­tes.
  2. At I kan indgå et lov­ligt æg­te­skab eller re­gi­stre­ret part­ner­skab med hin­an­den. Det be­ty­der, at ingen af jer kan være gift eller fra­se­pa­re­ret ved op­ret­tel­sen af te­sta­men­tet, samt at sø­sken­de eller nært be­slæg­te­de ikke kan indgå i disse te­sta­men­ter.
  3. At do­ku­men­tet er op­ret­tet af jer begge. Dette kalder man gen­si­dig op­ret­tel­se. Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te skal være gen­si­digt op­ret­tet for at være gyl­digt. Det er altså ikke nok, at den ene part op­ret­ter et te­sta­men­te. I skal begge være op­ret­te­re af det samme do­ku­ment. 
  4. At ingen af jer må al­le­re­de have op­ret­tet et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te med en tid­li­ge­re part­ner, med­min­dre dette er til­ba­ge­kaldt eller bort­fal­det.

For­de­le ved ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Der kan være for­skel­li­ge for­de­le ved at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, vi har i listen ne­den­for kommet med nogle ek­semp­ler på disse:

  • Mu­lig­he­den for på for­hånd at udtage be­stem­te gen­stan­de af arven, som til­hør­te den afdøde sam­le­ver.
  • Retten til æg­te­fælle­ud­læg, hvor længst­le­ven­de har mu­lig­hed for at udtage en værdi af boet på op til 730.000 kr., uden at even­tu­el­le tvangs­ar­vin­ger har ret til nogen form for arv af disse.
  • Længst­le­ven­de sam­le­ver har mu­lig­hed for helt eller del­vist at vente med at ud­be­ta­le arv til førstaf­dø­de sam­le­vers børn. (Ar­ve­hen­stand)*
  • For­trin­s­ret til at vælge og udtage be­stem­te ejen­de­le

OBS* Vær op­mærk­som på, at selvom I ud­gangs­punk­tet bliver ar­ve­ret­ligt stil­let som æg­te­fæl­ler med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te, er der dog få und­ta­gel­ser, som kun gælder æg­te­fæl­ler. Den vig­tig­ste af disse er, at I ikke kan sidde i uskif­tet bo.

Det er derfor vig­tigt, at I skal gøre brug af ar­ve­hen­stand, hvis længst­le­ven­de skal have de bedste vilkår til at klare sig øko­no­misk efter førstaf­dø­de.

Læs mere: Te­sta­men­te pris i 2022

Opret dit te­sta­men­te hos Aatos

Hos Aatos til­by­der vi en nem og billig løs­ning. Nor­malt koster et ude­vi­det sam­le­ver te­sta­men­te mellem 999-1.999 kr. Hos Aatos koster et te­sta­men­te kun 599 kr.

Vores do­ku­men­ter er lavet af vores juri­di­ske team så du roligt og trygt kan være sikker på, at alt det juri­di­ske er på plads og kor­rekt. Der­u­d­over har vi med vores tech team skabt et be­ha­ge­ligt nemt system, så det kun tager dig 10 mi­nut­ter, at lave og mod­ta­ge dit te­sta­men­te.

Med vores smarte system, skal du blot svare på spørgs­mål, hvor­ef­ter sy­ste­met ge­ne­rerer et skræd­der­sy­et te­sta­men­te til dig, som passer præcis dine behov. Opret derfor dit ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te hos os i dag.