Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Samlevertestamente
aatos-author-icon.png
Aatos
30.8.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Vidste du, at man ikke arver efter sin kæ­re­ste? Hvis du gerne vil have, at din kæ­re­ste skal arve efter dig ved din død, skal du have op­ret­tet et ud­vi­det sam­le­ver te­sta­mente.

De fleste af os ved godt, hvad et al­min­de­ligt te­sta­mente er. Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, ad­skil­ler sig fra al­min­de­lige te­sta­men­ter ved, at de er op­ret­tet af ugifte sam­le­vende.

Et ud­vi­det sam­le­ver te­sta­mente har mange lig­he­der med et al­min­de­ligt te­sta­mente.

Hvor­for skal man have et te­sta­mente, som ugifte sam­le­vende?

Det er meget vig­tigt at gøre klart, at I som ugifte sam­le­vende ikke au­to­ma­tisk arver efter hin­an­den. Det er af denne årsag især vig­tigt for ugifte par at op­ret­te et te­sta­mente, hvis de ønsker, at deres part­ner skal arve efter dem. Dette gælder, uanset om I har levet sammen i 2, 5 eller 30 år. Det gør heller ikke nogen for­skel, om I har børn sammen.

Uden et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente vil hele arven au­to­ma­tisk til­falde af­dø­des børn. Hvis den afdøde ikke har børn, vil af­dø­des for­æl­dre i stedet arve alt. I det til­fælde hvor af­dø­des for­æl­dre også er gået bort, vil hele arven i stedet til­falde af­dø­des sø­skende. For at din part­ner skal kunne arve dig, skal I enten giftes eller op­ret­te et te­sta­mente.

Læs mere: Tre typer te­sta­men­te

Ting du bør vide om et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

For­må­let med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente er, at sam­le­vere si­destil­les mest muligt med æg­te­fæl­ler. Dog er det vig­tigt at frem­hæve, at selvom man op­ret­ter et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, har sam­le­ver­ne endnu ikke helt de samme ret­tig­he­der som æg­te­par.

Sam­le­vere slip­per nemlig ikke for at betale ar­ve­af­gift, som er på 15%, hvor­i­mod et æg­te­fæl­ler er fri­ta­get herfor.

Uden et te­sta­mente, kan din part­ner ikke arve dig, og hvis I ikke har børn, kan du te­sta­men­tere hele din formue til din part­ner i et te­sta­mente.

Des­u­den skal I være op­mærk­som­me på, at et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente skal være gen­si­digt og op­ret­tet sammen med begge sam­le­vere, da det ellers ikke er gyl­digt. Dette be­ty­der, at den ene part­ner ikke alene kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.

Læs mere: Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­te

Be­tin­gel­ser for op­ret­telse af et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Selvom I er sam­le­vende, er det ikke altid, at I kan lave et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, da I skal kunne op­fylde visse be­tin­gel­ser.

I kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, når I op­fyl­der ne­den­stå­ende be­tin­gel­ser:

  1. At I enten har boet sammen i mindst 2 på samme adres­se og/eller, at I har børn sammen. Du skal være op­mærk­som på, at disse be­tin­gel­ser skal være op­fyldt ved førstaf­dø­des død og altså ikke nød­ven­dig­vis, når te­sta­men­tet op­ret­tes.
  2. At I kan indgå et lov­ligt æg­teskab eller re­gi­stre­ret part­ner­skab med hin­an­den. Det be­ty­der, at ingen af jer kan være gift eller fra­se­pa­re­ret ved op­ret­tel­sen af te­sta­men­tet, samt at sø­skende eller nært be­slæg­tede ikke kan indgå i disse te­sta­men­ter.
  3. At do­ku­men­tet er op­ret­tet af jer begge. Dette kalder man gen­si­dig op­ret­telse. Et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente skal være gen­si­digt op­ret­tet for at være gyl­digt. Det er altså ikke nok, at den ene part op­ret­ter et te­sta­mente. I skal begge være op­ret­tere af det samme do­ku­ment. 
  4. At ingen af jer må al­le­rede have op­ret­tet et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente med en tid­li­gere part­ner, med­min­dre dette er til­ba­ge­kaldt eller bort­fal­det.

For­de­le ved ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Der kan være for­skel­lige for­de­le ved at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, vi har i listen ne­den­for kommet med nogle ek­semp­ler på disse:

  • Mu­lig­he­den for på for­hånd at udtage be­stemte gen­stande af arven, som til­hørte den afdøde sam­le­ver.
  • Retten til æg­te­fælle­ud­læg, hvor længst­le­vende har mu­lig­hed for at udtage en værdi af boet på op til 730.000 kr., uden at even­tu­el­le tvangs­ar­vin­ger har ret til nogen form for arv af disse.
  • Længst­le­vende sam­le­ver har mu­lig­hed for helt eller del­vist at vente med at ud­be­ta­le arv til førstaf­døde sam­le­vers børn. (Ar­ve­hen­stand)*
  • For­trin­s­ret til at vælge og udtage be­stemte ejen­de­le

OBS* Vær op­mærk­som på, at selvom I ud­gangs­punk­tet bliver ar­ve­ret­ligt stil­let som æg­te­fæl­ler med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, er der dog få und­ta­gel­ser, som kun gælder æg­te­fæl­ler. Den vig­tig­ste af disse er, at I ikke kan sidde i uskif­tet bo.

Læs mere: Te­sta­mente pris

Opret dit te­sta­mente hos Aatos

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Vores do­ku­men­ter er lavet af vores juri­diske team så du roligt og trygt kan være sikker på, at alt det juri­diske er på plads og kor­rekt. Der­u­d­over har vi med vores tech team skabt et nemt system, så det kun tager dig 10 mi­nut­ter, at lave og mod­tage dit te­sta­mente.

Med vores smarte system, skal du blot svare på spørgs­mål, hvor­ef­ter sy­ste­met ge­ne­re­rer et skræd­der­sy­et te­sta­mente til dig, som passer præcis dine behov. Opret derfor dit ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente hos os i dag.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.