Hjælp, te­sta­men­tet er en nul­li­tet

Person på stranden.
IMG_1939.jpeg
Karoline
20.12.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Nogle for­hold, der har ført til te­sta­men­tets op­ret­telse eller som har på­vir­ket te­sta­men­tets ind­hold, kan med­føre, at te­sta­men­tet er en nul­li­tet og derfor skal til­si­de­sæt­tes.

Der gælder nogle krav før, at et te­sta­mente kan anses som gyl­digt. Disse krav af­hæn­ger af, hvil­ken type te­sta­mente, du ønsker at op­ret­te. Dog gælder der et fælles krav om ha­bi­li­tet ved te­sta­tor.

En række for­hold, her­un­der tvang, svig m.m., kan dog med­føre, at te­sta­men­tet anses som en nul­li­tet. Det med­fø­rer, at te­sta­men­tet til­si­de­sæt­tes i sin helhed.

Gyl­dig­heds­be­tin­gel­ser for te­sta­men­ter

For at et te­sta­mente er gyl­digt, gælder der, af­hæn­gigt af te­sta­men­te­ty­pen, nogle for­skel­lige krav til op­ret­tel­sen.

Ek­sem­pel­vis skal et vid­ne­te­sta­mente un­der­skri­ves foran to uvil­dige vidner, der skal be­kræfte din sindstil­stand på un­der­skri­vel­ses­tids­punk­tet. For et no­tar­te­sta­mente gælder, at te­sta­men­tet skal ved­ken­des en notar før, at te­sta­men­tet opnår gyl­dig­hed.

Men ét krav er dog fælles for alle te­sta­men­ter: Du skal være habil, det vil sige, at du skal være for­nufts­mæs­sig i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af dit te­sta­mente.

Det er derfor for sent at op­ret­te et te­sta­mente, hvis du en dag skulle finde dig selv in­ha­bil, det vil sige, at du ikke læn­gere er ved dine ”fulde fem”. Det er derfor en god ide at op­ret­te et te­sta­mente, mens du stadig er habil.

Der­u­d­over skal te­sta­tor, som ho­ved­re­gel, være fyldt 18 år på op­ret­tel­ses­tids­punk­tet.

Læs mere: 6 grunde til at dit te­sta­mente kan er­klæ­res ugyl­digt

Prøv te­sta­mente gratis

Sørg for, at der bliver taget hånd om dine kære med et te­sta­mente.

Ugyl­dig­hed og nul­li­tet

En arving, der mener, at te­sta­tor ikke var habil på op­ret­tel­ses­tids­punk­tet eller at der fo­re­lig­ger grunde, der kan med­føre ugyl­dig­hed, kan vælge at an­fægte te­sta­men­tet.

Hvis det findes, at te­sta­tor ikke var habil på op­ret­tel­ses­tids­punk­tet, vil te­sta­men­tet er­klæ­res ugyl­digt og til­si­de­sæt­tes over for den arving, der gjorde ind­si­gelse og over for de øvrige ar­vin­ger, med­min­dre disse god­ken­der te­sta­men­tet trods in­ha­bi­li­te­ten.

👉 Det vil altså sige, at ugyl­dig­he­den af et te­sta­mente af­hæn­ger af, at nogen gør ind­si­gelse mod det op­ret­tede te­sta­mente.

At et te­sta­mente er en nul­li­tet be­ty­der, at det til­si­de­sæt­tes i sin helhed. Dette gælder også, selvom ingen ar­vin­ger an­fæg­ter te­sta­men­tet. Et te­sta­mente, der er en nul­li­tet, skal til­si­de­sæt­tes af Skif­te­ret­ten uanset hvad, og det kræver ikke nød­ven­dig­vis, at nogle ar­vin­ger gør ind­si­gelse først.

En nul­li­tet kan være til­fæl­det, hvis en te­sta­tor ikke ejer det, som te­sta­men­te­res over eller hvis te­sta­tor var min­dre­årig på op­ret­tel­ses­tids­punk­tet. Hvis te­sta­men­tet stri­der mod lov eller ær­bar­hed ge­ne­relt, vil te­sta­men­tet også være en nul­li­tet.

Et te­sta­mente kan være en nul­li­tet som følge af tvang, svig, util­bør­lig på­virk­ning, mis­brug af te­sta­tors sindstil­stand, bri­stede for­ud­sæt­nin­ger og lig­nende til­fælde.

Denne type mang­ler er så al­vor­lige, at te­sta­men­tet derfor bliver ugyl­digt. Når man taler om mang­ler ved op­ret­telse af et te­sta­mente, kan det blandt andet være, at te­sta­to­ren har været udsat for netop tvang, svig, util­bør­lig på­virk­ning, mis­brug af svag­heds­til­stand m.m.

💡 Ek­sem­pel: Til­fælde, der kan føre til en nul­li­tet

Jør­gens nevø Lukas be­fandt sig i en svær øko­no­misk si­tu­a­tion. Lukas vidste, at Jør­gens hel­bred blev værre og værre. Jørgen var klar i ho­ve­d­et på nogle tids­punk­ter, men for­vir­ret på andre tids­punk­ter. Lukas be­søgte Jørgen på en dårlig dag, hvor han var totalt for­vir­ret. Lukas så sit snit og fik over­talt Jørgen til at ind­skrive Lukas som arving i te­sta­men­tet. Dagen efter havde Jørgen en god dag, men han hu­skede intet om gårs­da­gens hæn­delse. Da Jørgen afgik ved døden, stod Lukas til at arve alt andet end tvangs­ar­ven, der skulle gå til Jør­gens børn.

Det følger af ar­ve­loven, at ind­si­gelse mod et te­sta­men­tes gyl­dig­hed kan rejses af enhver, som ville arve, hvis te­sta­men­tet er­klæ­res ugyl­digt.

Stranden

Lav et te­sta­mente med Aatos

Du kan lave et te­sta­mente med Aatos. Det tager 10 mi­nut­ter, og du vil kunne se en for­hånds­vis­ning af te­sta­men­tet inden be­ta­ling. Ved at bruge en online juri­disk tje­ne­ste kan du spare op til 4000 kr. sam­men­lig­net med en al­min­de­lig ad­vo­kat.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.