Mi­ten ju­ris­ti, la­ki­mies ja asia­na­jaja eroa­vat toi­sis­taan?

Mies pitää kirjaa kädessään
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Ta­val­li­sel­le ih­mi­sel­le ju­ris­ti, la­ki­mies ja asia­na­jaja saat­ta­vat tar­koit­taa samaa asiaa. Ter­meis­sä on kui­ten­kin eroja ja ne ker­to­vat la­ki­asian­tun­ti­jan eri­lai­sis­ta pä­te­vyyk­sis­tä.

Aa­tok­ses­sa työs­ken­te­le­vät ju­ris­tit ovat ke­hit­tä­neet verk­ko­pal­ve­lun, joten voit huo­let­ta laatia sen avulla elä­mä­si tär­keim­mät do­ku­men­tit.

Käymme ar­tik­ke­lis­sa läpi, kuinka ju­ris­ti, asia­na­jaja ja la­ki­mies eroa­vat toi­sis­taan.

Ju­ris­ti ja la­ki­mies tar­koit­ta­vat samaa asiaa

Ju­ris­ti ju­ri­di­sen kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nut hen­ki­lö. Ju­ris­ti tar­vit­see am­ma­tis­saan ju­ri­dis­ta osaa­mis­ta.

Ju­ris­tit työs­ken­te­le­vät sekä yk­si­tyi­sel­lä, että jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Ju­ris­tit työs­ken­te­le­vät esi­mer­kik­si yh­tiöi­den la­ki­mie­hi­nä, jul­kis­hal­lin­non teh­tä­vis­sä tai tuo­miois­tui­mis­sa esi­mer­kik­si tuo­ma­ri­na tai oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja­na tai asia­mie­he­nä, jos on saanut kou­lu­tuk­sen ja luvan. Luvan toimia oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja­na myön­tää oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja­lau­ta­kun­ta.

Ju­ris­ti on siis yleis­ni­mi­ke hen­ki­löil­le, jotka ovat suo­rit­ta­neet ju­ri­di­sen kor­kea­kou­lu­tut­kin­non.

Ennen pu­hut­tiin la­ki­mie­his­tä, mutta ny­ky­ään pu­hee­seen on va­kiin­tu­nut su­ku­puo­li­neut­raa­li termi ju­ris­ti.

Löydät lisää tietoa la­ki­mie­his­tä La­ki­mies­lii­ton si­vuil­ta.

Asia­na­jaja on suo­jat­tu am­mat­ti­ni­mi­ke

Myös asia­na­jajat ovat ju­ris­te­ja, mutta he ovat käy­neet asia­na­jaja­kou­lu­tuk­sen ja ovat Suomen Asia­na­jaja­liit­toon jä­se­niä. Yh­dis­tyk­seen kuuluu on noin 2 000 asia­na­jajaa Suo­mes­sa.

Asia­na­jaja on suo­jat­tu am­mat­ti­ni­mi­ke, jol­loin sitä ei siis voi käyt­tää kuka ta­han­sa. Asian­ajo­toi­mis­ton pe­rus­ta­jan tulee olla asia­na­jaja.

Suomen Asia­na­jaja­lii­ton sään­tö­jen ehtoja asia­na­jajak­si hy­väk­sy­mi­seen

  • Asia­na­jaja­kou­lu­tus kou­lu­tuk­sen käy­mi­nen
  • Ko­ke­mus­ta la­ki­mies­teh­tä­vis­tä
  • Asia­na­jajak­si voi­daan hy­väk­syä 25 vuotta täyt­tä­nyt hen­ki­lö, jolla on Suo­mes­sa suo­ri­tet­tu ylempi oi­keus­tie­teel­li­nen kou­lu­tus.

Asia­na­ja­jien toi­mis­ta sää­te­lee asia­na­jaja­la­ki (496/1958). Lain tar­koi­tus on sään­nel­lä asian­ajo­toi­min­taa ja asian­ajo­teh­tä­viä.

Lain mukaan asia­na­jajan tulee muun muassa olla re­hel­li­sek­si tun­net­tu sekä muilta omi­nai­suuk­sil­taan ja elä­män­ta­voil­taan sopiva har­joit­ta­maan asia­na­jajan tointa. Li­säk­si asia­na­ja­jien tulee nou­dat­taa hyvää asia­na­jaja­ta­paa, eli asia­na­jajan tulee re­hel­li­ses­ti ja tun­nol­li­ses­ti täyt­tää hä­nel­le us­ko­tut teh­tä­vät.

Ju­ris­tin laa­ti­vat asia­kir­jo­ja ja aut­ta­vat la­ki­asiois­sa

Ju­ris­tit aut­ta­vat esi­mer­kik­si oi­keu­den­käyn­neis­sä sekä neu­vo­vat la­ki­asiois­sa ja laa­ti­vat eri­lai­sia asia­kir­jo­ja. Ju­ris­tia tar­vi­taan, kun teh­tä­vät vaa­ti­vat ju­ri­dis­ta osaa­mis­ta, esi­mer­kik­si lain tul­kin­taa.

Ju­ris­tit laa­ti­vat myös asia­kir­jo­ja, kuten tes­ta­ment­te­ja ja avio­eh­to­ja. Täl­lai­sia teh­tä­viä on yh­teis­kun­nas­sa paljon.

Ny­ky­päi­vä­nä ju­ris­teil­ta vaa­di­taan myös kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta. Tätä osaa­mis­ta tar­jo­aa oi­keus­tie­teel­li­nen kou­lu­tus.

Mitä asia­na­jaja tekee?

Asia­na­jaja on eri­kois­tu­nut aja­maan asiak­kaan­sa oi­keuk­sia. Li­säk­si asia­na­jajat pe­rin­tei­ses­ti edus­ta­vat asia­kas­taan oi­keu­den­käyn­neis­sä.

Toki asia­na­jaja voi hoitaa myös pe­rin­tei­siä ju­ris­tin teh­tä­viä, riip­puen mihin asia­na­jaja on työs­sään eri­kois­tu­nut.

Asia­na­ja­jia val­vo­taan tiu­kem­min, kuin muita ju­ris­te­ja. Esi­mer­kik­si luvan toimia oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja­na saa­nei­ta la­ki­mie­hiä val­vo­taan tar­kas­ti. Asian­jaja­jia valvoo Asia­na­jaja­lii­ton alla toi­mi­va val­von­ta­lau­ta­kun­ta, jonka val­von­ta pe­rus­tuu asia­na­jaja­la­kiin(496/1958).

Mikäli asia­na­jaja me­net­te­lee asia­na­jajayh­dis­tyk­sen sään­tö­jen vas­tai­ses­ti, voi­daan hänet pois­taa yh­dis­tyk­ses­ta.

Esi­mer­kik­si asia­na­jaja,

  • joka on kon­kurs­sis­sa tai
  • jonka toi­mi­kel­poi­suut­ta on ra­joi­tet­tu

lakkaa ole­mas­ta yh­dis­tyk­sen jäsen.

Kuinka paljon asia­na­jaja maksaa?

Moni asia­na­jaja käyt­tää las­ku­tus­pe­rus­tee­na tun­ti­hin­noit­te­lua. Hinta riip­puu hoi­det­ta­van asian laa­dus­ta, jol­loin ju­ri­di­set neuvot voivat tulla hy­vin­kin kal­liik­si. Esi­mer­kik­si Yle kir­joit­ti vuonna 2019 ar­tik­ke­lin, kuinka ju­ris­tien laatu ja hinta ei aina kohtaa.

Asia­na­jaja­lii­ton vuonna 2017 laa­ti­man tut­ki­muk­sen mukaan "kes­ki­mää­räi­nen asian­ajo­pal­ve­lui­den ar­von­li­sä­ve­ro­ton tun­ti­hin­ta yk­si­tyis­hen­ki­löil­le on 200 euroa". Tut­ki­muk­ses­ta kävi ilmi, että erot il­moi­te­tuis­sa tun­ti­hin­nois­sa olivat suuret. Ar­von­li­sä­ve­rot­to­mat tun­ti­hin­nat olivat 120–360 euron vä­lil­lä.

Asia­na­ja­jien ve­loit­ta­maa pal­ve­lui­den hintaa voi ver­ra­ta esi­mer­kik­si pank­kien ve­loit­ta­maan hin­taan, sekä ver­kos­sa tar­jot­ta­viin la­ki­pal­ve­lui­hin.

La­kia­sia­kir­jat edul­li­ses­ti ver­kos­sa Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Usein aja­tel­laan, että ni­me­no­maan tar­vi­taan la­ki­mie­hen tai asia­na­jajan ta­paa­mis­ta la­kia­sia­kir­jo­ja luo­taes­sa. Kui­ten­kaan tämä ei ole vält­tä­mä­tön­tä sillä ny­ky­päi­vä­nä asian­tun­te­vaa ju­ri­dis­ta apua saa myös ver­kos­sa, eikä ta­paa­mi­sia näin vaa­di­ta.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa saat tehtyä laa­duk­kaat ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vät asia­kir­jat kiin­teäl­lä hin­nal­la. Pal­ve­lu kar­toit­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen ti­lan­tee­si sa­mal­la ta­val­la kuin ju­ris­tin ta­paa­mi­ses­sa, ja luo vas­taus­te­si poh­jal­ta luon­nok­sen asia­kir­jas­ta. Voit muo­ka­ta ehtoja ja asia­kir­jan si­säl­töä va­paas­ti – näin la­kia­sia­kir­ja on toi­vei­de­si mu­kai­nen, mutta ennen kaik­kia ju­ri­di­ses­ti pätevä.

Kaut­tam­me on­nis­tuu seu­raa­vien asia­kir­jo­jen luonti

Li­säk­si voit tehdä kaut­tam­me pe­run­kir­joi­tuk­sen, hakea avio­eroa osi­tuk­si­neen sekä tilata vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­ta saat heti ju­ris­tin luoman asia­kir­jan

Tee yk­si­löi­dyt ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vät asia­kir­jat Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Et tar­vit­se käyn­tiä ju­ris­tin luona, vaan voit tehdä mie­lei­ses­ti asia­kir­jan itse ko­ti­soh­val­ta.

Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua jo­kai­ses­sa va­li­kos­sa, joten voit rau­has­sa miet­tiä, mitä haluat asia­kir­jaa­si si­säl­ly­tet­tä­vän. Luot asia­kir­jan noin 10–15 mi­nuu­tin aikana.

Saat la­dat­tua asia­kir­jan heti ko­neel­le­si ja al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si. Voit myös tilata Aa­tok­sel­ta ko­tiin­kul­je­tuk­sen sekä es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­ja­si.

Esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa pal­ve­lu ottaa huo­mioon ajan­koh­tai­set ve­ro­pää­tök­set, joten voit op­ti­moi­da ha­lu­tes­sa­si pe­rin­tö­ve­ro­ja.

Mikäli tar­vit­set apua asia­kir­jan luon­nis­sa, auttaa la­ki­tii­mim­me il­mai­sek­si chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Hoida kaikki elä­mä­si tär­keät asia­kir­jat ker­ral­la kun­toon.