Mi­ten ju­ris­ti, la­ki­mies ja asia­na­jaja eroa­vat toi­sis­taan?

Mies pitää kirjaa kädessään
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Ta­val­li­selle ih­mi­selle ju­risti, la­ki­mies ja asia­na­jaja saat­ta­vat tar­koit­taa samaa asiaa. Ter­meissä on kui­ten­kin eroja ja ne ker­to­vat la­ki­asian­tun­ti­jan eri­lai­sista pä­te­vyyk­sistä.

Aa­tok­sessa työs­ken­te­le­vät ju­ris­tit ovat ke­hit­tä­neet verk­ko­pal­ve­lun, joten voit huo­letta laatia sen avulla elä­mäsi tär­keim­mät do­ku­men­tit.

Käymme ar­tik­ke­lissa läpi, kuinka ju­risti, asia­na­jaja ja la­ki­mies eroa­vat toi­sis­taan.

Ju­risti ja la­ki­mies tar­koit­ta­vat samaa asiaa

Ju­risti ju­ri­di­sen kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nut hen­kilö. Ju­risti tar­vit­see am­ma­tis­saan ju­ri­dista osaa­mista.

Ju­ris­tit työs­ken­te­le­vät sekä yk­si­tyi­sellä, että jul­ki­sella sek­to­rilla. Ju­ris­tit työs­ken­te­le­vät esi­mer­kiksi yh­tiöi­den la­ki­mie­hinä, jul­kis­hal­lin­non teh­tä­vissä tai tuo­miois­tui­missa esi­mer­kiksi tuo­ma­rina tai oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­jana tai asia­mie­henä, jos on saanut kou­lu­tuk­sen ja luvan. Luvan toimia oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­jana myön­tää oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja­lau­ta­kunta.

Ju­risti on siis yleis­ni­mike hen­ki­löille, jotka ovat suo­rit­ta­neet ju­ri­di­sen kor­kea­kou­lu­tut­kin­non.

Ennen pu­hut­tiin la­ki­mie­histä, mutta ny­ky­ään pu­hee­seen on va­kiin­tu­nut su­ku­puo­li­neut­raali termi ju­risti.

Löydät lisää tietoa la­ki­mie­histä La­ki­mies­lii­ton si­vuilta.

Asia­na­jaja on suo­jattu am­mat­ti­ni­mike

Myös asia­na­ja­jat ovat ju­ris­teja, mutta he ovat käy­neet asia­na­ja­ja­kou­lu­tuk­sen ja ovat Suomen Asia­na­ja­ja­liit­toon jä­se­niä. Yh­dis­tyk­seen kuuluu on noin 2 000 asia­na­ja­jaa Suo­messa.

Asia­na­jaja on suo­jattu am­mat­ti­ni­mike, jol­loin sitä ei siis voi käyt­tää kuka ta­hansa. Asian­ajo­toi­mis­ton pe­rus­ta­jan tulee olla asia­na­jaja.

Suomen Asia­na­ja­ja­lii­ton sään­tö­jen ehtoja asia­na­ja­jaksi hy­väk­sy­mi­seen

  • Asia­na­ja­ja­kou­lu­tus kou­lu­tuk­sen käy­mi­nen
  • Ko­ke­musta la­ki­mies­teh­tä­vistä
  • Asia­na­ja­jaksi voi­daan hy­väk­syä 25 vuotta täyt­tä­nyt hen­kilö, jolla on Suo­messa suo­ri­tettu ylempi oi­keus­tie­teel­li­nen kou­lu­tus.

Asia­na­ja­jien toi­mista sää­te­lee asia­na­ja­ja­laki (496/1958). Lain tar­koi­tus on sään­nellä asian­ajo­toi­min­taa ja asian­ajo­teh­tä­viä.

Lain mukaan asia­na­ja­jan tulee muun muassa olla re­hel­li­seksi tun­nettu sekä muilta omi­nai­suuk­sil­taan ja elä­män­ta­voil­taan sopiva har­joit­ta­maan asia­na­ja­jan tointa. Li­säksi asia­na­ja­jien tulee nou­dat­taa hyvää asia­na­ja­ja­ta­paa, eli asia­na­ja­jan tulee re­hel­li­sesti ja tun­nol­li­sesti täyt­tää hä­nelle us­ko­tut teh­tä­vät.

Ju­ris­tin laa­ti­vat asia­kir­joja ja aut­ta­vat la­ki­asioissa

Ju­ris­tit aut­ta­vat esi­mer­kiksi oi­keu­den­käyn­neissä sekä neu­vo­vat la­ki­asioissa ja laa­ti­vat eri­lai­sia asia­kir­joja. Ju­ris­tia tar­vi­taan, kun teh­tä­vät vaa­ti­vat ju­ri­dista osaa­mista, esi­mer­kiksi lain tul­kin­taa.

Ju­ris­tit laa­ti­vat myös asia­kir­joja, kuten tes­ta­ment­teja ja avio­eh­toja. Täl­lai­sia teh­tä­viä on yh­teis­kun­nassa paljon.

Ny­ky­päi­vänä ju­ris­teilta vaa­di­taan myös kan­sain­vä­listä osaa­mista. Tätä osaa­mista tar­joaa oi­keus­tie­teel­li­nen kou­lu­tus.

Mitä asia­na­jaja tekee?

Asia­na­jaja on eri­kois­tu­nut aja­maan asiak­kaansa oi­keuk­sia. Li­säksi asia­na­ja­jat pe­rin­tei­sesti edus­ta­vat asia­kas­taan oi­keu­den­käyn­neissä.

Toki asia­na­jaja voi hoitaa myös pe­rin­tei­siä ju­ris­tin teh­tä­viä, riip­puen mihin asia­na­jaja on työs­sään eri­kois­tu­nut.

Asia­na­ja­jia val­vo­taan tiu­kem­min, kuin muita ju­ris­teja. Esi­mer­kiksi luvan toimia oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­jana saa­neita la­ki­mie­hiä val­vo­taan tar­kasti. Asian­ja­ja­jia valvoo Asia­na­ja­ja­lii­ton alla toi­miva val­von­ta­lau­ta­kunta, jonka val­vonta pe­rus­tuu asia­na­ja­ja­la­kiin(496/1958).

Mikäli asia­na­jaja me­net­te­lee asia­na­ja­jayh­dis­tyk­sen sään­tö­jen vas­tai­sesti, voi­daan hänet pois­taa yh­dis­tyk­sesta.

Esi­mer­kiksi asia­na­jaja,

  • joka on kon­kurs­sissa tai
  • jonka toi­mi­kel­poi­suutta on ra­joi­tettu

lakkaa ole­masta yh­dis­tyk­sen jäsen.

Kuinka paljon asia­na­jaja maksaa?

Moni asia­na­jaja käyt­tää las­ku­tus­pe­rus­teena tun­ti­hin­noit­te­lua. Hinta riip­puu hoi­det­ta­van asian laa­dusta, jol­loin ju­ri­di­set neuvot voivat tulla hy­vin­kin kal­liiksi. Esi­mer­kiksi Yle kir­joitti vuonna 2019 ar­tik­ke­lin, kuinka ju­ris­tien laatu ja hinta ei aina kohtaa.

Asia­na­ja­ja­lii­ton vuonna 2017 laa­ti­man tut­ki­muk­sen mukaan "kes­ki­mää­räi­nen asian­ajo­pal­ve­lui­den ar­von­li­sä­ve­ro­ton tun­ti­hinta yk­si­tyis­hen­ki­löille on 200 euroa". Tut­ki­muk­sesta kävi ilmi, että erot il­moi­te­tuissa tun­ti­hin­noissa olivat suuret. Ar­von­li­sä­ve­rot­to­mat tun­ti­hin­nat olivat 120–360 euron vä­lillä.

Asia­na­ja­jien ve­loit­ta­maa pal­ve­lui­den hintaa voi ver­rata esi­mer­kiksi pank­kien ve­loit­ta­maan hin­taan, sekä ver­kossa tar­jot­ta­viin la­ki­pal­ve­lui­hin.

La­kia­sia­kir­jat edul­li­sesti ver­kossa Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Usein aja­tel­laan, että ni­me­no­maan tar­vi­taan la­ki­mie­hen tai asia­na­ja­jan ta­paa­mista la­kia­sia­kir­joja luo­taessa. Kui­ten­kaan tämä ei ole vält­tä­mä­töntä sillä ny­ky­päi­vänä asian­tun­te­vaa ju­ri­dista apua saa myös ver­kossa, eikä ta­paa­mi­sia näin vaa­dita.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa saat tehtyä laa­duk­kaat ja ju­ri­di­sesti pä­te­vät asia­kir­jat kiin­teällä hin­nalla. Pal­velu kar­toit­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen ti­lan­teesi sa­malla ta­valla kuin ju­ris­tin ta­paa­mi­sessa, ja luo vas­taus­tesi poh­jalta luon­nok­sen asia­kir­jasta. Voit muo­kata ehtoja ja asia­kir­jan si­säl­töä va­paasti – näin la­kia­sia­kirja on toi­vei­desi mu­kai­nen, mutta ennen kaik­kia ju­ri­di­sesti pätevä.

Kaut­tamme on­nis­tuu seu­raa­vien asia­kir­jo­jen luonti

Li­säksi voit tehdä kaut­tamme pe­run­kir­joi­tuk­sen, hakea avio­eroa osi­tuk­si­neen sekä tilata vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta saat heti ju­ris­tin luoman asia­kir­jan

Tee yk­si­löi­dyt ja ju­ri­di­sesti pä­te­vät asia­kir­jat Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Et tar­vitse käyn­tiä ju­ris­tin luona, vaan voit tehdä mie­lei­sesti asia­kir­jan itse ko­ti­soh­valta.

Pal­velu oh­jeis­taa sinua jo­kai­sessa va­li­kossa, joten voit rau­hassa miet­tiä, mitä haluat asia­kir­jaasi si­säl­ly­tet­tä­vän. Luot asia­kir­jan noin 10–15 mi­nuu­tin aikana.

Saat la­dat­tua asia­kir­jan heti ko­neel­lesi ja al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi. Voit myös tilata Aa­tok­selta ko­tiin­kul­je­tuk­sen sekä es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­jasi.

Esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sessa pal­velu ottaa huo­mioon ajan­koh­tai­set ve­ro­pää­tök­set, joten voit op­ti­moida ha­lu­tes­sasi pe­rin­tö­ve­roja.

Mikäli tar­vit­set apua asia­kir­jan luon­nissa, auttaa la­ki­tii­mimme il­mai­seksi chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Hoida kaikki elä­mäsi tär­keät asia­kir­jat ker­ralla kun­toon.