Ylei­nen

Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Aatos Sign: Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tusMiten sähköinen allekirjoitus toimii?
kaksi henkilöä ja koira sohvalla.
Mitä tar­koit­taa yh­teis­ta­lous?Yhteistaloudessa pariskunnan varat ovat yhteisiä.
keinuja leikkipuistossa
Las­ten­suo­je­luil­moi­tus käy­tän­nössäKuinka lastensuojeluilmoitus tehdään?
Tietokone, silmälasit ja kirjoitusvälineet
Ve­roil­moi­tus – tar­kista nämä asiatVeroilmoitus kannattaa tarkistaa ja täydentää.
Viestittelyä älypuhelimella
Il­mai­nen la­ki­neu­vonta aina Aa­tok­seltaSaat Aatokselta aina ilmaista lakineuvontaa, kun käytät palveluitamme.
Perhe istuu näköalapaikalla
Onko vaimon veli käly vai lanko? – Su­ku­lai­suus­ter­mit tu­tuksiTiedätkö, mitä eroa on kälyllä ja langolla?
Kaksi shakkinappulaa.
Kuka voi olla es­tee­tön to­dis­taja?Katso, ketkä voivat toimia esteettöminä todistajina.
Irtisanomisilmoitus, työntekijä ja työnantaja
Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus työn­te­ki­jälleKatso, mitä kaikkea irtisanomisilmoitus sisältää.
Nainen ajaa autolla
Työ­matka: ve­ro­vä­hen­nysKatso vinkit verovähennyksen saamiseen työmatkoista.
Omakotitalo Suomessa
Kiin­teis­tön hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­musHallinnanjakosopimus ja ilmainen malli.
Nainen ja kaksi lasta rannalla auringonlaskussa
Adop­tio Suo­messaAdoptio on tärkeä keino turvata lapsen oikeus huolenpitoon.
Avaimet ja talo pienoiskoossa
Va­rain­siir­to­vero se­li­tet­tynäMilloin varainsiirtovero tulee maksaa?
Nainen allekirjoittaa sähköisesti tabletilla.
Hy­väk­sytty säh­köi­nen al­le­kir­joi­tusSähköinen allekirjoitus on yhtä sitova kuin perinteinen allekirjoitus.
Työpiste
Mikä on DVV eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto?Tässä tekstissä tutustumme DDV:n tehtäviin tarkemmin.
Etätyössä kotona
Etätyö: ve­ro­vä­hen­nys ja ve­roil­moi­tuk­sen täyttöEtätyön verovähennykset selitettynä selkeästi.
Mies kantaa salkkua
Ir­ti­sa­no­mi­saika - Vinkit työn­te­ki­jälleTiedätkö, mitkä tekijät vaikuttavat irtisanomisajan pituuteen?
Järvi, niittyä ja metsää
Vuo­si­lo­ma­laki: Työn­te­ki­jän oikeus lomaanVuosilomalaki takaa työntekijälle oikeuden palkalliseen lomaan.
Leima ja sinettejä
Mikä on apos­tille?Kerromme, mikä apostille-todistus on ja mihin sitä yleisimmin tarvitaan.
Henkilö uima-altaalla katsomassa aavaan horisonttiin
Näin lo­ma­raha mää­räy­tyyMikä lomaraha oikeastaan on ja milloin se maksetaan?
Mies pitää kirjaa kädessään
Mi­ten ju­ris­ti, la­ki­mies ja asia­na­jaja eroa­vat toi­sis­taan?Maallikolle samalta vaikuttavissa titteleissä on eronsa.
Aurinkolasit, kirjapino ja aurinkovarjo rannalla
Mikä on vuo­rot­te­lu­va­paa?Vuorotteluvapaa mahdollistaa tauon töistä.
Auton etupuskuri lytyssä kolarin johdosta
Va­hin­gon­kor­vaus­la­ki se­li­tet­ty­näTärkeimmät asiat tuottamuksen lajeista ja säännöksistä.
Kampaaja föönää hiuksia
Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus – Näin täytät oikeinKatso vinkit toiminimen veroilmoituksen laatimiseen.
Tiedoston allekirjoittaminen sähköisesti puhelimella
Il­mai­nen säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus – mikä se on?Sähköinen allekirjoitus helpottaa sopimusten allekirjoittamista.
Olohuone skandinaavisella sisustuksella
Mikä on asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys?Selitämme yksinkertaisesti, mikä asuntolainan korkovähennys on.
Henkilö seisoo rannalla.
Lo­mau­te­tun oi­keu­detTyöntekijä, tiedätkö oikeutesi lomautuksen aikana?
Nainen istuu läppärin kanssa sohvalla.
Miten pää­oma­tulo ja an­sio­tulo eroa­vat?Suomessa on kaksi tuloluokkaa: ansiotulo ja pääomatulo.
Nainen istuu pihamaalla kirjan kanssa
Käypä arvo se­li­tet­tynäMikä käypä arvo on? Miten omaisuuden käypä arvo voidaan selvittää?
Nainen kävelee metsätiellä
Miten lo­ma­päi­vät ker­ty­vät?Jokainen työssäkäyvä kerryttää lomapäiviä.
Rakennuksia Helsingissä.
Pant­ti­kirja kiin­teis­tön kau­passaMitä kiinteistön kiinnitys ja panttaus tarkoittavat?
omakotitaloja lumisessa maisemassa.
Miten kiin­teis­tö­vero las­ke­taan?Mikä on kiinteistövero ja miten kiinteistöverotus määräytyy?
Henkilö istuu pöydän ääressä, käyttää tietokonetta.
Mitkä asia­kir­jat voi al­le­kir­joit­taa säh­köi­sesti?Allekirjoita asiakirjat sähköisesti Aatos Sign -palvelussa.
Lapsi vanhemman sylissä, punainen seinä taustalla.
Mil­loin voi saada ko­ti­hoi­don tukea? Voit hakea kotihoidon tukea, kun lasta hoidetaan kotona.
Kerrostaloja ja puita
Asuin­paik­ka­to­dis­tus se­li­tet­tynäVäestötietojärjestelmään on kirjattu asuinpaikkatietosi.
Vauvan jalat
Per­he­va­paat uu­dis­tui­vat – mikä muut­tui?Kerromme, kuinka paljon perheillä on mahdollista käyttää perhevapaita.
Keltainen talo maaseudulla. Vuoria taustalla.
Yh­tei­so­mis­tuk­sen pur­ka­mi­nen Harkitse yhteisomistuksen purkamista? Katso vinkit.
työsuojeluvaltuutettu.jpg
Työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu huo­leh­tii työ­pai­kan tur­val­li­suu­desta Tiedätkö, mitä työsuojeluvaltuutettu tekee?
Henkilö hitsaa suojavarusteissa
Mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­musTyösopimus voi olla joko toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen.
Lakiasiat heti valmiiksi netissä.
© Aatos Legal Technology 2024