Ylei­nen

Nainen istuu pihamaalla kirjan kanssa
Käypä arvo se­li­tet­tynäMikä käypä arvo on? Miten omai­suu­den käypä arvo voi­daan sel­vit­tää?
Tiedoston allekirjoittaminen sähköisesti puhelimella
Il­mai­nen säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus – mikä se on?Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus hel­pot­taa so­pi­mus­ten al­le­kir­joit­ta­mista.
Nainen allekirjoittaa sähköisesti tabletilla.
Hy­väk­sytty säh­köi­nen al­le­kir­joi­tusSäh­köi­nen al­le­kir­joi­tus on yhtä sitova kuin pe­rin­tei­nen al­le­kir­joi­tus.
Omakotitalo Suomessa
Kiin­teis­tön hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­musHal­lin­nan­ja­ko­so­pi­mus ja il­mai­nen malli.
Nainen istuu läppärin kanssa sohvalla.
Miten pää­oma­tulo ja an­sio­tulo eroa­vat?Suo­messa on kaksi tu­lo­luok­kaa: an­sio­tulo ja pää­oma­tulo.
Kaksi shakkinappulaa.
Kuka voi olla es­tee­tön to­dis­taja?Katso, ketkä voivat toimia es­teet­tö­minä to­dis­ta­jina.
työsuojeluvaltuutettu.jpg
Työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu huo­leh­tii työ­pai­kan tur­val­li­suu­desta Tie­dätkö, mitä työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu tekee?
Lapsi vanhemman sylissä, punainen seinä taustalla.
Mil­loin voi saada ko­ti­hoi­don tukea? Voit hakea ko­ti­hoi­don tukea, kun lasta hoi­de­taan kotona.
Tietokone, silmälasit ja kirjoitusvälineet
Ve­roil­moi­tus – tar­kista nämä asiatVe­roil­moi­tus kan­nat­taa tar­kis­taa ja täy­den­tää.
Nainen ajaa autolla
Työ­matka: ve­ro­vä­hen­nysKatso vinkit ve­ro­vä­hen­nyk­sen saa­mi­seen työ­mat­koista.
Rakenteilla oleva Kalasatama horisontissa.
Asu­mis­tuki 2024Lue asu­mis­tu­keen liit­ty­vistä muu­tok­sista.
Työpiste
Mikä on DVV eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto?Tässä teks­tissä tu­tus­tumme DDV:n teh­tä­viin tar­kem­min.
Olohuone skandinaavisella sisustuksella
Mikä on asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys?Se­li­tämme yk­sin­ker­tai­sesti, mikä asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys on.
Mies istuu katon reunalla läppärin kanssa.
Työ­so­pi­mus­lakiTyö­so­pi­mus­laki si­säl­tää työ­elä­män kes­kei­set pe­li­sään­nöt.
Nainen ja kaksi lasta rannalla auringonlaskussa
Adop­tio Suo­messaAdop­tio on tärkeä keino tur­vata lapsen oikeus huo­len­pi­toon.
omakotitaloja lumisessa maisemassa.
Miten kiin­teis­tö­vero las­ke­taan?Mikä on kiin­teis­tö­vero ja miten kiin­teis­tö­ve­ro­tus mää­räy­tyy?
Avaimet ja talo pienoiskoossa
Va­rain­siir­to­vero se­li­tet­tynäMil­loin va­rain­siir­to­vero tulee maksaa?
Kampaaja föönää hiuksia
Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus – Näin täytät oikeinKatso vinkit toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen.
Leima ja sinettejä
Mikä on apos­tille?Ker­romme, mikä apos­tille-to­dis­tus on ja mihin sitä ylei­sim­min tar­vi­taan.
Auton etupuskuri lytyssä kolarin johdosta
Va­hin­gon­kor­vaus­la­ki se­li­tet­ty­näTär­keim­mät asiat tuot­ta­muk­sen la­jeista ja sään­nök­sistä.
Mies pitää kirjaa kädessään
Mi­ten ju­ris­ti, la­ki­mies ja asia­na­jaja eroa­vat toi­sis­taan?Maal­li­kolle sa­malta vai­kut­ta­vissa tit­te­leissä on eronsa.
Irtisanomisilmoitus, työntekijä ja työnantaja
Ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus työn­te­ki­jälleKatso, mitä kaik­kea ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tus si­säl­tää.
Vauvan jalat
Per­he­va­paat uu­dis­tui­vat – mikä muut­tui?Ker­romme, kuinka paljon per­heillä on mah­dol­lista käyt­tää per­he­va­paita.
Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Aatos Sign: Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tusMiten säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus toimii?
Perhe istuu näköalapaikalla
Onko vaimon veli käly vai lanko? – Su­ku­lai­suus­ter­mit tu­tuksiTie­dätkö, mitä eroa on kä­lyllä ja lan­golla?
Keltainen talo maaseudulla. Vuoria taustalla.
Yh­tei­so­mis­tuk­sen pur­ka­mi­nen Har­kitse yh­tei­so­mis­tuk­sen pur­ka­mista? Katso vinkit.
keinuja leikkipuistossa
Las­ten­suo­je­luil­moi­tus käy­tän­nössäKuinka las­ten­suo­je­luil­moi­tus teh­dään?
Rakennuksia Helsingissä.
Pant­ti­kirja kiin­teis­tön kau­passaMitä kiin­teis­tön kiin­ni­tys ja pant­taus tar­koit­ta­vat?
Aurinkolasit, kirjapino ja aurinkovarjo rannalla
Mikä on vuo­rot­te­lu­va­paa?Vuo­rot­te­lu­va­paa mah­dol­lis­taa tauon töistä.
Henkilö uima-altaalla katsomassa aavaan horisonttiin
Näin lo­ma­raha mää­räy­tyyMikä lo­ma­raha oi­keas­taan on ja mil­loin se mak­se­taan?
Nainen kävelee metsätiellä
Miten lo­ma­päi­vät ker­ty­vät?Jo­kai­nen työs­sä­käyvä ker­ryt­tää lo­ma­päi­viä.
Henkilö hitsaa suojavarusteissa
Mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­musTyö­so­pi­mus voi olla joko tois­tai­seksi voi­mas­sao­leva tai mää­rä­ai­kai­nen.
Mies kantaa salkkua
Ir­ti­sa­no­mi­saika - Vinkit työn­te­ki­jälleTie­dätkö, mitkä te­ki­jät vai­kut­ta­vat ir­ti­sa­no­mi­sa­jan pi­tuu­teen?
Viestittelyä älypuhelimella
Il­mai­nen la­ki­neu­vonta Aa­tok­seltaSaat Aa­tok­selta aina il­maista la­ki­neu­von­taa, kun käytät pal­ve­lui­tamme.
Kerrostaloja ja puita
Asuin­paik­ka­to­dis­tus se­li­tet­tynäVäes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään on kir­jattu asuin­paik­ka­tie­tosi.
Henkilö seisoo rannalla.
Lo­mau­te­tun oi­keu­detTyön­te­kijä, tie­dätkö oi­keu­tesi lo­mau­tuk­sen aikana?
Järvi, niittyä ja metsää
Vuo­si­lo­ma­laki: Työn­te­ki­jän oikeus lomaanVuo­si­lo­ma­laki takaa työn­te­ki­jälle oi­keu­den pal­kal­li­seen lomaan.
Etätyössä kotona
Etätyö: ve­ro­vä­hen­nys ja ve­roil­moi­tuk­sen täyttöEtä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­set se­li­tet­tynä sel­keästi.
Henkilö istuu pöydän ääressä, käyttää tietokonetta.
Mitkä asia­kir­jat voi al­le­kir­joit­taa säh­köi­sesti?Al­le­kir­joita asia­kir­jat säh­köi­sesti Aatos Sign -pal­ve­lussa.
kaksi henkilöä ja koira sohvalla.
Mitä tar­koit­taa yh­teis­ta­lous?Yh­teis­ta­lou­dessa pa­ris­kun­nan varat ovat yh­tei­siä.