Nor­disk studie: Svens­kar för­bi­ser äk­ten­skaps­för­ord

Vigselring
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-07-12 ● 4 minuter
Dela artikeln
Även om en ma­jo­ri­tet av svens­kar över 35 år säger sig vara be­kan­ta med äk­ten­skaps­för­ord, över­vä­ger inte ens 70% att fak­tiskt skapa detta do­ku­ment.

66% av svens­kar över 35 år in­di­ke­ra­de att de är be­kan­ta med in­ne­hål­let och syftet med äk­ten­skaps­för­ord, av­slö­jar en ny nor­disk studie. Detta ju­ri­dis­ka avtal spelar en av­gö­ran­de roll för att skydda ma­kar­nas till­gång­ar vid skils­mäs­sa eller döds­fall. Dess­utom för­enklar det pro­ces­sen för bo­del­ning när paret redan har eta­ble­rat öm­se­si­di­gt över­enskom­na vill­kor skrift­li­gen.

Di­gi­tal ju­ri­disk tjänst Aatos be­ställde stu­di­en för att un­der­sö­ka in­tres­se och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka tjäns­ter bland per­so­ner över 35 år. Stu­di­en ge­nom­för­des av ett obe­ro­en­de analys- och un­der­sök­nings­fö­re­tag under feb­ru­ari och mars 2023 i form av en in­ter­net­pa­nel och om­fat­ta­de över 1 800 re­spon­den­ter från Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Endast 19% har gjort äktenskapsförord

Endast en fem­te­del har gjort äk­ten­skaps­för­ord

Endast 19% av svens­kar över 35 år har valt äk­ten­skaps­för­ord, medan 11% över­vä­ger att skapa detta ju­ri­dis­ka do­ku­ment i fram­ti­den.

Äk­ten­skaps­för­ord är fak­tiskt ett av de minst van­li­ga ju­ri­dis­ka av­ta­len i Sve­ri­ge, och det över­träf­fas endast av fram­tids­full­makt som in­för­des som lag­stift­ning år 2017 och har an­ta­gi­ts av endast 14% av be­folk­ning­en.

Det som är för­vå­nan­de är att ma­jo­ri­te­ten av de till­frå­ga­de, trots att de är i en re­la­tion (55%), inte ens över­vä­ger möj­lig­he­ten att skapa ett äk­ten­skaps­för­ord, varken vid något till­fäl­le i livet eller som ett al­ter­na­tiv vid in­gå­en­det av äk­ten­skap.

Myt gäl­lan­de äk­ten­skaps­för­ord av­slö­jad

Stu­di­en visar att äk­ten­skaps­för­ord är re­le­vant och gynn­samt för per­so­ner i alla åldrar och eko­no­mis­ka för­hål­lan­den.

28% över 75 år har gjort äktenskapsförord

Stu­di­en visar att både den äldsta och yngsta ål­ders­grup­pen är de mest aktiva när det gäller att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord. Bland de till­frå­ga­de hade per­so­ner över 75 år den högsta an­de­len som an­ta­git äk­ten­skaps­för­ord, där 28% redan hade upp­rät­tat do­ku­men­tet. Den näst högsta del­ta­gan­de­gra­den ob­ser­ve­ra­des bland den yngsta grup­pen i stu­di­en (35-49 år), där 23% hade skapat äk­ten­skaps­för­ord.

Äktenskapsförord upprättat baserat på årsinkomst

Det finns fort­fa­ran­de en ihål­lan­de myt om att endast rika män­ni­skor gör äk­ten­skaps­för­ord oftare än andra. Stu­di­en av­slö­jar att per­so­ner med högre års­in­koms­ter ten­de­rar att vara något mer be­näg­na att följa äk­ten­skaps­för­ord i jäm­fö­rel­se med andra. Men skill­na­der­na i del­ta­gan­de­grad mellan in­komst­grup­per­na är inte sär­skilt di­stink­ta.

Van­li­gast att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord hos en ju­ri­disk firma

Enligt stu­di­en fö­re­drar ma­jo­ri­te­ten av svens­kar att besöka en ju­ri­disk firma för att få sitt äk­ten­skaps­för­ord upp­rät­tat. Totalt har 44% av svens­kar över 35 år valt denna möj­lig­het för sitt äk­ten­skaps­för­ord.

Topp platser att göra äktenskapsförord

Det näst po­pu­lä­ras­te valet för att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord är en bank. Det är dock värt att notera att många banker har outsour­cat sina ju­ri­dis­ka tjäns­ter till ex­ter­na ju­ri­dis­ka firmor eller on­li­ne­platt­for­mar de se­nas­te åren. Denna för­änd­ring drivs av be­ho­vet att pri­o­ri­te­ra sina pri­mä­ra bank­funk­tio­ner och förbli kon­kur­rens­kraf­ti­ga i den di­gi­ta­la eran.

On­li­neju­ri­dis­ka tjäns­ter är re­la­tivt nya ak­tö­rer på den ju­ri­dis­ka mark­na­den. Trots det är det na­tur­li­gt med di­gi­ta­li­se­ring av ju­ri­dis­ka tjäns­ter med tanke på till­gäng­lig­he­ten av online al­ter­na­tiv för olika ak­ti­vi­te­ter som shop­ping och bank­tjäns­ter.

För­vå­nans­värt nog har 11% av de till­frå­ga­de redan upp­rät­tat ett äk­ten­skaps­för­ord med hjälp av en on­li­neju­ri­disk tjänst i Sve­ri­ge. Detta pro­cent­tal är högst i Norden och över­sti­ger siff­ror­na för dans­kar (9%) och endast 6% för fin­län­da­re.

On­li­neju­ri­dis­ka tjäns­ter blir allt mer po­pu­lä­ra

Enligt stu­di­en är ge­nom­snitt­lig kost­nad för äk­ten­skaps­för­ord i Sve­ri­ge cirka 2 240 kr. Pri­ser­na va­ri­e­rar be­ro­en­de på var de till­frå­ga­de hade sina do­ku­ment upp­rät­ta­de.

Till ex­em­pel ten­de­rar ju­ri­dis­ka firmor ofta att vara det dy­ras­te valet för upp­rät­tan­de av ju­ri­dis­ka do­ku­ment. Detta beror på att ad­vo­ka­ter van­ligt­vis tar betalt per timme och att skapa ett skräd­dar­sytt do­ku­ment för varje kund kräver ma­nu­ellt arbete. Dess­utom kan det vara svårt att på för­hand upp­skat­ta exakt kost­nad för do­ku­men­tet ef­ter­som kunder inte kan avgöra om deras fall är kom­pli­ce­rat eller inte.

I Norden har on­li­neju­ri­dis­ka tjäns­ter som Aatos blivit po­pu­lä­ra. Stu­di­en visar att 63% av svens­kar över 35 år är in­tres­se­ra­de av att an­vän­da on­li­neju­ri­dis­ka tjäns­ter. En av an­led­ning­ar­na bakom denna trend är de kost­nads­ef­fek­tiva egen­ska­per­na hos dessa tjäns­ter, som till­han­da­hål­ler ju­ri­dis­ka do­ku­ment som är lik­vär­di­ga med dem som upp­rät­tas av ad­vo­ka­ter.

On­li­neju­ri­dis­ka tjäns­ter har ge­ne­rellt sett fasta priser, vilket gör att kunder kan vara med­vet­na om kost­na­der­na på för­hand och göra jäm­fö­rel­ser innan de gör ett inköp. Aatos er­bju­der till ex­em­pel en gratis prov­pe­ri­od och er­bju­der hjälp från ju­ri­dis­ka ex­per­ter för att be­sva­ra frågor re­la­te­ra­de till äk­ten­skaps­för­ord eller deras tjänst.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett äk­ten­skaps­för­ord. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Hur ska er äk­ten­skaps­för­ord se ut?

Prova här på gratis:

Om un­der­sök­ning­en

Un­der­sök­ning­en med titeln "In­tres­se för och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka do­ku­ment av­se­en­de privat- och fa­mil­je­liv" be­ställ­des av Aatos och ge­nom­för­des av Ta­loustut­ki­mus. Syftet med un­der­sök­ning­en var att fast­stäl­la om pri­vat­per­so­ner har gjort sär­skil­da fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­ment. Även pri­vat­per­so­ners in­tres­se för att skapa sådana do­ku­ment online i Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Mål­grup­pen för un­der­sök­ning­en var män och kvin­nor över 35 år ba­se­rat på be­folk­ning­en i varje land (för­u­tom Åland, Färö­ar­na och Grön­land). Stick­provs­stor­le­ken upp­gick till totalt 1 863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark och 631 i Sve­ri­ge. Un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des mellan feb­ru­a­ri och mars 2023, och all data sam­la­des in genom en­kä­ter online.

💡 Vill du ta del av hela un­der­sök­ning­en? Kon­tak­ta Aatos kom­mu­ni­ka­tions­chef Mariia mariia@aatos.app

Smidigare juridik, online och enkelt!