Äk­ten­skaps­för­ord

Sofa
Vad in­ne­bär gif­to­rätt?Låt oss börja med att titta på vad gif­to­rätt in­ne­bär.
Äldre par hand i hand
Äk­ten­skaps­för­ord och pen­sionÄk­ten­skaps­för­ord skyd­dar pen­sion och tryg­gar eko­no­min vid se­pa­ra­tion.
Tavelvägg
Äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal? Det är skill­na­den.Jämför de båda av­ta­len. Vi för­kla­rar med ex­em­pel.
Staty av kvinna som håller i våg
Äk­ten­skaps­bal­kenEn enkel och lätt­läst sam­man­fatt­ning av äk­ten­skaps­bal­ken.
äktenskapsförord framtida arv.jpg
Äk­ten­skaps­för­ord och fram­ti­da arvHur äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar arv när en av ma­kar­na av­li­der.
Äktenskapsförord efter vigseln
Skri­va äk­ten­skaps­för­ord ef­ter bröl­lopEtt äk­ten­skaps­för­ord kan skri­vas före och efter bröl­lo­pet.
Mobiltelefon som visar noll
Låg in­komst och äk­ten­skaps­för­ordÄk­ten­skaps­för­ord tryg­gar oav­sett eko­no­misk si­tu­a­tion
Ristat hjärta
När det finns äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fallVid vig­seln blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods.
En person som ska ta sig över ett hinder
Hin­der­s­pröv­ningAllt du be­hö­ver veta om hin­der­s­pröv­ning
Makar kyssar i sängen
Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt?Nedan be­hand­las äk­ten­ska­pets ju­ri­dis­ka be­ty­del­se.
Skilsmässa utan aktenskapsforord
Skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ordVid skils­mäs­sa delas värdet av den egen­do­men 50/50.
Makar på stranden
Gratis mall och ex­em­pel för äk­ten­skaps­för­ordGratis mall på hur du själv kan skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.
Ringar
Göra pengar till en­skild egen­dom med äk­ten­skaps­för­ordJust med pengar kan det näm­li­gen lätt bli fel.
Bröllop
Vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord?I ett äk­ten­skaps­för­ord är det möj­li­gt att pla­ne­ra inför fram­ti­den.
Registrera aktenskapsförord efter skrivning
Så re­gi­stre­rar ni äk­ten­skaps­för­or­dÄk­ten­skaps­för­ord re­gi­stre­ras i två steg.
Testamente och aktenskapsforord
Skill­nad på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ordVisste du att de här do­ku­men­ten har olika an­vänd­nings­om­rå­den?
Ringar och makar
Varför äk­ten­skaps­för­ord kan vara nöd­vän­digtMakar kan välja egen­dom som de ska in­ne­hål­ler i do­ku­men­tet.
Akteskapsforord skyddas ditt fritidshus
5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra digEn skils­mäs­sa kan få stora eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser.
Makas skuld och aktenskapsforord
Hur din ma­kes skul­der på­ver­kar digEtt äk­ten­skaps­för­ord är extra vik­ti­gt om den ena maken är skuld­sa­tt.
Börskurssen
Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar peng­ar, ak­ti­er och eget fö­re­tagOlika egen­dom ska delas lika mellan makar vid en skils­mäs­sa.
Hund lägger i gräss
Äk­ten­skaps­för­ord och hus­djurVem ska har egen­dom för deras katt eller hund om ni skil­jer
Bröllopspar i solnedgång på strand
Bröl­lop ut­om­lan­dsVad som gäller när du gifter dig ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser.
registrera äktenskapet.jpg
Hur lång tid tar det för skat­te­ver­ket att re­gi­stre­ra äk­ten­skap?När har Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat äk­ten­ska­pet? Hur länge måste ni vänta?
Figurer
Skils­mäs­sa med äk­ten­skaps­för­ordStor skill­nad både för dig och fa­mil­jen.
Klädkod mörk kostym till bröllop
Kläd­kod till bröl­lopVad som gäller för olika kläd­ko­der på bröl­lop.
Driva företag
Fö­re­ta­ga­re och gift – vik­ti­ga saker att vetaHur fö­re­ta­get berör fa­mil­jen och det prak­tis­ka kring ägar­ska­pet.
Borgerligt brollop
Allt om det bor­ger­li­ga bröl­lo­petAllt om hur det bor­ger­li­ga bröl­lo­pet går till.
Par som håller om varandra
Äk­ten­skap eller sam­bo­en­de – Detta kan vara bra att tänka påDen ju­ri­dis­ka skill­na­den mellan att vara gift och leva som sambo.
Brudskål och tal på bröllop
Hålla tal på bröl­lopTips och ex­em­pel till dig som ska hålla ett bröl­lopstal
Bodelning och äktenskapsförord
Bo­del­ning vid döds­fall för gif­ta ma­kar med äk­ten­skaps­för­ordDet finns många fak­to­rer som på­ver­kar. Förstå hur det går till.
Vigselring
Nor­disk studie: Svens­kar för­bi­ser äk­ten­skaps­för­ordEndast 19% av svens­kar över 35 år har valt äk­ten­skaps­för­ord.
Smidigare juridik, online och enkelt!