Äk­ten­skap eller sam­bo­en­de – Detta kan vara bra att tänka på

Par som håller om varandra
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-09 ● 4 minuter
Dela artikeln
Lite mer än hälf­ten av alla vuxna svens­kar är i ett lång­va­ri­gt för­hål­lan­de utan att vara gifta. Men det in­ne­bär även att det ibland är osä­kert vad som händer om man går skilda vägar eller om något ovän­tat skulle på­ver­ka re­la­tio­nen. Vi har tittat på de rätts­li­ga följ­der­na av olika sätt att leva till­sam­mans.

Äk­ten­ska­pet be­skrivs ofta smått oro­man­tiskt som ett av våra star­kas­te rätts­in­sti­tut.

Vad man menar med detta är att ett gif­ter­mål inte bara är ett ut­tryck för viljan att leva till­sam­mans. Det har även väl­di­gt långt­gå­en­de rätts­li­ga följ­der.

Äk­ten­skap och sam­bo­en­de ger olika för­ut­sätt­ning­ar när fa­mil­jen för­änd­ras

Huruvi­da man är gift eller inte kan på­ver­ka allt ifrån vård­nad av even­tu­el­la barn till vilken egen­dom man har rätt till om man flyt­tar isär. An­led­ning­en till att äk­ten­ska­pet har så stor in­ver­kan på den ju­ri­dis­ka sidan av fa­mil­je­li­vet, är att det ända sedan forn­ti­den varit ett sätt att i förväg regle­ra ut­koms­ten av ovän­ta­de för­änd­ring­ar i fa­mil­je­för­hål­lan­den.

  • I Sve­ri­ge är sam­bo­s­kap och äk­ten­skap de två er­kän­da sätten att leva till­sam­mans. Förr kunde man även ingå re­gi­stre­rat part­ner­s­kap, men detta av­veck­la­des när äk­ten­ska­pet gjor­des könsne­ut­ralt.
  • Äk­ten­skap kommer genom att man väljer att gifta sig. Det på­ver­kar inte skul­der eller vem som äger vad. I alla fall inte förrän man skil­jer sig, om man inte har upp­rät­tat äk­ten­skaps­för­ord. Om en av ma­kar­na går bort ärver man där­e­mot varand­ra. Att vara gift har även i vissa fall fa­mil­je­rätts­li­ga följ­der och kommer med en viss plikt att för­sörja varand­ra. 
  • Sam­bo­s­kap upp­står au­to­ma­tiskt när man under en lite längre tid levt till­sam­mans som part­ners med ge­men­samt hus­håll. Det in­ne­bär främst att saker som hör till bo­en­det och som man in­för­skaf­fat under sam­bo­ska­pet blir ge­men­samt och ska delas lika vid se­pa­ra­tion. Det gäller även bo­sta­den. Det man ägde innan man blev sambo är alltid ens per­son­li­ga egen­dom. Sambor ärver inte varand­ra om de inte upp­rät­tat ett tes­ta­men­te.
  • Jäm­fört med sam­bo­s­kap så har äk­ten­ska­pet tyngre in­ter­na­tio­nell vikt. Vid ut­lands­flytt eller re­san­de kan det i många fall vara svårt att bevisa fa­mil­je­band om man inte är gift.

I tider då färre per­so­ner väljer att gifta sig är det lätt att glömma bort att äk­ten­ska­pet är mycket mer än bara en sym­bo­lisk hand­ling. Längre ner i ar­ti­keln tar vi upp saker som kan vara värda att över­väga när du fun­de­rar på hur du vill leva till­sam­mans med någon annan.

De olika for­mer­na av sam­lev­nad

I Sve­ri­ge finns det två former av sam­lev­nad som in­ne­bär sär­skil­da rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter. Det är sam­bo­s­kap och äk­ten­skap. Ti­di­ga­re kunde två per­so­ner även ingå re­gi­stre­rat part­ner­s­kap, men detta har nu er­sätts av van­li­gt äk­ten­skap.

Så blir du sambo

Sambo blir man när man under en längre tid bor ihop som ett par och ge­men­samt delar på de ut­gif­ter upp­gif­ter som upp­står i hus­hål­let. Det kallas ibland för att leva under äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­den. Man kan därför bli sambo utan att göra något annat än att bo ihop med sin part­ner.

gifter du dig

Äk­ten­skap är det mer for­mel­la sättet att leva till­sam­mans. Först gör man en så kallad hin­der­s­pröv­ning hos Skat­te­ver­ket. Det är ett intyg över att båda är ogifta, till­räck­li­gt gamla att gifta sig och inte är nära släk­ting­ar.

Om det inte finns några hinder så får man ett vig­selin­tyg som ska un­der­teck­nas av en god­känd vig­sel­för­rät­ta­re. Det är fak­tiskt själva un­der­teck­nan­det som utgör vig­seln, och det kräver även att två per­so­ner när­va­rar som vitt­nen.

💡 Läsvärt! Allt om bröl­lop och kläd­kod vid bröl­lop

Att bo med kompis är inte att vara sambo

Att bo till­sam­mans som kom­pi­sar eller under en kor­ta­re tid prova på att bo ihop in­ne­bär inte att man au­to­ma­tiskt får ansvar för varand­ra eller har rätt till ge­men­sam egen­dom. Som sam­bo­en­de kom­pi­sar räknas man inte som sambo.

Så fun­ge­rar äk­ten­skap

Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­disk? Att ingå äk­ten­skap be­ty­der att man ge­men­samt an­sva­rar för hem, barn och fa­mil­je­ek­o­no­min. Man an­sva­rar där­e­mot aldrig för sin andra hälfts skul­der. Där­e­mot kan din makes skul­der på­ver­ka dig vid skils­mäs­sa eller vid en ut­mät­ning av kro­no­fog­den.

Inte heller har man rätt att göra vad man vill med den andres egen­dom.

Det du äger är fort­fa­ran­de ditt, men ge­men­samt vid skils­mäs­sa

Trots att man är gift så sär­skil­jer man alltså fort­fa­ran­de på ge­men­sam­ma och egna saker. Om man skil­jer sig så ska där­e­mot även de egna sa­ker­na för­de­las på ett sådant sätt att man får hälf­ten av vad bägge parter totalt sett äger. Åt­minsto­ne så länge man inte väljer att ändra på detta och skil­jer sig med ett äk­ten­skaps­för­ord.

Ibland be­skri­ver ju­ris­ter äk­ten­ska­pet som ett latent rätt­san­språk, med vilket man menar att det endast är i fram­ti­den som all egen­dom blir ge­men­sam. Denna egen­dom kallas för gif­to­rätts­gods som för­de­las i sam­band med bo­del­ning efter skils­mäs­sa eller döds­fall. Äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall på­ver­kar också för­del­ning­en av egen­dom.

Bestäm i förväg vem som äger vad efter en skils­mäs­sa med äk­ten­skaps­för­ord

Vill man av någon an­led­ning för­de­la egen­dom under ett på­gåen­de äk­ten­skap finns det också en möj­lig­het att göra bo­del­ning inom äk­ten­ska­pet. Det är dock inte så van­li­gt. Med all rätt så blir många för­vir­ra­de av hur äk­ten­ska­pet på­ver­kar ägan­de­rät­ten och utgår ofta fel­ak­ti­gt ifrån att man under själva äk­ten­ska­pet har rätt till den andres egen­dom.

Ni kan också välja att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord där ni tyd­lig­gör vad som ska ingå vid en bo­del­ning efter döds­fall eller skils­mäs­sa. Be­ro­en­de på hur man skri­ver äk­ten­skaps­för­ord går det också att und­vi­ka bo­del­ning om ni skulle gå skilda vägar.

💡 Förstå vad skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord in­ne­bär. Läs också om varför äk­ten­skaps­för­ord är nöd­vän­di­gt och hur ett äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar ditt fö­re­tag.

Gör äk­ten­skaps­för­ord enkelt online

Prova gratis och ano­nymt. Svara på frågor och skapa ett eget äk­ten­skaps­för­ord som är an­pas­sat efter dig och part­ner.

Du har för­sörj­nings­plikt för din make

En sär­skild eko­no­misk följd av äk­ten­skap är att det fak­tiskt kan uppstå en skyl­dig­het att för­sörja sin före detta make eller maka efter att man har skiljt sig. Främst om den andra hälf­tens eko­nomi dras­tiskt för­säm­ras av skils­mäs­san.

Allmän pen­sion eller skat­te­an­svar på­ver­kas inte av huruvi­da man är gift. Makar kan där­e­mot föra över pre­mie­pen­sions­rät­ter till varand­ra.

Så fun­ge­rar sam­bo­s­kap

Vad in­ne­bär då sam­bo­en­de? Sambor är i lagens mening två per­so­ner som under en längre tid bor till­sam­mans som ett par och även har ett ge­men­samt hus­håll. Om man under sam­bo­ska­pet skaf­far en ge­men­sam bostad så är såväl bo­sta­den som möbler, in­red­ning och hus­hålls­ma­ski­ner ge­men­sam egen­dom.

Det du ägde innan du blev sambo är fort­fa­ran­de ditt vid en se­pa­ra­tion

Den ge­men­sam­ma egen­do­men kallas för sam­bo­e­gen­dom och ska för­de­las genom bo­del­ning om man flyt­tar isär eller om den andra hälf­ten går bort. Åt­minsto­ne om man inte valt att för­änd­ra detta i ett sär­skilt sam­bo­av­tal. Till skill­nad från äk­ten­skap har man i ett sam­bo­för­hål­lan­de aldrig rätt till mer än så.

Sambo ärver bara med ett tes­ta­men­te

Sambo ärver inte au­to­ma­tiskt. Vill man att ens sambo ska ha rätt till arv be­hö­ver man skriva ett tes­ta­men­te. Det kan sär­skilt vara klokt om man har ge­men­sam­ma barn. Utan tes­ta­men­te kommer barnet ärva allt och sambo inget.

Du har inte för­sörj­nings­plikt för din sambo

Sam­bo­ska­pet har ingen in­ver­kan på det ge­men­sam­ma för­sörj­nings­an­sva­ret eller vård­na­den av barn. Det kan aldrig heller uppstå för­sörj­nings­plikt efter att man har flyt­tat isär.

Därför anses äk­ten­skap ge ökad trygg­het

Men varför anses äk­ten­skap leda till ökad trygg­het? I många hän­se­en­den har det just att göra med att äk­ten­ska­pet på­ver­kar rätten för vem som äger vad. Om en gift person av­li­der så ärver ex­em­pel­vis den andre maken allt gif­to­rätts­gods. Åt­minsto­ne såvida den av­lid­ne inte hade sär­kull­barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

Rätten att ärva ger ofta en eko­no­misk trygg­het. Om du där­e­mot är sambo och din part­ner dör, ärver istäl­let even­tu­el­la barn eller släk­ting­ar allt fram­för dig. Det kan in­ne­bä­ra en stor eko­no­misk på­ver­kan på ditt liv.

En sär­skild fa­mil­je­rätts­li­gt följd av äk­ten­skap är också att vård­na­den au­to­ma­tiskt blir ge­men­sam om för­äld­rar­na är gifta när barnet föds. Vid skils­mäs­sa eller döds­fall över­går vård­na­den även au­to­ma­tisk till delad eller en­skild.

InsiktÄk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal? Det är skill­na­den.

Att leva till­sam­mans från ett in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv

Ef­ter­som äk­ten­ska­pet är en in­ter­na­tio­nellt erkänd rätts­in­sti­tu­tion, så har det i många fall även en be­ty­del­se ut­an­för det egna hem­lan­det. Såväl inom EU som ut­an­för.

Om man pla­ne­rar att flytta ut­om­lan­ds eller resa blir äk­ten­ska­pet därför ett sorts intyg på att ett fa­mil­je­för­hål­lan­de råder. Det kan in­ne­bär att man helt enkelt tar med sig den ökade trygg­he­ten som äk­ten­ska­pet in­ne­bär även ut­om­lan­ds.

Att styrka sam­bo­s­kap kan där­e­mot i många fall vara svå­ra­re och hur man gör det skil­jer från land till land.

Re­gi­stre­rat part­ner­s­kap finns inte längre

I Sve­ri­ge be­slu­ta­de man 1 maj 2009 att äk­ten­ska­pet skulle vara könsne­ut­ralt. Innan dess var det inte möj­li­gt att ingå sam­kö­na­de äk­ten­skap. Den när­mas­te mot­sva­rig­he­ten var att ansöka om re­gi­stre­rat part­ner­s­kap.

De enda som fort­fa­ran­de är re­gi­stre­ra­de part­ners i Sve­ri­ge är därför de som inte valt att om­vand­la­de part­ner­ska­pet till äk­ten­skap. Det går alltså inte att ingå nya re­gi­stre­ra­de part­ner­s­kap.

I ett ju­ri­diskt hän­se­en­de är det re­gi­stre­ra­de part­ner­ska­pet hur som helst jäm­för­bart med äk­ten­skap, Dock med un­dan­tag för vissa in­ter­na­tio­nel­la be­stäm­mel­se gäl­lan­de ad­op­tion och för­myn­der­s­kap.

Äk­ten­skaps­för­ord från början till slut online på bara 10 mi­nu­ter.

Smidigare juridik, online och enkelt!