Gratis full­makt mall

Skriva fullmakt
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-28 ● 3 minutter
Dela artikeln
Ibland kan man behöva hjälp att ut­rät­ta vik­ti­ga ären­den. Då be­hö­ver du skriva en full­makt som ger en annan person rätt att fö­re­trä­da dig. Här får du en gratis mall för full­makt, ex­em­pel och svar på de vik­ti­gas­te frå­gor­na. 

Här hittar du en an­vän­dar­vän­lig full­makt mall och ex­em­pel på olika typer av full­mak­ter.

Full­makt in­ne­bär en rätt att fö­re­trä­da någon annan. Det be­ty­der att du med en full­makt ger en viss person tillå­tel­se att fatta beslut för dig. Ex­em­pel­vis kan du ge någon rätt att lösa ut me­di­ci­ner åt dig från apo­te­ket eller skriva på ett kö­pe­kon­trakt i ditt namn.

Hur fun­ge­rar en full­makt?

Full­makts­gi­va­ren är den som ger någon rätt att handla i dennes namn. Full­mäk­ti­ge eller full­makts­ha­va­re kallas den som agerar enligt full­mak­ten för full­makts­gi­va­rens räk­ning.

Tredje man är den som full­makts­gi­va­ren med hjälp av full­makts­ha­va­ren hand­lar med.

Full­makt – ett enkelt ex­em­pel

Albert (full­makts­gi­va­re) vill skaffa sig en ny elbil. Han har dock inte tid att köpa den själv. Albert be­stäm­mer sig för att låta Pelle (full­mäk­ti­ge) köpa el­bi­len åt honom. Då be­hö­ver han skriva en full­makt som Pelle kan visa upp för bil­för­säl­ja­ren (tredje man).

💡 Tip! Du hittar olika mallar av full­mak­ter senare i ar­ti­keln.

Olika typer av full­mak­ter

Full­mak­ter kan an­vän­das till flera olika ären­den. En full­makt kan ha olika form­krav be­ro­en­de på vilken typ av än­da­mål full­mak­ten ska an­vän­das till.

Enkel full­makt

En enkel full­makt är en be­grän­sad full­makt som enbart gäller för ett spe­ci­fikt upp­drag, ex­em­pel­vis för bilköp eller ett apo­tek­sä­ren­de.

Om du vill att full­makts­ha­va­ren ska köpa både en bil och en båt för dig måste det i full­mak­ten stå att “_Anne har rätt att köpa Bet­tans bil och båt för mig._” Om full­mak­ten endast ger rätt att köpa båten är det inte möj­li­gt att köpa bilen.

Ge­ne­ral full­makt

Medan en ge­ne­ral­full­makt är en obe­grän­sad full­makt som ger fö­re­trä­da­ren rätt att re­pre­sen­te­ra i nästan alla typer av ären­den.

Full­makt för dödsbo

Med hjälp av en full­makt för dödsbo går det att utse en re­pre­sen­tant för döds­bo­et som sköter bland annat boets eko­no­mis­ka och andra prak­tis­ka saker, såsom att betala boets räk­ning­ar.

💡 Tip! Hos Aatos kan du gratis skapa en full­makt för dödsbo.

Fram­tids­full­makt

Fram­tids­full­makt ger full­makts­ha­va­ren rätt att fö­re­trä­da full­makts­gi­va­ren om denne till ex­em­pel på grund av för­sva­gat häl­so­till­stånd inte längre klarar av att sköta sina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga ären­den.

  • Eko­no­mis­ka ären­den är ex­em­pel­vis rätt att ingå hy­res­kon­trakt, för­val­ta egen­dom och sköta bankä­ren­den.
  • Per­son­li­ga ären­den är ex­em­pel­vis kon­takt med myn­dig­he­ter och ansöka om sär­skilt boende.

Kan man skriva full­makt själv?

Ja, det går bra att skriva en full­makt själv, men det vara bra med ju­ri­disk hjälp om du har spe­ci­fi­ka öns­ke­mål eller behov.

Det vik­ti­ga är att full­mak­ten är kor­rekt och upp­fyl­ler even­tu­el­la form­krav.

Full­makt gratis mall

Hur ska en full­makt se ut? Här är ex­em­pel på hur en enkel full­makt och en ge­ne­ral­full­makt kan skri­vas.

Full­maktsmall 1: Be­grän­sad full­makt

ENKEL FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re

Albert Al­berts­son (890118-1234)

Full­makts­ha­va­re

Pelle Pel­les­son (850120-1234)

Full­makts­för­kla­ring/För­ord­nan­de

Pelle Pel­les­son har rätt att under tiden 2022-09-28 - 2022-11-30 köpa en elbil av märket Volvo åt mig för min räk­ning. Bilen ska vara ny eller ha gått max 1 200 mil.

Ort och datum

Upp­sa­la 2022-09-28

[Namn­teck­ning]

Albert Al­berts­son

Full­maktsmall 2: Obe­grän­sad full­makt

GE­NE­RAL­FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re

Svea Svens­son (660710-1234)

Full­makts­ha­va­re

Sven Svens­son (610213-1234)

Full­makts­för­kla­ring/För­ord­nan­de

Härmed ger jag Svea Svens­son, Sven Svens­son rätt att bevaka min rätt för min räk­ning och fö­re­trä­da mig i alla mina an­ge­lä­gen­he­ter.

Ort och datum

Gö­te­borg 2022-09-26

[Namn­teck­ning]

Svea Svens­son

Skriva full­makt steg för steg

Steg 1: De­fi­ni­e­ra par­ter­na

Skriv tyd­li­gt ut vem som är full­makts­gi­va­re och full­makts­ha­va­re. Lägg till per­son­num­mer eller or­ga­ni­sa­tions­num­mer om det är fråga om fö­re­tag.

Det är även van­li­gt att lägga till par­ter­nas adres­ser.

Steg 2: Skriv en full­makts­för­kla­ring

Full­makts­för­kla­ring­en för­kla­rar vad full­mak­ten ska an­vän­das till. Där kan du skriva full­makts­ha­va­rens upp­drag och upp­dra­gets om­fatt­ning. Ange vad full­makts­ha­va­ren kan göra (be­hö­rig­het) och vad full­makts­ha­va­ren får göra (be­fo­gen­het).

Be­hö­rig­he­ten fram­går oftast av en skrift­lig full­makt. I ex­emp­let ovan står det att "Pelle Pel­les­son har rätt att köpa en elbil åt mig för min räk­ning". Detta anger be­hö­rig­he­ten, det vill säga vad full­makts­ha­va­ren kan göra. Medan “elbil av märket Volvo” be­grän­sar be­hö­rig­he­ten och räknas som full­makts­ha­va­rens be­fo­gen­het.

Be­fo­gen­he­ten be­hö­ver inte framgå av full­mak­ten utan kan vara munt­li­ga in­struk­tio­ner som full­makts­gi­va­ren ger åt full­makts­ha­va­ren.

Steg 3: Ange gil­tig­hets­tid

För att slippa even­tu­el­la pro­blem är det bra att göra full­mak­ten tids­be­grän­sad. Det är ganska van­li­gt att full­makts­gi­va­ren glöm­mer att åter­kal­la en full­makt som inte längre behövs.

Steg 4: Un­der­skrif­ter

För att öka full­mak­tens tro­vär­dig­het är det bra att den skrivs under. Om du vill kan du även låta full­mak­ten be­vitt­nas för att yt­ter­li­ga­re stärka full­mak­tens tro­vär­dig­het.

Det är också vik­ti­gt att se till att din full­makt upp­fyl­ler even­tu­el­la form­krav och att språ­ket är tyd­li­gt. Om du vill an­vän­da full­mak­ten för bankä­ren­den är det bra att un­der­sö­ka om banken har fär­di­ga full­maktsmal­lar på sina hem­si­dor som du kan an­vän­da.

Måste det stå pris i en full­makt?

Det måste inte stå vad du som mest är villig att betala i full­mak­ten. En del väljer att inte skriva priset i en full­makt, ef­ter­som de vill lämna ut­rym­me för för­hand­ling­ar. Istäl­let kan man tala om för full­makts­ha­va­ren om det högsta priset man är beredd på att betala för ex­em­pel­vis en bil.

Det är även möj­li­gt att göra en bilaga till full­mak­ten där ett max­i­mum pris är utsatt. Bi­la­gan be­hö­ver inte visas upp för tredje man utan är bara ett för­tyd­li­gan­de för full­makt­ha­va­ren.

En giltig full­makt

Det finns inga egent­li­ga form­krav för att en full­makt ska vara giltig. Men det finna vissa typer av full­mak­ter som måste vara kor­rekt skriv­na och enligt lagens form­krav för att vara giltig, ex­em­pel­vis fram­tids­full­makt.

Ef­ter­som det van­ligt­vis inte finns lagstad­ga­de form­krav för en full­makt, går det att upp­rät­ta en full­makt munt­li­gt. En munt­lig full­makt är lika giltig som en skrift­lig. Där­e­mot är en munt­lig full­makt svår att bevisa. Därför är det klokt att upp­rät­ta en full­makt skrift­li­gen.

Hur länge kan en full­makt vara giltig?

En full­makt kan vara tids­be­grän­sad eller gälla tills­vi­da­re. Tids­be­grän­sa­de full­mak­ter kan upp­hö­ra vid utsatt tid, efter att upp­dra­get ut­för­ts eller om de åter­kal­las före den ut­sat­ta tiden.

Full­mak­ter som gäller tills­vi­da­re slutar gälla när de åter­kal­las. En ge­ne­ral­full­makt slutar gälla senast då full­makts­gi­va­ren av någon orsak tappar be­sluts­för­må­gan.

⚠️ En ge­ne­ral­full­makt ska inte för­väx­las med en fram­tids­full­makt.

Smidigare juridik, online och enkelt!