Full­makt gratis mall

Skriva fullmakt
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-28 ● 5 minutter
Ibland kan man behöva hjälp att uträtta viktiga ärenden. Då behöver du skriva en fullmakt som ger en annan person rätt att företräda dig. Här får du en gratis mall för fullmakt, exempel och svar på de viktigaste frågorna. 

Varför skri­ver man full­makt?

Full­makt in­ne­bär rätten att fö­re­trä­da någon annan. Med en full­makt kan du ge tillå­tel­se åt en viss person att agera för din räk­ning, föra din talan eller fatta beslut för dig. Ex­em­pel­vis kan du ge någon rätt att lösa ut me­di­ci­ner åt dig från apo­te­ket eller skriva på ett kö­pe­kon­trakt i ditt namn.

Den så kal­la­de full­makts­gi­va­ren är den som ger någon rätt att handla i dennes namn. Full­mäk­ti­ge eller full­makts­ha­va­re kallas den som agerar enligt full­mak­ten för full­makts­gi­va­rens räk­ning. Tredje man är den som full­makts­gi­va­ren med hjälp av full­makts­ha­va­ren hand­lar med.

Ex­em­pel: Albert (full­makts­gi­va­re) vill skaffa sig en ny elbil. Han har dock inte tid att köpa den själv. Albert be­stäm­mer sig för att låta Pelle (full­mäk­ti­ge) köpa el­bi­len åt honom. Då be­hö­ver han skriva en full­makt som Pelle kan visa upp för bil­för­säl­ja­ren (tredje man).

Vilka olika typer av full­mak­ter finns det?

Full­mak­ter kan an­vän­das till flera olika ären­den. En full­makt kan ha olika form­krav be­ro­en­de på vilken typ av än­da­mål full­mak­ten ska an­vän­das till.

Enkel full­makt

En enkel full­makt är en be­grän­sad full­makt som enbart gäller för ett spe­ci­fikt upp­drag, ex­em­pel­vis för bilköp eller ett apo­tek­sä­ren­de.

Ge­ne­ral full­makt

Medan en ge­ne­ral­full­makt är en obe­grän­sad full­makt som ger fö­re­trä­da­ren rätt att re­pre­sen­te­ra i nästan alla typer av ären­den.

Full­makt för dödsbo

Med hjälp av en full­makt för dödsbo går det att utse en re­pre­sen­tant för döds­bo­et som sköter bland annat boets eko­no­mis­ka och andra prak­tis­ka saker, såsom att betala boets räk­ning­ar.

Fram­tids­full­makt

Fram­tids­full­makt ger full­makts­ha­va­ren rätt att fö­re­trä­da full­makts­gi­va­ren om denne till ex­em­pel på grund av för­sva­gat häl­so­till­stånd, psy­kisk ohälsa eller lik­nan­de inte längre klarar av att sköta sina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter. 

Kan man skriva full­makt själv?

Ja, det går bra att skriva en full­makt själv. Emel­ler­tid kan det vara bra med ju­ri­disk hjälp om man har spe­ci­fi­ka öns­ke­mål eller behov gäl­lan­de full­mak­ten. Det vik­ti­ga är att full­mak­ten är kor­rekt och upp­fyl­ler even­tu­el­la form­krav.

Full­makt gratis mall

Hur ska en full­makt se ut? Här hittar du ex­em­pel på hur en enkel full­makt och en ge­ne­ral­full­makt kan skri­vas.

Full­maktsmall 1: Be­grän­sad full­makt

ENKEL FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re

Albert Al­berts­son (890118-1234)

Full­makts­ha­va­re

Pelle Pel­les­son (850120-1234)

Full­makts­för­kla­ring/För­ord­nan­de

Pelle Pel­les­son har rätt att under tiden 2022-09-28 - 2022-11-30 köpa en elbil av märket Volvo åt mig för min räk­ning. Bilen ska vara ny eller ha gått max 1 200 mil.

Ort och datum

Upp­sa­la 2022-09-28

[Namn­teck­ning]

Albert Al­berts­son

Full­maktsmall 2: Obe­grän­sad full­makt

GE­NE­RAL­FULL­MAKT

Full­makts­gi­va­re

Svea Svens­son (660710-1234)

Full­makts­ha­va­re

Sven Svens­son (610213-1234)

Full­makts­för­kla­ring/För­ord­nan­de

Härmed ger jag Svea Svens­son, Sven Svens­son rätt att bevaka min rätt för min räk­ning och fö­re­trä­da mig i alla mina an­ge­lä­gen­he­ter.

Ort och datum

Gö­te­borg 2022-09-26

[Namn­teck­ning]

Svea Svens­son

Skriva full­makt steg för steg

Steg 1: De­fi­ni­e­ra par­ter­na

Skriv tyd­ligt ut vem som är full­makts­gi­va­re och full­makts­ha­va­re. Lägg till per­son­num­mer eller or­ga­ni­sa­tions­num­mer om det är fråga om fö­re­tag. Det är även van­ligt att lägga till par­ter­nas adres­ser.

Steg 2: Skriv en full­makts­för­kla­ring

Full­makts­för­kla­ring­en för­kla­rar vad full­mak­ten ska an­vän­das till. Där kan du skriva full­makts­ha­va­rens upp­drag och upp­dra­gets om­fatt­ning. Ange vad full­makts­ha­va­ren kan göra (be­hö­rig­het) och vad full­makts­ha­va­ren får göra (be­fo­gen­het).

Be­hö­rig­he­ten fram­går oftast av en skrift­lig full­makt. I ex­emp­let ovan står det att "Pelle Pel­les­son har rätt att köpa en elbil åt mig för min räk­ning". Detta anger be­hö­rig­he­ten, det vill säga vad full­makts­ha­va­ren kan göra. Medan “_elbil av märket Volvo_” be­grän­sar be­hö­rig­he­ten och räknas som full­makts­ha­va­rens be­fo­gen­het. Be­fo­gen­he­ten be­hö­ver inte framgå av full­mak­ten utan kan vara munt­li­ga in­struk­tio­ner som full­makts­gi­va­ren ger åt full­makts­ha­va­ren.

Steg 3: Ange gil­tig­hets­tid

För att slippa even­tu­el­la pro­blem är det bra att göra full­mak­ten tids­be­grän­sad. Det är inte ovan­ligt att glömma åter­kal­la en full­makt som inte längre behövs.

Steg 4: Un­der­skrif­ter

För att öka full­mak­tens tro­vär­dig­het är det bra att den skrivs under. Om du vill kan du även låta full­mak­ten be­vitt­nas för att yt­ter­li­ga­re stärka full­mak­tens tro­vär­dig­het.

Det är också vik­tigt att se till att din full­makt upp­fyl­ler even­tu­el­la form­krav och att språ­ket är tyd­ligt. Om du vill an­vän­da full­mak­ten för bankä­ren­den är det bra att un­der­sö­ka om banken har fär­di­ga full­maktsmal­lar på sina hem­si­dor som du kan an­vän­da.

Måste det stå pris i en full­makt?

Det måste inte stå pris i en full­makt. En del väljer att inte skriva priset i en full­makt, ef­tersom de vill lämna ut­rym­me för för­hand­ling­ar. Istäl­let kan man tala om för full­makts­ha­va­ren om det högsta priset man är beredd på att betala för bilen. Det är även möj­ligt att göra en bilaga till full­mak­ten där ett max­i­mum pris är utsatt. Bi­la­gan be­hö­ver inte visas upp för tredje man utan är bara ett för­tyd­li­gan­de för full­makt­ha­va­ren.

När är en full­makt giltig?

Enligt hu­vud­re­geln finns det inga form­krav för att en full­makt ska vara giltig. Un­dan­tags­vis finns det full­mak­ter som enligt lag ska ha en viss form, ex­em­pel­vis fram­tids­full­makt.

Ef­tersom det van­ligt­vis inte finns lagstad­ga­de form­krav för en full­makt, går det att upp­rät­ta en full­makt munt­ligt. En munt­lig full­makt är lika giltig som en skrift­lig. Där­e­mot är en munt­lig full­makt svår att bevisa. Därför är det klokt att upp­rät­ta en full­makt skrift­li­gen.

Hur länge kan en full­makt vara giltig?

En full­makt kan vara tids­be­grän­sad eller gälla tills­vi­da­re. Tids­be­grän­sa­de full­mak­ter kan upp­hö­ra vid utsatt tid, efter att upp­dra­get ut­förts eller om de åter­kal­las före den ut­sat­ta tiden. 

Full­mak­ter som gäller tills­vi­da­re slutar gälla när de åter­kal­las. En ge­ne­ral­full­makt slutar gälla senast då full­makts­gi­va­ren av någon orsak tappar be­sluts­för­må­gan. Därför ska en ge­ne­ral­full­makt inte för­väx­las med en fram­tids­full­makt.