Full­makt på banken

Bank automat
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-19 ● 5 minuter
Om du vill att någon annan ska kunna hjälpa dig med ärenden på banken behöver du skriva en fullmakt. Men vad är egentligen skillnaden på en fullmakt för bank och en framtidsfullmakt? Vilken ska jag ha och hur fixar man en fullmakt?

En full­makt är ett intyg som ger en annan person rätt att handla för dig och göra dina ären­den. På banken kan det vara att betala räk­ning­ar, göra uttag, över­fö­ring av belopp mellan konton, sälja och köpa vär­de­pap­per eller kon­trol­le­ra saldo.

Som ex­em­pel kan det vara ak­tu­ellt med en full­makt på banken för en äldre för­äl­der som be­hö­ver stöd, en bort­rest fa­mil­je­med­lem eller en vän som av någon annan an­led­ning inte har möj­lig­het att sköta sina bankä­ren­den. Med en kom­plet­te­ran­de fram­tids­full­makt kan du också rusta dig för oför­ut­sed­da hän­del­ser och se till att en sär­skild person kan hjälpa dig längre fram. Det kan vara att du råkar ut för en olycka, blir dement eller sjuk på annat sätt. 

Olika typer av full­makt på din bank

Alla stora banker så som till ex­em­pel Han­dels­ban­ken, Nordea, Swed­bank, SEB och Läns­för­säk­ring­ar ger möj­lig­het att skriva en rad olika full­mak­ter med olika in­ne­börd. De van­li­gas­te full­mak­ter­na för dig som pri­vat­per­son är:

  • Full­makt bankä­ren­den
  • Fram­tids­full­makt
  • En­gångs­full­makt
  • Full­makt för­äld­rar/för­myn­da­re för barn
  • Full­makt dödsbo
  • In­for­ma­tions­full­makt för pen­sions­råd­giv­ning

Den som skri­ver en full­makt kallas för full­makts­gi­va­re och den som får full­makt är full­makts­ha­va­re

Skill­na­den på full­makt bankä­ren­den och fram­tids­full­makt

Om du be­hö­ver hjälp med dina ären­den på banken med en gång är det en vanlig full­makt för pri­vat­per­son som du be­hö­ver. Den börjar gälla direkt och kan avse alla typer av bankä­ren­den eller vara för sär­skil­da upp­gif­ter. En bank­full­makt kan gälla tills vidare, vara tids­be­grän­sad eller skri­vas för ett en­skilt till­fäl­le.

En fram­tids­full­makt skri­ver du om du senare i livet skulle behöva hjälp för att du inte klarar dig själv. Du gör alltså full­mak­ten i fö­re­byg­gan­de syfte och den börjar inte gälla med en gång utan först om behov fö­re­kom­mer. En fram­tids­full­makt skulle bara kunna gälla bankä­ren­den, men till störst nytta är en ge­ne­rell fram­tids­full­makt som täcker in både eko­no­mis­ka och pri­va­ta ären­den även ut­an­för banken.

Hur får man en full­makt på banken?

En full­makt bör vara skrift­lig och de flesta banker vill att du ska an­vän­da ban­kens egna blan­ket­ter. Full­makts­blan­kett för till ex­em­pel Swed­bank, Nordea, Han­dels­ban­ken, SEB och Läns­för­säk­ring­ar hittar du på re­spek­ti­ve banks hem­si­da eller finns att hämta på bank­kon­to­ret. 

Det van­li­gas­te är att du som pri­vat­per­son skri­ver en ge­ne­rell full­makt för bankä­ren­den. Många banker vill gärna att du fy­siskt lämnar in den på ett bank­kon­tor för kon­troll av full­mak­ten och le­gi­ti­ma­tion. Full­mak­ten ska vara un­der­teck­nad och be­vitt­nas av två per­so­ner. 

Banken kan också ringa dig för att ge­nom­fö­ra re­gel­bun­den kon­troll att full­mak­ten fort­fa­ran­de är giltig.

När du skri­ver en full­makt för bank är det vik­tigt att tänka på att ban­kens full­makt i regel bara gäller bankä­ren­den och inga andra pri­va­ta ären­den.  

Du får inte an­vän­da per­son­li­ga in­logg­ning­ar

Det kan vara bra att veta att bank-id, dosor och koder till bank­kort är per­son­li­ga och får inte an­vän­das av någon annan. Det in­ne­bär att även du som nära an­hö­rig inte har rätt att ex­em­pel­vis logga in på in­ter­net­ban­ken med din an­hö­ri­gas upp­gif­ter eller ta ut pengar med kort. Det är därför vik­tigt att skriva en full­makt för bank.

Att skriva en fram­tids­full­makt

Med en vanlig fram­tids­full­makt be­stäm­mer du vem som i fram­ti­den ska kunna hjälpa dig med både eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan vara att han­te­ra avtal för hyra, el och andra abon­ne­mang, kon­tak­ta myn­dig­he­ter, sälja din bil eller ordna ett nytt boende. En fram­tids­full­makt kan även in­klu­de­ra bankä­ren­den, men kon­trol­le­ra gärna med din bank då många banker ändå vill att du an­vän­der deras egna blan­ket­ter.

Vissa banker så som ex­em­pel­vis Nordea er­bju­der en sär­skild fram­tids­full­makt för bankä­ren­den. Tänk på att denna inte gäller för pri­va­ta ären­den ut­an­för banken.

Fram­tids­full­makt snabbt på egen hand

För att skriva en fram­tids­full­makt hän­vi­sar många banker sina kunder till ju­ri­dis­ka sam­ar­bets­part­ners. En fram­tids­full­makt är dock enkel att ordna på egen hand. Genom att ta stöd av en on­li­ne­tjänst som Aatos går det snabbt och smi­digt och du vet att det blir rätt. Dess­utom bara till en liten peng. 

Vi ber dig svara på några frågor och ut­i­från svaren ut­for­mar vi en an­pas­sad fram­tids­full­makt som du kan ladda ner med en gång. Un­der­teck­na och låt två per­so­ner be­vitt­na. Du be­hö­ver varken besöka banken eller en jurist.

An­hö­rig­be­hö­rig­het – hjälp en an­hö­rig

Det finns också möj­lig­het att hjälpa en nära an­hö­rig med den dag­li­ga eko­no­min och andra var­dags­ä­ren­den genom så kallad an­hö­rig­be­hö­rig­het. Den an­vänds van­ligt­vis när en an­hö­rig har blivit dement eller sjuk på annat vis och inte längre kan klara av det själv.

För att göra enkla­re bankä­ren­den genom an­hö­rig­be­hö­rig­het be­hö­ver du be­stäl­la ett per­son­be­vis hos Skat­te­ver­ket som sä­ker­stäl­ler att du är an­hö­rig till den som be­hö­ver hjälp. Många banker vill sedan att du kommer in till bank­kon­to­ret med per­son­be­vi­set och ex­em­pel­vis lämnar in räk­ning­ar­na som du vill betala för den an­hö­ri­ge. Det kan ibland också gå bra att ta kon­takt via te­le­fon.

Läs mer om vem som kan hjälpa dig om du blir sjuk.

Ef­tersom an­hö­rig­be­hö­rig­het är väl­digt be­grän­sad blir det be­tyd­ligt enkla­re om du till­sam­mans med dina an­hö­ri­ga istäl­let skri­vet en fram­tids­full­makt. Denna kan då täcka in alla de behov som kan bli ak­tu­el­la och onö­di­ga pro­blem kan för­hind­ras. 

Varför du ska skriva en fram­tids­full­makt?

Du vet aldrig vad som väntar och livet kan snabbt över­ras­ka. Många upp­täc­ker för­sent att en an­hö­rig inte klarar av att ta hand om sina ären­den på och ut­an­för banken. Genom att skriva en för­ti­da full­makt och se över vad som gäller för just din bank redan nu kan du sä­ker­stäl­la att det blir lät­ta­re för andra att hjälpa till när det behövs.

Vänta inte för länge då det är vik­tigt att full­makts­gi­va­ren för­står full­mak­tens in­ne­börd när den skrivs för att den ska gälla. Tänk också på att en fram­tids­full­makt eller full­makt för bank även behövs om du är gift eller har barn. Det är inte au­to­ma­tiskt de som står dig nära som alltid får hjälpa dig. 

Mer om vad en fram­tids­full­makt är och varför du kan behöva det.

Välj vem som an­sva­rar för dina in­tres­sen om du i fram­ti­den inte kan göra det själv. Gör en fram­tids­full­makt hos Aatos för 850 kr.