Full­makt på banken

Bank automat
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-19 ● 5 minuter
Dela artikeln
Om du vill att någon annan ska kunna hjälpa dig med ären­den på banken be­hö­ver du skriva en full­makt. Men vad är egent­li­gen skill­na­den på en full­makt för bank och en fram­tids­full­makt? Vilken ska jag ha och hur fixar man en full­makt?

En full­makt är ett intyg som ger en annan person rätt att handla för dig och göra dina ären­den. På banken kan det vara att betala räk­ning­ar, göra uttag, över­fö­ring av belopp mellan konton, sälja och köpa vär­de­pap­per eller kon­trol­le­ra saldo.

Som ex­em­pel kan det vara ak­tu­ellt med en full­makt på banken för en äldre för­äl­der som be­hö­ver stöd, en bort­rest fa­mil­je­med­lem eller en vän som av någon annan an­led­ning inte har möj­lig­het att sköta sina bankä­ren­den.

Med en kom­plet­te­ran­de fram­tids­full­makt kan du också rusta dig för oför­ut­sed­da hän­del­ser och se till att en sär­skild person kan hjälpa dig längre fram. Det kan vara att du råkar ut för en olycka, blir dement eller sjuk på annat sätt.

Olika typer av full­makt på din bank

Alla stora banker så som till ex­em­pel Han­dels­ban­ken, Nordea, Swed­bank, SEB och Läns­för­säk­ring­ar ger möj­lig­het att skriva en rad olika full­mak­ter med olika in­ne­börd. De van­li­gas­te full­mak­ter­na för dig som pri­vat­per­son är:

  • Full­makt bankä­ren­den
  • Fram­tids­full­makt
  • En­gångs­full­makt
  • Full­makt för­äld­rar/för­myn­da­re för barn
  • Full­makt dödsbo
  • In­for­ma­tions­full­makt för pen­sions­råd­giv­ning

Den som skri­ver en full­makt kallas för full­makts­gi­va­re och den som får full­makt är full­makts­ha­va­re.

Läs mer: Full­makt gratis mall

Skill­na­den på full­makt bankä­ren­den och fram­tids­full­makt

Om du be­hö­ver hjälp med dina ären­den på banken med en gång är det en vanlig full­makt för pri­vat­per­son som du be­hö­ver. Den börjar gälla direkt och kan avse alla typer av bankä­ren­den eller vara för sär­skil­da upp­gif­ter. En bank­full­makt kan gälla tills vidare, vara tids­be­grän­sad eller skri­vas för ett en­skilt till­fäl­le.

En fram­tids­full­makt skri­ver du om du senare i livet skulle behöva hjälp för att du inte klarar dig själv. Du gör alltså full­mak­ten i fö­re­byg­gan­de syfte och den börjar inte gälla med en gång utan först om behov fö­re­kom­mer. En fram­tids­full­makt skulle bara kunna gälla bankä­ren­den, men till störst nytta är en ge­ne­rell fram­tids­full­makt som täcker in både eko­no­mis­ka och pri­va­ta ären­den även ut­an­för banken.

Hur får man en full­makt på banken?

En full­makt bör vara skrift­lig och de flesta banker vill att du ska an­vän­da ban­kens egna blan­ket­ter. Full­makts­blan­kett för till ex­em­pel Swed­bank, Nordea, Han­dels­ban­ken, SEB och Läns­för­säk­ring­ar hittar du på re­spek­tive banks hem­si­da eller finns att hämta på bank­kon­to­ret.

Det van­li­gas­te är att du som pri­vat­per­son skri­ver en ge­ne­rell full­makt för bankä­ren­den. Många banker vill gärna att du fy­siskt lämnar in den på ett bank­kon­tor för kon­troll av full­mak­ten och le­gi­ti­ma­tion. Full­mak­ten ska vara un­der­teck­nad och be­vitt­nas av två per­so­ner.

Banken kan också ringa dig för att ge­nom­fö­ra re­gel­bun­den kon­troll att full­mak­ten fort­fa­ran­de är giltig.

När du skri­ver en full­makt för bank är det vik­ti­gt att tänka på att ban­kens full­makt i regel bara gäller bankä­ren­den och inga andra pri­va­ta ären­den.

⚠️ Munt­lig full­makt kan in­ne­bä­ra några risker. Om det skulle visa sig att det fak­tiskt inte fanns någon full­makt eller att full­mäk­ti­ge över­skred sin be­hö­rig­het så kan det leda till att per­so­nen själv får an­sva­ra för sina hand­ling­ar.

Du får inte an­vän­da per­son­li­ga in­logg­ning­ar

Det kan vara bra att veta att bank-id, dosor och koder till bank­kort är per­son­li­ga och får inte an­vän­das av någon annan. Det in­ne­bär att även du som nära an­hö­rig inte har rätt att ex­em­pel­vis logga in på in­ter­net­ban­ken med din an­hö­ri­gas upp­gif­ter eller ta ut pengar med kort. Det är därför vik­ti­gt att skriva en full­makt för bank.

Att skriva en fram­tids­full­makt

Med en vanlig fram­tids­full­makt be­stäm­mer du vem som i fram­ti­den ska kunna hjälpa dig med både eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan vara att han­te­ra avtal för hyra, el och andra abon­ne­mang, kon­tak­ta myn­dig­he­ter, sälja din bil eller ordna ett nytt boende. En fram­tids­full­makt kan även in­klu­de­ra bankä­ren­den, men det är vik­ti­gt att den ut­for­mas på rätt sätt så att det inte finns risk att banken nekar fram­tids­full­mak­ten.

Vissa banker så som ex­em­pel­vis Nordea er­bju­der en sär­skild fram­tids­full­makt för bankä­ren­den som gör att någon annan kan få an­vän­da full­makts­gi­va­rens in­ter­net­bank. Tänk på att denna inte gäller för pri­va­ta ären­den ut­an­för banken.

Fram­tids­full­makt snabbt på egen hand

För att skriva en fram­tids­full­makt hän­vi­sar många banker sina kunder till ju­ri­dis­ka sam­ar­bets­part­ners. En fram­tids­full­makt är dock enkel att ordna på egen hand. Genom att ta stöd av en on­li­ne­tjänst som Aatos går det snabbt och smi­di­gt och du vet att det blir rätt. Dess­utom bara till en liten peng.

Vi ber dig svara på några frågor och ut­i­från svaren ut­for­mar vi en an­pas­sad fram­tids­full­makt som du kan ladda ner med en gång. Un­der­teck­na och låt två per­so­ner be­vitt­na. Du be­hö­ver varken besöka banken eller en jurist.

An­hö­rig­be­hö­rig­het – hjälp en an­hö­rig

Det finns också möj­lig­het att hjälpa en nära an­hö­rig med den dag­li­ga eko­no­min och andra var­dags­ä­ren­den genom så kallad an­hö­rig­be­hö­rig­het. Den an­vän­ds van­ligt­vis när en an­hö­rig har blivit dement eller sjuk på annat vis och inte längre kan klara av det själv.

För att göra enkla­re bankä­ren­den genom an­hö­rig­be­hö­rig­het be­hö­ver du be­stäl­la ett per­son­be­vis hos Skat­te­ver­ket som sä­ker­stäl­ler att du är an­hö­rig till den som be­hö­ver hjälp. Många banker vill sedan att du kommer in till bank­kon­to­ret med per­son­be­vi­set och ex­em­pel­vis lämnar in räk­ning­ar­na som du vill betala för den an­hö­ri­ge. Det kan ibland också gå bra att ta kon­takt via te­le­fon.

Ef­ter­som an­hö­rig­be­hö­rig­het är väl­di­gt be­grän­sad blir det be­tyd­li­gt enkla­re om du till­sam­mans med dina an­hö­ri­ga istäl­let skri­vet en fram­tids­full­makt. Denna kan då täcka in alla de behov som kan bli ak­tu­el­la och onö­di­ga pro­blem kan för­hindras.

Läs mer om vem som kan hjälpa dig om du blir sjuk.

Varför du ska skriva en fram­tids­full­makt?

Du vet aldrig vad som väntar och livet kan snabbt över­ras­ka. Många upp­täc­ker för­sent att en an­hö­rig inte klarar av att ta hand om sina ären­den på och ut­an­för banken. Genom att skriva en för­ti­da full­makt och se över vad som gäller för just din bank redan nu kan du sä­ker­stäl­la att det blir lät­ta­re för andra att hjälpa till när det behövs.

Vänta inte för länge då det är vik­ti­gt att full­makts­gi­va­ren för­står full­mak­tens in­ne­börd när den skrivs för att den ska gälla. Tänk också på att en fram­tids­full­makt eller full­makt för bank även behövs om du är gift eller har barn. Det är inte au­to­ma­tiskt de som står dig nära som alltid får hjälpa dig.

Välj vem som an­sva­rar för dina in­tres­sen om du i fram­ti­den inte kan göra det själv.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar en fram­tids­full­makt. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Smidigare juridik, online och enkelt!