Så bör du tänka kring munt­lig full­makt

Bror sitter på strand
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-29 ● 4 minutter
Dela artikeln
Även om det bara ibland är krav på att en full­makt måste vara skrift­lig, så kan munt­lig full­makt ofta leda till pro­blem. Följ med oss när vi reder ut varför en ned­skri­ven eller re­gi­stre­rad full­makt alltid är ett bättre val.

Full­mak­ten har i flera hundra år haft en given plats i det svens­ka sam­häl­let. Då den kan ge andra rätten att ta beslut i ditt namn eller utföra ären­den för fö­re­tag och för­e­ning­ar så har full­mak­ter hjälpt både pri­vat­per­so­ner och bolag att dela på be­sluts­bör­dan.

Men varför är skrift­lig och munt­lig full­makt olika? Och kan en full­makt vara munt­lig utan att det in­ne­bär pro­blem?

En full­makt kan hjälpa och göra skill­nad

För många är full­mak­ten en trygg­het på ål­der­do­mens höst. Den kan komma till nytta när man be­hö­ver någon annans hjälp att ta beslut när man själv inte vill, kan eller orkar när­va­ra på plats. Det kan vara full­makt på banken, för att sälja en bil eller rösta vid en års­stäm­ma. Men för att den ska fung­e­ra så som du tänkt finns det en del saker att tänka på. Inte minst när det gäller hur full­mak­ten ut­for­mas.

Med munt­li­ga full­mak­ter är det till ex­em­pel oer­hört svårt att bevisa vad som egent­li­gen gäller. Det kan leda till att full­makts­gi­va­ren måste an­sva­ra för något den inte pla­ne­rat eller varit beredd på. I vissa fall kan även full­makts­ta­ga­ren bli an­sva­rig och er­sätt­nings­skyl­dig.

Sam­ti­di­gt skulle det utan munt­lig full­makt bli svårt att hjälpa varand­ra till och med vid små ären­den.

Då måste full­mak­ten vara skrift­lig

Det finns några till­fäl­len då en full­makt måste vara skrift­lig för att vara giltig. Detta kallas för full­mak­ter med form­krav.

Skrift­kra­vet gäller:

  • fram­tids­full­mak­ter och 
  • när någon agerar ombud i sam­band med köp, byte eller bort­skänk­ning av ett mark­om­rå­de, en bostad eller annan fast egen­dom.

An­led­ning­en att just denna sorts full­mak­ter måste vara skrift­li­ga är att de an­ting­en börjar gälla när någon är oför­mögen att ta egna beslut eller ofta på­ver­kar egen­dom av större värde. Då anses det helt enkelt vara sär­skilt vik­ti­gt att veta vad som gäller.

Övriga full­mak­ter kan vara munt­li­ga

Alla andra sorts full­mak­ter är gil­ti­ga oav­sett om de är munt­li­ga eller skrift­li­ga. Det är en de grund­läg­gan­de full­makts­prin­ci­per­na som re­gle­ras i av­talsla­gen.

De kan även uppstå au­to­ma­tiskt när man re­gel­bun­det låter någon utföra vissa syss­lor eller upp­gif­ter. Då kallas det för en kon­klu­dent full­makt. Om man på grund av sin an­ställ­ning eller roll i en för­e­ning re­gel­bun­det utför saker för någon annan kan det också leda till att det anses ha upp­rät­ta­ts en full­makt. En sådan full­makt kallas för ställ­nings­full­makt.

Idén är att det är den som har rätt att ge full­makt som själv får be­stäm­ma vad som gäller. Främst på grund av att det är full­makts­gi­va­rens vilja som i slutän­dan avgör. Därför är det lätt att dra slut­sat­sen att det inte spelar någon roll huruvi­da man bara ger någon munt­li­gt till­stånd eller ordnar en ned­skri­ven och do­ku­men­te­rad full­makt. Men hur full­mak­ten har ut­for­ma­ts kan ha väl­di­gt stor in­ver­kan på vem som blir an­sva­rig.

Full­mak­tens grän­ser

När en full­makt kommer till så in­ne­bär det två saker.

  • Att full­makts­gi­va­ren gett någon annan be­hö­rig­het att agera i annans namn och 
  • att full­makts­gi­va­ren även gett per­so­nen be­fo­gen­het att utföra något.

Detta kallas ofta för full­mak­tens grän­ser.

I en skrift­lig och rätt ut­for­mad full­makt så är det enkelt att kon­trol­le­ra vad som gäller. En skrift­lig full­makt anses även vara giltig så länge papp­ret finns hos full­makts­ta­ga­ren.

Läs mer: Full­makt gratis mall

Munt­lig full­makt kan in­ne­bä­ra risker

Om det där­e­mot är en munt­lig full­makt så är det ofta svårt att veta hur det ligger till. Om det skulle visa sig att det fak­tiskt inte fanns någon full­makt eller att full­mäk­ti­ge över­skred sin be­hö­rig­het så kan det leda till att per­so­nen själv får an­sva­ra för sina hand­ling­ar. Det skulle med andra ord han­te­ras som om full­mak­ten aldrig ex­i­ste­ra­de. Hand­lar det istäl­let om ett över­skri­dan­de av be­fo­gen­he­ter kan full­makts­gi­va­ren bli an­sva­rig mot sin vilja.

Därför in­ne­bär en munt­lig full­makt en stor risk för alla in­blan­da­de. Detta är även an­led­ning­en till varför allt fler fö­re­tag och myn­dig­he­ter bara ac­cep­te­rar skrift­li­ga full­mak­ter. Många god­kän­ner bara full­mak­ter som har un­der­teck­na­ts och re­gi­stre­ras i en­lig­het med deras egna in­ter­na system och ru­ti­ner.

Ex­em­pel: Miss­för­stånd gör full­makt­s­in­ne­ha­va­ren an­sva­rig

Erik har gett sin bror Albert munt­lig full­makt att hyra en bil för hel­gens ge­men­sam­ma resa. Av någon an­led­ning miss­för­stod Albert och köpte istäl­let tåg­bil­jet­ter. Då detta inte alls mot­sva­rar vad full­mak­ten hand­la­de om så är det ett be­hö­rig­hets­ö­ver­skri­dan­de som leder till att Erik inte kan hållas an­sva­rig för köpet. Där­e­mot kan Albert bli be­tal­nings­skyl­dig.

Ex­em­pel: Ovän­tad ut­komst av bo­del­ning

Anna har gett sin man en munt­lig full­makt att ta hennes plats i sam­band med boupp­teck­ning och arv­skifte efter hennes mammas död. Hon har sär­skilt bett honom se till så att hon mot er­sätt­ning till övriga får en sär­skilt vär­de­full tavla.

Istäl­let så säger han att tavlan kan säljas. När det väl har skett så finns det inget Anna kan göra för att få till­ba­ka tavlan. Även om det inte för­änd­rar hennes rätt till sin andel av värdet så har det gjort att hon tap­pa­de kon­troll över si­tu­a­tio­nen.

💡 Så gör du en gratis full­makt för dödsbo

Munt­lig full­makt har ändå en viktig plats

Den munt­li­ga, kon­klu­den­ta och ställ­nings­ba­se­ra­de full­mak­ten är i många hän­se­en­den ändå vik­ti­ga. Utan dessa skulle vara sig små tjäns­ter och gen­tjäns­ter eller ru­tin­mäs­sig an­svars­för­del­ning på ar­bets­plat­sen fung­e­ra.

Men sam­ti­di­gt medför det stora risker av­se­en­de vem som egent­li­gen har det slut­gil­ti­ga an­sva­ret. Därför är en skrift­lig full­makt för per­son­li­gt vik­ti­ga eller vär­de­ful­la saker alltid att re­kom­men­de­ra.

💡 Ef­ter­som det i vissa fall finns krav på att full­mak­ter fak­tiskt ska vara skrift­li­ga är det en bra idé att ta detta som ett var­nan­de tecken. Att ha en väl­skri­ven, un­der­teck­nad och nog­grant do­ku­men­te­rad full­makt lönar sig alltid i läng­den. Det tar bort all tvivel om vad som gäller och vem som an­sva­rar för vad.

Smidigare juridik, online och enkelt!