Aatos 5-ker­tais­taa hinnat Black Fri­dayk­si

Mediatiedote

2022-11-25

Black Swan

Hin­to­jen nosto ta­pah­tuu per­jan­tai­na 25.11. kan­nan­ot­to­na jat­ku­vil­le alen­nus­kam­pan­joil­le ja ku­lu­tus­juh­lal­le. Li­säk­si Aatos haluaa muis­tut­taa ku­lut­ta­jia, että pe­rin­teis­ten la­ki­toi­mis­to­jen rin­nal­la on ole­mas­sa edul­li­sia vaih­toeh­to­ja.

Ko­ti­mai­nen la­ki­pal­ve­lui­ta ver­kos­sa tar­joa­va yritys Aatos nostaa hin­to­ja yhden päivän ajaksi. Hinnat nouse­vat 5-ker­tai­sik­si per­jan­tai­na 25.11., jol­loin vie­te­tään ku­lu­tus­juh­lak­si muo­dos­tu­nut­ta Black Fri­day­ta.

La­ki­pal­ve­lut mak­sa­vat pe­rin­tei­ses­sä la­ki­toi­mis­tos­sa noin viisi kertaa enem­män kuin Aa­tok­ses­sa ta­val­li­se­na päi­vä­nä. Siksi Aatos nostaa hinnat vas­taa­val­le ta­sol­le yhden päivän ajaksi osoit­taak­seen, kuinka paljon ta­val­li­nen ku­lut­ta­ja voi sääs­tää asioi­mal­la Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Esi­mer­kik­si edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on Aa­tok­ses­sa ta­val­li­ses­ti 89 euroa, kun per­jan­tai­na se maksaa peräti 445 euroa.

“Ha­luam­me kiin­nit­tää ku­lut­ta­jien huo­mio­ta siihen, että pe­rin­teis­ten la­ki­toi­mis­to­jen rin­nal­le on tullut uusia edul­li­sem­pia vaih­toeh­to­ja. Li­säk­si ha­luam­me vä­hen­tää eriar­voi­suut­ta la­ki­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­sa. Esi­mer­kik­si 500 euroa mak­sa­va edun­val­von­ta­val­tuu­tus on saat­ta­nut mo­nel­la jäädä te­ke­mät­tä kal­liin hinnan takia, millä on väis­tä­mät­tä seu­rauk­sia hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­ses­sa”, Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja pe­rus­ta­ja­jä­sen Aku Pöl­lä­nen sanoo.

Aa­tok­sen pal­ve­lui­den hin­to­jen nosto koskee uusia, per­jan­tai­na 25.11., aloi­tet­tu­ja la­ki­pal­ve­lui­ta. Lau­an­tais­ta 26.11. alkaen ku­lut­ta­jat voivat jäl­leen ostaa Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­lui­ta edul­li­ses­ti.

Hin­ta­ver­tai­lu: la­ki­toi­mis­tot ja Aatos

Pe­rin­teis­ten la­ki­toi­mis­to­jen hin­to­ja on vaikea ver­tail­la ja kil­pai­lut­taa en­nal­ta, sillä pal­ve­lun hinta muo­dos­tuu ju­ris­tin tun­ti­ve­loi­tuk­sen ja asia­kir­jan laa­din­nan yh­teis­sum­mas­ta. Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä verk­ko­pal­ve­lu, josta ku­lut­ta­ja saa lähes samat pal­ve­lut huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­min ja no­peam­min kuin pe­rin­tei­ses­tä la­ki­toi­mis­tos­ta vuoden jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Pal­ve­luLa­ki­toi­mis­to­jen kes­kiar­voAatos
Avio­eh­to380 €89 €
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus500 €89 €
Pe­run­kir­joi­tus1 000 €299 €
Ositus (avio­ero)1 400 €199 €
Tes­ta­ment­ti300 €89 €

Tau­lu­kon tiedot pe­rus­tu­vat Ku­lut­ta­ja­lii­ton hinta- ja pal­ve­lu­ver­tai­luun perhe- ja pe­rin­tä­oi­keu­den asia­kir­jo­jen pal­ve­lun­tar­joa­jis­ta. Tau­lu­kos­sa olevat Aa­tok­sen hinnat ovat pal­ve­lui­den nor­maa­lit hinnat.

Li­sä­tie­to­ja
Aku Pöl­lä­nen
Co-foun­der & CEO
aku@aatos.app 

Mariia Kuk­ka­kor­pi
Com­mu­nica­tions ma­na­ger
mariia@aatos.app