Aatos 5-ker­tais­taa hinnat Black Fri­dayksi

Mediatiedote

2022-11-25

Black Swan

Hin­to­jen nosto ta­pah­tuu per­jan­taina 25.11. kan­nan­ot­tona jat­ku­ville alen­nus­kam­pan­joille ja ku­lu­tus­juh­lalle. Li­säksi Aatos haluaa muis­tut­taa ku­lut­ta­jia, että pe­rin­teis­ten la­ki­toi­mis­to­jen rin­nalla on ole­massa edul­li­sia vaih­toeh­toja.

Ko­ti­mai­nen la­ki­pal­ve­luita ver­kossa tar­joava yritys Aatos nostaa hin­toja yhden päivän ajaksi. Hinnat nouse­vat 5-ker­tai­siksi per­jan­taina 25.11., jol­loin vie­te­tään ku­lu­tus­juh­laksi muo­dos­tu­nutta Black Fri­dayta.

La­ki­pal­ve­lut mak­sa­vat pe­rin­tei­sessä la­ki­toi­mis­tossa noin viisi kertaa enem­män kuin Aa­tok­sessa ta­val­li­sena päi­vänä. Siksi Aatos nostaa hinnat vas­taa­valle ta­solle yhden päivän ajaksi osoit­taak­seen, kuinka paljon ta­val­li­nen ku­lut­taja voi sääs­tää asioi­malla Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Esi­mer­kiksi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on Aa­tok­sessa ta­val­li­sesti 89 euroa, kun per­jan­taina se maksaa peräti 445 euroa.

“Ha­luamme kiin­nit­tää ku­lut­ta­jien huo­miota siihen, että pe­rin­teis­ten la­ki­toi­mis­to­jen rin­nalle on tullut uusia edul­li­sem­pia vaih­toeh­toja. Li­säksi ha­luamme vä­hen­tää eriar­voi­suutta la­ki­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­dessa. Esi­mer­kiksi 500 euroa mak­sava edun­val­von­ta­val­tuu­tus on saat­ta­nut mo­nella jäädä te­ke­mättä kal­liin hinnan takia, millä on väis­tä­mättä seu­rauk­sia hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­sessa”, Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­taja ja pe­rus­ta­ja­jä­sen Aku Pöl­lä­nen sanoo.

Aa­tok­sen pal­ve­lui­den hin­to­jen nosto koskee uusia, per­jan­taina 25.11., aloi­tet­tuja la­ki­pal­ve­luita. Lau­an­taista 26.11. alkaen ku­lut­ta­jat voivat jäl­leen ostaa Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­luita edul­li­sesti.

Hin­ta­ver­tailu: la­ki­toi­mis­tot ja Aatos

Pe­rin­teis­ten la­ki­toi­mis­to­jen hin­toja on vaikea ver­tailla ja kil­pai­lut­taa en­nalta, sillä pal­ve­lun hinta muo­dos­tuu ju­ris­tin tun­ti­ve­loi­tuk­sen ja asia­kir­jan laa­din­nan yh­teis­sum­masta. Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä verk­ko­pal­velu, josta ku­lut­taja saa lähes samat pal­ve­lut huo­mat­ta­vasti edul­li­sem­min ja no­peam­min kuin pe­rin­tei­sestä la­ki­toi­mis­tosta vuoden jo­kai­sena päi­vänä.

Pal­veluLa­ki­toi­mis­to­jen kes­kiarvoAatos
Avio­ehto380 €89 €
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus500 €89 €
Pe­run­kir­joi­tus1 000 €299 €
Ositus (avio­ero)1 400 €199 €
Tes­ta­mentti300 €89 €

Tau­lu­kon tiedot pe­rus­tu­vat Ku­lut­ta­ja­lii­ton hinta- ja pal­ve­lu­ver­tai­luun perhe- ja pe­rin­tä­oi­keu­den asia­kir­jo­jen pal­ve­lun­tar­joa­jista. Tau­lu­kossa olevat Aa­tok­sen hinnat ovat pal­ve­lui­den nor­maa­lit hinnat.

Li­sä­tie­toja
Aku Pöl­lä­nen
Co-foun­der & CEO
aku@aatos.app

Mariia Kuk­ka­kor­pi
Com­mu­nica­tions ma­na­ger
mariia@aatos.app