Aatos yh­teis­työ­hön PAMin kanssa

Tiedote

2023-01-05

PAM logo
Aatoksen yhteistyö PAMin kanssa alkoi tammikuussa 2023.

Yh­teis­työ Pal­ve­lua­lo­jen am­mat­ti­lii­ton kanssa alkaa tam­mi­kuus­sa 2023. Aatos tar­jo­aa jä­se­ne­tu­na PAMin jä­se­nil­le la­ki­pal­ve­luis­taan 25 % alen­nus­ta.

Aa­tok­sen uusin yh­teis­työ alkoi Pal­ve­lua­lo­jen am­mat­ti­lii­ton (PAM) kanssa. PAM on Suomen suurin am­mat­ti­liit­to, jonka jä­se­niin kuuluu noin 200 000 pal­ve­lua­loil­la työs­ken­te­le­vää am­mat­ti­lais­ta. Muita Aa­tok­sen yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ovat mm. Ra­ken­nus­liit­to.

– Olemme in­nois­sam­me, että pää­sem­me laa­jen­ta­maan yh­teis­työ­tä PAMin kanssa. Toi­vom­me, että yh­teis­työm­me kautta la­ki­pal­ve­lut tu­le­vat mo­nel­le suo­ma­lai­sel­le hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­väk­si, Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Aku Pöl­lä­nen kertoo.

PAMin jä­se­net saavat tam­mi­kuus­ta alkaen jä­se­ne­tu­naan Aa­tok­sen pal­ve­luis­ta 25 % alen­nus­ta. Alen­nus koskee kaik­kia Aa­tok­sen pal­ve­luis­ta, kuten tes­ta­ment­tiaavio­eh­toaedun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta sekä pe­run­kir­joi­tus­ta.

– On oikein mukava aloit­taa yh­teis­työ Aa­tok­sen kanssa ja tar­jo­ta jä­se­nil­lem­me en­tis­tä kat­ta­vam­min etuja, PAMin ta­lous­joh­ta­ja Jukka Mat­ti­la sanoo.

PAMin jä­se­net saavat lu­nas­tet­tua alen­nuk­sen it­sel­leen kir­joit­ta­mal­la jä­sen­nu­me­ron­sa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun mak­su­nä­ky­mäs­sä sille va­rat­tuun kent­tään. Jä­se­ne­tu on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Aatos to­teut­taa help­po­käyt­töi­siä ja edul­li­sia di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta. Yritys on pe­ru­tet­tu vuonna 2020 ja toimii tällä het­kel­lä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa.