Aatos yh­teis­työ­hön PAMin kanssa

Tiedote

2023-01-05

PAM logo
Aatoksen yhteistyö PAMin kanssa alkoi tammikuussa 2023.

Yh­teis­työ Pal­ve­lua­lo­jen am­mat­ti­lii­ton kanssa alkaa tam­mi­kuussa 2023. Aatos tar­joaa jä­se­ne­tuna PAMin jä­se­nille la­ki­pal­ve­luis­taan 25 % alen­nusta.

Aa­tok­sen uusin yh­teis­työ alkoi Pal­ve­lua­lo­jen am­mat­ti­lii­ton (PAM) kanssa. PAM on Suomen suurin am­mat­ti­liitto, jonka jä­se­niin kuuluu noin 200 000 pal­ve­lua­loilla työs­ken­te­le­vää am­mat­ti­laista. Muita Aa­tok­sen yh­teis­työ­kump­pa­neita ovat mm. Ra­ken­nus­liitto.

– Olemme in­nois­samme, että pää­semme laa­jen­ta­maan yh­teis­työtä PAMin kanssa. Toi­vomme, että yh­teis­työmme kautta la­ki­pal­ve­lut tu­le­vat mo­nelle suo­ma­lai­selle hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­väksi, Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­taja Aku Pöl­lä­nen kertoo.

PAMin jä­se­net saavat tam­mi­kuusta alkaen jä­se­ne­tu­naan Aa­tok­sen pal­ve­luista 25 % alen­nusta. Alen­nus koskee kaik­kia Aa­tok­sen pal­ve­luista, kuten tes­ta­ment­tiaavio­eh­toaedun­val­von­ta­val­tuu­tusta sekä pe­run­kir­joi­tusta.

– On oikein mukava aloit­taa yh­teis­työ Aa­tok­sen kanssa ja tar­jota jä­se­nil­lemme en­tistä kat­ta­vam­min etuja, PAMin ta­lous­joh­taja Jukka Mat­tila sanoo.

PAMin jä­se­net saavat lu­nas­tet­tua alen­nuk­sen it­sel­leen kir­joit­ta­malla jä­sen­nu­me­ronsa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun mak­su­nä­ky­mässä sille va­rat­tuun kent­tään. Jä­se­netu on voi­massa tois­tai­seksi.

Aatos to­teut­taa help­po­käyt­töi­siä ja edul­li­sia di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita. Yritys on pe­ru­tettu vuonna 2020 ja toimii tällä het­kel­lä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Tans­kassa.