Æg­te­pagt før eller efter æg­te­skab

en familie på fem holder i hånd og går i naturen
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
16.9.2022 ● 4 minutter
En ægtepagt kan være super praktisk at have, men hvornår er det egentlig man skal lave en ægtepagt? Er der krav på, at det skal være før man går ind i ægteskabet, eller kan man godt gøre det efter?

Det kan være re­le­vant at have en æg­te­pagt, hvis man ønsker, at be­hol­de visse ejen­de­le for sig selv under en even­tu­el skils­mis­se. Men hvor­når er det egent­lig, at man skal tage stil­ling til en æg­te­pagt? Kan man godt lave det efter et ind­gå­et æg­te­skab, eller skal det være inden man bliver gift? Det vil denne ar­ti­kel kommer lidt nær­me­re ind på.

Hvor­for lave en æg­te­pagt, og hvilke kon­se­kven­ser er der, hvis man ikke har en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er re­le­vant for dig, som gerne vil indgå i et æg­te­skab, hvor du har visse ting du ønsker i dit særeje, eller hvis du bare ge­ne­relt har en meget større formue end din kom­men­de æg­te­fæl­le.

Kon­se­kven­sen, ved ikke at have en æg­te­pagt, er nemlig, at man kan ri­si­ke­re at miste store dele af sin formue, hvis man bliver skilt uden en æg­te­pagt. Uden en æg­te­pagt bliver æg­te­fæl­ler­nes formue nemlig anset som fæl­les­for­mu­e­skab og bliver for­delt som det man kalder “de­lings­for­mue.” Dette be­ty­der, at begge æg­te­fæl­lers formue bliver lagt sammen og der­ef­ter li­ge­ligt for­delt ud til hver æg­te­fæl­le. Her kan man ri­si­ke­re at miste store dele af sin formue. 

For at gøre det nem­me­re at forstå, kan vi prøve at bruge dette ek­sem­pel:

Uden en æg­te­pagt

Æg­te­fæl­le 1Æg­te­fæl­le 2De­lings­for­mue
5.000.000 kr.1.000.000 kr.3.000.000 kr

Hvis den ene æg­te­fæl­le for ek­sem­pel har 5 mio. i ak­ti­ver, hvor den anden måske kun har 1 mio. De to beløb bliver lagt sammen til 6 mio. kr, og der­ef­ter li­ge­ligt fordel så hver æg­te­fæl­le får 3 mio. kr. hver.

Her kommer æg­te­fæl­le 1 til at miste 2 mio. kr. af sin formue, uden en æg­te­pagt. I disse til­fæl­de er det derfor meget gavn­ligt, at have en æg­te­pagt. 

Læs mere: Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Skal man lave en æg­te­pagt før eller efter vi­el­sen?

I prin­cip­pet gør det ingen for­skel for form­kra­ve­ne at lave en æg­te­pagt før eller efter vi­el­sen, så længe begge parter er enige om æg­te­pag­ten og ind­hol­det af den. Æg­te­pag­ten vil være gyldig uanset om I laver den før eller efter ind­gå­et æg­te­skab, da der ikke er nogen regler for, hvor­når en æg­te­pagt skal laves.

Det vil derfor rent juri­disk ikke have en be­tyd­ning om I gør det før eller efter, den har dog først virk­ning fra vi­el­ses­da­to­en og frem. 

Hvis I er enige om, at der skal være en æg­te­pagt gør det ikke en for­skel om I får den lavet før eller efter vi­el­sen.

Er det bedst at lave en æg­te­pagt inden vi­el­sen?

Dette kommer meget an på si­tu­a­tio­nen og kon­tek­sten. Som nævnt tid­li­ge­re, har det ingen juri­disk be­tyd­ning om I laver den før eller efter vi­el­sen, så længe begge parter er enige, om at der skal laves en æg­te­pagt. Men i prak­sis, kan der dog være be­ty­de­li­ge kon­se­kven­ser for at lave en æg­te­pagt efter vi­el­sen hvis der er ue­nig­hed mellem æg­te­fæl­ler­ne. 

For at en æg­te­pagt kan være gyldig og gæl­den­de skal begge parter un­der­skri­ve do­ku­men­tet, og det er her, at tin­ge­ne kan blive meget van­ske­li­ge, hvis man ikke er enige om en æg­te­pagt efter et ind­gå­et æg­te­skab. Her kan man ri­si­ke­re, at den ene æg­te­fæl­le måske skif­ter mening an­gå­en­de en æg­te­pagt, og af denne simple årsag vil det ikke læn­ge­re være muligt, at få lavet en æg­te­pagt, da den kræver en un­der­skrift fra begge

Her kan man ende ud i en si­tu­a­tion, hvor man havde håbet på at lave en æg­te­pagt, men på grund af plud­se­lig op­stå­et ue­nig­hed, ikke læn­ge­re kan få den lavet. Dette kan have trælse og meget kom­pli­ce­re­de kon­se­kven­ser for formue for­de­lin­gen senere hen, hvis æg­te­fæl­ler­ne bliver skilt. 

Ender man i sådan en si­tu­a­tion skal man søge om se­pa­ra­tion om­gå­en­de, for så kan man måske være heldig at komme igen­nem med en skæv­de­ling af fæl­lese­jet, hvil­ket be­ty­der, at du måske kan få mere af din egen formue, end at det hele bliver talt med som fæl­lese­je. Dette skal dog gøres hur­tigst muligt, da en skæv­de­ling kun vil være muligt på bag­grund af æg­te­ska­bet meget korte va­rig­hed.

Det er derfor mest “sik­kert”, at få lavet en æg­te­pagt inden vi­el­sen.

Vi an­be­fa­ler derfor, at man får lavet sin æg­te­pagt inden vi­el­sen, for at undgå ri­si­ko­en for denne trælse si­tu­a­tion. Ved at få lavet æg­te­pag­ten inden kan man med god samvit­tig­hed være tryg for at ens formue ikke bliver uri­me­ligt for­delt igen­nem fæl­lese­je. Dette kræver selv­føl­ge­lig stadig, at begge parter er enige inden vi­el­sen og sammen un­der­skri­ver æg­te­pag­ten.

Læs mere: Se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt

Ad­vo­kat æg­te­pagt

Be­hø­ver man at få lavet en æg­te­pagt med en ad­vo­kat? Ikke nød­ven­dig­vis. En ad­vo­kat kan koste mange penge, og hele pro­ces­sen fra at have fundet den rette ad­vo­kat til selve ud­form­nin­gen af æg­te­pag­ten kan tage lang tid. 

I dag sammen med den store ud­vik­lin­gen af tek­no­lo­gi­en og di­gi­ta­li­se­rin­gen, kan du igen­nem online juri­di­ske plat­for­me, få lavet en æg­te­pagt hur­ti­ge­re, nem­me­re og langt bil­li­ge­re end med en ad­vo­kat. 

Læs mere: Æg­te­pagt pris i 2022

Lav din æg­te­pagt hos Aatos

Du kan roligt, bil­ligt og meget sim­pelt lave en æg­te­pagt hos Aatos. Aatos er en online juri­disk tje­ne­ste, som er blevet ud­vik­let sammen med vores juri­di­ske team. På denne måde har vi lavet et super smart og sim­pelt system, som på samme tid sikrer, at du kan få lavet dine juri­di­ske do­ku­men­ter kor­rekt til en billig pris.

Hos os koster en æg­te­pagt derfor kun 590 kr, og det tager kun 10 mi­nut­ter at få den lavet igen­nem vores system, og slip­per derfor også for en lang ven­te­tid. 

Sy­ste­met virker så­le­des, at du svarer på for­skel­li­ge spørgs­mål, hvor den der­ef­ter kort­læg­ger din si­tu­a­tion efter de svar du har givet os. På denne måde, for du din helt egen unikke og skræd­der­sy­et æg­te­pagt, som er til­pas­set præcis dine ønsker og behov.

Du kan prøve vores tje­ne­ste gratis her

For­ne­den kan du klikke på knap­pen “start” for at prøve sy­ste­met af, og se hvor­dan det fun­ge­rer at lave en æg­te­pagt online. Det koster ikke noget at prøve vores system af.