Æg­te­pagt før eller efter æg­te­skab

en familie på fem holder i hånd og går i naturen
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
En æg­te­pagt kan være super prak­tisk at have, men hvor­når er det egent­lig man skal lave en æg­te­pagt? Er der krav på, at det skal være før man går ind i æg­te­ska­bet, eller kan man godt gøre det efter?

Det kan være re­le­vant at have en æg­te­pagt, hvis man ønsker, at be­hol­de visse ejen­de­le for sig selv under en even­tu­el skils­mis­se. Men hvor­når er det egent­lig, at man skal tage stil­ling til en æg­te­pagt? Kan man godt lave det efter et ind­gå­et æg­te­skab, eller skal det være inden man bliver gift?

Det vil denne ar­ti­kel kommer lidt nær­me­re ind på.

Hvor­for lave en æg­te­pagt, og hvilke kon­se­kven­ser er der, hvis man ikke har en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er re­le­vant for dig, som gerne vil indgå i et æg­te­skab, hvor du har visse ting du ønsker i dit særeje, eller hvis du bare ge­ne­relt har en meget større formue end din kom­men­de æg­te­fæl­le.

Kon­se­kven­sen, ved ikke at have en æg­te­pagt, er nemlig, at man kan ri­si­ke­re at miste store dele af sin formue, hvis man bliver skilt uden en æg­te­pagt. Uden en æg­te­pagt bliver æg­te­fæl­ler­nes formue nemlig anset som fæl­les­for­mu­e­skab og bliver for­delt som det man kalder “de­lings­for­mue.” Dette be­ty­der, at begge æg­te­fæl­lers formue bliver lagt sammen og der­ef­ter li­ge­ligt for­delt ud til hver æg­te­fæl­le. Her kan man ri­si­ke­re at miste store dele af sin formue. 

For at gøre det nem­me­re at forstå, kan vi prøve at bruge dette ek­sem­pel:

Uden en æg­te­pagt

Æg­te­fæl­le 1Æg­te­fæl­le 2De­lings­for­mue
5.000.000 kr.1.000.000 kr.3.000.000 kr

Hvis den ene æg­te­fæl­le for ek­sem­pel har 5 mio. i ak­ti­ver, hvor den anden måske kun har 1 mio. De to beløb bliver lagt sammen til 6 mio. kr, og der­ef­ter li­ge­ligt fordel så hver æg­te­fæl­le får 3 mio. kr. hver.

Her kommer æg­te­fæl­le 1 til at miste 2 mio. kr. af sin formue, uden en æg­te­pagt. I disse til­fæl­de er det derfor meget gavn­ligt, at have en æg­te­pagt. 

Læs mere: Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Skal man lave en æg­te­pagt før eller efter vi­el­sen?

I prin­cip­pet gør det ingen for­skel for form­kra­ve­ne at lave en æg­te­pagt før eller efter vi­el­sen, så længe begge parter er enige om æg­te­pag­ten og ind­hol­det af den. Æg­te­pag­ten vil være gyldig uanset om I laver den før eller efter ind­gå­et æg­te­skab, da der ikke er nogen regler for, hvor­når en æg­te­pagt skal laves.

Det vil derfor rent juri­disk ikke have en be­tyd­ning om I gør det før eller efter, den har dog først virk­ning fra vi­el­ses­da­to­en og frem. 

💡 Hvis I er enige om, at der skal være en æg­te­pagt gør det ikke en for­skel om I får den lavet før eller efter vi­el­sen.

Læs mere: 3 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­ne­re dig

Du kan prøve vores tje­ne­ste gratis her

For­ne­den kan du klikke på knap­pen “start” for at prøve sy­ste­met af, og se hvor­dan det fun­ge­rer at lave en æg­te­pagt online. Det koster ikke noget at prøve vores system af.

Er det bedst at lave en æg­te­pagt inden vi­el­sen?

Dette kommer meget an på si­tu­a­tio­nen og kon­tek­sten. Som nævnt tid­li­ge­re, har det ingen juri­disk be­tyd­ning om I laver den før eller efter vi­el­sen, så længe begge parter er enige, om at der skal laves en æg­te­pagt. Men i prak­sis, kan der dog være be­ty­de­li­ge kon­se­kven­ser for at lave en æg­te­pagt efter vi­el­sen hvis der er ue­nig­hed mellem æg­te­fæl­ler­ne. 

For at en æg­te­pagt kan være gyldig og gæl­den­de skal begge parter un­der­skri­ve do­ku­men­tet, og det er her, at tin­ge­ne kan blive meget van­ske­li­ge, hvis man ikke er enige om en æg­te­pagt efter et ind­gå­et æg­te­skab. Her kan man ri­si­ke­re, at den ene æg­te­fæl­le måske skif­ter mening an­gå­en­de en æg­te­pagt, og af denne simple årsag vil det ikke læn­ge­re være muligt, at få lavet en æg­te­pagt, da den kræver en un­der­skrift fra begge

Her kan man ende ud i en si­tu­a­tion, hvor man havde håbet på at lave en æg­te­pagt, men på grund af plud­se­lig op­stå­et ue­nig­hed, ikke læn­ge­re kan få den lavet. Dette kan have trælse og meget kom­pli­ce­re­de kon­se­kven­ser for formue for­de­lin­gen senere hen, hvis æg­te­fæl­ler­ne bliver skilt. 

Ender man i sådan en si­tu­a­tion skal man søge om se­pa­ra­tion om­gå­en­de, for så kan man måske være heldig at komme igen­nem med en skæv­de­ling af fæl­lese­jet, hvil­ket be­ty­der, at du måske kan få mere af din egen formue, end at det hele bliver talt med som fæl­lese­je. Dette skal dog gøres hur­tigst muligt, da en skæv­de­ling kun vil være muligt på bag­grund af æg­te­ska­bet meget korte va­rig­hed.

💡 Det er derfor mest “sik­kert”, at få lavet en æg­te­pagt inden vi­el­sen.

Vi an­be­fa­ler derfor, at man får lavet sin æg­te­pagt inden vi­el­sen, for at undgå ri­si­ko­en for denne trælse si­tu­a­tion. Ved at få lavet æg­te­pag­ten inden kan man med god samvit­tig­hed være tryg for at ens formue ikke bliver uri­me­ligt for­delt igen­nem fæl­lese­je. Dette kræver selv­føl­ge­lig stadig, at begge parter er enige inden vi­el­sen og sammen un­der­skri­ver æg­te­pag­ten.

Læs mere: Se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt

Ad­vo­kat æg­te­pagt

Be­hø­ver man at få lavet en æg­te­pagt med en ad­vo­kat? Ikke nød­ven­dig­vis. En ad­vo­kat kan koste mange penge, og hele pro­ces­sen fra at have fundet den rette ad­vo­kat til selve ud­form­nin­gen af æg­te­pag­ten kan tage lang tid. 

I dag sammen med den store ud­vik­lin­gen af tek­no­lo­gi­en og di­gi­ta­li­se­rin­gen, kan du igen­nem online juri­di­ske plat­for­me, få lavet en æg­te­pagt hur­ti­ge­re, nem­me­re og langt bil­li­ge­re end med en ad­vo­kat. 

Læs mere: Æg­te­pagt pris i 2022

Lav din æg­te­pagt hos Aatos

Du kan roligt, bil­ligt og meget sim­pelt lave en æg­te­pagt hos Aatos. Aatos er en online juri­disk tje­ne­ste, som er blevet ud­vik­let sammen med vores juri­di­ske team. På denne måde har vi lavet et super smart og sim­pelt system, som på samme tid sikrer, at du kan få lavet dine juri­di­ske do­ku­men­ter kor­rekt til en billig pris.

Hos os koster en æg­te­pagt derfor kun 599 kr, og det tager kun 10 mi­nut­ter at få den lavet igen­nem vores system, og slip­per derfor også for en lang ven­te­tid. 

Sy­ste­met virker så­le­des, at du svarer på for­skel­li­ge spørgs­mål, hvor den der­ef­ter kort­læg­ger din si­tu­a­tion efter de svar du har givet os. På denne måde, for du din helt egen unikke og skræd­der­sy­et æg­te­pagt, som er til­pas­set præcis dine ønsker og behov.