Æg­te­pagt før eller efter æg­teskab

en familie på fem holder i hånd og går i naturen
A photo of Anna
Anna, jurist
24.1.2024 ● 4 minutter
Del artiklen
En æg­te­pagt kan være super prak­tisk at have, men hvor­når er det egent­lig, at man skal lave en æg­te­pagt? Er der krav på, at det skal være før man går ind i æg­te­ska­bet, eller kan man godt gøre det efter?

Det kan være re­le­vant at have en æg­te­pagt, hvis man ønsker, at be­holde visse ejen­de­le i til­fælde af en even­tu­el skils­mis­se. Men hvor­når er det egent­lig, at man skal tage stil­ling til en æg­te­pagt? Kan man godt lave det efter et ind­gå­et æg­teskab, eller skal det være inden man bliver gift?

Det vil denne ar­ti­kel kommer lidt nær­mere ind på.

Hvor­for lave en æg­te­pagt, og hvilke kon­se­kven­ser er der, hvis man ikke har en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er re­le­vant for dig, som gerne vil indgå i et æg­teskab, hvor du har visse ting, som du ønsker, skal være dit særeje, eller hvis du bare ge­ne­relt har en meget større formue end din kom­men­de æg­te­fæl­le.

Kon­se­kven­sen, ved ikke at have en æg­te­pagt, er nemlig, at man kan ri­si­kere at miste store dele af sin formue, hvis man bliver skilt uden en æg­te­pagt. Uden en æg­te­pagt bliver æg­te­fæl­ler­nes formue nemlig anset som fæl­les­for­mu­eskab og bliver for­delt som det man kalder “de­lings­for­mue.” Dette be­ty­der, at begge æg­te­fæl­lers formue bliver lagt sammen og der­ef­ter li­ge­ligt for­delt ud til hver æg­te­fæl­le. Her kan man ri­si­kere at miste store dele af sin formue.

For at gøre det nem­mere at forstå, kan vi prøve at bruge dette ek­sem­pel:

Uden en æg­te­pagt

Æg­te­fæl­le 1Æg­te­fæl­le 2De­lings­for­mue
5.000.000 kr.1.000.000 kr.3.000.000 kr

Hvis den ene æg­te­fæl­le for ek­sem­pel har 5 mio. i ak­ti­ver, hvor den anden måske kun har 1 mio. De to beløb bliver lagt sammen til 6 mio. kr, og der­ef­ter li­ge­ligt fordel så hver æg­te­fæl­le får 3 mio. kr. hver.

Her kommer æg­te­fæl­le 1 til at miste 2 mio. kr. af sin formue, uden en æg­te­pagt. I disse til­fælde er det derfor meget gavn­ligt, at have en æg­te­pagt, i til­fælde af skils­mis­se.

Læs mere: Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Skal man lave en æg­te­pagt før eller efter vi­el­sen?

I prin­cip­pet gør det ingen for­skel for form­kra­vene at lave en æg­te­pagt før eller efter vi­el­sen, så længe begge parter er enige om æg­te­pag­ten og ind­hol­det af den. En æg­te­pagt i Dan­mark kan så­le­des både være en “prenup” og en “po­st­nup”, som man måske har hørt om fra Eng­land eller USA. Æg­te­pag­ten vil være gyldig uanset om I laver den før eller efter ind­gå­et æg­teskab, da der ikke er nogen regler for, hvor­når en æg­te­pagt skal laves.

Det vil derfor rent juri­disk ikke have en be­tyd­ning om I gør det før eller efter, den har dog først virk­ning fra vi­el­ses­da­to­en og frem.

💡 Hvis I er enige om, at der skal være en æg­te­pagt gør det ikke en for­skel om I får den lavet før eller efter vi­el­sen.

Læs mere: 3 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­ne­re dig og De juri­diske for­de­le ved at være gift

Du kan prøve vores tje­ne­ste gratis her

For­ne­den kan du klikke på knap­pen “start” for at prøve Aatos online tje­ne­ste, og se hvor­dan det fun­ge­rer at lave en æg­te­pagt online. Det koster ikke noget at prøve vores system af.

Op­ret­tel­sen af en æg­te­pagt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Er det bedst at lave en æg­te­pagt inden vi­el­sen?

Dette kommer meget an på si­tu­a­tio­nen og kon­tek­sten. Som nævnt tid­li­gere, har det ingen juri­disk be­tyd­ning om I laver den før eller efter vi­el­sen, så længe begge parter er enige, om at der skal laves en æg­te­pagt. Men i prak­sis, kan der dog være be­ty­de­lige kon­se­kven­ser for at lave en æg­te­pagt efter vi­el­sen hvis der er ue­nig­hed mellem æg­te­fæl­ler­ne.

For at en æg­te­pagt er gyldig skal begge parter un­der­skrive do­ku­men­tet, og det er her, at tin­gene kan blive meget van­ske­lige, hvis man ikke er enige om en æg­te­pagt efter et ind­gå­et æg­teskab. Her kan man ri­si­kere, at den ene æg­te­fæl­le måske skif­ter mening an­gå­ende en æg­te­pagt, og af denne simple årsag vil det ikke læn­gere være muligt, at få lavet en æg­te­pagt, da den kræver en un­der­skrift fra begge æg­te­fæl­ler

Her kan man ende ud i en si­tu­a­tion, hvor man havde håbet på at lave en æg­te­pagt, men på grund af plud­se­lig op­stå­et ue­nig­hed, ikke læn­gere kan få den lavet. Dette kan have kom­pli­ce­rede kon­se­kven­ser for formue for­de­lin­gen senere hen, hvis æg­te­fæl­ler­ne bliver skilt.

💡 Det er derfor mest “sik­kert”, at få lavet en æg­te­pagt inden vi­el­sen.

Vi an­be­fa­ler derfor, at man får lavet sin æg­te­pagt inden vi­el­sen, for at undgå ri­si­ko­en for at skulle dele alle sine ejen­de­le.

Læs mere: Se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt

Ad­vo­kat æg­te­pagt

Be­hø­ver man at få lavet en æg­te­pagt med en ad­vo­kat? Ikke nød­ven­dig­vis. En ad­vo­kat koster mange penge, og det kan tage lang tid at få en ad­vo­kat til at op­ret­te en æg­te­pagt.

I dag er det muligt at op­ret­te en æg­te­pagt hur­ti­gere, nem­mere og langt bil­li­gere gennem online juri­diske tje­ne­ster!

Læs mere: Æg­te­pagt pris i 2022

Lav din æg­te­pagt hos Aatos

Du kan roligt, bil­ligt og meget sim­pelt lave en æg­te­pagt hos Aatos. Aatos er en online juri­disk tje­ne­ste, som er blevet ud­vik­let af juri­ster. På denne måde har vi lavet et smart og sim­pelt system, som på samme tid sikrer, at du kan få lavet dine juri­diske do­ku­men­ter kor­rekt til en billig pris.

Hos os koster en æg­te­pagt derfor kun 499 kr, og det tager kun 10 mi­nut­ter at få den lavet igen­nem vores system, og slip­per derfor også for en lang ven­te­tid.

Sy­ste­met virker så­le­des, at du svarer på for­skel­lige spørgs­mål, hvor den der­ef­ter kort­læg­ger din si­tu­a­tion efter de svar du har givet os. På denne måde, for du din helt egen unikke og skræd­der­sy­et æg­te­pagt, som er til­pas­set præcis dine ønsker og behov.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.