Af­lys­ning af en ek­si­ste­rende æg­te­pagt

Et par sidder på en bro.
aatos-author-icon.png
Aatos
19.9.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
I har op­ret­tet en gyldig æg­te­pagt, men jeres si­tu­a­tion har ændret sig og I ønsker nu at aflyse den op­ret­tede æg­te­pagt. Men hvor­dan fo­re­går det i prak­sis og på hvilke måder kan af­lys­nin­gen ske? En æg­te­pagt af­ly­ses ikke på samme måde som andre do­ku­men­ter, og det kræver, at visse for­ma­li­te­ter er op­fyldt.

En æg­te­pagt kan ikke af­ly­ses på samme måde, som andre do­ku­men­ter kan, og visse kri­te­ri­er skal være op­fyldt. For at aflyse en æg­te­pagt, skal der op­ret­tes en op­hæ­vel­se­s­æg­te­pagt, der er­stat­ter den tid­li­gere op­ret­tede æg­te­pagt.

For at aflyse en æg­te­pagt om særeje, skal der altså op­ret­tes en ny æg­te­pagt, der ændrer den tid­li­gere op­ret­tede æg­te­pagt.

Man kan nemlig kun have én ting­lyst æg­te­pagt ad gangen. Dette kan man gøre, så­fremt man ikke læn­gere ønsker, at der skal være særeje i æg­te­ska­bet.

Når æg­te­pag­ten er ud­for­met, skal den på samme måde som den første æg­te­pagt un­der­skri­ves og ting­ly­ses, for at opnå gyl­dig­hed. Man kan ophæve alle former for særeje, uanset om det er fuld­stæn­digt særeje, kom­bi­na­tions­sæ­reje eller skils­mis­se­sæ­reje.

⚠️ Dog kan man ikke ændre på sæ­re­jer, der er op­ret­tet og be­stemt af tred­je­mand (ek­sem­pel­vis arv der i et te­sta­mente er blevet givet til den ene æg­te­fæl­le som særeje).

👉 Når en æg­te­pagt ting­ly­ses, vil den blive re­gi­stre­ret i det of­fent­lige ting­lys­nings­sy­stem.

Det vil sige, at selvom den fy­siske kopi af æg­te­pag­ten, der er un­der­skre­vet af jer begge, bliver væk, vil æg­te­pag­ten stadig være gyldig og vil kunne findes igen.

For at ændre eller aflyse en æg­te­pagt, er det et krav, at æg­te­fæl­ler­ne er enige herom. Man kan altså ikke alene ændre eller aflyse æg­te­pag­ten uden den anden æg­te­fæl­les samtyk­ke.

Dette gælder uanset ind­hol­det i den op­rin­de­lige æg­te­pagt. Når den nye æg­te­pagt bliver un­der­skre­vet og ting­lyst, vil den au­to­ma­tisk er­stat­te den tid­li­gere æg­te­pagt.

Ved ting­lys­nin­gen af den nye æg­te­pagt, skal I igen betale ting­lys­nings­af­gift på 1850 kr. (2023). Ting­lys­nings­af­gif­ten er et of­fent­ligt gebyr.

Læs mere:  De juri­diske for­de­le ved at være gift

Med kun et par klik kan du få din æg­te­skabs­pagt i dag.

Æn­dring i en æg­te­pagt

For at ændre i en al­le­rede op­ret­tet æg­te­pagt, skal man op­ret­te en ny æg­te­pagt, der er­stat­ter den tid­li­gere op­ret­tede æg­te­pagt. De samme be­tin­gel­ser som for af­lys­nin­gen af en æg­te­pagt skal være op­fyldt; enig­hed mellem jer samt op­ret­telse, un­der­skri­velse og ting­lys­ning af den nye æg­te­pagt.

Op­ret­telse af en gyldig æg­te­pagt

For at en æg­te­pagt opnår gyl­dig­hed, skal den un­der­skri­ves og ting­ly­ses. Det er ikke til­stræk­ke­ligt, at begge æg­te­fæl­ler un­der­skri­ver do­ku­men­tet. Ting­lys­nin­gen er en nød­ven­dig­hed for, at æg­te­pag­ten bliver rets­kraf­tig. Dette er et krav, der følger di­rek­te af æg­te­fæl­leloven.

💡 Den fær­dige æg­te­pagt skal altså sendes til ting­lys­ning. Prisen for dette er 1850 kr. (2023).

Læs mere: Kan æg­te­pag­ten indgås online? og Æg­te­pagt pris i 2023

Hos Aatos kan du nemt op­ret­te en æg­te­pagt online!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.