Gæld og arv

En person skriver.
aatos-author-icon.png
Aatos
8.8.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Mange er be­kym­ret for, om de arver even­tu­el gæld, når de arver efter en person. Men bare rolig, i de fleste til­fælde er der ingen grund til be­kym­ring.

Som regel arver man nemlig ikke gæld. Der kan dog være visse si­tu­a­tio­ner, hvor man kan ri­si­kere at arve gæld.

Ge­ne­relt er det selve boet efter afdøde, der hæfter for en even­tu­el gæld, der måtte være. Dette be­ty­der også, at man som ud­gangs­punkt ikke vil arve gælden - også selvom det er ens æg­te­fæl­le, der afgår ved døden. Dog er det vig­tigt at sige, at man kan ri­si­kere at over­tage gælden, af­hæn­gig af hvor­dan boet skif­tes.

Lad os kigge nær­mere på dette.

Boet gøres op

Når en person afgår ved døden, skal boet først og frem­mest gøres op.

Skif­te­ret­ten ef­ter­ly­ser kre­di­to­rer gennem en med­del­else i Stat­s­ti­dende, når en person dør. Her­ef­ter har kre­di­to­rer otte uger til at sige, at afdøde skyl­der ved­kom­men­de penge. Dette be­ty­der, at efter otte uger, er du helt sikker på, hvor meget gæld afdøde havde.

Og hvor­for er det så re­le­vant? Jo, det er, fordi hvis gælder over­sti­ger vær­di­er­ne, giver det jo ab­so­lut ingen mening at arve gælden. Over­sti­ger vær­di­er­ne der­i­mod gælden, giver det jo fint mening at arve.

Hvis gælden over­sti­ger vær­di­er­ne i boet, skal man bede skif­te­ret­ten om at be­hand­le boet som et in­sol­vent bo, hvil­ket be­ty­der, at det er et bo med un­der­skud. I sådan et til­fælde er det skif­te­ret­ten, der vur­de­rer, hvor­dan af­dø­des formue og ejen­de­le for­de­les blandt ar­vin­ger. Skif­te­ret­ten ud­pe­ger også en bo­be­sty­rer, der be­hand­ler døds­bo­et.

💡 Hvis du gerne vil be­skyt­te både dig selv og din æg­te­fæl­le, er det meget for­nuf­tigt at op­ret­te en æg­te­pagt med særeje. På den måde be­skyt­ter I hin­an­den, både ved døds­fald, men også ved skils­mis­se.

I disse si­tu­a­tio­ner kan du ri­si­kere at over­tage gælden

I nogle si­tu­a­tio­ner kan man som æg­te­fæl­le godt arve din afdøde æg­te­fæl­les gæld. Dette er ek­sem­pel­vis til­fæl­det, hvis man ikke kan levere samt­lige vær­di­er, som ens afdøde æg­te­fæl­le ejede, til­bage til boet.

Der­u­d­over kan du ri­si­kere at arve gælde i disse si­tu­a­tio­ner:

  • Du vælger at sidde i uskif­tet bo
  • Hvis du gerne vil have æg­te­fælle­ud­læg
  • Hvis du ønsker privat skifte. Det be­ty­der, at der sker et skifte uden en bo­be­sty­rer. Hvis det skulle vise sig, at der er mere gæld end vær­di­er i boet, kan du dog stadig vælge at skifte of­fent­ligt ved en bo­be­sty­rer i stedet for at lave en privat skifte
  • Sidst, men ikke mindst, vil du også arve din æg­te­fæl­les gæld, hvis æg­te­ska­bet havde de­lings­for­mue, tid­li­gere fæl­leseje, og alle ak­ti­ver­ne står i dit navn, og din æg­te­fæl­le har gælden. Derfor kan det også være en rigtig god idé at få særeje og op­ret­te en æg­te­pagt, så du er be­skyt­tet i til­fælde af døds­fald eller skils­mis­se.

Gæld og for­mu­e­fæl­les­skab

Hvis dig og din æg­te­fæl­le ikke har en æg­te­pagt, har I for­mu­e­fæl­les­skab. Det sker nemlig au­to­ma­tisk, når man bliver gift.

For­mu­e­fæl­les­ska­bet op­hø­rer na­tur­lig­vis, når den ene æg­te­fæl­le afgår ved døden. Dette be­ty­der, at der nu fak­tisk skal ske bo­de­ling mellem æg­te­fæl­ler­ne. Her vil det være mellem den længst­le­vende æg­te­fæl­le og døds­bo­et. Det vil altså egent­lig sige, at længst­le­vende skal give halv­de­len af sin formue til døds­bo­et og om­vendt. Er der kun gæld i døds­bo­et, skal længst­le­vende stadig af­le­vere halv­de­len af sin formue.

Det kan altså godt blive en dyr affære, og netop derfor er det også meget for­nuf­tigt at op­ret­te en æg­te­pagt med særeje.

Læs mere: Sådan kan en æg­te­pagt på­virke arv

Lad vær­di­er­ne blive i boet, indtil du ved mere

En rigtig god tom­mel­finger­re­gel er at lade alle vær­di­er blive i boet, indtil du helt præ­cist ved, hvad der er af vær­di­er og gæld. Så undgår du at få fin­grene brændt.

Men hvad sker der egent­lig med gælden ved døds­fal­det?

Som nævnt oven­for vil alle ejen­de­le fra afdøde indgå i boet - også kaldet døds­bo­et. Det er i boet for­mu­en og gælden gøres op, så der er fuldt over­blik over, hvor meget gæld der er, og hvor mange vær­di­er der er i døds­bo­et. Dette vil også give et over­blik over, hvor­dan en even­tu­el gæld skal af­be­ta­les, og hvor­dan arven i det hele taget skal for­de­les.

I de fleste til­fælde vil gælden blive betalt ud, hvor­ef­ter den re­ste­rende arv bliver for­delt blandt ar­vin­ger­ne. Det vil altså sige, at gælden typisk be­ta­les med den formue/vær­di­er, der er i døds­bo­et.

Som nævnt oven­for vil døds­bo­et blive be­hand­let som in­sol­vent eller et kon­kurs­bo, hvis gælden over­sti­ger vær­di­er­ne i boet.

Opret en æg­te­pagt online hos Aatos

 Hvis du gerne vil have lavet en billig æg­te­pagt, der stadig over­hol­der alle de juri­di­ske krav, kan du få lavet en hos Aatos. Hos Aatos kan du hur­tigt, nemt og bil­ligt op­ret­te en æg­te­pagt, så både du og din æg­te­fæl­le er be­skyt­tet.

Med Aatos tager det kun 10 mi­nut­ter, at lave en æg­te­pagt og det koster kun 499 kr.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.