Te­sta­men­te og ar­ve­forskud

pige som tæller penge
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
Et ar­ve­forskud kan være re­le­vant, hvis du ønsker at give noget af din arv al­le­re­de inden du går bort

Ar­ve­forskud er for dig, som gerne vil give en eller flere af dine ar­vin­ger et forskud på deres arv, frem­for at give et pen­ge­be­løb i form af en gave. 

I mod­sæt­ning til en gave, bliver ar­ve­forskud­det modreg­net i den senere arv, og mod­ta­ge­ren får derfor ikke mere arv, end denne ellers ville have fået. Det be­ty­der i prak­sis, at din arving kan mod­ta­ge en del af sin arv, mens du stadig er i live. For mange kan det kan være en stor glæde, at man herved kan se, hvor­dan arven bruges og måske gør en for­skel. 

Ar­ve­forskud kan efter lov­giv­nin­gen gives til en per­sons ar­vin­ger, hvil­ket af­hæn­ger af din kon­kre­te livs­si­tu­a­tion. Har du børn og bør­ne­børn, kan ar­ve­forskud­det som ud­gangs­punkt kun gives til dine børn. Hvis du ønsker at give et ar­ve­forskud til andre fa­mi­lie­med­lem­mer, såsom en søster, er det andre regler og vilkår der gælder. 

Et ar­ve­forskud kan ek­sem­pel­vis ske i form af penge og gen­stan­de (fx et som­mer­hus), som ef­ter­gi­vel­se af gæld eller som vær­di­pa­pi­rer.

Be­hø­ver man at lave et te­sta­men­te for at give et ar­ve­forskud?

Hvis man ønsker at give et ar­ve­forskud til en som ikke er en livs­ar­ving, er det fak­tisk et krav, at du skal op­ret­te et te­sta­men­te, hvor du an­gi­ver det beløb du ønsker ved­kom­men­de skal arve fra dig. Ar­ve­forskud­det skal ikke over­skri­de be­lø­bet der er an­gi­vet i te­sta­men­te, men du kan sag­tens give et ar­ve­forskud som er under. På denne måde vil ved­kom­men­de få et ar­ve­forskud, mens te­sta­tor er i live og det re­ste­ren­de beløb an­gi­vet i te­sta­men­tet, vil mod­ta­ge­ren få i for­bin­del­se med te­sta­to­rens død.

Der­u­d­over, kan det også være et krav at man skal op­ret­te et te­sta­men­te, selvom ved­kom­men­de er et tæt fa­mi­lie­med­lem. Det kan for ek­sem­pel være til­fæl­det, hvis du giver et ar­ve­forskud til dit bar­ne­barn, mens du stadig har børn i le­ven­de live. Det vil kunne med­fø­re et ugyl­dig ar­ve­forskud, da dine børn kommer først i hie­rar­ki­et i følge den legale arv.

Dine børn har derfor første ret på din arv uden et te­sta­men­te, da de er de først pri­o­ri­te­re­de livs­ar­vin­ger i følge den legale arv. Det er den legale arv, som gør sig gæl­den­de, hvis ikke man har op­ret­tet et te­sta­men­te.

Hvis du gerne vil have en bedre for­stå­el­se for form­kra­ve­ne af et te­sta­men­te an­be­fa­ler vi at du læser vores ar­ti­kel: Regler og form­krav for et te­sta­men­te

Derfor skal du op­ret­te et te­sta­men­te

Med et te­sta­men­te er der dog flere frie tøjler. Hvis du derfor ønsker, at dit bar­ne­barn skal have et forskud på din arv, skal du først op­ret­te et te­sta­men­te, så de ret­mæs­sigt kan mod­ta­ge arven, da arven ellers ikke vil til­fal­de dem, hvis du har børn. 

Hvis du over­ve­jer at op­ret­te et te­sta­men­te kan du læse mere om, hvor meget et te­sta­men­te koster i en af vores ar­tik­ler

Lave et ny te­sta­men­te

Nogle vælger også at lave et nyt te­sta­men­te, hvis de ønsker at give forskud på arven. Hvis du over­ve­jer at få lavet et ar­ve­forskud er det en god idé at drøfte det med en jurist. Hvis du al­le­re­de har et te­sta­men­te, be­hø­ver du ikke at lave et helt nyt, du kan even­tu­elt fo­re­ta­ge æn­drin­ger i det, ved at til­fø­je de nye om­stæn­dig­he­der.

Ar­ve­forskud eller te­sta­men­te?

Et te­sta­men­te og et ar­ve­forskud er tog for­skel­li­ge juri­di­ske do­ku­men­ter, men be­lø­bet der bliver afsat til et even­tu­elt ar­ve­forskud kan være af­hæn­gigt af et te­sta­men­te, som vi også kom ind på tid­li­ge­re i ar­tik­len.

Et ar­ve­forskud er vejen frem, hvis du ønsker at hjælpe dit barn øko­no­misk her og nu. Det kan være i for­bin­del­se med mange for­skel­li­ge ting. Måske har dit barn brug for et lån til køb af hus, eller brug for penge til et stu­di­e­op­hold i ud­lan­det. Et ar­ve­forskud er gavn­ligt for dig, som ønsker at hjælpe dit barn øko­no­misk, men på en ri­me­lig måde i for­hold til andre mulige ar­vin­ger. 

Her er det ganske smart med et ar­ve­forskud, da et ar­ve­forskud ikke fun­ge­rer som en gave. På denne måde kan alle børn ende med at få arven li­ge­ligt for­delt, uden at even­tu­el­le gaver ind­vir­ker på be­lø­bet af den sam­le­de arv til ar­vin­ger­ne.

Med et te­sta­men­te, har du flere mu­lig­he­der for at give større beløb, hvis du for ek­sem­pel ønsker, at dit ene barn skal arve mere end det andet. Med et te­sta­men­te kan du derfor også give et større beløb i for­bin­del­se med et ar­ve­forskud­det, end hvis du ikke har et te­sta­men­te.

Læs mere: Skat af arv

Hvad hvis arving har fået et større beløb, end det der svarer til deres arv?

Vær­di­en af gen­stan­de kan falde eller stige, og kan så­le­des altid ændre sig. Hvis en arving har fået et ar­ve­forskud i form af penge eller en gen­stand, og det viser sig, at ar­ve­forskud­det bliver større end ar­ve­lod­det, så skal for­skel­len til­ba­ge­be­ta­les af ar­vin­gen til døds­bo­et, så man opnår li­ge­de­ling mellem ar­vin­ger. 

Hvem kan få et ar­ve­forskud og er der af­gif­ter?

I denne del af ar­tik­len vil der være fokus på de for­skel­li­ge af­gif­ter der kan være i for­bin­del­se med et ar­ve­forskud. Af­gif­ter­ner var­ri­er alt efter, hvem der skal mod­ta­ge ar­ve­forskud­det, og hvor stort be­løb­bet ligger på.

Hvad med af­gif­ter?

Du kan desvær­re ikke undgå af­gif­ter i for­bin­del­se med gaver og ar­ve­forskud. De samme regler for gaver gøre sig gæl­den­de for ar­ve­forskud. Du skal derfor ikke blive for­vir­ret, hvis der bliver re­fe­reret til “ga­ve­af­gifts­reg­ler­ne” selvom der er tale om ar­ve­forskud; Det er er det samme.

Hvem kan få et ar­ve­forskud?

Ar­ve­forskud kan gives til for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er af ar­vin­ger og be­løbs­græn­sen for, hvor­når der er tale om et skat­te­frit ar­ve­forskud, af­hæn­ger af, hvem ar­ve­forskud­det gives til.  

Ar­ve­forskud til æg­te­fæl­le

Som æg­te­fæl­ler har I som ud­gangs­punkt for­mu­e­fæl­les­skab, hvor­for et ar­ve­forskud til din æg­te­fæl­le er af­gifts­frit, med­min­dre I har en æg­te­pagt. Der er derfor ikke et af­gifts­fri grund­be­løb, der be­græn­ser en æg­te­fæl­le fra at give den anden æg­te­fæl­le gaver. 

Sam­le­ven­de, der har boet sammen i mindst 2 år, kan give hin­an­den et ar­ve­forskud, hvor det af­gifts­frie grund­be­løb er 69.500 kr.

Ar­ve­forskud til livs­ar­vin­ger

Børn, bør­ne­børn og adop­te­re­de børn er om­fat­tet af ga­ve­af­gifts­reg­ler­ne. Ga­ve­af­gifts­reg­ler­ne fast­læg­ger, at du skal betale en afgift, hvis be­lø­bet, du giver væk i ar­ve­forskud, over­sti­ger det af­gifts­frie grund­be­løb. Det af­gifts­frie grund­be­løb per livs­ar­ving for 2022 er 69.500 kr. . Du kan kigge på ta­bel­len læn­ge­re nede i ar­tik­len, hvis du vil have en over­sigt over, hvem der anses som livs­ar­vin­ger. 

Ar­ve­forskud til sø­sken­de og andre fa­mi­lie­med­lem­mer

Kun livs­ar­vin­ger falder ind under reg­ler­ne for ar­ve­forskud, hvor­for et forskud på arv til din bror eller kusine, vil betyde, at denne skal betale ind­komstskat af be­lø­bet.

Hvad er det af­gifts­frie grund­be­løb for ar­ve­forskud?

Ube­græn­set69.500 kr.24.300 kr.0 kr.
Æg­te­fæl­leBørn, sted­børn og bør­ne­børnSvi­ger­børnSø­sken­de
 Sam­le­ven­de, der har boet sammen i min. 2 årSted­børns æg­te­fæl­lerSø­sken­des børn og bør­ne­børn
 For­æl­dre, bedste­for­æl­dreog sted­for­æl­dre Svi­ger­for­æl­dre
   Ube­slæg­te­de, såsom: tætte  venner eller andre

Ek­semp­ler på for­skel­li­ge ar­ve­forskud

For at forstå ga­ve­af­gifts­reg­ler­ne kommer vi her med et par ek­semp­ler, som kan være med til at give dig et mere klart bil­le­de af, hvor­dan det fun­ge­rer i prak­sis:

Ar­ve­forskud: børn (ar­ve­forskud­det over­skri­der det af­gifts­frie grund­be­løb)

Ek­sem­pel: Jeg har 3 børn. Jeg ønsker at give et af bør­ne­ne et ar­ve­forskud på 100.000 kroner. Det af­gifts­frie beløb er på 64.300 kr. og jeg skal derfor betale afgift på de re­ste­ren­de 35.700 kr..

Af­gif­ten er på 15 %. 15 % af 35.700 kroner er 5.355 kr. Altså skal mod­ta­ge­ren af de 100.000 kroner i ar­ve­forskud betale 5.355 kr. i afgift til i for­bin­del­se med at pen­ge­ne mod­ta­ges.

Ar­ve­forskud: Niece/nevø

Ek­sem­pel: Jeg ønsker at give et ar­ve­forskud til min niece på 30.000 kr. Min niece er ikke om­fat­tet af reg­ler­ne for ga­ve­af­gift, og hele be­lø­bet på 30.000 kr. skal derfor be­skat­tes som ind­komstskat. Derfor vil kun cirka halv­de­len af ar­ve­forskud­det rent fak­tisk blive mod­ta­get af min niece, mens resten vil gå til staten. Der er et skat­te­loft på ind­komstskat­ten som svarer til 52,05 %.

Ar­ve­forskud: Børn (ar­ve­forskud­det over­skri­der ikke det af­gifts­frie grund­be­løb)

Ek­sem­pel: Jeg har 3 børn, og ønsker at give det ene barn 50.000 kr. I ar­ve­forskud. I dette til­fæl­de skal der ikke be­ta­les afgift til staten, da det givet beløb ligger under det af­gifts­frie grund­be­løb på 69.500 kr.

Ar­ve­forskud: Svi­ger­søn (ar­ve­forskud­det over­skri­der det af­gifts­frie grund­be­løb)

Ek­sem­pel: Jeg har en svi­ger­søn, som jeg ønsker at give 30.000 kr. til i ar­ve­forskud. Det af­gifts­frie grund­be­løb ligger her på 24.300 kr., da det er en svi­ger­søn, jeg ønsker at give pen­ge­ne til.

Her skal der be­ta­les 15 % i af­gif­ter for be­lø­bet der over­sti­ger de 24.300 kr. Dvs, at der skal be­ta­les 15 % gebyr af de re­ste­ren­de 5.700 kr. Det vil svare til 855 kr.

Mod­ta­ge­ren af de 30.000 kr. skal derfor betale 855 kr. i afgift til staten.

Hvor­dan giver jeg et ar­ve­forskud?

Der er ingen form­krav til at give et ar­ve­forskud. Du kan derfor i prin­cip­pet, ringe, skrive en sms eller mødes fysisk og aftale, at du vil give et ar­ve­forskud til den øn­ske­de arving.

Hos Aatos an­be­fa­ler vi dog, at du altid ned­fæl­der et ar­ve­forskud på skrift. Herved er det nem­me­re at bevise, at der er givet et ar­ve­forskud, hvor­når ar­ve­forskud­det er givet og til hvem. Uden et skrift­ligt do­ku­ment, kan mod­ta­ge­ren i prin­cip­pet anse det mod­ta­get beløb som en gave, hvil­ket vil stille de andre ar­vin­ge dår­li­ge­re.

Denne risiko kan du undgå ved at få lavet et skrift­ligt do­ku­ment, der in­de­hol­der klare for­mu­le­rin­ger om det given beløb og om­stæn­dig­he­der­ne herfor.