Skal vi som æg­te­fæl­ler lave en frem­tids­fuld­magt?

Par går
aatos-author-icon.png
Aatos
20.9.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Mange tror, at når man er gift, så bliver man au­to­ma­tisk hin­an­dens frem­tids­fuld­mæg­tige. Men det er fak­tisk ikke til­fæl­det. Du kan kun have kon­trol over, at din æg­te­fæl­le bliver din frem­tids­fuld­mæg­tige, hvis du laver en frem­tids­fuld­magt.

Med en frem­tids­fuld­magt kan du selv­be­stem­me, hvem der skal va­re­tage dine øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold, hvis du engang i frem­ti­den ikke læn­gere selv har evne til det på grund af sygdom, svæk­ket mental funk­tion eller lig­nende

Uden en frem­tids­fuld­magt, vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set be­skik­ke dig en værge. Du kan ikke være sikker på, at retten ud­pe­ger din æg­te­fæl­le. En frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­fæl­ler kan derfor være en stor fordel, da mange har et ønske om, at deres æg­te­fæl­le skal være deres frem­tids­fuld­mæg­tige og ikke ønsker, at en frem­med skal være deres værge.

Har vi over­ho­ve­det brug for en frem­tids­fuld­magt, når vi er gift?

Der kan være flere for­skel­lige grunde til, at det er en fordel at gøre ens æg­te­fæl­le til ens frem­tids­fuld­mæg­tige:

  • Æg­te­fæl­ler kender hin­an­dens øko­nomi og dag­lig­dag, og det er derfor nem­me­re at va­re­tage den andens for­hold, hvis der en dag er brug for det.
  • Mange føler sig tryg ved, at det er deres part­ner der skal va­re­tage de øko­no­miske og per­son­lige for­hold. 
  • Ofte har æg­te­fæl­ler al­le­rede talt om, hvad man ønsker for frem­ti­den, og hvilke ting der er vig­tige for en.

En frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­fæl­ler fun­ge­rer på nøj­ag­tig samme måde, som alle andre frem­tids­fuld­mag­ter. I skal begge lave en frem­tids­fuld­magt, hvor i ud­pe­ger hin­an­den som jeres frem­tids­fuld­mæg­tige.

💡 Undgå at din frem­tids­fuld­magt bliver afvist af Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Opret en gyldig frem­tids­fuld­magt hos Aatos.

Opret en frem­tids­fuld­magt:

For­de­le ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt

Der kan være mange for­de­le ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, men en af de vig­tig­ste år­sa­ger er fø­lel­sen af tryg­hed.

Med en frem­tids­fuld­magt får du selv lov til at be­stem­me, hvem der skal re­præ­sen­te­re dine in­ter­es­ser, og på den måde kan du vælge en du stoler på, og føler dig tryg ved.

💡 Har du hørt om gen­si­dig frem­tids­fuld­magt? Mange for­veks­ler ofte frem­tids­fuld­magt med gen­si­dig te­sta­mente.

Par sidder ved søen

Hvor­dan laver jeg en frem­tids­fuld­magt?

Der er flere for­skel­lige mu­lig­he­der, for at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, og sikre at din part­ner bliver din frem­tids­fuld­mæg­tige. Det kan være svært at over­skue pris­for­skel­lene og for­de­lene og ulem­per­ne ved de for­skel­lige mu­lig­he­der, og det er vig­tigt, at I finder en løs­ning, der fun­ge­rer godt for dig og din part­ner.

  1. En frem­tids­fuld­magt kan laves hos en ad­vo­kat. Selvom der er en stor tryg­hed i at få det lavet hos en ad­vo­kat, kan det være ut­ro­lig dyrt, og det kan tage lang tid. 
  2. Du kan også selv lave en frem­tids­fuld­magt. Her er en gratis ska­be­lon. Ulem­pen ved at ud­forme sin egen frem­tids­fuld­magt er, at der er en risiko for, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set vil afvise din frem­tids­fuld­magt. På dette tids­punkt vil det være for sent at op­ret­te en ny. 
  3. En anden løs­ning er at bruge en online juri­disk tje­ne­ste, som f.eks. Aatos. Med en online juri­disk tje­ne­ste be­hø­ver du hver­ken at finde den store pen­ge­pung frem, eller være jurist for at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, der passer til dig og dine behov.

Kan jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­tige?

Ja, du kan godt have flere frem­tids­fuld­mæg­tige. Du kan ek­sem­pel­vis udpege din æg­te­fæl­le, og dine sø­skende eller dine børn.

Når du som fuld­magts­gi­ver vælger, hvem der skal være dine frem­tids­fuld­mæg­tige, bør du over­veje, om du har fuld tillid til, at de på­gæl­dende kan og vil va­re­tage dine for­hold. Du skal en­vi­dere være op­mærk­som på, at en frem­tids­fuld­magt ofte først vil blive sat i kraft mange år frem i tiden. Det kan derfor være hen­sigts­mæs­sigt at ind­sæt­te en person som frem­tids­fuld­mæg­tig, der er yngre end dig.

Vi an­be­fa­ler stærkt, at man har flere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, så man har en re­ser­ve, hvis der skulle ske noget med den første frem­tids­fuld­mæg­ti­ge.

Lav din frem­tids­fuld­magt med Aatos

Det er en stor fordel at lave en frem­tids­fuld­magt - også selvom du er gift. Det be­hø­ves ikke at være hver­ken svært eller dyrt at lave en frem­tids­fuld­magt. Med Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt al­le­rede i dag.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Du skal blot be­sva­re nogle simple spørgs­mål om dit liv og dine ønsker. Med ud­gangs­punkt i dine svar, laver vi en skræd­der­sy­et frem­tids­fuld­magt, der passer lige nøj­ag­tig til dig.

Sik­kert, hur­tigt, bil­ligt og nemt.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.