Skal vi som æg­te­fæl­ler skrive en frem­tids­fuld­magt?

et par. Den ene person sidder i kørerstol, den anden står ved siden af
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
20.9.2022 ● 5 minutter
Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem der skal varetage dine interesser og træffe beslutninger, hvis du på grund af længerevarende sygdom eller ulykke ikke selv kan gøre det. Fuldmagten er skrevet i forebyggende øjemed og forklarer, hvem der kan gøre hvad. Dette giver dig mulighed for at føle dig sikker på fremtiden.

Reg­ler­ne om frem­tids­fuld­magt er re­gu­le­ret ved lov. Ar­tik­len vil gå i dybden med spørgs­mål ved­rø­ren­de frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­fæl­ler; hvem kan være fuld­magt og hvor­dan jeg skri­ver en frem­tids­fuld­magt? Hvis du ge­ne­rel vil vide mere om, hvad en frem­tids­fuld­magt er kan du også læse vores ar­ti­kel; hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Har æg­te­fæl­ler brug for en frem­tids­fuld­magt?

Æg­te­fæl­ler er ikke au­to­ma­tisk hin­an­dens frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, da dette kun kan træf­fes igen­nem en frem­tids­ful­magt. 

Uden en frem­tids­fuld­magt er det en til­fæl­dig der bliver ud­pe­get af retten. En frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­fæl­ler er til stor fordel for parret, da man i prak­sis ser mange æg­te­fæl­ler vælge hin­an­den som sin frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. 

Dette er der mange grunde til:

  • For det første er æg­te­fæl­ler oftest ind­for­stå­et med fa­mi­li­ens øko­no­mi og dag­lig­dag som derfor gør det nem­me­re for æg­te­fæl­len at over­gi­ve de for­skel­li­ge plig­ter og va­re­ta­ge de øko­no­mi­ske for­hold, hvis du en dag bliver syg.   
  • For det andet føler de fleste sig mere sikker ved at deres part­ner må va­re­ta­ge ting og træffe be­slut­nin­ger for dem, da de ønsker det bedste for en, frem­for en anden som man ikke kender skal træffe be­slut­nin­ger. Det kan derfor stærkt an­be­fa­les, at man vælger sin æg­te­fæl­le som sin frem­tids­fuld­mæg­ti­ge.

Frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­fæl­ler fun­ge­rer derfor på nøj­ag­tig samme måde som, hvis du skulle skrive en frem­tids­fuld­magt til en anden person. 

For at udpege hin­an­den som re­præ­sen­tan­ter skri­ver I hver en fuld­magt med den anden som fuld­magt. Du skri­ver derfor to fuld­mag­ter, for at I kan have hin­an­den som frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. 

Hvor­for er det godt at skrive en frem­tids­fuld­magt?

Det kan der være mange år­sa­ger til, men vi vil mene, at en af de vig­tig­ste år­sa­ger er for at du kan føle dig mere tryg og tilpas. 

Hvis du en dag ikke selv er i stand til at va­re­ta­ge dine hver­dags­plig­ter, eller øko­no­mi, er det meget vig­tigt, at du i stedet kan få en du stoler på og føler dig trygt ved at skulle over­ta­ge. 

Med en frem­tids­fuld­magt får du selv lov til at be­stem­me, hvem der kan re­præ­sen­te­re dine in­ter­es­ser, og på denne måde kan du selv vælge en du stoler på og føler dig tryg ved. Det gør det også nem­me­re for på­rø­ren­de, at hjælpe dig, nå på­rø­ren­de kender dig per­son­ligt, og kender til dine in­ter­es­ser og ønsker. 

En ek­stern frem­tids­fuld­mæg­ti­ge vil have det svæ­re­re ved at kunne udføre sit ar­bej­de præcis efter dine in­ter­es­se. Kon­flik­ter kan derfor undgås, ved at vælge sin egen frem­tids­fuld­mæg­ti­ge og det bliver nem­me­re, når der træf­fes svære be­slut­nin­ger.

Hvor­dan skri­ver jeg en frem­tids­fuld­magt?

Du kan selv skrive en frem­tids­fuld­magt, men her er det vig­tigt, at du er meget om­hyg­ge­lig, når du skri­ver frem­tids­fuld­magt for at undgå fejl. 

Der­u­d­over er det vig­tigt, at du er op­mærk­som på de for­skel­li­ge form­krav, så­le­des, at din frem­tids­fuld­magt ikke bliver ugyl­dig. Det er derfor vig­tigt at sætte sig en smule ind i det juri­di­ske for at være sikker på, at den er juri­disk kor­rekt og bin­den­de. 

Vær op­mærk­som på, hvad der gæl­den­de, og vær ty­de­lig i din for­mu­le­ring. Du søge in­spira­tion i vores gratis ska­be­lon for hvor­dan man skri­ver en frem­tids­fuld­magt.

Selvom du selv kan skrive en fuld­magt, vælger de fleste at gøre dette med støtte fra en ad­vo­kat eller ved hjælp af online juri­di­ske tje­ne­ster såsom Aatos. 

Det kan dog være dyrt at få lavet en frem­tids­fuld­magt hos en ad­vo­kat. Dette giver dig mu­lig­hed for at føle dig sikker på, at do­ku­men­tet er skre­vet kor­rekt, in­de­hol­der alle vig­ti­ge de­tal­jer og er juri­disk kor­rekt. 

Det er en for­ud­sæt­ning for, at fuld­mag­ten gælder og er be­hjæl­pe­lig, når der er behov for det. Du kan her læse mere om de for­skel­li­ge priser for en frem­tids­fuld­magt i 2022.

Kan jeg skrive en frem­tids­fuld­magt for min æg­te­fæl­le?

Når din part­ner be­gyn­der at blive syg, kan livet ændre sig hur­tigt, og det bliver plud­se­lig vig­tigt, at I kan styre hin­an­dens øko­no­mi og træffe vig­ti­ge be­slut­nin­ger, der gælder for jeres liv sammen. 

Du kan ikke un­der­skri­ve frem­tids­fuld­magt til din part­ner, selvom du er gift, og det er derfor vig­tigt at handle i god tid eller hur­tigst muligt, hvis be­ho­vet opstår.

En frem­tids­fuld­magt skal ifølge loven un­der­skri­ves af per­so­nen selv, mens han stadig er i stand til at va­re­ta­ge sine egne an­lig­gen­der og for­står be­tyd­nin­gen af en frem­tids­fuld­magt. 

Hvis der skri­ves en frem­tids­fuld­magt, når en person al­le­re­de er blevet syg, er det ikke sik­kert, at fuld­mag­ten anses for gyldig. 

Hvis du vil vide mere om, hvor­dan man gøre en frem­tids­fuld­magt gyldig, kan du læse mere om det i vores ar­ti­kel om; Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Hvem kan være frem­tids­fuld­mæg­tig?

Du kan vælge hvem som helst som din fuld­mæg­tig. Det kan for ek­sem­pel være din part­ner, sø­sken­de, børn eller en ven. Du bør vælge en person, du stoler på, og som du mener kan træffe de bedste valg for dig. 

Du kan udpege en eller flere per­so­ner, og vi an­be­fa­ler, at der er mindst to au­to­ri­se­re­de re­præ­sen­tan­ter. Også hvis der er tale om en frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­par.

Hvor mange frem­tids­fuld­mæg­ti­ge kan man have?

Der er ingen græn­ser for, hvor mange fuld­magts­ha­ve­re, der kan ud­pe­ges i en frem­tids­fuld­magt. Det er dog vig­tigt at tænke over, hvor­dan du kan gøre det nem­me­re for den eller de per­so­ner, der måtte re­præ­sen­te­re dig. 

Det kan du gøre ved at være klar over dine ønsker og de­fi­ne­re, hvilke be­fø­jel­ser hver person har. Vi an­be­fa­ler stærkt, at man har flere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, så man har en re­ser­ve, hvis der skulle ske noget med den første frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. 

Du kan derfor også skrive, hvem der er din første pri­o­ri­tet, og hvem der skal virke som re­ser­ve for den første frem­tids­fuld­mæg­ti­ge.

Lav din frem­tids­fuld­magt med Aatos

Tror du en frem­tids­fuld­magt ville være godt for dig at have? Så kan du hur­tigt og nemt op­ret­te din egen fuld­magt hos Aatos. 

Ved at be­sva­re simple spørgs­mål kort­læg­ger vi dine ønsker og din livs­si­tu­a­tion. Spørgs­må­le­ne er lette at forstå, og du kan gå frem og til­ba­ge, indtil du føler dig til­freds. På bag­grund af dine svar ud­ar­bej­der vi så en frem­tids­fuld­magt. 

Aatos til­by­der en frem­tids­fuld­magt til en fast pris på 590 kr, og det tager kun 10 mi­nut­ter at lave din frem­tids­fuld­magt. Der er ingen ven­te­tid og du kan få din frem­tids­fuld­magt med det samme ved at down­lo­a­de den efter købet er ind­gå­et. 

Du kan også prøve vores online system gratis, før du køber din frem­tids­fuld­magt for at se om det er noget for dig.