Skal vi som æg­te­fæl­ler lave en frem­tids­fuld­magt?

et par. Den ene person sidder i kørerstol, den anden står ved siden af
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
20.9.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Mange tror, at når man er gift, så bliver man au­to­ma­tisk hin­an­dens frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. Men det er fak­tisk ikke til­fæl­det. Du kan kun have kon­trol over, at din æg­te­fæl­le bliver din frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, hvis du laver en frem­tids­fuld­magt.

I den her ar­ti­kel dykker vi ned i, hvor­dan det fun­ge­rer med frem­tids­fuld­mag­ter, når man er gift. Du kan også læse mere om, hvor­dan I hver især kan lave en frem­tids­fuld­magt, og hvad der er godt at være op­mærk­som på, når man op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt. 

Har vi over­ho­ve­det brug for en frem­tids­fuld­magt, når vi er gift?

Med en frem­tids­fuld­magt kan du selv­be­stem­me, hvem der skal va­re­ta­ge dine in­ter­es­ser og træffe be­slut­nin­ger på dine vegne, hvis du på grund af læn­ge­re­va­ren­de sygdom eller ulykke ikke læn­ge­re selv kan gøre det.

Uden en frem­tids­fuld­magt, er det retten, der ud­pe­ger en fuld­mæg­tig, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Du kan derfor ikke være sikker på, at retten ud­pe­ger din æg­te­fæl­le. En frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­fæl­ler kan derfor være en stor fordel, da mange fak­tisk har et ønske om, at deres æg­te­fæl­le skal være deres frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. 

Der kan være flere for­skel­li­ge grunde til, at det er en fordel at gøre ens æg­te­fæl­le til ens frem­tids­fuld­mæg­ti­ge:

  • Æg­te­fæl­ler kender hin­an­dens øko­no­mi og dag­lig­dag, og det er derfor nem­me­re at over­ta­ge for hin­an­den, hvis den ene en dag bliver syg.   
  • Mange føler sig tryg ved, at deres part­ner ønsker det bedste for dem, og træf­fer be­slut­nin­ger, der er på linje med, hvad de selv ville vælge.
  • Ofte har mange æg­te­fæl­ler al­le­re­de snak­ket om, hvad man ønsker for frem­ti­den, og hvilke ting der er vig­ti­ge for en.

En frem­tids­fuld­magt mellem æg­te­fæl­ler fun­ge­rer på nøj­ag­tig samme måde, som alle andre frem­tids­fuld­mag­ter. For at udpege hin­an­den som re­præ­sen­tan­ter, skri­ver I hver en fuld­magt, hvor I gør den anden til frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. 

Hvor­for skal man over­ho­ve­det lave en frem­tids­fuld­magt?

Det kan der være mange år­sa­ger til, men en af de vig­tig­ste år­sa­ger er tryg­hed

Hvis du en dag ikke selv er i stand til at va­re­ta­ge dine hver­dags­plig­ter, eller holde styr på din øko­no­mi, er det vig­tigt, at du i stedet kan få en du stoler på, og føler dig tryg ved, til at over­ta­ge. 

Med en frem­tids­fuld­magt får du selv lov til at be­stem­me, hvem der skal re­præ­sen­te­re dine in­ter­es­ser, og på den måde kan du vælge en du stoler på, og føler dig tryg ved. 

For en ek­stern frem­tids­fuld­mæg­ti­ge er det også svæ­re­re at va­re­ta­ge dine ønsker præ­cist som du gerne vil have det. Du kan derfor undgå en masse kon­flik­ter, ved at vælge din egen frem­tids­fuld­mæg­ti­ge.

Hvor­dan laver jeg en frem­tids­fuld­magt?

Der er flere for­skel­li­ge mu­lig­he­der, for at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, og sikre at din part­ner bliver din frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. Det kan være svært at over­skue pris­for­skel­le­ne og for­de­le­ne og ulem­per­ne ved de for­skel­li­ge mu­lig­he­der, og det er vig­tigt, at du finder en til­gang, der fun­ge­rer godt for dig og din part­ner.  

Tra­di­tio­nelt, er der mange der får lavet deres frem­tids­fuld­magt ved en ad­vo­kat. Selvom der er en stor tryg­hed i at få det lavet hos en ad­vo­kat, kan det være ut­ro­lig dyrt, og kan af­hol­de mange fra at få det gjort. 

En bil­li­ge­re løs­ning er, at du selv laver en frem­tids­fuld­magt, f.eks. med ud­gangs­punkt i en gratis ska­be­lon. Det kræver dog, at du er meget om­hyg­ge­lig, så du sikre dig, at frem­tids­fuld­mag­ten er gyldig og kor­rekt. Det er derfor vig­tigt at sætte sig en smule ind i det juri­di­ske, for at være sikker på, at frem­tids­fuld­mag­ten bliver som du ønsker det. 

En anden løs­ning, der kom­bi­ne­rer det bedste fra de to verd­ner, er at bruge en online juri­disk ser­vi­ce, som f.eks. Aatos. Med en online juri­disk ser­vi­ce be­hø­ver du hver­ken at finde den store pen­ge­pung frem, eller være eks­pert i jura for at få en frem­tids­fuld­magt, der passer til dig og dine behov.  

Nys­ger­rig på hvor­dan din frem­tids­fuld­magt vil se ud med Aatos? Prøv det helt gratis:

Kan jeg lave en frem­tids­fuld­magt på vegne af  min æg­te­fæl­le?

Hvis din part­ner be­gyn­der at blive syg, kan livet ændre sig hur­tigt. Plud­se­ligt er det vig­tigt, at I kan styre hin­an­dens øko­no­mi, og træffe vig­ti­ge be­slut­nin­ger på hin­an­dens vegne.

Men du kan ikke un­der­skri­ve en frem­tids­fuld­magt for din part­ner, selvom I er gift. En frem­tids­fuld­magt er per­son­lig, og kan kun un­der­skri­ves af den, der laver den. 

Hvis den der laver en frem­tids­fuld­magt al­le­re­de er syg, og ikke for­står be­tyd­nin­gen af frem­tids­fuld­magten, er det ikke sik­kert, at fuld­mag­ten anses for gyldig. Det er derfor vig­tigt at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, inden man får behov for den.  

Kan jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­ti­ge?

Der er i te­o­ri­en ingen græn­ser for, hvor mange fuld­magts­ha­ve­re, der kan ud­pe­ges i en frem­tids­fuld­magt. Så du kan sag­tens gøre både din æg­te­fæl­le, og nogle andre til dine frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. Det kan f.eks. være en sø­sken­de, barn eller en ven. 

Det er dog vig­tigt at tænke over, at du i din frem­tids­fuld­magt helt præ­cist be­skri­ver dine ønsker og de­fi­ne­rer, hvilke be­fø­jel­ser hver person har. 

Vi an­be­fa­ler stærkt, at man har flere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, så man har en re­ser­ve, hvis der skulle ske noget med den første frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. 

Du kan f.eks. skrive, hvem der er din første pri­o­ri­tet, og hvem der skal virke som re­ser­ve for den første frem­tids­fuld­mæg­ti­ge.

Lav din frem­tids­fuld­magt med Aatos

Det er en stor fordel at lave en frem­tids­fuld­magt - også selvom du er gift. Det be­hø­ver ikke at være hver­ken svært eller dyrt at lave en frem­tids­fuld­magt. Med Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt al­le­re­de i dag, så du er tryg uanset hvad der sker i frem­ti­den. 

Med vores online juri­di­ske ser­vi­ce, hjæl­per vi dig hele vejen. Med Aatos koster det kun 599 kr. at lave en frem­tids­fuld­magt, og det tager kun 10 mi­nut­ter at lave. Du skal blot be­sva­re nogle simple spørgs­mål om din si­tu­a­tion og dine ønsker. Med ud­gangs­punkt i dine svar, laver vi en skræd­der­sy­et frem­tids­fuld­magt, der passer lige nøj­ag­tig til dig. 

Sik­kert, hur­tigt, bil­ligt og nemt.