Per­son­lig værge

Hvad er en personlig værge.jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
18.1.2024 ● 4 minutter
Del artiklen
Så­fremt du en dag skulle blive ude af stand til at træffe be­slut­nin­ger for dig selv, vil der ud­pe­ges en værge til dig, der helt eller del­vist træf­fer be­slut­nin­ger på dine vegne.

I livet kan der opstå om­stæn­dig­he­der, hvor man finder sig ude af stand til at træffe be­slut­nin­ger, der di­rek­te på­vir­ker egen vel­be­fin­dende. Det kan være på grund af alder, sygdom eller andre in­va­li­de­rende fak­to­rer. I så­dan­ne til­fælde, bliver ud­pe­gel­sen af ​​en værge et af­gø­rende aspekt for at sikre be­skyt­telse og vel­færd.

En værge på­ta­ger sig an­sva­ret for at træffe be­slut­nin­ger på vegne af en person, der anses for ude af stand til at gøre dette selv.

Al­ter­na­tivt til denne type vær­ge­mål er en frem­tids­fuld­magt, hvor du selv, mens du er rask, ud­pe­ger en person, du ønsker skal va­re­tage dine in­ter­es­ser.

💡 Med Aatos kan du selv lave en frem­tids­fuld­magt. Svar på en række simple spørgs­mål og få din frem­tids­fuld­magt i dag.

Hvad er vær­ge­mål?

Etab­le­ring af et vær­ge­mål in­de­bæ­rer, at per­so­nen, der kommer under vær­ge­mål, får ud­pe­get en værge, der træf­fer be­slut­nin­ger på ved­kom­men­des vegne.

Et vær­ge­mål er nyt­tigt, hvis en person ikke læn­gere kan handle på egne vegne og har brug for hjælp til at træffe be­slut­nin­ger. Værgen kan dog kun træffe be­slut­nin­ger inden for de om­rå­der, der er om­fat­tet af vær­ge­må­let, og et vær­ge­mål kan også være tids­be­græn­set.

Et vær­ge­mål kan angå per­son­lige og/eller øko­no­miske in­ter­es­ser. Der­u­d­over kan per­so­nen, der kommer under vær­ge­mål, helt få fra­ta­get sin ret­lige hand­le­evne. Et vær­ge­mål bliver dog til­pas­set, så det passer på netop den kon­krete si­tu­a­tion.

Der skal fo­re­lig­ge et ak­tu­elt behov for vær­ge­må­let, før der kan etab­le­res et vær­ge­mål. Dette ak­tu­a­li­tets­krav in­de­bæ­rer, at hel­breds­mæs­sige for­hold med­fø­rer, at nød­ven­dige op­ga­ver og be­slut­nin­ger ikke kan gen­nem­fø­res af ved­kom­men­de selv. Der er derfor brug for en værge til at få gen­nem­ført op­ga­ver og truf­fet be­slut­nin­ger.

⚠️ Det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der be­hand­ler sager om vær­ge­mål. Reg­ler­ne for vær­ge­mål findes i vær­ge­måls­lo­ven.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål?

Be­tin­gel­ser for vær­ge­mål

Der er en række be­tin­gel­ser, der skal være op­fyldt, før en person kan komme under vær­ge­mål. In­ten­si­te­ten af be­tin­gel­ser­ne af­hæn­ger af, hvor­vidt per­so­nen, der skal under vær­ge­mål, selv kan ansøge eller ej.

Hvis ved­kom­men­de ikke selv kan ansøge

I til­fælde, hvor en person ikke selv kan søge om at komme under vær­ge­mål, gælder der særlig strenge be­tin­gel­ser.

Ved­kom­men­de skal have en sinds­syg­dom, her­un­der hører også svær demens, være psy­kisk ud­vik­lings­hæm­met eller have anden form for al­vor­ligt svæk­ket hel­bred. Syg­dom­men skal med­føre, at den på­gæl­dende ikke selv kan træffe per­son­lige og/eller øko­no­miske be­slut­nin­ger. Fa­mi­li­e­rets­hu­set fører tilsyn med denne type vær­ge­mål.

Hvis ved­kom­men­de selv kan ansøge

Be­tin­gel­ser­ne er ikke helt ligeså strenge, hvis ved­kom­men­de selv kan ansøge om at komme under vær­ge­mål.

Hvis det er til­fæl­det, kan Fa­mi­li­e­rets­hu­set iværk­sæt­te et vær­ge­mål, hvis den på­gæl­dende på grund af en sygdom eller stærk svæk­ket til­stand, er uegnet til at ad­mi­ni­strere sin egen øko­nomi. Dog kan et sådan vær­ge­mål kun om­fat­te øko­no­miske for­hold. Fa­mi­li­e­rets­hu­set fører tilsyn med denne type vær­ge­mål.

👉 Der­u­d­over findes der en mu­lig­hed for at etab­lere et øko­no­misk samvær­ge­mål. Denne type vær­ge­mål, kan dog kun angå øko­no­miske for­hold.

Personlig værge .jpg

Den per­son­lige værge

For at blive værge, skal man være fyldt 18 år. Som oftest ses det, at det er et fa­mi­lie­med­lem, der på­ta­ger sig op­ga­ven som værge, men det er også muligt, at der ud­pe­ges en pro­fes­sio­nel værge. En sådan værge, er også kaldet en fast værge.

Udover al­der­s­kra­vet, gælder der ingen sær­lige regler til værgen. Dog rådes det til, at du sætter dig godt ind i, hvad det in­de­bæ­rer at være værge, før du på­ta­ger dig rollen.

Vær­gens op­ga­ver og ansvar

Vær­gens vig­tig­ste opgave er at va­re­tage in­ter­es­ser­ne for den, som vær­ge­mål er etab­le­ret for. Det er netop vær­gens opgave at træffe be­slut­nin­ger på de om­rå­der, som vær­ge­må­let om­fat­ter.

I Ci­vilsty­rel­sens Vær­ge­vej­led­nin­gen (2009), der er et sup­ple­ment til vær­ge­måls­lo­ven og be­kendt­gø­rel­ser, om­ta­les op­ga­ver i re­la­tion til det per­son­lige vær­ge­mål ikke, men det be­mær­kes, at værger ikke kan træffe be­slut­ning om at iværk­sæt­te tvangs­for­an­stalt­nin­ger under et per­son­ligt vær­ge­mål. Vej­led­nin­gen angår sær­ligt op­ga­ver og ansvar i for­hold til et øko­no­misk vær­gemål.

💡 Læs mere: Øko­no­misk værge og Hvad sker der uden en frem­tids­fuld­magt?

An­søg­ning om en per­son­lig værge

En an­søg­ning om etab­le­ring af et vær­ge­mål kan frem­sæt­tes af den på­gæl­dende selv, af ved­kom­men­des æg­te­fæl­le eller anden fa­mi­lie. Der­u­d­over kan andre nære, f.eks. venner og be­kendte, også ansøge.

Det er denne samme per­son­kreds, der kan anmode om æn­dring eller ophør af et ek­si­ste­rende vær­ge­mål.

An­søg­ning om vær­ge­mål skal ind­sen­des elek­tro­nisk på Fa­mi­li­e­rets­hu­sets hjem­meside. Der findes også en vej­led­ning, så­fremt du er fri­ta­get fra Di­gi­tal Post.

An­søg­nin­gen skal in­de­holde en be­grun­delse for an­søg­nin­gen og for­slag til vær­ge­må­lets ka­rak­ter og omfang. An­søg­nin­gen kan også in­de­holde for­slag til, hvem der skal være værge.

Hvis det ikke er per­so­nen selv, der an­sø­ger om vær­ge­mål, skal ved­kom­men­de ori­en­te­res om den ind­sendte an­søg­ning.

Efter ind­sen­delse af an­søg­ning, vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set be­hand­le sagen, her­un­der ind­hente læ­ge­er­klæ­ring, ud­ta­lel­ser fra kom­mu­nen etc. for at be­døm­me, om der er et ak­tu­elt behov for vær­ge­mål.

Hvis Fa­mi­li­e­rets­hu­set finder det usik­kert, hvor­vidt der skal be­skik­kes en værge, skal retten be­hand­le sagen. Det kan være i til­fælde, hvor ved­kom­men­de selv eller fa­mi­lie­med­lem­mer pro­teste­rer mod den ind­sendte an­søg­ning.

👉 Hvis der ind­gi­ves an­søg­ning om fra­ta­gelse af den ret­lige hand­le­evne, skal an­søg­nin­gen om vær­ge­må­let ind­gi­ves til retten i det område, hvor den, der søges vær­ge­mål for, bor.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt pris

Al­ter­na­tivt til et per­son­ligt vær­ge­mål – opret en frem­tids­fuld­magt!

En frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, der træder i kraft, hvis ud­ste­de­ren af fuld­mag­ten på et senere tids­punkt ikke læn­gere be­sid­der evnen til at va­re­tage egne øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold. I en frem­tids­fuld­magt kan du selv udpege hvem, der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis du en dag skulle blive ude af stand til det.

For­de­len ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt er, at du får ind­fly­delse på frem­ti­dige be­slut­nin­ger. Det kan være be­slut­nin­ger om salg af bolig, of­fent­lige læ­ge­be­hand­lin­ger, ple­je­hjem og ple­je­bo­lig.

En frem­tids­fuld­magt skal dog op­ret­tes, mens du stadig er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af en sådan fuld­magt. Dette er et ha­bi­li­tets­krav.

💡 Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt og Frem­tids­fuld­magt – Gratis Ska­be­lon

fremtidsfuldmagt-aatos-onlinetjeneste.jpg
Alle juridiske forhold fra start til slut online.