Frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål?

Fremtidsfuldmagt eller værgemål
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Har du over­ve­jet, hvad der sker, hvis du en dag skulle være i den triste si­tu­a­tion, at du ikke læn­ge­re selv kan tage vare på dine øko­no­mi­ske og/eller per­son­li­ge for­hold?

Vi vil i denne ar­ti­kel kigge på både frem­tids­fuld­magt og vær­ge­mål, og hvor­for det er så vig­tigt at få lavet en frem­tids­fuld­magt.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Hvis du ikke har hørt om en frem­tids­fuld­magt før, så frygt ej. Loven trådte først i kraft i 2016, så det er stadig en for­holds­vis ny mu­lig­hed, som mange endnu ikke helt kender til. Lad os derfor tage et kig på, hvad en frem­tids­fuld­magt er.

Hvis du på et tids­punkt skulle komme i den ulyk­ke­li­ge si­tu­a­tion, at du ikke læn­ge­re selv kan tage vare på dine per­son­li­ge for­hold eller din øko­no­mi, vil du na­tur­lig­vis få brug for hjælp. Med en frem­tids­fuld­magt har du fuld kon­trol over, hvem du giver fuld­magt og under hvilke om­stæn­dig­he­der. Du kan sag­tens op­ret­te en frem­tids­fuld­magt nu, men frem­tids­fuld­mag­ten træder først i kraft i det øje­blik, du ikke selv kan tage vare på dine øko­no­mi­ske og/eller per­son­li­ge for­hold.

Det kan være, at du tænker, at det ikke er re­le­vant for dig, men sand­he­den er, at ingen af os ved, hvad mor­gen­da­gen brin­ger, og der er mange år­sa­ger til, at folk ikke læn­ge­re selv kan va­re­ta­ge deres per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold. Det kan ek­sem­pel­vis være grun­det mental eller fysisk sygdom og svæk­kel­se.

💡 Æg­te­fæl­ler skal også lave frem­tids­fuld­magt, så de kan tage sig af hin­an­dens per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold.

Hvad sker der, hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt?

Det er vig­tigt at vide, hvad der sker, hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt, da det kan have al­vor­li­ge kon­se­kven­ser ikke at have en. Hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt, og du ikke læn­ge­re selv kan va­re­ta­ge din øko­no­mi og/eller per­son­li­ge for­hold, kommer du med al sand­syn­lig­hed under vær­ge­mål.

Det be­ty­der, at du ikke selv har mu­lig­hed for at be­stem­me, hvem der skal tage sig af dine for­hold, hvis du ikke selv kan va­re­ta­ge dine in­ter­es­ser. Desvær­re be­stem­mer du ikke selv, hvem der bliver din værge, og det kan have store kon­se­kven­ser.

Din formue an­brin­ges og for­val­tes nu efter reg­ler­ne i Vær­ge­måls­lo­ven, og du har ikke læn­ge­re selv kon­trol over, hvad der sker med din formue, eller hvem der tager sig af den. Lad os kigge lidt nær­me­re på, hvad et vær­ge­mål er.

Prøv frem­tids­fuld­magt gratis:

Hvad be­ty­der vær­ge­mål?

Be­slut­nin­gen om at komme under vær­ge­mål træf­fes af Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Et vær­ge­mål er en juri­disk hjæl­pe­for­an­stalt­ning, hvis du ikke læn­ge­re selv kan tage vare på dine per­son­li­ge og/eller øko­no­mi­ske for­hold, og du ikke har en frem­tids­fuld­magt.

Alle under 18 år, der ikke er gift, er au­to­ma­tisk under vær­ge­mål, og som be­kendt er per­so­ner under 18 år som ud­gangs­punkt ikke i stand til at råde over deres egen formue.

Men per­so­ner over 18 år kan som sagt også komme under vær­ge­mål, hvis de af den ene eller anden grund ikke kan va­re­ta­ge deres egne in­ter­es­ser. Det kan være per­so­ner, der lider af svær demens, har et al­vor­ligt svæk­ket hel­bred, hæmmet psy­kisk ud­vik­ling eller lig­nen­de, der gør, at per­so­nen ikke selv kan va­re­ta­ge sine in­ter­es­ser. Det er et krav, at der er et ak­tu­elt behov for vær­ge­må­let.

Et vær­ge­mål må aldrig være mere om­fat­ten­de end højst nød­ven­digt. Er der en dag ikke læn­ge­re behov for vær­ge­må­let, skal det ophøre. Husk på, at det ikke er, fordi nogle for­sø­ger at kon­trol­le­re dig - det er ment som en hjæl­pen­de hånd i en meget svær si­tu­a­tion.

Et vær­ge­mål kan om­fat­te både per­son­li­ge og/eller øko­no­mi­ske for­hold, og det kan være tids­be­græn­set. Vær­ge­mål kan også “skræd­der­sy­es” til per­so­nen, så det ek­sem­pel­vis kun om­fat­ter salg af fast ejen­dom, for­mu­en eller lig­nen­de. Som oven­for nævnt kan et vær­ge­mål ophøre, hvis der ikke læn­ge­re er behov for det, og det kan li­ge­le­des ændres, hvis det er nød­ven­digt.

Bliver du umyn­dig­gjort, når du er under vær­ge­mål?

Det er vig­tigt at nævne, at man godt kan være under vær­ge­mål uden at være umyn­dig­gjort. Fak­tisk bliver man som ud­gangs­punkt ikke umyn­dig­gjort, men man kan i sær­li­ge til­fæl­de helt eller del­vist umyn­dig­gø­re per­so­nen. Det er dog for­holds­vis sjæl­dent, at en person får helt eller del­vist fra­ta­get sin ret­li­ge hand­le­ev­ne, selvom der er behov for vær­ge­mål.

Derfor er en frem­tids­fuld­magt en god idé

På nu­væ­ren­de tids­punkt har du nok al­le­re­de en for­holds­vis god idé om, hvor­for det er smart at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Hos Aatos mener vi, at en frem­tids­fuld­magt er re­le­vant for alle myn­di­ge per­so­ner over 18 år, da en frem­tids­fuld­magt sikrer dine frem­ti­di­ge per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold, hvis du en dag ikke selv kan va­re­ta­ge dem. Når først uhel­det er ude, er det for sent at lave en frem­tids­fuld­magt. 

Hvis du har en frem­tids­fuld­magt, be­stem­mer du selv, hvem der va­re­ta­ger dine in­ter­es­ser, hvis du ikke kan, og du undgår dermed at komme under vær­ge­mål. Det kan sag­tens være, at du aldrig får brug for din frem­tids­fuld­magt, men det er bedre at være på den sikre side. 

Hvis du aldrig får behov for den, vil den au­to­ma­tisk ophøre, når du afgår ved døden. En frem­tids­fuld­magt op­hø­rer li­ge­le­des, hvis frem­tids­fuld­mæg­ti­gen (per­so­nen du har givet fuld­mag­ten til) afgår ved døden, per­so­nen kommer under vær­ge­mål, per­so­nen selv har en frem­tids­fuld­magt, der sættes i kraft, eller per­so­nen ikke læn­ge­re ønsker at være frem­tids­fuld­mæg­tig.

💡 At op­ret­te og ef­ter­føl­gen­de gøre din en frem­tids­fuld­magt gyldig består over­ord­net af tre skridt. Først skal ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten ud­fær­di­ges. Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­res. Og til sidst skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­ken­des for en notar.

Få hjælp til op­ret­tel­se af en frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt kan op­ret­tes af alle per­so­ner over 18 år, der er ved deres fulde fem, og du kan nemt og hur­tigt op­ret­te en frem­tids­fuld­magt hos Aatos.

Når du op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt hos Aatos, har den 100 % juri­disk gyl­dig­hed og er ud­ar­bej­det med ud­gangs­punkt i lov om frem­tids­fuld­mag­ter.