Frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål?

Fremtidsfuldmagt eller værgemål
aatos-author-icon.png
Aatos
5.4.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Har du over­ve­jet, hvad der sker, hvis du en dag skulle be­finde dig i en si­tu­a­tion, hvor du ikke læn­gere kan tage vare på dine øko­no­miske og per­son­lige for­hold?

Denne ar­ti­kel om­hand­ler frem­tids­fuld­magt og vær­ge­mål og vil uddybe, hvor­for det er vig­tigt at få op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt, mens du er ved dine fulde fem.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Hvis du ikke har hørt om frem­tids­fuld­mag­ter før, så frygt ej. Loven om frem­tids­fuld­mag­ter trådte først i kraft i 2016, så det er stadig en for­holds­vis ny mu­lig­hed, som mange endnu ikke kender til. Lad os derfor tage et kig på, hvad en frem­tids­fuld­magt er.

Hvis du på et tids­punkt skulle komme i den ulyk­ke­lige si­tu­a­tion, at du ikke læn­gere selv kan tage vare på dine per­son­lige for­hold eller din øko­nomi, vil du na­tur­lig­vis få brug for hjælp. Med en frem­tids­fuld­magt har du fuld kon­trol over, hvem der skal va­re­tage dine ønsker i en sådan si­tu­a­tion. Det er vig­tigt, at du op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt før, at den skal ak­ti­ve­res. Du bør derfor op­ret­te en frem­tids­fuld­magt nu, selvom frem­tids­fuld­mag­ten først træder først i kraft i det øje­blik, du ikke selv kan tage vare på dine øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold.

Det kan være, at du tænker, at det ikke er re­le­vant for dig, men sand­he­den er, at ingen af os ved, hvad mor­gen­da­gen brin­ger, og der er mange år­sa­ger til, at folk ikke læn­gere selv kan va­re­tage deres per­son­lige og øko­no­miske for­hold. Det kan ek­sem­pel­vis være grun­det mental eller fysisk sygdom eller at du kommer ud for en ulykke.

💡 Æg­te­fæl­ler skal også lave frem­tids­fuld­magt, så de kan tage sig af hin­an­dens per­son­lige og øko­no­miske for­hold.

Kon­se­kven­ser ved ikke at have op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt

Det er vig­tigt at vide, hvad der sker, hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt, da det kan have al­vor­lige kon­se­kven­ser. Hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt, og du ikke læn­gere selv kan va­re­tage din øko­nomi og/eller per­son­lige for­hold, kommer du med al sand­syn­lig­hed under vær­ge­mål.

Det be­ty­der, at du ikke selv har mu­lig­hed for at be­stem­me, hvem der skal tage sig af dine for­hold, hvis du ikke selv kan va­re­tage dine in­ter­es­ser. Desvær­re be­stem­mer du ikke selv, hvem der bliver din værge, og det kan have store kon­se­kven­ser.

Din formue an­brin­ges og for­val­tes nu efter reg­ler­ne i Vær­ge­måls­lo­ven, og du har ikke læn­gere selv kon­trol over, hvad der sker med din formue, eller hvem der tager sig af den. Lad os kigge lidt nær­mere på, hvad et vær­ge­mål er.

Prøv frem­tids­fuld­magt gratis:

Vær­ge­må­lets omfang

Be­slut­nin­gen om at komme under vær­ge­mål træf­fes af Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Et vær­ge­mål er en juri­disk hjæl­pe­for­an­stalt­ning, hvis du ikke læn­gere selv kan tage vare på dine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold, og du ikke har op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt.

Myn­dige per­so­ner over 18 år gamle kan komme under vær­ge­mål, hvis de af den ene eller anden grund ikke kan va­re­tage deres egne in­ter­es­ser. Det kan være per­so­ner, der lider af svær demens, har et al­vor­ligt svæk­ket hel­bred, hæmmet psy­kisk ud­vik­ling eller lig­nende, der gør, at per­so­nen ikke selv kan va­re­tage sine in­ter­es­ser. Det er et krav, at der er et ak­tu­elt behov for vær­ge­må­let.

Et vær­ge­mål skal aldrig være mere om­fat­tende end højst nød­ven­digt. Så­fremt der en dag ikke læn­gere behov for vær­ge­må­let, skal det ophøre. Et vær­ge­mål har kun til formål at være en hjæl­pende hånd i en svær si­tu­a­tion i det omfang, det er nød­ven­digt.

Et vær­ge­mål kan om­fat­te både per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold, og det kan være tids­be­græn­set. Vær­ge­mål kan også “skræd­der­sy­es” til per­so­nen, så det ek­sem­pel­vis kun om­fat­ter øko­no­miske for­hold.

Bliver du umyn­dig­gjort, når du er under vær­ge­mål?

Det er vig­tigt at gøre op­mærk­som på, at man godt kan være under vær­ge­mål uden at være umyn­dig­gjort. Der kan ske hel eller delvis umyn­dig­gø­relse, men ud­gangs­punk­tet er, at man ikke bliver umyn­dig­gjort.

Af­gø­relse om umyn­dig­gø­relse eller delvis fra­ta­gelse af den ret­lige hand­le­evne kan kun træf­fes ved en dom­stol.

Derfor er en frem­tids­fuld­magt en god idé

På nu­væ­rende tids­punkt har du nok al­le­rede en for­holds­vis god idé om, hvor­for det er for­nuf­tigt at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Hos Aatos mener vi, at en frem­tids­fuld­magt er re­le­vant for alle myn­dige per­so­ner over 18 år, da en frem­tids­fuld­magt sikrer dine frem­ti­dige per­son­lige og øko­no­miske for­hold, hvis du en dag ikke selv kan va­re­tage dem. Når først uhel­det er ude, er det for sent at lave en frem­tids­fuld­magt.

Hvis du har en frem­tids­fuld­magt, be­stem­mer du selv, hvem der va­re­ta­ger dine in­ter­es­ser, hvis du ikke kan, og du undgår dermed at komme under vær­ge­mål. Det kan sag­tens være, at du aldrig får brug for din frem­tids­fuld­magt, men det er bedre at være på den sikre side. Hvis du aldrig får behov for den, vil den au­to­ma­tisk ophøre, når du afgår ved døden.

💡 At op­ret­te og ef­ter­føl­gen­de gøre din en frem­tids­fuld­magt gyldig er en enkelt proces. Først skal ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten ud­fær­di­ges. Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­res. Og til sidst skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­ken­des for en notar.

Få hjælp til op­ret­telse af en frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt kan op­ret­tes af alle per­so­ner over 18 år, der er ved deres fulde fem, og du kan nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te en frem­tids­fuld­magt hos Aatos.

Når du op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt hos Aatos, kan du altid få rå­d­giv­ning af vores juri­ster, hvis du har spørgs­mål til ud­form­nin­gen af din frem­tids­fuld­magt.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.