Gen­si­digt te­sta­men­te

Par har gjort gensidigt testamente
aatos-author-icon.png
Aatos
7.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Et gen­si­digt te­sta­men­te er et te­sta­men­te, der op­ret­tes mellem to per­so­ner. Typisk op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­men­te mellem æg­te­fæl­ler eller sam­le­ven­de.

Det gen­si­di­ge te­sta­men­te er en måde at be­skyt­te og sikre hin­an­den bedst muligt. Te­sta­men­tet træder først i kraft ved døds­fald.

I et gen­si­digt te­sta­men­te er det også muligt at tage hensyn til både nu­væ­ren­de og kom­men­de børn, svi­ger­børn og bør­ne­børn.

Hvad er et gen­si­digt te­sta­men­te?

Et gen­si­digt te­sta­men­te er et te­sta­men­te, der op­ret­tes mellem to per­so­ner. Te­sta­men­tet er art “aftale” mellem de to per­so­ner, der træder i kraft, når den ene dør. Som ud­gangs­punkt an­be­fa­les det, at æg­te­fæl­ler og sam­le­ven­de op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­men­te for at sikre hin­an­den bedst muligt.

Med et gen­si­digt te­sta­men­te har I mu­lig­hed for at be­gun­sti­ge hin­an­den med både mere og mindre end det, som Ar­ve­loven fo­re­skri­ver. Det vil altså sige, at ek­sem­pel­vis ugifte sam­le­ven­de kan be­gun­sti­ge hin­an­den med mere end de 0 pro­cent, som Ar­ve­loven fast­læg­ger.

I kan som æg­te­fæl­ler na­tur­lig­vis også vælge at mini­me­re hin­an­dens arv til tvangs­ar­ven, hvis I af den eller anden årsag gerne vil det. Li­ge­le­des er det muligt at sikre børn og bør­ne­børn.

Husk, at et gen­si­digt te­sta­men­te og et al­min­de­ligt te­sta­men­te ikke er det samme. Et gen­si­digt te­sta­men­te er mellem to per­so­ner (sam­le­ven­de eller æg­te­fæl­ler). Et al­min­de­ligt te­sta­men­te op­ret­tes af én person og er udtryk for, hvad per­so­nen ønsker, der skal ske med arven ved døds­fald.

Hvad sker der, hvis man ikke har et gen­si­digt te­sta­men­te?

Som oven­for nævnt an­be­fa­les det som ud­gangs­punkt, at æg­te­fæl­ler og sam­le­ven­de op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­men­te for at sikre den person, der lever længst.

Op­ret­tes der ikke et gen­si­digt te­sta­men­te gør føl­gen­de sig gæl­den­de:

 • Æg­te­fæl­ler med børn arver 50 pro­cent af hin­an­dens arv - bør­ne­ne arver den anden halv­del
 • Æg­te­fæl­ler uden børn arver 100 pro­cent efter hin­an­den (her vil et gen­si­digt te­sta­men­te dog kunne sikre, hvem der arver, når den sidste person dør)
 • Ugifte sam­le­ven­de arver in­gen­ting efter hin­an­den, med­min­dre der er op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­men­te

Det er altså ikke uvæ­sent­ligt at få op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­men­te. Dette sikrer nemlig, at den længst­le­ven­de ikke plud­se­lig er tvun­get til at gå fra hus og hjem.

💡 Har du ikke børn, er det helt cen­tralt, om du er gift eller ej. Livs­ar­vin­ger er æg­te­fæl­le og bi­o­lo­gi­ske børn, bør­ne­børn og ol­debørn samt adop­tivbørn. Læs mer hvem arver barn­løs

Prøv gratis

Det er altid en god idé at få pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning, så I får strik­ket det bedst mulige gen­si­di­ge te­sta­men­te sammen, der passer til lige præcis jeres si­tu­a­tion.

Hvad er tvangs­ar­ven?

Vi nævnte ganske kort ordet tvangs­arv tid­li­ge­re i ar­tik­len. Lad os derfor tage et kort kig på, hvad tvangs­arv egent­lig er. Tvangs­ar­ven er den pro­cent­del af arven, som æg­te­fæl­ler og børn og disses børn ifølge Ar­ve­loven har ret til.

Hvis I er gift og kun har fæl­les­børn, kan I sikre hin­an­den med 87,5 pro­cent af arven. Dette er i stedet for, at den længst­le­ven­de æg­te­fæl­le kun arver 50 pro­cent af arven, fordi den skal deles med bør­ne­ne.

Har I sær­børn/bonus­børn, kan I med et gen­si­digt te­sta­men­te sikre, at arven for­de­les li­ge­ligt mellem alle bør­ne­ne. Er der ikke op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­men­te, vil for­de­lin­gen af arven af­hæn­ge af, hvil­ken æg­te­fæl­le der dør først.

Læs mere: Uskif­tet bo og sær­børn

Det skal I tage stil­ling til ved op­ret­tel­se af et gen­si­digt te­sta­men­te

Det er som nævnt en rigtig god idé at sikre hin­an­den bedst muligt ved at op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te.

Når I skal op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te, kan I med fordel over­ve­je føl­gen­de:

 • Hvad sker der, hvis I op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­men­te?
 • Skal den, der lever længst, kunne sidde i uskif­tet bo?
 • Hvor meget skal jeres børn arve?
 • Skal der gives særeje til børn og andre ar­vin­ger?
 • Skal der op­ret­tes et bør­ne­te­sta­men­te? Her an­gi­ver i, hvem der skal være værge for jeres barn/børn i til­fæl­de af tidlig død
 • Hvad sker der med even­tu­el­le for­sik­rings- og pen­sions­ud­be­ta­lin­ger?
 • Hvis ar­vin­ger­ne ikke kan blive enige om for­de­ling af indbo, skal der i så fald ind­sæt­tes sær­li­ge prin­cip­per for, hvor­dan ind­bo­et skal for­de­les?

Der er altså flere ting, der skal over­ve­jes, når der skal op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­men­te, og netop derfor er det også en god idé at få pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning.

Læs mere: Hvem arver mig?

Hvad sker der med et gen­si­digt te­sta­men­te i til­fæl­de af skils­mis­se?

Som ud­gangs­punkt op­hø­rer et gen­si­digt te­sta­men­te i for­bin­del­se med skils­mis­se, se­pa­ra­tion eller når ugifte sam­le­ven­de går fra hin­an­den.

Hvis den ene æg­te­fæl­le kommer på ple­je­hjem eller lig­nen­de, vil te­sta­men­tet stadig være gyl­digt, idet æg­te­ska­bet/for­hol­det stadig ek­si­ste­rer.

Hvem kan op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te?

I prin­cip­pet kan alle par op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te, men der er sær­ligt tre fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner, der har gavn af denne type te­sta­men­te.

 • Æg­te­fæl­ler med fæl­les­børn
 • Ugifte sam­le­ven­de
 • Æg­te­fæl­ler med sær­børn

Hvor­dan op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­men­te?

Det er hel­dig­vis for­holds­vis nemt at op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te, og hos Aatos vil vi med glæde hjælpe dig og din part­ner med at op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te, der sikrer jer.

Vi har her samlet de ting, som et gen­si­digt te­sta­men­te som mini­mum bør in­de­hol­de:

 • Navn, adres­se og cpr.nr. på te­sta­to­rer og ar­vin­ger
 • Arvens for­de­ling - både efter den der dør først og sidst
 • Særeje til ar­vin­ger­ne
 • En klau­sul om, at der kun kan ske æn­drin­ger og slet­ning af det gen­si­di­ge te­sta­men­te, når der er enig­hed mellem par­ter­ne. I kan også ind­sæt­te en klau­sul om, at I begge frit kan ændre te­sta­men­tet. Dette gælder både slet­ning af te­sta­men­tet samt æn­drin­ger i det
 • Even­tu­elt bør­ne­te­sta­men­te hvis I har min­dre­åri­ge børn
 • Subsi­diæ­re ar­vin­ger. Dette er i til­fæl­de af, at en arving går bort før længst­le­ven­de - altså skal der an­gi­ves, hvem der i så fald skal arve
 • Even­tu­elt bo­be­sty­rer
 • Ved­li­ge­hol­de af grav­sted

Der vil dog med al sand­syn­lig­hed blive spurgt ind til flere emner, når I op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­men­te.

Få hjælp til dit gen­si­di­ge te­sta­men­te

Et gen­si­digt te­sta­men­te kan være svært at finde hoved og hale i selv, og det er rigtig vig­tigt, at I får pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning, så I får op­ret­tet det bedste gen­si­di­ge te­sta­men­te for jer.

Hos Aatos til­by­der vi både op­ret­tel­se af gen­si­di­ge te­sta­men­ter og al­min­de­li­ge te­sta­men­te for 599 kr.