Gen­si­digt te­sta­mente

Par har gjort gensidigt testamente
A photo of Anna
Anna, jurist
26.10.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Et gen­si­digt te­sta­mente er et te­sta­mente, der op­ret­tes mellem to per­so­ner. Typisk op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­mente mellem æg­te­fæl­ler eller sam­le­vende.

Det gen­si­dige te­sta­mente er en måde æg­te­fæl­ler og sam­le­vere kan be­skyt­te og sikre hin­an­den bedst muligt. Te­sta­men­tet træder først i kraft ved døds­fald.

I et gen­si­digt te­sta­mente er det også muligt at tage hensyn til børn, svi­ger­børn, bør­ne­børn og andre slægt­ninge eller be­kendte.

Hvad er et gen­si­digt te­sta­mente?

Et gen­si­digt te­sta­mente er et te­sta­mente, der op­ret­tes mellem to per­so­ner. Te­sta­men­tet er form for “aftale” mellem de to per­so­ner, der træder i kraft, når den ene dør. I mange til­fælde an­be­fa­les det, at æg­te­fæl­ler og sam­le­vende op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­mente for at sikre hin­an­den bedst muligt.

Med et gen­si­digt te­sta­mente har I mu­lig­hed for at be­gun­stige hin­an­den mere end ar­ve­loven fo­re­skri­ver. Ugifte sam­le­vende arver som ud­gangs­punkt ikke efter hin­an­den, hvor­for der skal op­ret­tes et te­sta­mente.

Æg­te­fæl­ler kan også vælge at mini­mere hin­an­dens arv til tvangs­ar­ven, hvis det er det de ønsker.

Husk, at et gen­si­digt te­sta­mente og et al­min­de­ligt te­sta­mente ikke er det samme. Et gen­si­digt te­sta­mente er mellem to per­so­ner (sam­le­vende eller æg­te­fæl­ler). Et al­min­de­ligt te­sta­mente op­ret­tes af én person og er udtryk for, hvad per­so­nen ønsker, der skal ske med arven ved døds­fald.

Hvad sker der, hvis man ikke har et gen­si­digt te­sta­mente?

Som oven­for nævnt an­be­fa­les det som ud­gangs­punkt, at æg­te­fæl­ler og sam­le­vende op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­mente for at sikre den person, der lever længst.

Op­ret­tes der ikke et gen­si­digt te­sta­mente gør føl­gende sig gæl­dende:

 • Æg­te­fæl­ler med børn arver 50 pro­cent af hin­an­dens arv - bør­ne­ne arver den anden halv­del
 • Æg­te­fæl­ler uden børn arver 100 pro­cent efter hin­an­den (her vil et gen­si­digt te­sta­mente dog kunne sikre, hvem der arver, når den længst­le­vende æg­te­fæl­le dør)
 • Ugifte sam­le­vende arver in­gen­ting efter hin­an­den, med­min­dre der er op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­mente

Det er altså ikke uvæ­sent­ligt at få op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­mente. Dette sikrer nemlig, at den længst­le­vende ikke plud­se­lig er tvun­get til at gå fra hus og hjem.

💡 Har du ikke børn, er det helt cen­tralt, om du er gift eller ej. Livs­ar­vin­ger er æg­te­fæl­le og bi­o­lo­giske børn, bør­ne­børn og ol­debørn samt adop­tivbørn. Læs mer hvem arver barn­løs

Prøv gratis

Det er altid en god idé at få juri­disk bi­stand, så I får strik­ket det bedst mulige gen­si­dige te­sta­mente sammen, der passer til lige præcis jeres si­tu­a­tion.

Hvad er tvangs­ar­ven?

Ar­tik­len nævnte ganske kort ordet tvangs­arv tid­li­gere i ar­tik­len. Lad os derfor tage et kort kig på, hvad tvangs­arv egent­lig er. Tvangs­ar­ven er den pro­cent­del af arven, som æg­te­fæl­ler og børn og disses børn ifølge ar­ve­loven har ret til. Tvangs­ar­ven er på 25% af hele arven,

Hvis I er gift og kun har fæl­les­børn, kan I sikre hin­an­den med 87,5 pro­cent af arven. Dette fordi æg­te­fæl­len får 12,5% af tvangs­ar­ven plus hele fri­ar­ven kan teste­res til æg­te­fæl­len på 75%. Dette er i stedet for, at den længst­le­vende æg­te­fæl­le kun arver 50 pro­cent af arven, hvis ikke der er op­ret­tet et te­sta­mente.

Har I sær­børn/bonus­børn, kan I med et gen­si­digt te­sta­mente sikre, at arven for­de­les li­ge­ligt mellem alle bør­ne­ne. Er der ikke op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­mente, vil for­de­lin­gen af arven af­hænge af, hvil­ken æg­te­fæl­le der dør først.

Læs mere: Uskif­tet bo og sær­børn

Det skal I tage stil­ling til ved op­ret­telse af et gen­si­digt te­sta­mente

Det er som nævnt en rigtig god idé at sikre hin­an­den bedst muligt ved at op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente.

Når I skal op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente, kan I med fordel over­veje føl­gende:

 • Hvad sker der, hvis I op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­mente?
 • Skal den, der lever længst, kunne sidde i uskif­tet bo?
 • Hvor meget skal jeres børn arve?
 • Skal der gives særeje til børn og andre ar­vin­ger?
 • Skal der op­ret­tes et bør­ne­te­sta­mente? Her an­gi­ver i, hvem der skal være værge for jeres barn/børn i til­fælde af tidlig død
 • Hvad sker der med even­tu­el­le for­sik­rings- og pen­sions­ud­be­ta­lin­ger?
 • Hvis ar­vin­ger­ne ikke kan blive enige om for­de­ling af indbo, skal der i så fald ind­sæt­tes sær­lige prin­cip­per for, hvor­dan ind­bo­et skal for­de­les?

Der er altså flere ting, der skal over­ve­jes, når der skal op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­mente, og netop derfor er det også en god idé at få juri­disk rå­d­giv­ning.

Læs mere: Hvem arver mig? og Hjælp, te­sta­men­tet er en nul­li­tet

Hvad sker der med et gen­si­digt te­sta­mente i til­fælde af skils­mis­se?

Som ud­gangs­punkt op­hø­rer et gen­si­digt te­sta­mente i for­bin­delse med skils­mis­se, se­pa­ra­tion eller når ugifte sam­le­vende går fra hin­an­den.

Hvis den ene æg­te­fæl­le eller sam­le­ver kommer på ple­je­hjem eller lig­nende, vil te­sta­men­tet stadig være gyl­digt, idet æg­te­ska­bet/for­hol­det stadig ek­si­ste­rer.

Hvem kan op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente?

I prin­cip­pet kan alle par op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente, men der er sær­ligt tre fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner, der har gavn af denne type te­sta­mente.

 • Æg­te­fæl­ler med fæl­les­børn
 • Ugifte sam­le­vende
 • Æg­te­fæl­ler med sær­børn

Hvor­dan op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­mente?

Det er hel­dig­vis for­holds­vis nemt at op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente, og hos Aatos vil vi med glæde hjælpe dig og din part­ner med at op­ret­te et gen­si­digt te­sta­mente, der sikrer jer.

Vi har her samlet de ting, som et gen­si­digt te­sta­mente som mini­mum bør in­de­holde:

 • Navn, adres­se og cpr.nr. på te­sta­to­rer og ar­vin­ger
 • Arvens for­de­ling - både efter den der dør først og sidst
 • Særeje til ar­vin­ger­ne
 • En klausul om, at der kun kan ske æn­drin­ger og slet­ning af det gen­si­dige te­sta­mente, når der er enig­hed mellem par­ter­ne. I kan også ind­sæt­te en klausul om, at I begge frit kan ændre te­sta­men­tet. Dette gælder både slet­ning af te­sta­men­tet samt æn­drin­ger i det
 • Even­tu­elt bør­ne­te­sta­mente hvis I har min­dre­årige børn
 • Subsi­diære ar­vin­ger. Dette er i til­fælde af, at en arving går bort før længst­le­vende - altså skal der an­gi­ves, hvem der i så fald skal arve
 • Even­tu­elt bo­be­sty­rer
 • Ved­li­ge­holde af grav­sted

Der vil dog med al sand­syn­lig­hed blive spurgt ind til flere emner, når I op­ret­ter et gen­si­digt te­sta­mente.

Få hjælp til dit gen­si­dige te­sta­mente

Et gen­si­digt te­sta­mente kan være svært at finde hoved og hale i selv, og det er rigtig vig­tigt, at I får juri­disk rå­d­giv­ning, så I får op­ret­tet det bedste gen­si­dige te­sta­mente for jer.

Te­sta­mente er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.