Gælds­brevs­lo­ven – hvad bør du vide?

Dankort
IMG_1939.jpeg
Karoline
4.3.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Inden for fi­nan­si­el­le transak­tio­ner og for­plig­tel­ser bruges for­skel­lige in­stru­men­ter til at skabe tillid og for­ma­li­sere af­ta­ler mellem de in­vol­ve­rede parter. Et sådant in­stru­ment kan være et gælds­brev, der tjener som en skrift­lig an­er­ken­delse af en gæld og et løfte om be­ta­ling. I denne ar­ti­kel skabes et over­blik ved at ud­forske be­tyd­nin­gen, ka­rak­te­ri­stika og im­pli­ka­tio­ner­ne af et gælds­brev, til at lette øko­no­miske for­plig­tel­ser og fremme tillid.

Hvad er et gælds­brev?

Et gælds­brev kan de­fi­ne­res som en skrift­lig er­klæ­ring, der in­de­hol­der en ofte en­si­dig er­klæ­ring om at skylde et be­stemt beløb. Et gælds­brev er altså en juri­disk bin­dende aftale mellem lån­gi­ver (kre­di­tor) og lån­ta­ger (de­bi­tor). Et gælds­brev in­de­hol­der in­for­ma­tio­ner om lånets stør­relse samt hvor­når og hvor­dan lånet skal til­ba­ge­be­ta­les og om der til­læg­ges renter.

Det yder­li­gere ind­hold i gælds­bre­vet af­hæn­ger i stor grad af, om der er tale om et privat- eller er­hvervs­mæs­sigt gælds­brev.

Ofte ses det, at pri­vate gælds­breve mellem fa­mi­lie og venner er mere for­del­ag­tige, idet lån­gi­ver sjæl­dent kræver renter eller har fastsat en fast dag for lånets fulde til­ba­ge­be­ta­ling. Her er der tale om et ren­te­frit fa­mi­li­elån. I er­hvervs­mæs­sig sam­men­hæng ses det som regel, at der skal be­ta­les renter af lånet samt at lån­ta­ger kan blive bedt om at stille sik­ker­hed (ofte ved kau­tion) for lånet. Til­lige vil et sådant gælds­brev in­de­holde en af­vik­lings­ta­bel for lånets af­vik­ling over tid med afdrag og even­tu­el­le renter.

Da gælds­bre­vet er be­vi­set for lånet og til­ba­ge­be­ta­lin­gen heraf, an­be­fa­les det at lave et gæld­brev, før lånet ydes.

Typer af gælds­breve

Gælds­brevs­lo­ven be­skri­ver to for­skel­lige former for gælds­breve. Navn­lig om­sæt­nings­gælds­breve og simple gælds­breve

Om­sæt­nings­gælds­breve

Det følger af lov­giv­nin­gen (Gælds­brevs­lo­ven), at et om­sæt­nings­gælds­brev er:

  1. Gælds­breve, der an­gi­ver be­ta­ling til per­so­nen, der fysisk be­sid­der gælds­bre­vet (ihæn­de­ha­ver­gælds­brev),
  2. Gælds­breve, der an­gi­ver be­ta­ling til en be­stemt person eller ordre (or­dre­gælds­brev).
  3. Gælds­breve, der klart an­gi­ver be­ta­ling til en be­stemt person, når det klart ud­tryk­ker, at det skal være et om­sæt­nings­gælds­brev (nav­ne­gælds­brev).

Om­sæt­nings­gælds­breve kaldes også ne­go­ti­ab­le gælds­breve.

Simple gælds­breve

Simple gælds­breve an­gi­ver, hvem be­ta­lin­gen skal ske til, men an­gi­ver (modsat nav­ne­gælds­breve) ikke, at det også skal være til om­sæt­ning.

Hvis et gælds­brev ikke falder ind under en af de tre ka­te­go­ri­er nævnt i af­snit­tet om om­sæt­nings­gælds­breve, er det et sim­pelt gælds­brev. Det gælder for simple gælds­breve, at over­dra­gel­sen af et sim­pelt gælds­brev til eje eller pant, ikke giver er­hver­ve­ren af gælds­bre­vet bedre ret end over­dra­ge­ren havde, med­min­dre dette følger af sær­lige rets­reg­ler (Gælds­brevs­lo­vens § 27). Efter denne regel kan de­bi­tors ind­si­gel­ser, mod at være helt eller del­vist for­plig­tet over for kre­di­tor, også gøre disse ind­si­gel­ser (ind­ven­ding mod et for­hold) gæl­dende over for en senere er­hver­ver af gælds­bre­vet.

Ind­fri­el­sen af gælds­bre­vet af­hæn­ger altså af, hvil­ken type gælds­brev, der er tale om.

Ek­sem­pel på ind­fri­else ved om­sæt­nings­gælds­brev: Freja har lånt penge til Sofie. De har i den for­bin­delse op­ret­tet et gælds­brev, hvori det frem­går, at Sofie skal betale med fri­gø­rende virk­ning til ”Freja eller ordre”, hvor­for der er tale om et or­dre­gælds­brev, der er en ka­te­gori af om­sæt­nings­gælds­breve. Sofie skal derfor som ud­gangs­punkt betale til Sofie, med­min­dre hun har givet gælds­bre­vet videre, i så fald skal Sofie betale til den nye in­de­ha­ver af gælds­bre­vet, der nu er be­ret­ti­get til gælden.

Læs mere: Gratis ska­be­lon gælds­brev

Gælder der nogle form­krav for gælds­breve?

Der gælder som ud­gangs­punkt ingen form­krav til ud­fær­di­gel­sen af et gælds­brev. Men jo ty­de­li­gere et gælds­brev er for­mu­le­ret og jo mere gen­nem­sig­tig en aftale, I har ind­gå­et, desto færre tvi­ster ri­si­ke­rer I at støde på i tiden efter af­ta­len. Det er til­lige en god ide at angive, at der er tale om et lå­ne­for­hold.

Se en gratis ska­be­lon til gælds­brev hos Aatos!

Hvor­når, hvor­dan og til hvem skal man indfri et gælds­brev?

Tids­punk­tet for ind­fri­el­sen af gælds­bre­vet af­hæn­ger af, om dette er di­rek­te aftalt i af­ta­len.

Hvis der er fastsat et tids­punkt for ind­fri­el­sen, skal denne finde sted senest på det af­talte tids­punkt. Så­fremt den af­talte dag er en hel­lig­dag eller i we­e­ken­den, vil ind­fri­el­sen ret­ti­digt ske på den ef­ter­føl­gende hver­dag. Hvis der der­i­mod ikke er fastsat et tids­punkt for ind­fri­el­sen, er de­bi­tor for­plig­tet til at betale, når kre­di­tor an­mo­der om dette. Dette med­fø­rer, at kre­di­tor kan be­stem­me, hvor­når gælden skal ind­fri­es, men til­lige kan de­bi­tor indfri gælden når som helst.

Det er dog vig­tigt, at der be­ta­les til den rette, da be­ta­ling med fri­gø­rende virk­ning kun fo­re­lig­ger, når be­ta­lin­gen på kor­rekt vis har fundet sted.

Hvis ikke andet er aftalt, er ud­gangs­punk­tet at gælden skal ind­fri­es til den person, der har lånt pen­gene ud. Gælden anses som ind­fri­et, når pen­gene er til­gæn­ge­lige for kre­di­tor (enten an­kom­met på bank­konto eller som kon­tan­ter til kre­di­tors hjem).

Om­sæt­nings­gælds­breve fo­re­skri­ver, hvem de­bi­tor skal betale til. Se af­snit­tet om typer af gælds­breve oven­for.

For simple gælds­breve, der er over­dra­get til en anden er­hver­ver, gælder dog, at de­bi­tor, hvis andet ikke frem­går af gælds­bre­vet, stadig be­ta­ler med fri­gø­rende virk­ning til den op­rin­de­lige kre­di­tor, der nu har over­dra­get gælds­bre­vet til en er­hver­ver, hvis de­bi­tor ikke kendte til over­dra­gel­sen og i si­tu­a­tio­nen ud­vi­ste den nød­ven­dige agt­på­gi­ven­hed, som for­hol­dene kræ­vede.

Hvor mange penge må man låne (ud)?

Der gælder intet loft for, hvor mange penge du må låne eller låne ud med et gælds­brev.

Det er dog vig­tigt, for din egen sik­ker­hed, at du får ud­fær­di­get et or­dent­ligt gælds­brev, der fak­tisk kan hånd­hæ­ves.

Læs mere: Hvad er et an­for­drings­gælds­brev?

Hvad er et fa­mi­li­elån?

Gælds­breve laves både som kom­merci­el­le lå­ne­af­ta­ler og som pri­vate lå­ne­af­ta­ler.

De pri­vate lå­ne­af­ta­ler kan f.eks. være fa­mi­li­elån og lån mellem venner.

Hvis du derfor yder et lån til et fa­mi­lie­med­lem eller en god ven, bør du lave et gælds­brev. På den måde undgår du også, at lånet anses som en gave, der ri­si­ke­rer at blive be­skat­tet eller pålagt afgift.

Fa­mi­li­elån er altså et lån til fa­mi­lie­med­lem­mer eller til nære venner. For­de­len ved dette type lån er, at I undgår den ofte mere kom­plekse lå­ne­pro­ces, der er i ban­ker­ne og at I selv kan aftale renter og afdrag.

Læs mere om fa­mi­li­elån lige her!

Det er dog sær­de­les vig­tigt, at I får op­ret­tet en til­stræk­ke­lig og gen­nem­sig­tig lå­ne­af­ta­le, så I undgår mis­for­stå­el­ser og frem­ti­dige tvi­ster mellem jer. På trods af, at et fa­mi­li­elån kan ydes ved mundt­lig aftale, så er det at fo­re­træk­ke, at af­ta­len ud­fær­di­ges på skrift i form af et gælds­brev. Dette er for at do­ku­men­tere lånet og de vilkår, I ind­byr­des har aftalt. Til­lige vil gælds­bre­vet tjene som bevis for, at der er tale om et lån og ikke en gave.

Hos Aatos kan du nemt op­ret­te et gælds­brev, her og nu!

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.