Hvad er et an­for­drings­gælds­brev?

En gruppe venner, der hygger sig sammen
aatos-author-icon.png
Aatos
28.7.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Hvor­når bruges et an­for­drings­gælds­brev? Hvor­dan bruges det? Hvad er pro­ces­sen? Og hvad er for­de­lene og ulem­per­ne ved et an­for­drings­gælds­brev? Alt dette og mere vil du få svaret på i denne ar­ti­kel.

Et an­for­drings­gælds­brev er et skrift­ligt lå­nedo­ku­ment, der be­vi­ser, at lån­mod­ta­ge­ren skyl­der lån­gi­ve­ren penge. Et an­for­drings­gælds­brev hænger sammen med et an­for­dring­s­lån. Og hvad er det så?

Du kan be­nyt­te et an­for­dring­s­lån, hvis du skal mod­tage eller give et lån til/fra et fa­mi­lie­med­lem eller en god ven. Med et an­for­dring­s­lån kan lån­mod­ta­ge­ren til enhver tid til­ba­ge­be­ta­le lånet, og lån­gi­ve­ren kan også opsige lånet til enhver tid. Et an­for­dring­s­lån in­de­hol­der typisk ikke en be­stemt aftale om, hvor­dan lånet skal af­vik­les, eller om det er ren­te­frit eller ej. Denne type lån be­nyt­tes ofte af for­æl­dre til deres børn, og derfor kaldes det også nogle gange et ren­te­frit fa­mi­li­elån. Men lå­ne­ty­pen kan sag­tens be­nyt­tes af andre end for­æl­dre og børn.

Så et an­for­drings­gælds­brev hænger altså sammen med et an­for­dring­s­lån og er et lå­nedo­ku­ment. Det er et skrift­ligt bevis på, at person A har lånt person B penge, og person B skal til­ba­ge­be­ta­le lånet til person A.

Det er på ingen måde lov­plig­tigt at op­ret­te et an­for­drings­gælds­brev eller gøre det som et an­for­dring­s­lån. Du må altså gerne bare låne din bedste ven eller dit barn penge uden at lave pa­pi­rer på det. Der er dog visse for­de­le ved at op­ret­te et an­for­drings­gælds­brev.

Hvor­når skal jeg bruge et an­for­drings­gælds­brev?

Hvis du laver et an­for­dring­s­lån, bør du også op­ret­te et an­for­drings­gælds­brev, der an­gi­ver, at person A har lånt person B penge, som person B skal betale til­bage. Det er altså et skrift­ligt bevis på, at der rent fak­tisk er lånt penge.

Et an­for­drings­gælds­brev be­nyt­tes typisk mellem fa­mi­lie­med­lem­mer og gode venner, hvis der lånes penge. Det be­nyt­tes altså mellem pri­vat­per­so­ner. Det er derfor ikke en lå­ne­type, du kan få i banken.

Læs mere: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­bage? og Ek­si­ste­rende gæld ved døds­fald

Hvad skal et an­for­drings­gælds­brev in­de­holde?

Det er op til dig selv, hvad dit an­for­drings­gælds­brev skal in­de­holde, men det bør i hvert fald in­de­holde føl­gende:

  • En be­skri­velse af lånet, samt bag­grun­den for lånet (såsom lån til en bil, lån til ud­be­ta­ling til bolig osv.)
  • Lånets stør­relse
  • Hvor­når lånet ud­be­ta­les til lån­mod­ta­ge­ren
  • Hvor­når lånet senest skal ind­fri­es
  • Hvor­når af­dra­gene skal be­ta­les
  • Hvor stor er renten (ofte er den 0%)

Husk, at det er op til dig/jer, hvad an­for­drings­gælds­bre­vet skal in­de­holde. Mange in­klu­de­rer ek­sem­pel­vis ikke, hvor stor renten er, og hvor­når af­dra­gene skal be­ta­les. Det vig­tig­ste er lånets stør­relse, og hvor­når det skal ind­fri­es.

Læs mere: Gælds­brev mellem venner

Kan et an­for­drings­gælds­brev blive for gam­melt?

Ja, det kan det godt. Et an­for­drings­gælds­brev bliver for­æl­det 10 år efter stif­tel­ses­tids­punk­tet, hvis gælden ikke er blevet an­er­kendt af lån­ta­ge­ren for­in­den. Det be­ty­der i sagens natur, at lån­gi­ve­ren ikke kan gøre krav på at få lånet betalt til­bage.

Det kan godt blive noget værre rod og give an­led­ning til ho­ved­pine og fru­stra­tion. Derfor er det også en rigtig god idé at sørge for, at lån­ta­ge­ren an­er­ken­der gælden inden for 10 år efter stif­tel­ses­tids­punk­tet. An­er­ken­delse er blot en er­klæ­ring om, at person B an­er­ken­der, at per­so­nen skyl­der person A et be­stemt beløb.

Efter an­er­ken­del­sen be­gyn­der der en ny pe­ri­ode på 10 år. Hvis an­for­drings­gælds­bre­vet for­æl­dres, og lån­ta­ge­ren ikke har an­er­kendt gælden, be­ty­der det, at lån­ta­ge­ren be­skat­tes af en even­tu­el kurs­ge­vinst.

Hvis lån­mod­ta­ge­ren er barnet og lån­gi­ve­ren er for­æl­dre, og for­æl­drene dør, skal barnet kun betale ar­ve­af­gift af be­lø­bet, der også be­skat­tes meget mil­dere end kurs­ge­vinst. Dette gør også, at det er meget vig­tigt for for­æl­d­relån, at bør­ne­ne an­er­ken­der gælden, inden de ti år ud­lø­ber.

I for­hold til an­er­ken­delse af gælden så er der ingen form­krav til, hvor­dan det skal gøres. Det an­be­fa­les dog, at der ud­ar­bej­des et skrift­ligt do­ku­ment. Jovist, er en mundt­lig aftale også gæl­dende i Dan­mark, men det er bare langt svæ­rere at bevise over for Skat.

Er der nogle ulem­per?

Hvis du låner penge til fa­mi­lie og venner, er der altid risiko for, at det kan give an­led­ning til kon­flik­ter. Sær­ligt, hvis der ikke er for­vent­nings­af­stemt, og der ikke er taget en god snak om­kring lån­for­hol­dene.

Du skal også være parat til at løbe den risiko, at tin­gene kan ændre sig for lån­mod­ta­ge­ren, så per­so­nen ikke læn­gere er i stand til at betale lånet til­bage.

Få styr på dine juri­diske do­ku­men­ter online hos Aatos

Hos Aatos har vi gjort det nemt, hur­tigt og bil­ligt for dig at få styr på alle dine juri­diske do­ku­men­ter. Du kan gøre det hele fra sofaen eller spi­se­bor­det til langt bil­li­gere penge end tra­di­tio­nel­le ad­vo­ka­ter - uden at gå på kom­pro­mis med kva­li­te­ten.

Opret et gælds­brev online i dag, så du sikrer både din egen og dine nær­mestes frem­tid.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.