Ind­fri­else af lån

Huse i København
IMG_1939.jpeg
Karoline
23.1.2024 ● 4 minutter
Del artiklen
En ind­fri­else af et lån, er en til­ba­ge­be­ta­ling til lån­gi­ver af det beløb, du skyl­der. Efter en ind­fri­else af et lån, vil du ikke læn­gere skylde pen­gene væk. Lån­gi­ver kan både være en pri­vat­per­son eller banken.

Når man taler om lån, for­bin­der man det oftest med et lån i banken, men det er også muligt at låne penge mellem pri­vate. Dette kan gøres i et privat gælds­brev, der er en skrift­lig aftale på det lån, der fo­re­lig­ger mellem lån­ta­ger og lån­gi­ver.

Lav et gælds­brev med Aatos

Med Aatos kan du nemt og pris­ven­ligt lave et gælds­brev. Med ud­gangs­punkt i dine svar, får du et gælds­brev til­pas­set dig, som du kan bruge til lån mellem pri­va­te­per­so­ner.

Lån ved brug af gælds­breve

Et gælds­brev er et do­ku­ment, der be­skri­ver den fo­re­lig­gende aftale, der er ind­gå­et mellem en lån­ta­ger og en lån­gi­ver. Do­ku­men­tet er en er­klæ­ring fra lån­ta­ger om at til­ba­ge­be­ta­le en be­stemt sum penge. Til­ba­ge­be­ta­lin­gen skal ske i over­ens­stem­melse med de be­tin­gel­ser, der er fastsat i gælds­bre­vet.

Et gælds­brev kan blandt andet in­de­holde op­lys­nin­ger om stør­rel­sen på lånet, fristen for til­ba­ge­be­ta­ling og til­skriv­ning af even­tu­el­le renter.

Det fo­re­kom­mer ofte, at et privat gælds­brev mellem fa­mi­lie­med­lem­mer eller venner er mere for­del­ag­tigt for lån­ta­ge­ren. Det kan blandt andet være ved, at lån­ta­ger ikke skal betale renter til lån­gi­ver eller ved, at der ikke er fastsat en fast dato for, hvor­når til­ba­ge­be­ta­lin­gen skal ske.

Det op­for­dres til, at lå­ne­af­ta­len ud­fær­di­ges på skrift med be­tin­gel­ser­ne for lånet, hvis du vælger at yde eller mod­tage et lån. Denne op­for­dring gælder også, selvom lånet ydes til fa­mi­lie eller venner. Det skyl­des, at den skrift­lige aftale gælder som do­ku­men­ta­tion for den aftale, der er blevet ind­gå­et. Ved at op­ret­te en skrift­lig aftale i et gælds­brev, hvori I klar­læg­ger be­tin­gel­ser­ne for lånet, undgår I tvi­ster og mis­for­stå­el­ser senere hen.

Et gælds­brev sikrer altså både lån­ta­gers og lån­gi­vers in­ter­es­se i, at lå­ne­af­ta­len op­fyl­des kor­rekt.

Der­u­d­over tjener et gælds­brev som bevis for, at der netop fo­re­lig­ger et lån og ikke en ga­ve­dis­po­si­tion. I tvivls­til­fælde, kan I ellers komme til at skulle betale ga­ve­af­gift af det ydet lån.

💡 Læs mere: Værd at vide om ga­ve­afgift

Fa­mi­li­elån

Et fa­mi­li­elån er ofte et lån mellem fa­mi­lie­med­lem­mer eller nære venner, og denne type lån er ofte ren­te­fri. På trods af navnet ”fa­mi­li­elån”, gælder der ingen be­stemt per­son­kreds eller be­græns­ning for, hvem man kan til­byde et sådant lån til.

Et fa­mi­li­elån kaldes også et ren­te­frit fa­mi­li­elån og så­fremt lånet netop skal være ren­te­frit, bør det op­ret­tes som et an­for­dring­s­lån. Et an­for­dring­s­lån er et lån, hvor der ikke er aftalt noget om, hvor­når ind­fri­el­sen af lånet skal ske. Lånets ind­fri­else sker altså, når lån­gi­ver giver med­del­else (an­for­dring) om til­ba­ge­be­ta­ling.

Ska­be­lon: Ty­piske ind­hold i et privat gælds­brev

Ud­gangs­punk­tet er, at der ikke gælder nogen faste form­krav eller andre krav til ind­hol­det i et gælds­brev. Lån­gi­ver og lån­ta­ger kan frit be­stem­me lå­ne­be­lø­bets stør­relse, ord­nin­gen for til­ba­ge­be­ta­ling, her­un­der renter og afdrag, fristen for til­ba­ge­be­ta­lin­gen etc.

Som ud­gangs­punkt in­de­hol­der et gælds­brev op­lys­nin­ger om;

  •  Par­ter­ne i af­ta­len (lån­ta­ger og lån­gi­ver) 
  • Lå­ne­be­lø­bets stør­relse 
  • Plan for til­ba­ge­be­ta­lin­gen, her­un­der afdrag og renter 
  • Fristen for til­ba­ge­be­ta­lin­gen 
  •  Un­der­skrif­ter

Der­u­d­over kan der indgå andre ele­men­ter såsom for­æl­delse, hvad der sker i til­fælde af mis­lig­hol­delse og andre be­stem­mel­ser, som I selv vælger.

💡 Læs mere: Gratis ska­be­lon gælds­brev

Indfrielse af lån.jpg

Ind­fri­else af et lån (i banken)

Ind­fri­el­sen af et lån be­ty­der, at du fær­dig­gør be­ta­lin­gen af dit lån. Ind­fri­el­sen af et lån kan ske ved, at lånet ud­lø­ber eller ved, at du til­ba­ge­be­ta­ler lånet før tid.

At ind­fri­el­sen sker ved at lånet ud­lø­ber, kaldes en or­di­nær ind­fri­else. Det be­ty­der, at du har betalt af på lånet indtil lånet er til­ba­ge­be­talt. Her­u­d­over kan du vælge at til­ba­ge­be­ta­le dit lån før tid. Det kan være ved en lå­neom­læg­ning eller ved at ren­te­til­pas­se dit lån.

Ind­fri­else af lån før tid

Når du vælger at indfri et lån før tid, kaldes det en ek­stra­or­di­nær ind­fri­else. Som oftest vil en ek­stra­or­di­nær ind­fri­else ske ved en om­læg­ning eller ved ren­te­til­pas­ning af dit lån.

Du kan indfri dit lån før tid ved at betale lånet ud på en gang eller ved at hæve be­lø­bet på de må­ned­lige be­ta­lin­ger.

⚠️ Vær op­mærk­som på, om du kan indfri lånet gennem en straks­op­si­gelse eller om lånet er un­der­lagt en op­si­gel­ses­frist. Dette har be­tyd­ning for, hvor hur­tigt du kan indfri dit lån. Der­u­d­over kan der være nogle ge­by­rer for­bun­det med ind­fri­el­sen af et lån før tid.

Nyt lån til ind­fri­else af gæld – et sam­lelån

Et lån, du op­ret­ter til ind­fri­else af en gæld, er et lån du tager, for at indfri en ek­si­ste­rende gæld. Lån til ind­fri­else af gæld, vil oftest an­ven­des for at samle flere lån ét sted samt for at blive til­budt en lavere rente, og derved spare nogle penge.

Der kan være flere for­de­le ved at tage et sam­lelån, her­un­der;

  •  Hvis du har flere spredte lån, kan et samlet lån give et bedre over­blik over din gæld, da du kun skal betale af på ét samlet lån. 
  • Ved et sam­lelån er det ofte muligt at blive til­budt et lån til en lavere rente. I så fald ned­sæt­tes dine sam­lede gælds­ud­gif­ter.
  •  Oftest ses det muligt at låne mere end det beløb, du skal sam­men­læg­ge, hvis det skulle være i din in­ter­es­se.

Du kan dog også om­læg­ge dit ek­si­ste­rende lån, selvom du kun har ét ek­si­ste­rende lån. Her kan et sam­lelån nemlig bruges til at indfri re­st­gæl­den på dit ek­si­ste­rende lån ved, at du op­ta­ger et andet lån med en mere for­del­ag­tig rente end den ren­te­sats, du har på dit ek­si­ste­rende lån.

Lån i banken vs. lån mellem pri­vate

Den stør­ste for­skel på lån i banken og lån mellem pri­vate er graden af frihed og selv­be­stem­melse. Ved lån i banken, gælder der meget klare regler for lånet, her­un­der an­gå­ende renter og til­ba­ge­be­ta­ling. Der findes ikke samme grad af flek­si­bi­li­tet, som der gør ved lån mellem pri­vate.

👉 I lån mellem pri­vate, kan det nemlig helt frit af­ta­les, hvilke be­tin­gel­ser, der skal gælde for lånet. Det gælder både an­gå­ende til­ba­ge­be­ta­ling, renter og afdrag etc.

Et lån i banken vil derfor oftest blive dyrere i sidste ende, da der netop på­læg­ges renter. Der­u­d­over kan der være andre om­kost­nin­ger for­bun­det med at op­ret­te et lån i banken, her­un­der op­ret­tel­ses­ud­gif­ter og lø­bende om­kost­nin­ger. Der­u­d­over, kan der også være ge­by­rer for­bun­det med en op­si­gelse af et ek­si­ste­rende banklån.

Når man låner i banken, vil der ud­reg­nes de årlige om­kost­nin­ger i pro­cent (ÅOP), der viser de sam­lede årlige ud­gif­ter ved lånet i for­hold til det lånte beløb.

Dog kan lån­gi­ver og lån­ta­ger i et privat lån også aftale, at der skal be­ta­les andre om­kost­nin­ger og renter. Dette skal ind­fø­res i gælds­bre­vet, hvor der også kan ud­ar­bej­des en til­ba­ge­be­ta­lings­plan samt en be­reg­ning af renter for lånet.

Opret et gælds­brev nemt og hur­tigt!

Opret et gælds­brev di­gi­talt med Aatos. Du bør op­ret­te et gælds­brev, hvis der er tale om et lån. Så­le­des sikrer du, at der ikke opstår tvivl om, hvor­vidt der er tale om et lån eller en gave, og derved sikrer du dig, at du ikke ri­si­ke­rer at skulle betale ga­ve­af­gift, så­fremt dis­po­si­tio­nen ellers kunne anses som en gave.

Der­u­d­over er gælds­bre­vet et bevis på netop den aftale, der fo­re­lig­ger mellem lån­ta­ger og lån­gi­ver.

Op­ret­tel­sen af et gælds­brev er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.