Ind­fri­else af lån - gælds­brev, renter og andre be­tin­gel­ser

Mand er glad og hopper på en gade
aatos-author-icon.png
Aatos
4.8.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Hvad det be­ty­der at ind­frie et lån, hvor­dan og hvor­når det gøres, og hvil­ken rolle renter spil­ler i det hele?

Ind­fri­else af lån be­ty­der i simp­le­ste for­stand, at du til­ba­ge­be­ta­ler det beløb, du har lånt, til den person, du har lånt det af. Dette kan gøres på for­skel­lige måder.

For ek­sem­pel kan det ske ved, at du be­ta­ler afdrag på lånet over en pe­ri­ode. Denne pe­ri­ode kaldes lånets lø­be­tid. Du kan også vælge at betale hele lånet til­bage, før lø­be­ti­den er færdig. I begge til­fælde ender du med at betale det, du skyl­der, til­bage, og derfor vil dit lån altså være ind­fri­et.

Hvis du vil vide mere om, hvor­dan det hænger sammen, når man som pri­vat­per­son skal ind­frie et lån, så læs med i denne ar­ti­kel. Her vil vi for­klare, hvad det be­ty­der at ind­frie et lån, hvor­dan og hvor­når det gøres, og hvil­ken rolle renter spil­ler i det hele.

Ind­fri­else af lån med gælds­brev

Hvis du som pri­vat­per­son har lånt af en anden person ved hjælp af et gælds­brev, af­hæn­ger tiden for lånets ind­fri­else af, hvor­vidt det i gælds­bre­vet er be­stemt, hvor­når lånet skal være ind­fri­et.

Hvis der i gælds­bre­vet ikke er blevet aftalt og nedskre­vet, hvor­når lånet skal være betalt til­bage, er du som låner for­plig­tet til at ind­frie lånet, når kre­di­tor for­lan­ger det. Det be­ty­der på samme tid også, at du kan ind­frie lånet når som helst.

Hvis der i gælds­bre­vet er aftalt en dato, hvor lånet senest skal ind­fri­es, skal be­ta­lin­gen ske senest denne dag. Dog ud­sky­des fristen til næste hver­dag, hvis den af­talte dato falder på en lørdag, søndag eller hel­lig­dag.

Lånet skal som ud­gangs­punkt til­ba­ge­be­ta­les til den person, du har lånt af, med­min­dre I har aftalt andet i gælds­bre­vet. Det vil altså sige, at lånet er ind­fri­et, når pen­gene er over­ført til kre­di­tor.

Læs mere: Gælds­brev mellem venner og Ek­si­ste­rende gæld ved døds­fald

Renter og ind­fri­else af lån

Når du låner penge af for ek­sem­pel en bank, kommer det sand­syn­lig­vis med renter. Når du låner penge af en pri­vat­per­son med et gælds­brev, kan dette også ske på al­min­de­lige be­tin­gel­ser, hvor der bliver krævet renter, afdrag osv.

Når dette er sagt, vælger mange i stedet at lave et så­kaldt ren­te­frit fa­mi­li­elån, og dette kan også gøres af­drags­frit.

Hvis man vælger at lave et ren­te­frit fa­mi­li­elån, skal føl­gende tre krav op­fyl­des:

  • Lånet skal kunne op­si­ges med kort varsel, for ek­sem­pel med 14 dages varsel
  • Der skal være et egent­ligt gælds­for­hold, hvil­ket vil sige, at der rent fak­tisk skal være ydet et lån
  • Der skal op­ret­tes et gælds­brev, og dette brev skal un­der­skri­ves af både dig og den, du låner af

Når der op­ret­tes et ren­te­frit fa­mi­li­elån, er der ingen græn­ser for, hvor meget der må lånes, og der er heller ingen græn­ser for, hvad lå­ne­ren må bruge pen­gene på. Selvom det ofte kaldes et “fa­mi­li­elån”, kan man lave et rente- og af­drags­frit lån til alle, ikke kun sin fa­mi­lie.

Læs mere: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­ba­ge? og Mindste­ren­ten i et gælds­brev

Ind­fri­else af lån til en bank

Når du skal ind­frie et lån til en bank, gælder meget af det samme, som når du skal ind­frie et lån til en pri­vat­per­son. Du skal betale i afdrag og kan vælge at ind­frie lånet, før lø­be­ti­den ud­lø­ber.

Hvis du ønsker at indfri dit lån før tid, skal du kon­tak­te den bank, som du har op­ret­tet lånet hos, og bede om et en­de­ligt ind­be­ta­lings­kort med resten af gælden. Når denne er betalt, har du ind­fri­et lånet.

Nogle banker kan godt finde på at opkræve et gebyr, når du ind­fri­er hele dit lån. Ved at ind­frie dit lån før tid, kommer du til at spare de ren­te­be­ta­lin­ger, som du ellers ville skulle betale for hvert afdrag. Be­tin­gel­ser­ne for ge­by­ret, vil stå i din lå­ne­af­ta­le.

Bestem selv be­tin­gel­ser­ne for dit lån

Hvis du skal låne penge af en anden person, vil det være en fordel at have et gælds­brev, der be­skri­ver alle om­stæn­dig­he­der­ne og be­tin­gel­ser­ne for lånet. Ved at lave et gælds­brev kan I sikre, at der ikke senere opstår usik­ker­hed om­kring lånet, og I kan gøre det klart, om det for ek­sem­pel skal være et ren­te­frit lån, et af­drags­frit lån eller endda begge eller ingen af delene.

Ved at lave et gælds­brev kan I også do­ku­men­tere, at der er tale om et lån og ikke en gave. Hvis SKAT op­fat­ter det som en gave frem for et lån, kan det ende med, at der skal be­ta­les en afgift af “gaven”. Der­u­d­over kan I be­stem­me, hvor­når lånet skal til­ba­ge­be­ta­les.

Hvis du ønsker at lave et gælds­brev, kan du gøre det hos en tra­di­tio­nel ad­vo­kat eller hos en online juri­disk tje­ne­ste som Aatos. At få lavet et gælds­brev hos en tra­di­tio­nel ad­vo­kat kan koste over 2,000 kr. Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Det kan gøres enkelt og bil­ligt.

  • Svar på en­kelte spørgs­mål: Vi spør­ger, du svarer, og plud­se­lig bliver hele pro­ces­sen med at op­ret­te et gælds­brev ganske enkel. Vi husker det hele, så du ikke glem­mer noget.
  • Klar på 10 mi­nut­ter: Det tager gen­nem­snit­ligt vores bru­gere 10 mi­nut­ter at komme igen­nem alle spørgs­må­lene. Det passer lige med en god kop kaffe!
  • Down­lo­ad di­rek­te: Når dit gælds­brev er fær­digt, kan du down­lo­ade det di­rek­te på din enhed.

Vi håber, at du i løbet af denne ar­ti­kel er blevet klo­gere på, hvilke mu­lig­he­der der er for at indfri et lån, samt hvor­dan selve lå­ne­pro­ces­sen kan gøres mere enkel og over­sku­e­lig for alle parter.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.