Le­ga­ter

Folk, der renoverer et hus
aatos-author-icon.png
Aatos
18.4.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Når du op­ret­ter et te­sta­men­te, kan du ind­sæt­te et så­kaldt legat. Men hvad er et legat helt præ­cist? Hvad er for­de­len ved at give et legat? Og hvor­dan ad­skil­ler et legat sig fra et te­sta­men­te?

Le­ga­ter er en slags do­na­tion til en person, en or­ga­ni­sa­tion og lig­nen­de, og det kan være en fan­ta­stisk måde at give til­ba­ge til sam­fun­det eller en person.

I denne ar­ti­kel vil vi be­sva­re disse og flere spørgs­mål.

Hvad er et legat?

Lad os først og frem­mest kigge på, hvad et legat er. Du kan ind­sæt­te et legat i dit te­sta­men­te. Et legat kan være et be­stemt pen­ge­be­løb - dette kaldes et sum­le­gat - eller en gen­stand - dette kaldes for et gen­stands­le­gat.

Du kan se et legat som en slags do­na­tion, der gives til en person, en or­ga­ni­sa­tion eller lig­nen­de.

Et legat er ofte knyt­tet til et be­stemt område, såsom:

  • Kunst
  • Ud­dan­nel­se
  • Kultur
  • Vel­gø­ren­hed

Et legat kan som oven­for nævnt skri­ves ind i et te­sta­men­te, men det kan også gives, mens du er i live. Det kan ek­sem­pel­vis være et legat til en stu­de­ren­de. Le­ga­ter kan va­ri­e­re i stør­rel­se fra helt små beløb til store do­na­tio­ner, og de kan gives af en­kelt­per­so­ner, virk­som­he­der eller or­ga­ni­sa­tio­ner.

Det er vig­tigt at nævne, at le­gat­mod­ta­ge­ren ikke stil­les på lige fod med de øvrige ar­vin­ger, hvis le­ga­tet er skre­vet i te­sta­men­tet. Le­gat­mod­ta­ge­ren mod­ta­ger ude­luk­ken­de det fast­sat­te beløb eller den på­gæl­den­de gen­stand. 

Per­so­nen/or­ga­ni­sa­tio­nen mod­ta­ger med andre ord kun det, der er an­gi­vet i te­sta­men­tet. Le­gat­mod­ta­ge­ren har heller ingen med­be­stem­mel­ses­ret, når boet skal deles.

Hav et fær­digt te­sta­men­te på 10 mi­nut­ter

Hvem kan mod­ta­ge et legat?

Stort set alle kan mod­ta­ge et legat. Det kan være en­kelt­per­so­ner, grup­per, virk­som­he­der og endda nogle virk­som­he­der. Det vil altså sige, at du som ud­gangs­punkt helt selv kan be­slut­te, hvem du vil til­de­le et beløb eller en gen­stand. Så hvis du gerne vil give et legat til et vel­gø­ren­de formål, du bræn­der for, står det dig frit for.

Når vi taler le­ga­ter, kan der være le­ga­ter, der kun er til­gæn­ge­li­ge for sær­li­ge grup­per, såsom stu­de­ren­de eller for­ske­re, mens andre er be­reg­net til at støtte be­stem­te kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner eller vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner. 

💡For at et te­sta­men­te er gyl­digt, skal det være: skrif­te­ligt, un­der­skrev og ved­kendt af en notar eller af to vidner.

Hvor­når er det en fordel at give et legat?

Der kan være til­fæl­de, hvor det er en klar fordel at ind­sæt­te et legat i dit te­sta­men­te.

Det kan ek­sem­pel­vis være i til­fæl­de, såsom:

  • Hvis der er andre end dine ar­vin­ger, du ønsker at til­go­de­se i dit te­sta­men­te. Det kan ek­sem­pel­vis være et fa­mi­lie­med­lem, der ikke er arving eller en or­ga­ni­sa­tion
  • Hvis du ønsker at give større gen­stan­de, såsom et hus, en båd eller en bil, til en be­stemt person. I dette til­fæl­de skal du ind­sæt­te dit legat som et gen­stands­le­gat

Læs mere: Hvem arver mig?

Hvad sker der, hvis le­gat­mod­ta­ge­ren dør før mig?

Hvis le­gat­mod­ta­ge­ren dør før dig, kan der nemt opstå tvivl om, hvad der så skal ske. Som regel vil det være ar­vin­ger­ne, der får le­ga­tet. Men det er en rigtig god idé at skrive ind i te­sta­men­tet, hvem der skal mod­ta­ge le­ga­tet, hvis le­gat­mod­ta­ge­ren går bort, før le­ga­tet er givet.

Hvad er for­skel­len på et te­sta­men­te og et legat?

Et legat ind­sæt­tes typisk i et te­sta­men­te - du kan dog også give et legat, mens du er i live, men i denne ar­ti­kel fo­ku­se­rer vi på le­ga­ter i te­sta­men­ter. Hvis du ek­sem­pel­vis gerne vil donere en del af din arv til vel­gø­ren­hed eller en person, der ikke er arving, an­be­fa­les det at ind­sæt­te det som et legat.

Et legat er altså et do­ku­ment i te­sta­men­tet, hvor du til­de­ler en person eller en or­ga­ni­sa­tion en sum penge eller en gen­stand. Et te­sta­men­te er et do­ku­ment, der for­tæl­ler, hvor­dan din arv skal for­de­les. Du bør altså helt klart op­ret­te et te­sta­men­te og så even­tu­elt ind­sæt­te et legat, hvis du ønsker det.

Er et legat skat­teplig­tigt?

Som ud­gangs­punkt er et legat skat­teplig­tigt. Der er dog fonde og for­e­nin­ger, der er god­kendt af Skat­testy­rel­sen til at uddele midler til so­ci­a­le formål. Disse er skat­te­frie på op til 10.000 kroner. 

Li­ge­le­des er der nogle stu­di­e­le­ga­ter, der under visse be­tin­gel­ser er skat­te­frie. Men som ud­gangs­punkt kan du godt regne med, at et legat er skat­teplig­tigt for le­gat­mod­ta­ge­ren.

💡 Bo­af­gift er en afgift, der i prak­sis be­vir­ker, at der be­ta­les skat arv over en vis be­løbs­stør­rel­se til staten.

Indsæt et legat i dit te­sta­men­te hos Aatos

Hos Aatos kan du nemt, hur­tigt og bud­get­ven­ligt op­ret­te et te­sta­men­te, hvor du har mu­lig­hed for at ind­sæt­te et legat til en person, et vel­gø­ren­de formål eller lig­nen­de. Det er enkelt og hur­tigt at op­ret­te dit te­sta­men­te online hos Aatos, og du får et skræd­der­sy­et te­sta­men­te for blot 599 kroner. 

Med Aatos er du sikker på, at du får et 100 % juri­disk gæl­den­de do­ku­ment, og vi guider dig igen­nem hele pro­ces­sen. Hvis du har brug for råd og vej­led­ning til at ud­ar­bej­de dit te­sta­men­te eller ind­sæt­te et legat, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te vores kun­de­ser­vi­ce. 

Sørg for, at du kan be­stem­me, hvem der skal arve dig. Lav et te­sta­men­te al­le­re­de i dag.