Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter

Cykel
aatos-author-icon.png
Aatos
11.10.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Når talen falder på te­sta­men­ter, har du måske hørt om Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Men hvad er det, og hvor­dan re­gi­ste­rer man sit te­sta­men­te dér? Lad os dykke ned i alt hvad der er vig­tigt at vide om Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, så du trygt kan op­ret­te dit te­sta­men­te al­le­re­de i dag.

De fleste af os ved godt, at det er vig­tigt at lave et te­sta­men­te, så man med ro i maven ved hvad der sker med ens ejen­de­le efter ens død. Hvis man f.eks. ikke er gift, kan det også være den eneste måde at sikre sin sam­le­ver på.

Men alt det prak­ti­ske om­kring, hvor­dan man laver et te­sta­men­te, kan godt virke over­væl­den­de. Laver man et no­tar­te­sta­men­te, skal det re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Hel­dig­vis, be­hø­ver det ikke at være så be­svær­ligt. 

Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter - der hvor dit te­sta­men­te bliver op­be­va­ret

Helt kort kan man be­skri­ve Cen­tral­re­gi­ste­ret for te­sta­men­ter, som et lands­dæk­ken­de re­gi­ster for te­sta­men­ter. 

Når du har un­der­skre­vet dit te­sta­men­te hos no­ta­ren, bliver en kopi sendt til Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Dér bliver dit te­sta­men­te sik­kert op­be­va­ret, indtil du går bort.

Når der er behov for det, bliver dit te­sta­men­te au­to­ma­tisk sendt til den skif­te­ret, der skal be­hand­le dit dødsbo. Det be­ty­der, at dit te­sta­men­te altid kan findes - også selvom det ori­gi­na­le te­sta­men­te er blevet væk eller er blevet øde­lagt.

Det er dog ikke alle typer af te­sta­men­ter, der kan blive op­be­va­ret i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Over 100 000 bru­ge­re har tillid til Aatos

Lav dit te­sta­men­te al­le­re­de i dag. Du kan gøre dit eget te­sta­men­te klar på 10 mi­nut­ter. Det koster kun 599 kr.

Prøv gratis!

Kun no­tar­te­sta­men­ter skal re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter

Uanset om du laver et in­di­vi­du­elt te­sta­men­te, et gen­si­digt te­sta­men­te, et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te eller et bør­ne­te­sta­men­te, skal du be­slut­te hvil­ken type te­sta­men­te du vil op­ret­te.

Der findes tre typer af te­sta­men­ter: 

  • Vid­ne­te­sta­men­te
  • No­tar­te­sta­men­te
  • Nød­te­sta­men­te

Reg­ler­ne for de tre typer er for­skel­li­ge, selvom de kan have samme ind­hold. Det te­sta­men­te du vælger er af­gø­ren­de for, om te­sta­men­tet skal re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Det er nemlig kun no­tar­te­sta­men­ter, der skal re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Hvis man hel­le­re vil lave et vid­ne­te­sta­men­te eller et nød­te­sta­men­te, skal man altså ikke re­gi­stre­rer sit te­sta­men­te hos Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Type af te­sta­men­teReglerGyl­dig­heds­pe­ri­o­de
Vid­ne­te­sta­men­teUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor foran og af mindst to vidner. Vid­ner­ne skal op­fyl­de en række lov­krav og skal un­der­skri­ve en til­hø­ren­de vid­ne­er­klæ­ring.Indtil te­sta­tors døds­fald, med­min­dre te­sta­men­tet til­ba­ge­kal­des eller ændres.
No­tar­te­sta­men­teUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor fysisk foran en notar.Indtil te­sta­tors døds­fald, med­min­dre te­sta­men­tet til­ba­ge­kal­des eller ændres.
Nød­te­sta­men­teUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor.Tre (3) må­ne­der efter un­der­skrift.

Vi an­be­fa­ler at man op­ret­ter et no­tar­te­sta­men­te, fordi:

  1. Det ikke kan blive væk. Når det er re­gi­stre­ret i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, bliver det au­to­ma­tisk sendt til skif­te­ret­ten, når man dør. Med vid­ne­te­sta­men­ter og nød­te­sta­men­ter har men selv an­sva­ret for, at ens ef­ter­lad­te kan finde ens te­sta­men­te ved ens død, og sende det til skif­te­ret­ten. 
  2. Det er den bedste måde at sikre sig på, at dine ønsker bliver fuldt ud respek­te­ret.

Hvor­dan bliver mit no­tar­te­sta­men­te re­gi­stre­ret i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter?

Når du har lavet dit te­sta­men­te, skal du be­stil­le tid hos no­ta­ren i din lokale retskreds. Det er det samme uanset om du laver dit te­sta­men­te selv med en gratis ska­be­lon, hos en ad­vo­kat eller igen­nem en online juri­disk ser­vi­ce som Aatos. Du kan booke en tid online

No­ta­rens opgave er at sikre sig, at du er den, du giver dig ud for at være. Det be­ty­der, at du skal huske at med­brin­ge noget bil­led­le­gi­ti­ma­tion, som f.eks. pas eller kø­re­kort. Der­u­d­over, er det også no­ta­rens opgave at sikre sig, at du for­står ind­hol­det af dit te­sta­men­te. 

Den kopi no­ta­ren skal sende ind til Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, skal have en for­si­de på en særlig blan­ket, du kan finde på dom­sto­le­nes hjem­mesi­de

💡Det koster 300 kr. i rets­af­gift hos no­ta­ren, som du skal lægge oven i prisen på dit te­sta­men­te.  

Lav et no­tar­te­sta­men­te med Aatos

Med Aatos kan du op­ret­te et no­tar­te­sta­ment for en grund­pris på kun 599 kr. Igen­nem vores online juri­di­ske ser­vi­ce, får du et skræd­der­sy­et te­sta­men­te, du kan være sikker på er juri­disk kor­rekt og gyl­digt. 

Du skal blot svarer på en række spørgs­mål om din si­tu­a­tion og ønsker, så får du et te­sta­men­te, der passer lige nøj­ag­tig til dig. Det tager kun ca. 10 mi­nut­ter, og så er du færdig.