Hvad er Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter?

Cykel
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
11.10.2022 ● 4 minutter
Et testamente kan laves alene eller sammen med en anden, og i sidstnævnte tilfælde er der tale om et gensidigt testamente. Det er valget af type af testamente, der afgører, om testamentet skal registreres i Centralregisteret for Testamenter, hvilket kan have flere fordele.

Et te­sta­men­te er et juri­disk do­ku­ment, hvor en person skrift­ligt ned­fæl­der sin sidste vilje. Et te­sta­men­te er på denne måde et udtryk for, hvor­dan en person ønsker at dennes formue og fy­si­ske gen­stan­de skal for­de­les efter per­so­nen afgår ved døden.

Tre typer af te­sta­men­te og gæl­den­de form­krav

Der findes tre typer af te­sta­men­te og form­kra­ve­ne til de tre typer er for­skel­li­ge. Fælles for de tre typer af te­sta­men­te er, at de alle kan have samme ind­hold, men at for­skel­li­ge form­krav skal ef­ter­le­ves.

Det er kun ét af de tre typer af te­sta­men­te, som re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, hvor­for man kun opnår for­de­le­ne ved denne re­gi­stre­ring, hvis man op­ret­ter et no­tar­te­sta­men­te. 

Vid­ne­te­sta­men­te

Et vid­ne­te­sta­men­te gøres gyl­digt ved at mindst to vidner un­der­skri­ver selve te­sta­men­tet lige efter, at te­sta­tor selv har un­der­skre­vet te­sta­men­tet.

Det er nød­ven­digt, at vid­ner­ne er fysisk til­ste­de og des­u­den op­fyl­der en række lov­krav, såsom at vid­ner­ne ikke er be­gun­sti­ge­de af te­sta­men­tet. Dette skal vid­ner­ne des­u­den be­kræf­te i en til­hø­ren­de vid­ne­er­klæ­ring, som er et til­lægs­do­ku­ment til te­sta­men­tet. I vid­ne­er­klæ­rin­gen er­klæ­rer vid­ner­ne at: 

  • At vi efter te­sta­tor/te­sta­to­res ønske har været sam­ti­dig til stede som te­sta­mentsvid­ner, da te­sta­tor/te­sta­to­rer un­der­skrev te­sta­men­tet og
  • At te­sta­tor/te­sta­to­rer­ne efter vores vur­de­ring er i stand til for­nufts­mæs­sigt at op­ret­te te­sta­men­tet.

Efter at te­sta­men­tet er un­der­skre­vet af te­sta­tor og vid­ner­ne samt at vid­ner­ne har un­der­skre­vet den til­hø­ren­de vid­ne­er­klæ­ring, så er vid­ne­te­sta­men­tet gyl­digt. Et vid­ne­te­sta­men­te skal ikke re­gi­stre­res eller ting­ly­ses, hvor­for det er en meget god ide, at te­sta­tor op­be­va­rer te­sta­men­tet et trygt sted og at ar­vin­ger gøres op­mærk­som på, hvor te­sta­men­tet kan findes, når te­sta­tor afgår ved døden. 

No­tar­te­sta­men­te

Et no­tar­te­sta­men­te gøres gyl­digt ved at te­sta­tor fysisk møder op hos en notar, hvor te­sta­tor skal skal un­der­skri­ve sit te­sta­men­te fysisk foran no­ta­ren. No­ta­ren sikrer sig, at du som te­sta­tor er den, du giver dig ud for, og at du er i stand til at handle for­nuf­tigt samt forstå kon­se­kven­ser­ne af ud­fær­di­gel­sen af te­sta­men­tet. No­ta­ren vil her­ef­ter un­der­skri­ve en no­tar­på­teg­ning. No­ta­ren be­hol­der en kopi af te­sta­men­tet, som re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. 

Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter er et di­gi­talt re­gi­ster under Ting­lys­nings­ret­ten, hvor alle no­tar­te­sta­men­ter, der laves i de for­skel­li­ge retskred­se, re­gi­stre­res. Det er no­ta­ren i de for­skel­li­ge retskred­se, som sørger for, at et nortar­te­sta­men­te re­gi­stre­res kor­rekt.

Re­gi­stre­ring af te­sta­men­tet i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter har den store fordel, at når te­sta­tor afgår ved døden, vil Skif­te­ret­ten au­to­ma­tisk kunne tilgå te­sta­men­tet som led i døds­boskif­te efter afdøde. Det kan til­li­ge give stor tryg­hed for afdøde og dennes ar­vin­ger, at te­sta­men­tet nemt kan findes og man derved kan give effekt til te­sta­tors ønsker. 

Nød­te­sta­men­te

Et nød­ste­sta­men­te kan op­ret­tes i nød­si­tu­a­tio­ner, hvor det ikke er muligt at op­ret­te et vidne- eller no­tar­te­sta­men­te. Et nød­te­sta­men­te er kun gyl­digt tre (3) må­ne­der efter, at det er lavet. Et nød­te­sta­men­te er så­le­des væ­sent­ligt an­der­le­des end et vidne- eller no­tar­te­sta­men­te. 

Form­krav til et te­sta­men­te 

Type af te­sta­men­teForm­kravGyl­dig­heds­pe­ri­o­de
Vid­ne­te­sta­men­teUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor foran og af mindst to vidner. Vid­ner­ne skal op­fyl­de en række lov­krav og skal un­der­skri­ve en til­hø­ren­de vid­ne­er­klæ­ring.Indtil te­sta­tors døds­fald, med­min­dre te­sta­men­tet til­ba­ge­kal­des eller ændres.
No­tar­te­sta­men­teUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor fysisk foran en notar.Indtil te­sta­tors døds­fald, med­min­dre te­sta­men­tet til­ba­ge­kal­des eller ændres.
Nød­te­sta­men­teUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor.Tre (3) må­ne­der efter un­der­skrift.

Hvor­for lave et no­tar­te­sta­men­te?

Når spørgs­må­let falder på, hvil­ken type te­sta­men­te man bør vælge, an­be­fa­les det ge­ne­relt, at man op­ret­ter et no­tar­te­sta­ment. 

Typisk frem­hæ­ves to grunde for, hvor­for man bør vælge et no­tar­te­sta­men­te:

  1. Det vil altid være muligt at finde te­sta­men­tet. Dette er både re­le­vant ved døds­fald, men også hvis te­sta­tor ønsker at ændre i eller til­ba­ge­kal­de te­sta­men­tet. 
  2. Man sikrer sig, at te­sta­tors ønsker og sidste vilje til fulde respek­te­res.

Ofte kan det synes nem­me­re at op­ret­te et vid­ne­te­sta­men­te, som i ind­hold er det samme, men i prak­sis sker det, at vid­ne­te­sta­men­ter først findes efter at arven er for­delt, hvil­ket langt fra er ideelt for både te­sta­tor og ar­vin­ger. 

Lav et no­tar­te­sta­men­te med Aatos

Med Aatos kan du op­ret­te et no­tar­te­sta­ment for kun 599 kr., som er juri­disk kor­rekt og passer til netop dine behov.

Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, som er re­le­van­te for din si­tu­a­tion, hvor­ef­ter tje­ne­sten hjæl­per dig til at træffe de be­slut­nin­ger, du har behov for, for at sikre dig at din arv for­de­les efter dine ønsker.