Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter

Cykel
aatos-author-icon.png
Aatos
25.10.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Du har måske hørt om Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Men hvad er det, og hvor­dan re­gi­ste­rer man sit te­sta­mente dér? Lad os dykke ned i alt hvad der er vig­tigt at vide om Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, så du trygt kan op­ret­te dit te­sta­mente al­le­rede i dag.

De fleste af os ved godt, at det er vig­tigt at lave et te­sta­mente, så man med ro i maven ved hvad der sker med ens ejen­de­le, når man en dag ikke er her læn­gere. Hvis man f.eks. ikke er gift, kan det også være den eneste måde at sikre sin sam­le­ver på.

Men alt det prak­tiske om­kring, hvor­dan man laver et te­sta­mente, kan godt virke over­væl­dende. Laver man et no­tar­te­sta­mente, skal det re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Hel­dig­vis, be­hø­ver det ikke at være så be­svær­ligt.

Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter - der hvor dit te­sta­mente bliver op­be­va­ret

Helt kort kan man be­skrive Cen­tral­re­gi­ste­ret for te­sta­men­ter, som et lands­dæk­kende re­gi­ster for te­sta­men­ter.

Når du har un­der­skre­vet dit te­sta­mente hos no­ta­ren, bliver en kopi sendt til Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Dér bliver dit te­sta­mente sik­kert op­be­va­ret, indtil du går bort.

Når der er behov for det, bliver dit te­sta­mente au­to­ma­tisk sendt til den skif­te­ret, der skal be­hand­le dit dødsbo. Det be­ty­der, at dit te­sta­mente altid kan findes - også selvom det ori­gi­na­le te­sta­mente er blevet væk eller er blevet øde­lagt.

Det er dog ikke alle typer af te­sta­men­ter, der kan blive op­be­va­ret i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Læs mere: Op­be­va­ring af te­sta­men­ter

Over 150 000 bru­gere har tillid til Aatos

Lav dit te­sta­mente al­le­rede i dag. Du kan gøre dit eget te­sta­mente klar på 10 mi­nut­ter.

Prøv gratis!

Kun no­tar­te­sta­men­ter skal re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter

Uanset om du laver et in­di­vi­du­elt te­sta­mente, et gen­si­digt te­sta­mente, et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente eller et bør­ne­te­sta­mente, skal du be­slut­te hvil­ken type te­sta­mente du vil op­ret­te.

Der findes tre typer af te­sta­men­ter:

Reg­ler­ne for de tre typer er for­skel­li­ge, selvom de kan have samme ind­hold. Det te­sta­mente du vælger er af­gø­rende for, om te­sta­men­tet skal re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Det er nemlig kun no­tar­te­sta­men­ter, der skal re­gi­stre­res i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter. Hvis man hel­lere vil lave et vid­ne­te­sta­mente eller et nød­te­sta­mente, skal man altså ikke re­gi­strere sit te­sta­mente hos Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Type af te­sta­menteReglerGyl­dig­heds­pe­ri­ode
Vid­ne­te­sta­menteUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor foran og af mindst to vidner. Vid­ner­ne skal op­fylde en række lov­krav og skal un­der­skrive en til­hø­rende vid­ne­er­klæ­ring.Indtil te­sta­tors døds­fald, med­min­dre te­sta­men­tet til­ba­ge­kal­des eller ændres.
No­tar­te­sta­menteUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor fysisk foran en notar.Indtil te­sta­tors døds­fald, med­min­dre te­sta­men­tet til­ba­ge­kal­des eller ændres.
Nød­te­sta­menteUn­der­skrift af te­sta­men­tet af te­sta­tor.Tre (3) må­ne­der efter un­der­skrift.

Vi an­be­fa­ler at man op­ret­ter et no­tar­te­sta­mente, fordi:

  1. Det ikke kan blive væk. Når det er re­gi­stre­ret i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, bliver det au­to­ma­tisk sendt til skif­te­ret­ten, når man dør. Med vid­ne­te­sta­men­ter og nød­te­sta­men­ter har men selv an­sva­ret for, at ens ef­ter­ladte kan finde ens te­sta­mente ved ens død, og sende det til skif­te­ret­ten. 
  2. Det er den bedste måde at sikre sig på, at dine ønsker bliver fuldt ud respek­te­ret.

💡 Læs mere: Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Hvor­dan bliver mit no­tar­te­sta­mente re­gi­stre­ret i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter?

Når du har lavet dit te­sta­mente, skal du be­stil­le tid hos no­ta­ren i din lokale retskreds. Det er det samme uanset om du laver dit te­sta­mente selv med en gratis ska­be­lon, hos en ad­vo­kat eller igen­nem en online juri­disk ser­vi­ce som Aatos. Du kan booke en tid online.

No­ta­rens opgave er at sikre sig, at du er den, du giver dig ud for at være. Det be­ty­der, at du skal huske at med­bringe noget bil­led­le­gi­ti­ma­tion, som f.eks. pas eller kø­re­kort. Der­u­d­over, er det også no­ta­rens opgave at sikre sig, at du for­står ind­hol­det af dit te­sta­mente.

Den kopi no­ta­ren skal sende ind til Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, skal have en for­side på en særlig blan­ket, du kan finde på dom­sto­le­nes hjem­meside.

💡Det koster 300 kr. i rets­af­gift hos no­ta­ren, som du skal lægge oven i prisen på dit te­sta­mente.

Lav et no­tar­te­sta­mente med Aatos

Med Aatos kan du op­ret­te et no­tar­te­sta­ment gennem vores online juri­diske ser­vi­ce. Du får et skræd­der­sy­et te­sta­mente, som du kan være sikker på er juri­disk kor­rekt og gyl­digt.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Du skal blot svarer på en række spørgs­mål om din si­tu­a­tion og ønsker, så får du et te­sta­mente, der passer lige nøj­ag­tig til dig. Det tager kun ca. 10 mi­nut­ter, og så er du færdig.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.