Ar­ve­af­gift for sam­le­vende

Et par, der danser på parkvejen
aatos-author-icon.png
Aatos
28.7.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Om man er sam­le­vende eller æg­te­par kan få be­tyd­ning for øko­no­mien på for­skel­lige måder. Én af disse måder er be­tyd­nin­gen for ar­ve­af­gif­ten.

Hvis du vil vide mere om, hvor­dan ar­ve­af­gif­ten ændrer sig, alt efter om I er sam­le­vende eller æg­te­par, og hvad det i det hele taget kræver at være sam­le­vende, så læs med her.

Hvad er ar­ve­af­gif­ten for sam­le­vende?

Hvis man er sam­le­vende, ligger ar­ve­af­gif­ten - eller bo­af­gif­ten, som det of­fi­ci­elt hedder - på 15%. Dette er dog kun gæl­dende, hvis man har boet sammen i mindst to år, eller hvis man har, har haft eller venter barn sammen.

Hvis man ikke kan krydse ét af disse kri­te­ri­er af, skal der be­ta­les en til­lægs­bo­af­gift på 25%, og denne kommer altså udover de 15%. Det vil sige, at disse ar­ve­af­gif­ter til­sam­men vil udgøre 36,25% for sam­le­vende, der ikke har boet sammen i mindst to år, eller som ikke har, har haft eller venter barn sammen.

Til skim­me­læ­se­ren be­ty­der dette:

  • Ar­ve­af­gif­ten for sam­le­vende er på 15%, hvis man op­fyl­der kri­te­ri­er­ne for at være sam­le­vende
  • Ar­ve­af­gif­ten er på 36,25%, hvis man ikke op­fyl­der kri­te­ri­er­ne for at være sam­le­vende

Husk te­sta­men­tet

Når oven­stå­ende ar­ve­af­gift for sam­le­vende er givet, skal det dog siges, at man som sam­le­vende ikke au­to­ma­tisk arver hin­an­den, som æg­te­fæl­ler gør det. Hvis man ønsker, at ens sam­le­vende kommer til at arve, kræver det derfor et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.

Med et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente kan du sørge for, at din sam­le­ver arver ⅞ af din arv, mens børn be­græn­ses til at arve ⅛. Denne for­de­ling af arven gælder også for æg­te­par, der har op­ret­tet te­sta­mente. Hvis man som sam­le­vende ikke op­ret­ter et te­sta­mente, vil bør­ne­ne få hele arven.

Dette be­ty­der også, at hvis man ikke har børn, kan man give hele arven til sin sam­le­vende. Der­u­d­over får sam­le­ve­ren for ek­sem­pel også ret til at ud­vælge gen­stande fra den af­dø­des bopæl, som skal bruges per­son­ligt, inden døds­bo­ets ak­ti­ver og pas­si­ver skal op­gø­res.

Læs mere: Arv til sam­le­ver

Prøv te­sta­mente gratis:

Kri­te­ri­er for at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

For at kunne op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente skal man have boet sammen i mindst to år, eller man skal have, have haft eller vente barn sammen, og så må man for ek­sem­pel heller ikke sidde i uskif­tet bo eller være under se­pa­ra­tion med en tid­li­gere æg­te­fæl­le.

Hvis I ikke op­fyl­der disse krav for at være sam­le­vende, kan I stadig op­ret­te et al­min­de­ligt te­sta­mente, hvis I ønsker at arve efter hin­an­den. Husk dog på, at ar­ve­af­gif­ten i så fald vil stige.

Hvad er ar­ve­af­gif­ten for æg­te­fæl­ler?

Du har nu lært, at ar­ve­af­gif­ten for sam­le­vende er på 15%, og at den ryger helt op på 36,25%, hvis man ikke op­fyl­der kra­vene for at være sam­le­vende. Det er derfor nær­lig­gende at spørge, hvad ar­ve­af­gif­ten så ligger på for æg­te­par.

Mens man som sam­le­vende skal betale ar­ve­af­gift, skal æg­te­fæl­ler ikke betale nogen ar­ve­af­gift - altså 0 % i ar­ve­af­gift.

Hvis man er i tvivl om, hvor­vidt man skal gifte sig eller være sam­le­vende, kan dette derfor være en re­le­vant faktor i be­slut­nin­gen.

Sam­le­vende eller æg­te­fæl­ler - en over­sigt

Som I har læst oven­for, er det bil­li­gere at være gift end sam­le­vende - i hvert fald når det kommer til ar­ve­af­gift.

Hvis I er i tvivl om andre for­skel­le mellem de to for­hold, så læs med i ne­den­stå­ende over­sigt:

  • For­mu­e­fæl­les­skab: Hvis I gifter jer, får I au­to­ma­tisk for­mu­e­fæl­les­skab, hvil­ket vil sige, at I ved en even­tu­el skils­mis­se skal dele jeres formue li­ge­ligt. Dette kan dog ændres med en æg­te­pagt. Som sam­le­vende har I ikke for­mu­e­fæl­les­skab, og ved brud kan I - lov­mæs­sigt - blot gå hver til sit.
  • For­sør­ger­pligt: I et æg­teskab har I gen­si­dig for­sør­ger­pligt, hvil­ket vil sige, at I har pligt til at for­sørge hin­an­den og jeres fa­mi­lie. Dette gælder ikke for sam­le­vende.
  • Børn: Hvis I som æg­te­par får et barn, får I au­to­ma­tisk fælles for­æl­dre­myn­dig­hed. Som sam­le­vende kræver fælles for­æl­dre­myn­dig­hed dog, at der ind­sen­des en er­klæ­ring til Fa­mi­li­e­rets­hu­set.
  • Æg­te­fæl­lebi­drag: Som æg­te­fæl­ler kan det ende med, at den ene ved en skils­mis­se skal betale æg­te­fæl­lebi­drag til den anden. Sam­le­vende skal ikke betale noget til hin­an­den, hvis de går fra hin­an­den.
  • Gæld: Uanset om I er gift eller ugifte sam­le­vende, hæfter I ikke for hin­an­dens gæld - kun hvis I begge er med til at stifte den.

Opret et te­sta­mente, der til­go­de­ser din sam­le­ver

Vi vil endnu en gang un­der­strege, at I som sam­le­vende ikke au­to­ma­tisk arver hin­an­den, og at ar­ve­af­gif­ten derfor kun bliver en re­a­li­tet, hvis I til­go­de­ser hin­an­den i jeres te­sta­men­ter. Ved at op­ret­te et te­sta­mente kan I sikre, at I kommer til at arve hin­an­den, og I kan på samme tid sørge for, at te­sta­men­tet i sin helhed tager sig af jeres ønsker.

Hos Aatos kan I nemt og bil­ligt op­ret­te et te­sta­mente, der tager ud­gangs­punkt i jeres ønsker og behov. Det tager ikke mere end 10 mi­nut­ter, og I vil kunne se en for­hånds­vis­ning af te­sta­men­tet, inden I be­ta­ler. Ved at bruge en online juri­disk tje­ne­ste kan I spare op til 4 000 kr., når vi sam­men­lig­ner med et besøg hos en tra­di­tio­nel ad­vo­kat.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.