Te­sta­tors mu­lig­hed

Kvinde blæser
aatos-author-icon.png
Aatos
28.3.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Du kan sag­tens være te­sta­tor som 20-årig, hvis du op­ret­ter et te­sta­men­te, men du er altså ikke ar­ve­la­der, før du afgår ved døden. Det er altså te­sta­to­ren, der be­stem­mer, hvad der skal ske med arven, og hvor­dan den skal for­de­les.

Lad os først og frem­mest lige få helt styr på, hvad en te­sta­tor er. En te­sta­tor er ganske enkelt en person, der har lavet et te­sta­men­te. Mange for­veks­ler te­sta­tor og ar­ve­la­der, men selvom der er tale om en og samme person, er der en væ­sent­lig for­skel. En ar­ve­la­der er afdøde - det vil altså sige, at per­so­nen er afgået ved døden.

Vi vil i denne ar­ti­kel kigge på, hvad en te­sta­tors rolle er, når det kommer til døds­bo­et samt for­de­lin­gen af arven. Vi vil li­ge­le­des kigge på, hvad du som arving skal gøre, når du arver gennem et te­sta­men­te.

Hvad er en te­sta­tor samt vig­tig­he­den af et te­sta­men­te

Hvis der ikke er et te­sta­men­te, er det Ar­ve­loven, der be­stem­mer, hvor­dan arven skal for­de­les - dette gælder, uanset hvem du er, og om du er gift eller ej. Er der der­i­mod op­ret­tet et te­sta­men­te, er det te­sta­men­tet - eller ret­te­re te­sta­tor - der be­stem­mer, hvad der skal ske med arven.

Med et te­sta­men­te sikrer te­sta­tor sine ef­ter­lad­te, som per­so­nen ønsker. Te­sta­tor be­stem­mer selv over mini­mum 75 pro­cent af arven, når per­so­nen op­ret­ter et te­sta­men­te. Hvis du har en æg­te­fæl­le og/eller livs­ar­vin­ger (børn, bør­ne­børn osv.), har de krav på 25 pro­cent af det sam­le­de arv. Dette kaldes også for tvangs­ar­ven. Hvis du hver­ken har æg­te­fæl­le eller livs­ar­vin­ger, har du rå­de­ret over 100 pro­cent af arven.

Husk des­u­den, at te­sta­to­ren skal være myndig og ved sine fulde fem, når te­sta­men­tet op­ret­tes.

Skriv dit eget te­sta­men­te på 10 min

Te­sta­men­te er juri­disk bin­dan­de do­ku­ment

Et te­sta­men­te er ganske enkelt et juri­disk bin­den­de do­ku­ment, hvori te­sta­tor be­skri­ver, hvad per­so­nen ønsker, der skal ske med ved­kom­men­des formue og ejen­de­le, når per­so­nen dør. Er der intet te­sta­men­te, vil arven som oven­for nævnt blive for­delt efter Ar­ve­loven, hvil­ket be­ty­der, at den nær­me­ste fa­mi­lie arver. Er der ingen nær­me­ste fa­mi­lie, til­fal­der arven staten.

💡Læs mere: Hvad er et te­sta­men­te?

Hvem kan lave et te­sta­men­te?

Alle per­so­ner, der er myn­di­ge (det vil sige 18 år), og som er ved sine fulde fem, kan op­ret­te et te­sta­men­te.

Kan man be­stem­me alt i et te­sta­men­te?

Der er nogle regler i Ar­ve­loven, som ikke kan fravi­ges gennem te­sta­men­tet. Som nævnt oven­for kan man ikke gennem et te­sta­men­te komme udenom tvangs­ar­ven. Æg­te­fæl­len og/eller livs­ar­vin­ger har ret til 25 pro­cent, uanset hvad et te­sta­men­te end måtte sige. Der­u­d­over kan et te­sta­men­te heller ikke fravi­ge even­tu­el bo­af­gift.

Bo­af­gif­ten er - som navnet an­ty­der - en afgift du be­ta­ler af din arv. Du kan også se det som en slags skat af din arv. Bo­af­gif­ten va­ri­e­rer, af­hæn­gigt af hvem der arver, samt hvor stor arven er. Bo­af­gif­ten hen­vi­ses også ofte til som ar­ve­af­gift. Det juri­di­ske kor­rek­te term er bo­af­gift. 

Læs mere: Regler for et te­sta­men­te

Ar­vereg­ler og bo­af­gift

Nu hvor vi har helt styr på te­sta­men­te, te­sta­tor og ar­ve­la­der, kan vi kigge nær­me­re på, hvad du som arving skal være op­mærk­som på, når du arver. Der er som ud­gangs­punkt ikke for­skel på, om du arver efter ar­ve­loven eller efter et te­sta­men­te i for­hold til bo­af­gift og lig­nen­de. 

Når du arver - uanset om det er gennem et te­sta­men­te eller ar­ve­loven - skal du som nævnt oven­for blandt andet betale bo­af­gift og rets­af­gift. Rets­af­gif­ten er en afgift, der typisk be­ta­les af ar­vin­gen, når skif­te­ret­ten ud­le­ve­rer boet.

Bemærk, at hvis du arver fra ud­lan­det, for­de­les arven typisk efter reg­ler­ne i det land, hvor afdøde havde bopæl. Det vil sige, at hvis afdøde boede i Spa­ni­en, er det de span­ske regler, der som ud­gangs­punkt vil være gæl­den­de.

Hvad skal man som arving ellers over­ve­je?

Udover at skulle betale di­ver­se skat­ter og af­gif­ter til staten, er der en række over­vej­el­ser, du som arving kan gøre dig, hvis du gerne vil sikre din arv bedst muligt.

1) Særeje

Hvis du er gift, og du ikke ønsker at dele arven med din æg­te­fæl­le i til­fæl­de af skils­mis­se, skal du sikre dig særeje over arven. Det kan også være, at te­sta­tor i te­sta­men­tet har be­slut­tet, at arven skal være særeje. I til­fæl­de af særeje er det vig­tigt, at arven holdes ad­skilt fra din øvrige formue, da sæ­re­jet ellers kan bort­fal­de.

2) Opret en se­pa­rat konto

Det kan være en god idé at have en se­pa­rat konto til arven, så du ved præ­cist, hvad pen­ge­ne fra arven bruges til.

3) Opret en æg­te­pagt

Med en æg­te­pagt har dig og din æg­te­fæl­le mu­lig­hed for at tids­be­græn­se sæ­re­jet, så sæ­re­jet ek­sem­pel­vis aftrap­pes år for år, eller sæ­re­jet helt bort­fal­der efter et be­stemt antal år.

Læs mer: Hvem arver mig?

Få styr på det juri­di­ske hos Aatos

Over 100 000 bru­ge­re har været glade for at bruge Aatos ser­vi­ce.

  • Klar på 10 mi­nut­ter
  • Ser­vi­ce guider pro­ces­sen
  • Kva­li­tets­do­ku­men­ter
  • Gratis juri­disk hjælp
  • Ud­vik­let af juri­ster
  • Billig – kun 599 kr.