Il­mai­nen la­ki­neu­von­ta aina Aa­tok­sel­ta

Viestittelyä älypuhelimella
aatos-author-icon.png
Aatos
23.9.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Jos la­ki­asiat lait­ta­vat pääsi pyö­räl­le, etkä tiedä, miten päästä eteen­päin la­ki­pul­man kanssa, la­ki­neu­von­ta voi auttaa. Saat Aa­tok­ses­ta aina il­mais­ta la­ki­neu­von­taa, kun käytät pal­ve­lui­tam­me.

Onko hää­päi­vä jo kir­jat­tu ka­len­te­riin, mutta avio­eh­don te­ke­mi­nen tuntuu lähes ylit­se­pää­se­mät­tö­mäl­tä ura­kal­ta? Poh­dit­ko, miten edun­val­von­ta­val­tuu­tus tulisi tehdä? Oletko ek­sy­nyt la­kikie­mu­roi­den vii­dak­koon?

Ju­ri­di­set asiat eivät totta vie lu­keu­du maa­il­man yk­sin­ker­tai­sim­piin ai­hei­siin. Sen sijaan, että pänt­täät la­ki­py­kä­liä yötä myöten, käänny Aa­tok­sen asian­tun­te­van la­ki­neu­vo­jan puo­leen. Il­mai­nen la­ki­neu­von­ta tuo ju­ri­di­sen avun ulot­tu­vil­le­si sil­loin, kun sitä eniten kai­paat. 

Ke­nel­le il­mai­nen la­ki­neu­von­ta on tar­koi­tet­tu?

Kun käytät pal­ve­lui­tam­me, saat aina il­mais­ta la­ki­neu­von­taa Aa­tok­sen ju­ris­teil­ta. La­kia­pu on omiaan sil­loin, jos koh­taat esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tus­ta teh­des­sä­si esteen, jota et osaa itse rat­kais­ta. Täl­löin on hyvä kysyä la­ki­neu­vo­jan vink­kiä.

Etkö vielä ole asiak­kaam­me? Ei hätää, au­tam­me mie­lel­läm­me jo­kais­ta, joka kaipaa la­ki­asian­tun­ti­jan apua pääs­täk­seen on­gel­man­sa kanssa eteen­päin.

Jos siis etsit ne­tis­sä tietoa esi­mer­kik­si avio­eh­don tai tes­ta­men­tin te­ke­mi­ses­tä, mutta et löydä kai­paa­maa­si tietoa, voit kään­tyä Aa­tok­sen la­ki­neu­von­nan puo­leen.

La­ki­neu­von­ta voi olla tar­peen elämän suu­ris­sa kään­teis­sä

La­ki­asiat nouse­vat usein ta­pe­til­le elämän mer­kit­tä­vis­sä kään­ne­koh­dis­sa. Avioi­tu­mi­nen he­rät­tää mo­nen­lai­sia poh­din­to­ja esi­mer­kik­si omai­suus­asiois­ta. Sai­ras­tu­mi­nen nostaa pin­taan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ja hoi­to­tah­don mer­ki­tyk­sen. Su­rul­li­sem­pi ti­lan­ne tulee eteen sil­loin, kun oma lä­hei­nen sai­ras­tuu tai me­neh­tyy. Aa­tok­sen la­kia­pu kulkee mat­kas­sa­si niin ilossa kuin su­rus­sa­kin.

Mak­su­ton la­ki­neu­von­ta

Tar­joam­me mak­su­ton­ta la­ki­neu­von­taa alla ole­viin pal­ve­lui­hin liit­tyen. Voit hyö­dyn­tää il­mai­sen neu­von­nan, vaikka et ole vielä asiak­kaam­me.

Vaikka la­kia­pum­me kietoo ym­pä­ril­leen monia tee­mo­ja, emme kui­ten­kaan tarjoa neu­von­taa esi­mer­kik­si va­hin­gon­kor­vauk­siin tai muihin rii­ta­ti­lan­tei­siin liit­tyen. Tämä johtuu yk­sin­ker­tai­ses­ti siitä, että neu­von­tam­me kattaa vain ne osa-alueet, jotka kuu­lu­vat pal­ve­lui­dem­me pii­riin.

Il­mai­nen la­ki­neu­von­ta pal­ve­lee cha­tis­sa ja säh­kö­pos­tis­sa

Tar­joam­me la­ki­neu­von­taa sekä chatin että säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä. 

Chat-pal­ve­lu on oiva keino ta­voit­taa la­ki­neu­vo­ja no­peal­la­kin ai­ka­tau­lul­la. Se tar­jo­aa näp­pä­rän ka­na­van eten­kin no­pei­den ja ly­hyi­den ky­sy­mys­ten esit­tä­mi­seen. Osa hyö­dyn­tää chat-omi­nai­suut­ta sa­mal­la, kun tekee esi­mer­kik­si edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta tai pe­run­kir­joi­tus­ta Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Täl­löin on hyvä, että chatti löytyy heti käden ulot­tu­vil­ta, jotta pääset eteen­päin pul­ma­si kanssa.

Ha­luat­ko jä­sen­nel­lä ky­sy­mys­tä rau­has­sa, etkä tar­vit­se vas­taus­ta heti? Täl­löin säh­kö­pos­ti voi olla si­nul­le sopiva va­lin­ta. Voit lä­hes­tyä la­ki­neu­vo­jaa il­mai­sek­si lä­het­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen: asia­kas­pal­ve­lu@aatos.app.

Vas­taam­me sekä chat-vies­tei­hin että säh­kö­pos­tei­hin mah­dol­li­sim­man no­peas­ti, ja sen ovat huo­man­neet myös pal­ve­lum­me käyt­tä­jät.

Ko­ke­muk­sia Aa­tok­sen la­ki­neu­von­nas­ta

Näin eräs hen­ki­lö kir­joit­taa ko­ke­muk­sia-si­vul­la sen jäl­keen, kun hän hankki vir­ka­to­dis­tuk­set meiltä: 

Kiitos että vas­taat­te chat-ky­sy­myk­siin heti ja säh­kö­pos­tiin heti seu­raa­va­na päi­vä­nä.

Asian­tun­te­vaa ja sel­ke­ää la­ki­neu­von­taa ju­ris­teil­ta

Voitko luot­taa, että tar­joa­mam­me mak­su­ton la­ki­neu­von­ta on oi­keas­ti la­ki­py­kä­liin poh­jau­tu­vaa ja pä­te­vää? Kyllä voit. 

Aa­tok­sen la­ki­tii­miin kuuluu ju­ris­te­ja, jotka ot­ta­vat vas­taan miel­tä­si as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä aut­taen niiden kanssa eteen­päin. Voit luot­taa, että saat kaut­tam­me aitoa, asian­tun­te­vaa ja luo­tet­ta­vaa tukea.

Moni meistä tietää, että ju­ris­tit osaa­vat joskus tai­vut­taa kie­len­sä mel­koi­sel­le kou­ke­rol­le, mutta me Aa­tok­sel­la pa­nos­tam­me siihen, että koko tii­mim­me vastaa ky­sy­myk­sii­si sel­keäl­lä kie­lel­lä ilman han­ka­lia la­ki­ter­me­jä. Ha­luam­me, että neu­von­ta on si­nul­le oi­keas­ti hyö­dyl­lis­tä, ym­mär­ret­tä­vää ja eteen­päin vievää.

Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­lu on edis­tyk­sel­li­nen – miten?

Olet saat­ta­nut jos­sain elä­män­vai­hees­sa hyö­dyn­tää la­ki­toi­mis­to­jen apua ju­ri­di­sis­sa asiois­sa. Si­nul­la saat­taa olla ta­ka­na­si oikein hyviä ko­ke­muk­sia la­ki­pal­ve­luis­ta. 

Tie­däm­me myös, että osalla voi olla his­to­rias­saan epä­mu­ka­via­kin ko­ke­muk­sia la­ki­asioi­den­sa hoi­ta­mi­ses­ta. La­ki­pal­ve­lu on saat­ta­nut osoit­tau­tua tus­kas­tut­ta­van epä­sel­väk­si. Pro­ses­sit ovat voi­neet tak­kuil­la ja edetä vai­val­loi­ses­ti. Kaiken kuk­ku­rak­si lom­pak­ko­kin on saat­ta­nut vai­ke­roi­da la­ki­toi­mis­to­jen kal­lii­den hin­to­jen vuoksi.

Me Aa­tok­sel­la ha­luam­me tehdä asiat eri ta­val­la. Tuomme la­ki­asiat kaik­kien ih­mis­ten ulot­tu­vil­le. Tämä on ollut kan­ta­va voi­mam­me Aa­tok­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta eli vuo­des­ta 2018 läh­tien. Mutta miten ajatus näkyy kon­kreet­ti­ses­ti teois­sam­me?

😌 Selkeä vies­tin­tä ja pal­ve­lun help­pous

Emme käytä vies­tin­näs­sä ka­pu­la­kiel­tä, vaan py­rim­me joka kään­tees­sä kom­mu­ni­koi­maan ym­mär­ret­tä­väs­ti. Esi­mer­kik­si edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen teko sujuu mut­kat­to­mas­ti, kun esi­täm­me ky­sy­myk­set ym­mär­ret­tä­väl­lä ta­val­la.

💻 Aina ulot­tu­vil­la­si

Koska toi­mim­me verk­ko­pal­ve­lus­sa, voit pa­neu­tua esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen sil­loin kun si­nul­le sopii. Pääset myös jat­ka­maan aloit­ta­maa­si tes­ta­ment­tia toi­se­na päi­vä­nä, jos haluat pitää vä­lil­lä taukoa.

💁‍♀️­Ta­voi­tet­ta­vuus

Hy­väs­tä ta­voi­tet­ta­vuu­des­ta ja ih­mis­läh­töi­syy­des­tä vies­tii sekin, että löydät tar­vit­ta­vat pal­ve­lut ja infot net­ti­si­vuil­tam­me vai­vat­to­mas­ti vain muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la. Emme ole ha­lun­neet pii­lot­taa tär­kei­tä tie­to­ja monen mutkan taakse.

🏎 Nopeus

Pal­ve­lum­me avulla vältät jo­not­ta­mi­sen la­ki­mie­hen pu­heil­le. Voit aloit­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tai vaikka avio­eh­don te­ke­mi­sen mil­loin ta­han­sa ilman, että sinun täytyy odot­taa viik­ko­tol­kul­la asian ete­ne­mis­tä.

💸 Edul­li­nen hinta

On har­mil­lis­ta, jos la­ki­asiat, kuten tes­ta­ment­ti, jää te­ke­mät­tä vain siksi ettei sen laa­ti­mi­seen la­ki­mie­hen kanssa ole varaa. Olemme ha­lun­neet pitää hin­tam­me ai­sois­sa, jotta mah­dol­li­sim­man moni voi saada ju­ri­dis­ta apua elämän suu­ris­sa ja pie­nis­sä mut­kis­sa. Tar­joam­me pal­ve­lui­tam­me yli 80 % edul­li­sem­min kuin la­ki­toi­mis­tot.

Tutus­tu eri pal­ve­lui­him­me ja laita la­ki­asiat ker­ral­la kun­toon.

Aa­tok­sen mak­su­ton la­ki­neu­von­ta – usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia la­ki­neu­von­nas­ta.

Missä asiois­sa voin kään­tyä la­ki­asian­tun­ti­jan puo­leen?

Voit pyytää neuvoa seu­raa­vien asioi­den tii­moil­ta: avio­eh­to, avio­ero, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, hoi­to­tah­to, tes­ta­ment­ti, kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti, jää­mis­tö­osi­tus ja pe­rin­nön­ja­ko sekä vir­ka­to­dis­tuk­set.

Mistä Aa­tok­sen il­mai­nen la­ki­neu­von­ta löytyy?

An­nam­me la­ki­neu­von­taa sekä cha­tis­sa että säh­kö­pos­tis­sa. Chat-pal­ve­lu löytyy net­ti­si­vu­jem­me oi­keas­ta alalai­das­ta. Säh­kö­pos­tia voit lä­het­tää osoit­tee­seen: asia­kas­pal­ve­lu@aatos.app.

Keitä kaik­kia il­mai­nen la­ki­neu­von­ta koskee?

La­ki­asian­tun­ti­jam­me auttaa ennen kaik­kea pal­ve­lum­me käyt­tä­jiä, mutta pal­ve­lu on avoin myös muille verk­ko­si­vuil­lam­me vie­rai­le­vil­le hen­ki­löil­le.

Kuka la­ki­neu­von­nas­sa vastaa ky­sy­myk­sii­ni?

Tii­mim­me koos­tuu eri­lai­sis­ta la­kia­lan am­mat­ti­lai­sis­ta, kuten ju­ris­teis­ta.