Il­mai­nen la­ki­neu­vonta Aa­tok­selta

Viestittelyä älypuhelimella
aatos-author-icon.png
Aatos
23.9.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Jos la­kia­siat lait­ta­vat pääsi pyö­rälle, etkä tiedä, miten päästä eteen­päin la­ki­pul­man kanssa, la­ki­neu­vonta voi auttaa. Saat Aa­tok­sesta aina il­maista la­ki­neu­von­taa, kun käytät pal­ve­lui­tamme.

Onko hää­päivä jo kir­jattu ka­len­te­riin, mutta avio­eh­don te­ke­mi­nen tuntuu lähes ylit­se­pää­se­mät­tö­mältä ura­kalta? Poh­ditko, miten edun­val­von­ta­val­tuu­tus tulisi tehdä? Oletko ek­sy­nyt la­ki­kie­mu­roi­den vii­dak­koon?

Ju­ri­di­set asiat eivät totta vie lu­keudu maa­il­man yk­sin­ker­tai­sim­piin ai­hei­siin. Sen sijaan, että pänt­täät la­ki­py­kä­liä yötä myöten, käänny Aa­tok­sen asian­tun­te­van la­ki­neu­vo­jan puo­leen. Il­mai­nen la­ki­neu­vonta tuo ju­ri­di­sen avun ulot­tu­vil­lesi sil­loin, kun sitä eniten kai­paat.

Ke­nelle il­mai­nen la­ki­neu­vonta on tar­koi­tettu?

Kun käytät pal­ve­lui­tamme, saat aina il­maista la­ki­neu­von­taa Aa­tok­sen ju­ris­teilta. La­kiapu on omiaan sil­loin, jos koh­taat esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tusta teh­des­säsi esteen, jota et osaa itse rat­kaista. Täl­löin on hyvä kysyä la­ki­neu­vo­jan vink­kiä.

Etkö vielä ole asiak­kaamme? Ei hätää, au­tamme mie­lel­lämme jo­kaista, joka kaipaa la­ki­asian­tun­ti­jan apua pääs­täk­seen on­gel­mansa kanssa eteen­päin.

Jos siis etsit ne­tissä tietoa esi­mer­kiksi avio­eh­don tai tes­ta­men­tin te­ke­mi­sestä, mutta et löydä kai­paa­maasi tietoa, voit kään­tyä Aa­tok­sen la­ki­neu­von­nan puo­leen.

La­ki­neu­vonta voi olla tar­peen elämän suu­rissa kään­teissä

La­kia­siat nouse­vat usein ta­pe­tille elämän mer­kit­tä­vissä kään­ne­koh­dissa. Avioi­tu­mi­nen he­rät­tää mo­nen­lai­sia poh­din­toja esi­mer­kiksi omai­suus­asioista. Sai­ras­tu­mi­nen nostaa pin­taan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ja hoi­to­tah­don mer­ki­tyk­sen. Su­rul­li­sempi ti­lanne tulee eteen sil­loin, kun oma lä­hei­nen sai­ras­tuu tai me­neh­tyy. Aa­tok­sen la­kiapu kulkee mat­kas­sasi niin ilossa kuin su­rus­sa­kin.

Mak­su­ton la­ki­neu­vonta

Tar­joamme mak­su­tonta la­ki­neu­von­taa alla ole­viin pal­ve­lui­hin liit­tyen. Voit hyö­dyn­tää il­mai­sen neu­von­nan, vaikka et ole vielä asiak­kaamme.

Vaikka la­kia­pumme kietoo ym­pä­ril­leen monia tee­moja, emme kui­ten­kaan tarjoa neu­von­taa esi­mer­kiksi va­hin­gon­kor­vauk­siin tai muihin rii­ta­ti­lan­tei­siin liit­tyen. Tämä johtuu yk­sin­ker­tai­sesti siitä, että neu­von­tamme kattaa vain ne osa-alueet, jotka kuu­lu­vat pal­ve­lui­demme pii­riin.

💡 Aatos Huo­le­ton -ti­laa­jat saavat la­ki­pal­ve­lua aina, kun sitä tar­vit­se­vat.

Il­mai­nen la­ki­neu­vonta pal­ve­lee cha­tissa ja säh­kö­pos­tissa

Tar­joamme la­ki­neu­von­taa sekä chatin että säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Chat-pal­velu on oiva keino ta­voit­taa la­ki­neu­voja no­peal­la­kin ai­ka­tau­lulla. Se tar­joaa näp­pä­rän ka­na­van eten­kin no­pei­den ja ly­hyi­den ky­sy­mys­ten esit­tä­mi­seen. Osa hyö­dyn­tää chat-omi­nai­suutta sa­malla, kun tekee esi­mer­kiksi edun­val­von­ta­val­tuu­tusta tai pe­run­kir­joi­tusta Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Täl­löin on hyvä, että chatti löytyy heti käden ulot­tu­vilta, jotta pääset eteen­päin pul­masi kanssa.

Ha­luatko jä­sen­nellä ky­sy­mystä rau­hassa, etkä tar­vitse vas­tausta heti? Täl­löin säh­kö­posti voi olla si­nulle sopiva va­linta. Voit lä­hes­tyä la­ki­neu­vo­jaa il­mai­seksi lä­het­tä­mällä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen: asia­kas­pal­velu@aatos.app.

Vas­taamme sekä chat-vies­tei­hin että säh­kö­pos­tei­hin mah­dol­li­sim­man no­peasti, ja sen ovat huo­man­neet myös pal­ve­lumme käyt­tä­jät.

Ko­ke­muk­sia Aa­tok­sen la­ki­neu­von­nasta

Näin eräs hen­kilö kir­joit­taa ko­ke­muk­sia-si­vulla sen jäl­keen, kun hän hankki vir­ka­to­dis­tuk­set meiltä:

Kiitos, että vas­taatte chat-ky­sy­myk­siin heti ja säh­kö­pos­tiin heti seu­raa­vana päi­vänä.

Asian­tun­te­vaa ja sel­keää la­ki­neu­von­taa ju­ris­teilta

Voitko luot­taa, että tar­joa­mamme mak­su­ton la­ki­neu­vonta on oi­keasti la­ki­py­kä­liin poh­jau­tu­vaa ja pä­te­vää? Kyllä voit.

Aa­tok­sen la­ki­tii­miin kuuluu ju­ris­teja, jotka ot­ta­vat vas­taan miel­täsi as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä aut­taen niiden kanssa eteen­päin. Voit luot­taa, että saat kaut­tamme aitoa, asian­tun­te­vaa ja luo­tet­ta­vaa tukea.

Moni meistä tietää, että ju­ris­tit osaa­vat joskus tai­vut­taa kie­lensä mel­koi­selle kou­ke­rolle, mutta me Aa­tok­sella pa­nos­tamme siihen, että koko tii­mimme vastaa ky­sy­myk­siisi sel­keällä kie­lellä ilman han­ka­lia la­ki­ter­mejä. Ha­luamme, että neu­vonta on si­nulle oi­keasti hyö­dyl­listä, ym­mär­ret­tä­vää ja eteen­päin vievää.

Aa­tok­sen la­ki­pal­velu on edis­tyk­sel­li­nen – miten?

Olet saat­ta­nut jos­sain elä­män­vai­heessa hyö­dyn­tää la­ki­toi­mis­to­jen apua ju­ri­di­sissa asioissa. Si­nulla saat­taa olla ta­ka­nasi oikein hyviä ko­ke­muk­sia la­ki­pal­ve­luista.

Tie­dämme myös, että osalla voi olla his­to­rias­saan epä­mu­ka­via­kin ko­ke­muk­sia la­ki­asioi­densa hoi­ta­mi­sesta. La­ki­pal­velu on saat­ta­nut osoit­tau­tua tus­kas­tut­ta­van epä­sel­väksi. Pro­ses­sit ovat voi­neet tak­kuilla ja edetä vai­val­loi­sesti. Kaiken kuk­ku­raksi lom­pak­ko­kin on saat­ta­nut vai­ke­roida la­ki­toi­mis­to­jen kal­lii­den hin­to­jen vuoksi.

Me Aa­tok­sella ha­luamme tehdä asiat eri ta­valla. Tuomme la­kia­siat kaik­kien ih­mis­ten ulot­tu­ville. Tämä on ollut kan­tava voi­mamme Aa­tok­sen pe­rus­ta­mi­sesta eli vuo­desta 2018 läh­tien. Mutta miten ajatus näkyy kon­kreet­ti­sesti teois­samme?

😌 Selkeä vies­tintä ja pal­ve­lun help­pous

Emme käytä vies­tin­nässä ka­pu­la­kieltä, vaan py­rimme joka kään­teessä kom­mu­ni­koi­maan ym­mär­ret­tä­västi. Esi­mer­kiksi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen teko sujuu mut­kat­to­masti, kun esi­tämme ky­sy­myk­set ym­mär­ret­tä­vällä ta­valla.

💻 Aina ulot­tu­vil­lasi

Koska toi­mimme verk­ko­pal­ve­lussa, voit pa­neu­tua esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen sil­loin kun si­nulle sopii. Pääset myös jat­ka­maan aloit­ta­maasi tes­ta­ment­tia toi­sena päi­vänä, jos haluat pitää vä­lillä taukoa.

💁‍♀️­Ta­voi­tet­ta­vuus

Hy­västä ta­voi­tet­ta­vuu­desta ja ih­mis­läh­töi­syy­destä vies­tii sekin, että löydät tar­vit­ta­vat pal­ve­lut ja infot net­ti­si­vuil­tamme vai­vat­to­masti vain muu­ta­malla klik­kauk­sella. Emme ole ha­lun­neet pii­lot­taa tär­keitä tie­toja monen mutkan taakse.

🏎 Nopeus

Pal­ve­lumme avulla vältät jo­not­ta­mi­sen la­ki­mie­hen pu­heille. Voit aloit­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tai vaikka avio­eh­don te­ke­mi­sen mil­loin ta­hansa ilman, että sinun täytyy odot­taa viik­ko­tol­kulla asian ete­ne­mistä.

💸 Edul­li­nen hinta

On har­mil­lista, jos la­kia­siat, kuten tes­ta­mentti, jää te­ke­mättä vain siksi ettei sen laa­ti­mi­seen la­ki­mie­hen kanssa ole varaa. Olemme ha­lun­neet pitää hin­tamme ai­soissa, jotta mah­dol­li­sim­man moni voi saada ju­ri­dista apua elämän suu­rissa ja pie­nissä mut­kissa. Tar­joamme pal­ve­lui­tamme yli 80 % edul­li­sem­min kuin la­ki­toi­mis­tot.

Tu­tustu eri pal­ve­lui­himme ja laita la­kia­siat ker­ralla kun­toon.

Aa­tok­sen mak­su­ton la­ki­neu­vonta – usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia la­ki­neu­von­nasta.

Missä asioissa voin kään­tyä la­ki­asian­tun­ti­jan puo­leen?

Voit pyytää neuvoa seu­raa­vien asioi­den tii­moilta: avio­ehto, avio­ero, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, hoi­to­tahto, tes­ta­mentti, kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti, jää­mis­tö­osi­tus ja pe­rin­nön­jako sekä vir­ka­to­dis­tuk­set.

Mistä Aa­tok­sen il­mai­nen la­ki­neu­vonta löytyy?

An­namme la­ki­neu­von­taa sekä cha­tissa että säh­kö­pos­tissa. Chat-pal­velu löytyy net­ti­si­vu­jemme oi­keasta ala­lai­dasta. Säh­kö­pos­tia voit lä­het­tää osoit­tee­seen: asia­kas­pal­velu@aatos.app

Keitä kaik­kia il­mai­nen la­ki­neu­vonta koskee?

La­ki­asian­tun­ti­jamme auttaa ennen kaik­kea pal­ve­lumme käyt­tä­jiä, mutta pal­velu on avoin myös muille verk­ko­si­vuil­lamme vie­rai­le­ville hen­ki­löille.

Kuka la­ki­neu­von­nassa vastaa ky­sy­myk­siini?

Tii­mimme koos­tuu eri­lai­sista la­kia­lan am­mat­ti­lai­sista, kuten ju­ris­teista.