Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen

Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Puut­tuu­ko si­nul­ta tes­ta­ment­ti? Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on­nis­tuu ny­ky­ään täysin ne­tis­sä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa.

Laa­duk­kaan tes­ta­men­tin teko ei ole yk­sin­ker­tais­ta ja sen te­ke­mi­ses­sä kan­nat­taa nou­dat­taa hy­väk­si ha­vait­tua jär­jes­tys­tä, jota myös ju­ris­tit ja muut asian­tun­ti­jat käyt­tä­vät.

Hyvin suun­ni­tel­lus­sa verk­ko­pal­ve­lus­sa tes­ta­men­tin voi tehdä yhtä laa­duk­kaas­ti kuin asian­tun­ti­jan kanssa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa teet tes­ta­men­tin ne­tis­sä edul­li­ses­ti ja no­peas­ti. Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä pal­ve­lu, jonka avulla kuka ta­han­sa voi tehdä yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin itse.

Käymme läpi, kuinka voit tehdä it­sel­le­si tes­ta­men­tin ja mitä asioi­ta sinun kan­nat­taa pohtia ennen asia­kir­jan luo­mis­ta.

1. Sel­vi­tä elä­män­ti­lan­tee­si ja pe­ril­li­set

Ensin sinun kan­nat­taa sel­vit­tää la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­set. Ne mää­räy­ty­vät pe­rin­tö­kaa­ren pe­rus­teel­la.

Lain­koh­ta (40/1969), jossa jär­jes­tys mää­ri­tel­lään, on maal­li­kol­le han­ka­laa luet­ta­vaa. Ar­tik­ke­lim­me pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä sel­ven­tää ti­lan­net­ta kat­ta­vas­ti ja ym­mär­ret­tä­väs­ti.

Tes­ta­ment­ti on hel­pom­pi laatia, kun tie­de­tään, miten pe­rin­tö ja­kau­tui­si ilman tes­ta­ment­tia. Esi­mer­kik­si avo­lii­tos­sa avo­puo­li­so ei peri ja tämä epä­koh­ta voi­daan kor­ja­ta tes­ta­men­til­la.

Jär­ke­vil­lä tes­ta­ment­tieh­doil­la voi­daan vai­kut­taa monin eri tavoin lä­heis­ten asemaa pa­ran­ta­vas­ti. Esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin te­ke­mi­sel­lä voit vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ron määrää käy­tän­nös­sä kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

Hel­poin ja varmin tapa sel­vit­tää omat pe­ril­li­set on var­mas­ti Aa­tok­sen kautta, missä sel­vi­tys ta­pah­tuu täysin il­mai­sek­si.

💡Jos si­nul­le ei ole lapsia tai puo­li­soa, sil­loin tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä. Näin voit vai­kut­taa siihen, kuka omai­suu­te­si perii. Lap­set­to­man tes­ta­ment­ti ei juuri eroa ta­val­li­ses­ta tes­ta­men­tis­ta – pe­ril­lis­ten ei tar­vit­se ottaa kui­ten­kaan huo­mioon rin­ta­pe­ril­lis­ten la­kio­saa.

2. Min­kä­lai­nen tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä?

Tes­ta­men­tit luo­ki­tel­laan yleis­tes­ta­ment­tiin ja eri­tyis­tes­ta­ment­tiin.

Tämän li­säk­si tes­ta­ment­te­ja luo­ki­tel­laan sen mukaan min­kä­lai­sen oi­keu­den ne an­ta­vat tes­ta­men­tin saa­jal­le. Li­säk­si voit tehdä tes­ta­men­tin yh­des­sä puo­li­so­si kanssa, jol­loin ky­sees­sä on kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti.

Kump­pa­nien teh­des­sä kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia, tulee pohtia sitä, mil­lai­nen tes­ta­ment­ti eloon­jää­neel­le puo­li­sol­le teh­dään. Riip­puen kump­pa­nei­den tah­dos­ta ja elä­män­ti­lan­tees­ta va­lin­ta teh­dään _omis­tusoi­keus_- ja hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin vä­lil­lä.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti antaa eloon­jää­neel­le puo­li­sol­le täydet oi­keu­det mää­rä­tä koko pe­rin­nös­tä. Jos kump­pa­nit omis­ta­vat yh­des­sä yri­tyk­sen, ei hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia tule käyt­tää. Yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen ja pää­tök­sien te­ke­mi­seen vaa­di­taan täysi omis­tusoi­keus.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­til­la puo­li­so saa omai­suu­den hal­lin­ta­oi­keuk­sin ja omis­tusoi­keus menee esi­mer­kik­si rin­ta­pe­ril­li­sil­le eli lap­sil­le. Lapset saavat omai­suu­den ke­vyem­mäl­lä ve­ro­tuk­sel­la ja puo­li­so ei maksa saa­mas­taan hal­lin­ta­oi­keu­des­ta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Useim­mis­sa ta­pauk­sis­sa hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti on paras rat­kai­su.

3. Mitä omai­suut­ta ja ke­nel­le?

Tes­ta­men­til­la voi­daan mää­rä­tä, mitä omai­suu­del­le ta­pah­tuu kuo­le­man jäl­keen. Sitä teh­des­sä on hyvä miet­tiä, kuka hyö­tyi­si mis­tä­kin omai­suu­des­ta. Joku lä­hei­sis­tä voi olla hei­kos­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ja hän saat­tai­si tar­vi­ta li­sä­tu­kea.

Tes­ta­ment­tausoi­keut­ta ra­joit­taa rin­ta­pe­ril­lis­ten oikeus la­kio­saan. La­kio­sa on puolet pe­rin­nös­tä ja se jae­taan tasan rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken. La­kio­sa ei ole au­to­maat­ti­nen oikeus, ja sitä tulee jo­kai­sen pe­ril­li­sen vaatia erik­seen.

Tes­ta­men­til­la voi­daan myös tukea it­sel­le tär­kei­tä arvoja ja asioi­ta. Yleis­hyö­dyl­li­set jär­jes­töt eivät maksa tes­ta­men­til­la saa­mas­taan omai­suu­des­ta pe­rin­tö­ve­roa. Tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­set ovat niille tärkeä tapa kerätä varoja toi­min­taan­sa varten.

Tee tes­ta­ment­ti

4. Jär­ke­vät tes­ta­ment­tieh­dot

Kun tie­de­tään, kuka on saa­mas­sa mi­tä­kin omai­suut­ta, voi­daan miet­tiä ti­lan­tee­seen so­pi­via tes­ta­ment­tieh­to­ja.

Jos tes­ta­men­til­la on an­net­tu kiin­teis­tö­jä tai asunto-osak­kei­ta, tulee har­ki­ta hal­lin­ta­oi­keu­den ja omis­tusoi­keu­den ja­ka­mis­ta eri hen­ki­löil­le. Näillä jär­jes­te­lyil­lä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­tää pe­rin­tö­ve­ron määrää.

Esi­merk­ki 1: suvun ke­sä­asun­to ja kak­sin­ker­tai­sen ve­ro­tuk­sen vält­tä­mi­nen

Jos suvun ke­sä­asun­to oli tar­koi­tus antaa lap­sil­le omis­tusoi­keuk­sin, kan­nat­taa har­ki­ta omis­tusoi­keu­den an­ta­mis­ta mah­dol­li­sil­le lap­sen­lap­sil­le ja hal­lin­ta­oi­keu­den an­ta­mis­ta lap­sil­le, jol­loin sääs­ty­tään kak­sin­ker­tai­sel­ta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sel­ta.

Omis­tusoi­keu­den saa­jien pe­rin­tö­ve­ros­ta teh­dään hal­lin­ta­oi­keu­den arvoa vas­taa­va vä­hen­nys. Vaih­toeh­toi­ses­ti ti­lan­tees­sa voi­daan antaa hal­lin­ta­oi­keus eloon­jää­väl­le puo­li­sol­le, jol­loin saa­vu­te­taan samat hyödyt.

Pää­tös­val­lan siir­tä­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jal­le

Muita ve­ro­tuk­seen vai­kut­ta­via ehtoja ovat muun muassa pää­tös­val­lan an­ta­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jal­le.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sel­lä voi­daan vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ron määrää käy­tän­nös­sä kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

Ve­ro­tuk­sen li­säk­si tes­ta­men­til­la voi­daan antaa eloon­jää­neel­le kump­pa­nil­le eli les­kel­le li­sä­tur­vaa. Kes­ki­näi­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti on usein jär­ke­vä vaih­toeh­to kump­pa­nei­den vä­lil­lä.

Les­kel­le omis­tusoi­keus yh­tei­seen asun­toon

Pelk­kiin lain­sään­nök­siin tur­vau­tu­mal­la leski ei kui­ten­kaan saa esi­mer­kik­si myydä ai­em­min puo­li­son­sa kanssa yh­des­sä omis­ta­maan­sa asun­toa ilman asun­non omis­tusoi­keu­den hal­ti­joi­den lupaa. Yleen­sä tässä ti­lan­tees­sa omis­tusoi­keus on lap­sil­la.

Tes­ta­men­til­la ti­lan­ne voi­daan muut­taa ja les­kel­le antaa oikeus it­se­näi­ses­ti myydä ja vaih­taa asun­toa.

Muita tes­ta­ment­tieh­to­ja

Muita tär­kei­tä tes­ta­ment­tieh­to­ja ovat lesken suo­jaa­mi­nen la­kio­sa­vaa­ti­muk­sil­ta, en­nak­ko­pe­rin­nös­tä ja lah­jois­ta mää­rää­mi­nen sekä pe­ril­lis­ten avio­puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois­sul­ke­mi­nen.

5. Tes­ta­men­tin al­le­kir­joit­ta­mi­nen ja to­dis­ta­mi­nen

Tes­ta­ment­ti tulee vi­ral­li­sek­si ja pä­te­väk­si, kun se al­le­kir­joi­te­taan ja al­le­kir­joit­ta­mi­sen to­dis­taa kaksi hen­ki­löä. Tes­ta­ment­ti ei tar­vit­se vi­ran­omai­sen hy­väk­syn­tää tai re­kis­te­röin­tiä ol­lak­seen pätevä.

Lue lisää pä­te­väs­tä tes­ta­men­tis­ta ja tes­ta­men­tin to­dis­ta­jis­ta.

6. Tes­ta­men­tin säi­lyt­tä­mi­nen

Tes­ta­ment­ti ei tar­vit­se re­kis­te­röi­dä tai säi­lyt­tää mis­sään tie­tys­sä pai­kas­sa. Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa säi­lyt­tää sel­lai­ses­sa tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa, josta se var­mas­ti löy­de­tään kuo­le­man jäl­keen.

Kodin li­säk­si sen voi viedä esi­mer­kik­si pankin tal­le­lo­ke­roon tai asia­kir­ja­säi­ly­tyk­seen. Pel­käs­tään säh­köi­ses­ti tes­ta­ment­tia ei voi säi­lyt­tää.

Tes­ta­men­tis­ta on myös jär­ke­vä antaa tieto tai kopio sen edun­saa­jil­le.

Lue lisää: mitä kuu­lui­sien ih­mis­ten tes­ta­men­tit si­säl­tä­vät?

Tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Tee yk­si­löi­ty ja ju­ri­di­ses­ti pätevä tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Tes­ta­men­tin hinta on Aa­tok­ses­sa 89 euroa.

Pal­ve­lu on oi­keus­tie­teen asian­tun­ti­jan suun­nit­te­le­ma ja se päi­vit­tyy jat­ku­vas­ti uuden lain­sää­dän­nön pe­rus­teel­la. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­tee­si ja luo si­nul­le yk­si­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä pe­ril­li­siä ja eri­lai­sia omai­suus­la­je­ja, kuten mökin, asun­non tai auton. Voit myös mää­rit­tää pro­sent­tio­suu­det, joiden avulla omai­suu­te­si ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen kesken.

Päätä, kuka perii omai­suu­te­si. Tee tes­ta­ment­ti ne­tis­sä jo tänään.