Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen

Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Puut­tuuko si­nulta tes­ta­mentti? Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on­nis­tuu ny­ky­ään täysin ne­tissä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa.

Laa­duk­kaan tes­ta­men­tin teko ei ole yk­sin­ker­taista ja sen te­ke­mi­sessä kan­nat­taa nou­dat­taa hy­väksi ha­vait­tua jär­jes­tystä, jota myös ju­ris­tit ja muut asian­tun­ti­jat käyt­tä­vät.

Hyvin suun­ni­tel­lussa verk­ko­pal­ve­lussa tes­ta­men­tin voi tehdä yhtä laa­duk­kaasti kuin asian­tun­ti­jan kanssa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa teet tes­ta­men­tin ne­tissä edul­li­sesti ja no­peasti. Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä pal­velu, jonka avulla kuka ta­hansa voi tehdä yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin itse.

Käymme läpi, kuinka voit tehdä it­sel­lesi tes­ta­men­tin ja mitä asioita sinun kan­nat­taa pohtia ennen asia­kir­jan luo­mista.

1. Sel­vitä elä­män­ti­lan­teesi ja pe­ril­li­set

Ensin sinun kan­nat­taa sel­vit­tää la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­set. Ne mää­räy­ty­vät pe­rin­tö­kaa­ren pe­rus­teella.

Lain­kohta (40/1969), jossa jär­jes­tys mää­ri­tel­lään, on maal­li­kolle han­ka­laa luet­ta­vaa. Ar­tik­ke­limme pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sestä sel­ven­tää ti­lan­netta kat­ta­vasti ja ym­mär­ret­tä­västi.

Tes­ta­mentti on hel­pompi laatia, kun tie­de­tään, miten pe­rintö ja­kau­tuisi ilman tes­ta­ment­tia. Esi­mer­kiksi avo­lii­tossa avo­puo­liso ei peri ja tämä epä­kohta voi­daan kor­jata tes­ta­men­tilla.

Jär­ke­villä tes­ta­ment­tieh­doilla voi­daan vai­kut­taa monin eri tavoin lä­heis­ten asemaa pa­ran­ta­vasti. Esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin te­ke­mi­sellä voit vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ron määrää käy­tän­nössä kai­kissa ti­lan­teissa.

Hel­poin ja varmin tapa sel­vit­tää omat pe­ril­li­set on var­masti Aa­tok­sen kautta, missä sel­vi­tys ta­pah­tuu täysin il­mai­seksi.

💡Jos si­nulle ei ole lapsia tai puo­li­soa, sil­loin tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä. Näin voit vai­kut­taa siihen, kuka omai­suu­tesi perii.

2. Min­kä­lai­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä?

Tes­ta­men­tit luo­ki­tel­laan yleis­tes­ta­ment­tiin ja eri­tyis­tes­ta­ment­tiin.

Tämän li­säksi tes­ta­ment­teja luo­ki­tel­laan sen mukaan min­kä­lai­sen oi­keu­den ne an­ta­vat tes­ta­men­tin saa­jalle. Li­säksi voit tehdä tes­ta­men­tin yh­dessä puo­li­sosi kanssa, jol­loin ky­seessä on kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti.

Kump­pa­nien teh­dessä kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia, tulee pohtia sitä, mil­lai­nen tes­ta­mentti eloon­jää­neelle puo­li­solle teh­dään. Riip­puen kump­pa­nei­den tah­dosta ja elä­män­ti­lan­teesta va­linta teh­dään omis­tusoi­keus- ja hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tin vä­lillä.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti antaa eloon­jää­neelle puo­li­solle täydet oi­keu­det mää­rätä koko pe­rin­nöstä. Jos kump­pa­nit omis­ta­vat yh­dessä yri­tyk­sen, ei hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­tia tule käyt­tää. Yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen ja pää­tök­sien te­ke­mi­seen vaa­di­taan täysi omis­tusoi­keus.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tilla puo­liso saa omai­suu­den hal­lin­ta­oi­keuk­sin ja omis­tusoi­keus menee esi­mer­kiksi rin­ta­pe­ril­li­sille eli lap­sille. Lapset saavat omai­suu­den ke­vyem­mällä ve­ro­tuk­sella ja puo­liso ei maksa saa­mas­taan hal­lin­ta­oi­keu­desta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Useim­missa ta­pauk­sissa hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti on paras rat­kaisu.

3. Mitä omai­suutta ja ke­nelle?

Tes­ta­men­tilla voi­daan mää­rätä, mitä omai­suu­delle ta­pah­tuu kuo­le­man jäl­keen. Sitä teh­dessä on hyvä miet­tiä, kuka hyö­tyisi mis­tä­kin omai­suu­desta. Joku lä­hei­sistä voi olla hei­kossa ta­lou­del­li­sessa ti­lan­teessa ja hän saat­taisi tar­vita li­sä­tu­kea.

Tes­ta­ment­tausoi­keutta ra­joit­taa rin­ta­pe­ril­lis­ten oikeus la­kio­saan. La­kiosa on puolet pe­rin­nöstä ja se jae­taan tasan rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken. La­kiosa ei ole au­to­maat­ti­nen oikeus, ja sitä tulee jo­kai­sen pe­ril­li­sen vaatia erik­seen.

Tes­ta­men­tilla voi­daan myös tukea it­selle tär­keitä arvoja ja asioita. Yleis­hyö­dyl­li­set jär­jes­töt eivät maksa tes­ta­men­tilla saa­mas­taan omai­suu­desta pe­rin­tö­ve­roa. Tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­set ovat niille tärkeä tapa kerätä varoja toi­min­taansa varten.

4. Jär­ke­vät tes­ta­ment­tieh­dot

Kun tie­de­tään, kuka on saa­massa mi­tä­kin omai­suutta, voi­daan miet­tiä ti­lan­tee­seen so­pi­via tes­ta­ment­tieh­toja.

Jos tes­ta­men­tilla on an­nettu kiin­teis­töjä tai asunto-osak­keita, tulee har­kita hal­lin­ta­oi­keu­den ja omis­tusoi­keu­den ja­ka­mista eri hen­ki­löille. Näillä jär­jes­te­lyillä voi­daan mer­kit­tä­västi pie­nen­tää pe­rin­tö­ve­ron määrää.

Esi­merkki 1: suvun ke­sä­asunto ja kak­sin­ker­tai­sen ve­ro­tuk­sen vält­tä­mi­nen

Jos suvun ke­sä­asunto oli tar­koi­tus antaa lap­sille omis­tusoi­keuk­sin, kan­nat­taa har­kita omis­tusoi­keu­den an­ta­mista mah­dol­li­sille lap­sen­lap­sille ja hal­lin­ta­oi­keu­den an­ta­mista lap­sille, jol­loin sääs­ty­tään kak­sin­ker­tai­selta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­selta.

Omis­tusoi­keu­den saa­jien pe­rin­tö­ve­rosta teh­dään hal­lin­ta­oi­keu­den arvoa vas­taava vä­hen­nys. Vaih­toeh­toi­sesti ti­lan­teessa voi­daan antaa hal­lin­ta­oi­keus eloon­jää­välle puo­li­solle, jol­loin saa­vu­te­taan samat hyödyt.

Pää­tös­val­lan siir­tä­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jalle

Muita ve­ro­tuk­seen vai­kut­ta­via ehtoja ovat muun muassa pää­tös­val­lan an­ta­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jalle.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sellä voi­daan vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ron määrää käy­tän­nössä kai­kissa ti­lan­teissa.

Ve­ro­tuk­sen li­säksi tes­ta­men­tilla voi­daan antaa eloon­jää­neelle kump­pa­nille eli les­kelle li­sä­tur­vaa. Kes­ki­näi­nen hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti on usein jär­kevä vaih­toehto kump­pa­nei­den vä­lillä.

Les­kelle omis­tusoi­keus yh­tei­seen asun­toon

Pelk­kiin lain­sään­nök­siin tur­vau­tu­malla leski ei kui­ten­kaan saa esi­mer­kiksi myydä ai­em­min puo­li­sonsa kanssa yh­dessä omis­ta­maansa asun­toa ilman asun­non omis­tusoi­keu­den hal­ti­joi­den lupaa. Yleensä tässä ti­lan­teessa omis­tusoi­keus on lap­silla.

Tes­ta­men­tilla ti­lanne voi­daan muut­taa ja les­kelle antaa oikeus it­se­näi­sesti myydä ja vaih­taa asun­toa.

Muita tes­ta­ment­tieh­toja

Muita tär­keitä tes­ta­ment­tieh­toja ovat lesken suo­jaa­mi­nen la­kio­sa­vaa­ti­muk­silta, en­nak­ko­pe­rin­nöstä ja lah­joista mää­rää­mi­nen sekä pe­ril­lis­ten avio­puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois­sul­ke­mi­nen.

5. Tes­ta­men­tin al­le­kir­joit­ta­mi­nen ja to­dis­ta­mi­nen

Tes­ta­mentti tulee vi­ral­li­seksi ja pä­te­väksi, kun se al­le­kir­joi­te­taan ja al­le­kir­joit­ta­mi­sen to­dis­taa kaksi hen­ki­löä. Tes­ta­mentti ei tar­vitse vi­ran­omai­sen hy­väk­syn­tää tai re­kis­te­röin­tiä ol­lak­seen pätevä.

Lue lisää pä­te­västä tes­ta­men­tista ja tes­ta­men­tin to­dis­ta­jista.

6. Tes­ta­men­tin säi­lyt­tä­mi­nen

Tes­ta­mentti ei tar­vitse re­kis­te­röidä tai säi­lyt­tää mis­sään tie­tyssä pai­kassa. Tes­ta­mentti kan­nat­taa säi­lyt­tää sel­lai­sessa tur­val­li­sessa pai­kassa, josta se var­masti löy­de­tään kuo­le­man jäl­keen.

Kodin li­säksi sen voi viedä esi­mer­kiksi pankin tal­le­lo­ke­roon tai asia­kir­ja­säi­ly­tyk­seen. Pel­käs­tään säh­köi­sesti tes­ta­ment­tia ei voi säi­lyt­tää.

Tes­ta­men­tista on myös jär­kevä antaa tieto tai kopio sen edun­saa­jille.

Lue lisää: mitä kuu­lui­sien ih­mis­ten tes­ta­men­tit si­säl­tä­vät?

Tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Tee yk­si­löity ja ju­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pal­velu on oi­keus­tie­teen asian­tun­ti­jan suun­nit­te­lema ja se päi­vit­tyy jat­ku­vasti uuden lain­sää­dän­nön pe­rus­teella. Pal­ve­lumme kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­teesi ja luo si­nulle yk­si­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä pe­ril­li­siä ja eri­lai­sia omai­suus­la­jeja, kuten mökin, asun­non tai auton. Voit myös mää­rit­tää pro­sent­tio­suu­det, joiden avulla omai­suu­tesi ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen kesken.

Tes­ta­men­tin hinta on 69 euroa Aa­tok­sessa.

Päätä, kuka perii omai­suu­tesi. Tee tes­ta­mentti ne­tissä jo tänään.