Las­ten­suo­je­luil­moi­tus käy­tän­nössä

keinuja leikkipuistossa
Timjami Nyyssönen
Timjami
10.9.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­hansa, joka on huo­lis­saan lapsen hy­vin­voin­nista. Il­moi­tus on mah­dol­lista tehdä myös säh­köi­sesti.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus tar­koit­taa las­ten­suo­je­lu­lain (417/2007) mu­kaista il­moi­tusta las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­selle lap­sesta, joka saat­taa olla las­ten­suo­je­lun tar­peessa.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­set ovat siis osa las­ten­suo­je­lua, ja niiden tar­koi­tuk­sena on kiin­nit­tää las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten huomio mah­dol­li­sesti las­ten­suo­je­lua tar­vit­se­viin lap­siin.

Il­moi­tus­ten kautta las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set voivat ar­vioida lapsen tar­peen las­ten­suo­je­lun tu­ki­toi­mille.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen tar­koi­tuk­sena on tur­vata lapsen oikeus:

 • tur­val­li­seen kas­vu­ym­pä­ris­töön
 • ta­sa­pai­noi­seen ja mo­ni­puo­li­seen ke­hi­tyk­seen
 • eri­tyi­seen suo­je­luun.

💡 Vinkki: Las­ten­suo­jelu voi tukea myös lapsen van­hem­pia tai muita lapsen huol­losta vas­taa­via hen­ki­löitä jär­jes­tä­mällä heille tar­vit­ta­via tu­ki­toi­mia.

Las­ten­suo­je­lussa ar­vioi­daan lapsen tuen tar­vetta

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen seu­rauk­sena las­ten­suo­je­lua­sia tulee vi­reille. Tämä tar­koit­taa, että las­ten­suo­je­lun työn­te­kijä arvioi lapsen ti­lan­teen ja päät­tää mah­dol­li­sista las­ten­suo­je­luun liit­ty­vistä jat­ko­toi­men­pi­teistä.

Las­ten­suo­je­lua­sian tultua vi­reille las­ten­suo­je­lun työn­te­kijä arvioi siis vä­lit­tö­mästi lapsen mah­dol­li­sen kii­reel­li­sen suo­je­lun tar­peen.

Li­säksi las­ten­suo­je­lun työn­te­kijä tekee yleensä myös lapsen pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nin.

Pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nissa so­si­aa­li­työn­te­kijä arvioi:

 • Lapsen kas­vuo­lo­suh­teita
 • Lapsen kas­va­tuk­sesta vas­taa­vien hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia huo­leh­tia lap­sesta

Ar­vioin­nin te­ke­mi­seksi so­si­aa­li­työn­te­kijä voi tar­vit­taessa olla yh­tey­dessä lap­selle lä­hei­siin hen­ki­löi­hin sekä eri yh­teis­työ­ta­hoi­hin ja asian­tun­ti­joi­hin.

👉 Pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nin pe­rus­teella so­si­aa­li­työn­te­kijä mää­rit­tää, onko las­ten­suo­je­lua­siak­kuu­delle tar­vetta.

Las­ten­suo­je­lua­siak­kuus alkaa pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nin pe­rus­teella

Jos las­ten­suo­je­lua­siak­kuu­delle on tar­vetta, lapsen hoito ja huolto py­ri­tään jär­jes­tä­mään lapsen ja tämän huol­ta­jien tu­ki­toi­mien avulla. Lasta ja tämän huol­ta­jia tukeva avo­huolto on siis myös osa las­ten­suo­je­lua.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus voi siis ihan­teel­li­sessa ti­lan­teessa ohjata lapsen huol­lon kanssa vai­keuk­sissa olevat huol­ta­jat tar­peel­lis­ten tu­ki­toi­mien pii­riin.

Jos lapsen etu sitä vaatii, las­ten­suo­je­luil­moi­tus voi kui­ten­kin johtaa myös lapsen kii­reel­li­seen si­joi­tuk­seen tai lapsen huos­taan­ot­toon.

Lapsen kii­reel­li­nen si­joi­tus tai huos­taa­notto kui­ten­kin edel­lyt­tää, että so­si­aa­li­työn­te­kijä arvioi lapsen ter­vey­den tai ke­hi­tyk­sen olevan va­ka­vasti vaa­rassa.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että on mah­dol­lista saada ko­ti­hoi­don tukea, mikäli alle kol­me­vuo­ti­aalla lap­sella ei ole kun­nal­lista päi­vä­hoi­to­paik­kaa?

lapsi ja aikuinen kävelemässä

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­hansa

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus on ai­heel­li­nen aina, kun hen­ki­lölle syntyy huoli lapsen hy­vin­voin­nista. Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­hansa, joka epäi­lee, että lapsen hy­vin­vointi on vaa­ran­tu­nut.

💡 Esi­mer­kiksi huo­les­tu­nut naa­puri tai muu lapsen lä­hi­pii­rissä oleva hen­kilö voi tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den osalta laissa ei kui­ten­kaan ole sään­nelty, mil­loin las­ten­suo­je­luil­moi­tus tulisi tehdä. Laki ei siis vel­voita yk­si­tyis­hen­ki­löitä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen on pa­kol­lista vain tie­tyille am­mat­ti­ryh­mille, joiden vel­vol­li­suuk­siin kuuluu myös lasten hy­vin­voin­nista huo­leh­ti­mi­nen.

Kuka on vel­vol­li­nen te­ke­mään las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen?

Tie­tyillä am­mat­ti­ryh­millä ja hen­ki­lö­ta­hoilla on am­mat­tinsa puo­lesta lakiin pe­rus­tuva vel­vol­li­suus tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tus.

Täl­lai­sia am­mat­ti­ryh­miä ovat muun muassa:

 • ope­tus­toimi
 • so­si­aali- ja ter­vey­den­huolto
 • lasten päi­vä­hoito
 • po­lii­si­toimi
 • seu­ra­kunta tai muu us­kon­nol­li­nen yh­dys­kunta.

Täl­lais­ten hen­ki­löi­den tulee tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tus, jos he ovat teh­tä­väs­sään saa­neet tietää lap­sesta, jonka ti­lanne edel­lyt­tää las­ten­suo­je­lun tar­peen sel­vit­tä­mistä.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen vel­voi­tet­tu­jen am­mat­ti­ryh­mien tulee tehdä tar­vit­taessa myös en­na­kol­li­nen las­ten­suo­je­luil­moi­tus.

⚠️ Näiden hen­ki­löi­den tulee tehdä en­na­kol­li­nen las­ten­suo­je­luil­moi­tus, jos on pe­rus­tel­tua syytä epäillä, että syn­tyvä lapsi tar­vit­see las­ten­suo­je­lua syn­ty­mänsä jäl­keen.

Nämä am­mat­ti­ryh­mät voivat tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen mah­dol­li­sista sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suuk­sis­taan huo­li­matta.

Miten las­ten­suo­je­luil­moi­tus teh­dään?

Las­ten­suo­je­luun liit­ty­vät asiat ovat ny­kyi­sin hy­vin­voin­tia­luei­den vas­tuulla. Lapsen hy­vin­voin­nista huo­les­tu­nut hen­kilö voi siis tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen hy­vin­voin­tia­lu­eelle.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus kan­nat­taa tehdä il­moi­tuk­sen koh­teena olevan lapsen asuin­pai­kan hy­vin­voin­tia­lu­eelle.

Hy­vin­voin­tia­lu­eet ovat laa­ti­neet tar­kem­mat me­net­te­ly­oh­jeet las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Ohjeet las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­seen löydät siis esi­mer­kiksi oman hy­vin­voin­tia­lu­eesi ko­ti­si­vuilta.

Yk­si­tyis­hen­kilö voi tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen ni­met­tö­mänä

Kynnys las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen esi­mer­kiksi omaan lä­hi­pii­riin kuu­lu­vasta lap­sesta voi nousta, jos lapsen huol­ta­jat voivat saada sel­ville il­moi­tuk­sen te­ki­jän.

Tästä syystä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen ni­met­tö­mänä on mah­dol­lista yk­si­tyis­hen­ki­löille.

Huo­mioi kui­ten­kin, että lap­sella ja tämän huol­ta­jalla on läh­tö­koh­tai­sesti oikeus tietää las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen tekijä. Jos siis toi­mi­tat tie­tosi hy­vin­voin­tia­lu­eelle, on heillä läh­tö­koh­tai­sesti vel­vol­li­suus pal­jas­taa il­moit­ta­jan hen­ki­löl­li­syys lapsen huol­ta­jille.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys voi­daan kui­ten­kin salata, jos tiedon an­ta­mi­nen olisi vas­toin:

 • Lapsen etua
 • Erit­täin tär­keää yleistä etua 
 • Muuta tär­keää yk­si­tyistä etua.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen teh­neen hen­ki­lön tiedot voi­tai­siin salata, jos il­moi­tuk­sen on tehnyt lap­selle lä­hei­nen hen­kilö: tiedon an­ta­mi­nen voisi täl­löin olla vas­toin lapsen etua, koska il­moit­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­ta­mi­nen voisi va­hin­goit­taa lapsen ja hä­nelle lä­hei­sen hen­ki­lön vä­listä suh­detta.

Toinen ylei­nen syy tie­to­jen sa­laa­mi­selle on il­moit­ta­jan suo­je­le­mi­nen: tiedot voi­daan salata, jos il­moit­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­tu­mi­nen voisi vaa­ran­taa hänen tur­val­li­suu­tensa.

Kukkia taivasta vasten.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen säi­ly­ty­saika on 30 vuotta

Kaikki las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­set tal­le­te­taan so­si­aa­li­huol­lon asia­kas­re­kis­te­riin. Las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ten säi­ly­ty­saika on 30 vuotta.

Asia­kas­tie­to­jen kä­sit­te­lystä so­si­aa­li­huol­lon asia­kas­re­kis­te­rissä sää­de­tään laissa so­si­aali- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­tie­to­jen säh­köi­sestä kä­sit­te­lystä (784/2021).

Lain mukaan käyt­tö­oi­keus so­si­aa­li­huol­lon asia­kas­re­kis­te­rin tie­toi­hin on niillä hen­ki­löillä, joiden työ­teh­tä­vät sitä edel­lyt­tä­vät.

So­si­aa­li­huol­lon asiak­kaalla on oikeus saada kir­jal­li­sesta pyyn­nöstä mak­sutta tieto siitä, ke­nelle on luo­vu­tettu häntä kos­ke­via tie­toja sekä mikä on ollut tie­to­jen luo­vu­tuk­sen pe­rus­te.

Hoida la­kia­siat kun­toon Aa­tok­sessa

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä verk­ko­pal­velu, jossa voit hoitaa kaikki elä­mäsi tär­keät la­kia­siat kun­toon vai­vat­to­masti.

Pal­ve­lus­sam­me voit tehdä muun muassa seu­raa­vat asia­kir­jat:

Tu­tustu pal­ve­lui­himme!