Säh­köi­nen las­ten­suo­je­luil­moi­tus

keinuja leikkipuistossa
Timjami Nyyssönen
Timjami
10.9.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, joka on huo­lis­saan lapsen hy­vin­voin­nis­ta. Il­moi­tus on mah­dol­lis­ta tehdä myös säh­köi­ses­ti.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus on mo­nel­le tuttu termi, mutta sen käyt­tö­tar­koi­tuk­set ja siihen liit­ty­vät me­net­te­ly­sään­nöt voivat olla epä­sel­viä.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen yk­si­tyis­koh­tia, kuten il­moi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä nou­da­tet­ta­vaa me­net­te­lyä.

Mitä las­ten­suo­je­luil­moi­tus käy­tän­nös­sä tar­koit­taa?

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus tar­koit­taa las­ten­suo­je­lu­lain (417/2007) mu­kais­ta il­moi­tus­ta las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le lap­ses­ta, joka saat­taa olla las­ten­suo­je­lun tar­pees­sa.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­set ovat siis osa las­ten­suo­je­lua, ja niiden tar­koi­tuk­se­na on kiin­nit­tää las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten huomio mah­dol­li­ses­ti las­ten­suo­je­lua tar­vit­se­viin lap­siin.

Il­moi­tus­ten kautta las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set voivat ar­vioi­da lapsen tar­peen las­ten­suo­je­lun tu­ki­toi­mil­le.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on siten tur­va­ta lapsen oikeus:

 • tur­val­li­seen kas­vu­ym­pä­ris­töön
 • ta­sa­pai­noi­seen ja mo­ni­puo­li­seen ke­hi­tyk­seen
 • eri­tyi­seen suo­je­luun.

⚠️ Las­ten­suo­je­lu voi tukea myös lapsen van­hem­pia tai muita lapsen huol­los­ta vas­taa­via hen­ki­löi­tä jär­jes­tä­mäl­lä heille tar­vit­ta­via tu­ki­toi­mia.

Las­ten­suo­je­lus­sa ar­vioi­daan lapsen tuen tar­vet­ta

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen seu­rauk­se­na las­ten­suo­je­lua­sia tulee vi­reil­le. Tämä tar­koit­taa, että las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jä arvioi lapsen ti­lan­teen ja päät­tää mah­dol­li­sis­ta las­ten­suo­je­luun liit­ty­vis­tä jat­ko­toi­men­pi­teis­tä.

Las­ten­suo­je­lu­asian tultua vi­reil­le las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jä arvioi siis vä­lit­tö­mäs­ti lapsen mah­dol­li­sen kii­reel­li­sen suo­je­lun tar­peen.

Li­säk­si las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jä tekee yleen­sä myös lapsen pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nin.

Pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nis­sa so­si­aa­li­työn­te­ki­jä arvioi:

 • Lapsen kas­vuo­lo­suh­tei­ta
 • Lapsen kas­va­tuk­ses­ta vas­taa­vien hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia huo­leh­tia lap­ses­ta

Ar­vioin­nin te­ke­mi­sek­si so­si­aa­li­työn­te­ki­jä voi tar­vit­taes­sa olla yh­tey­des­sä lap­sel­le lä­hei­siin hen­ki­löi­hin sekä eri yh­teis­työ­ta­hoi­hin ja asian­tun­ti­joi­hin.

👉 Pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nin pe­rus­teel­la so­si­aa­li­työn­te­ki­jä mää­rit­tää, onko las­ten­suo­je­lua­siak­kuu­del­le tar­vet­ta.

Las­ten­suo­je­lua­siak­kuus alkaa pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­nin pe­rus­teel­la

Jos las­ten­suo­je­lua­siak­kuu­del­le on tar­vet­ta, lapsen hoito ja huolto py­ri­tään jär­jes­tä­mään lapsen ja tämän huol­ta­jien tu­ki­toi­mien avulla. Lasta ja tämän huol­ta­jia tukeva avo­huol­to on siis myös osa las­ten­suo­je­lua.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus voi siis ihan­teel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ohjata lapsen huol­lon kanssa vai­keuk­sis­sa olevat huol­ta­jat tar­peel­lis­ten tu­ki­toi­mien pii­riin.

⚠️Jos lapsen etu sitä vaatii, las­ten­suo­je­luil­moi­tus voi kui­ten­kin johtaa myös lapsen kii­reel­li­seen si­joi­tuk­seen tai lapsen huos­taan­ot­toon.

Lapsen kii­reel­li­nen si­joi­tus tai huos­taan­ot­to kui­ten­kin edel­lyt­tää, että so­si­aa­li­työn­te­ki­jä arvioi lapsen ter­vey­den tai ke­hi­tyk­sen olevan va­ka­vas­ti vaa­ras­sa.

lapsi ja aikuinen kävelemässä

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus on ai­heel­li­nen aina, kun hen­ki­löl­le syntyy huoli lapsen hy­vin­voin­nis­ta. Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, joka epäi­lee, että lapsen hy­vin­voin­ti on vaa­ran­tu­nut.

💡 Esi­mer­kik­si huo­les­tu­nut naa­pu­ri tai muu lapsen lä­hi­pii­ris­sä oleva hen­ki­lö voi tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den osalta laissa ei kui­ten­kaan ole sään­nel­ty, mil­loin las­ten­suo­je­luil­moi­tus tulisi tehdä. Laki ei siis vel­voi­ta yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen on pa­kol­lis­ta vain tie­tyil­le am­mat­ti­ryh­mil­le, joiden vel­vol­li­suuk­siin kuuluu myös lasten hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen.

Kuka on vel­vol­li­nen te­ke­mään las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen?

Tie­tyil­lä am­mat­ti­ryh­mil­lä ja hen­ki­lö­ta­hoil­la on am­mat­tin­sa puo­les­ta lakiin pe­rus­tu­va vel­vol­li­suus tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tus.

Täl­lai­sia am­mat­ti­ryh­miä ovat muun muassa:

 • ope­tus­toi­mi
 • so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to
 • lasten päi­vä­hoi­to
 • po­lii­si­toi­mi
 • seu­ra­kun­ta tai muu us­kon­nol­li­nen yh­dys­kun­ta.

Täl­lais­ten hen­ki­löi­den tulee tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tus, jos he ovat teh­tä­väs­sään saa­neet tietää lap­ses­ta, jonka ti­lan­ne edel­lyt­tää las­ten­suo­je­lun tar­peen sel­vit­tä­mis­tä.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen vel­voi­tet­tu­jen am­mat­ti­ryh­mien tulee tehdä tar­vit­taes­sa myös en­na­kol­li­nen las­ten­suo­je­luil­moi­tus.

⚠️ Näiden hen­ki­löi­den tulee tehdä en­na­kol­li­nen las­ten­suo­je­luil­moi­tus, jos on pe­rus­tel­tua syytä epäil­lä, että syn­ty­vä lapsi tar­vit­see las­ten­suo­je­lua syn­ty­män­sä jäl­keen.

Nämä am­mat­ti­ryh­mät voivat tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen mah­dol­li­sis­ta sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suuk­sis­taan huo­li­mat­ta.

Miten las­ten­suo­je­luil­moi­tus teh­dään?

Las­ten­suo­je­luun liit­ty­vät asiat ovat ny­kyi­sin hy­vin­voin­tia­luei­den vas­tuul­la. Lapsen hy­vin­voin­nis­ta huo­les­tu­nut hen­ki­lö voi siis tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen hy­vin­voin­tia­lu­eel­le.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tus kan­nat­taa tehdä il­moi­tuk­sen koh­tee­na olevan lapsen asuin­pai­kan hy­vin­voin­tia­lu­eel­le.

Hy­vin­voin­tia­lu­eet ovat laa­ti­neet tar­kem­mat me­net­te­ly­oh­jeet las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Ohjeet las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­seen löydät siis esi­mer­kik­si oman hy­vin­voin­tia­lu­ee­si ko­ti­si­vuil­ta.

Yk­si­tyis­hen­ki­lö voi tehdä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen ni­met­tö­mä­nä

Kynnys las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen esi­mer­kik­si omaan lä­hi­pii­riin kuu­lu­vas­ta lap­ses­ta voi nousta, jos lapsen huol­ta­jat voivat saada sel­vil­le il­moi­tuk­sen te­ki­jän.

Tästä syystä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen ni­met­tö­mä­nä on mah­dol­lis­ta yk­si­tyis­hen­ki­löil­le.

Huo­mioi kui­ten­kin, että lap­sel­la ja tämän huol­ta­jal­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti oikeus tietää las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen tekijä. Jos siis toi­mi­tat tie­to­si hy­vin­voin­tia­lu­eel­le, on heillä läh­tö­koh­tai­ses­ti vel­vol­li­suus pal­jas­taa il­moit­ta­jan hen­ki­löl­li­syys lapsen huol­ta­jil­le.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys voi­daan kui­ten­kin salata, jos tiedon an­ta­mi­nen olisi vas­toin:

 • Lapsen etua
 • Erit­täin tär­ke­ää yleis­tä etua 
 • Muuta tär­ke­ää yk­si­tyis­tä etua.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen teh­neen hen­ki­lön tiedot voi­tai­siin salata, jos il­moi­tuk­sen on tehnyt lap­sel­le lä­hei­nen hen­ki­lö: tiedon an­ta­mi­nen voisi täl­löin olla vas­toin lapsen etua, koska il­moit­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­ta­mi­nen voisi va­hin­goit­taa lapsen ja hä­nel­le lä­hei­sen hen­ki­lön vä­lis­tä suh­det­ta.

Toinen ylei­nen syy tie­to­jen sa­laa­mi­sel­le on il­moit­ta­jan suo­je­le­mi­nen: tiedot voi­daan salata, jos il­moit­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­tu­mi­nen voisi vaa­ran­taa hänen tur­val­li­suu­ten­sa.

Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen säi­ly­ty­sai­ka on 30 vuotta

Kaikki las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­set tal­le­te­taan so­si­aa­li­huol­lon asia­kas­re­kis­te­riin. Las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ten säi­ly­ty­sai­ka on 30 vuotta.

Asia­kas­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä so­si­aa­li­huol­lon asia­kas­re­kis­te­ris­sä sää­de­tään laissa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­tie­to­jen säh­köi­ses­tä kä­sit­te­lys­tä (784/2021).

Lain mukaan käyt­tö­oi­keus so­si­aa­li­huol­lon asia­kas­re­kis­te­rin tie­toi­hin on niillä hen­ki­löil­lä, joiden työ­teh­tä­vät sitä edel­lyt­tä­vät.

So­si­aa­li­huol­lon asiak­kaal­la on oikeus saada kir­jal­li­ses­ta pyyn­nös­tä mak­sut­ta tieto siitä, ke­nel­le on luo­vu­tet­tu häntä kos­ke­via tie­to­ja sekä mikä on ollut tie­to­jen luo­vu­tuk­sen pe­rus­te.

Hoida la­ki­asiat kun­toon Aa­tok­ses­sa

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä verk­ko­pal­ve­lu, jossa voit hoitaa kaikki elä­mä­si tär­keät la­ki­asiat kun­toon vai­vat­to­mas­ti.

Pal­ve­lus­sam­me voit tehdä muun muassa seu­raa­vat asia­kir­jat:

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me!