Mil­loin voi saada ko­ti­hoi­don tukea?

Lapsi vanhemman sylissä, punainen seinä taustalla.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
18.10.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ko­ti­hoi­don­tu­kea voi­daan maksaa alle kol­me­vuo­ti­aan lapsen hoi­dosta, mikäli lap­sella ei ole kun­nal­lista päi­vä­hoi­to­paik­kaa. Ko­ti­hoi­don­tu­kea hae­taan Ke­lasta, mutta tie­sitkö, että li­säksi osa kun­nista maksaa ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sää? Voit saada ko­ti­hoi­don tukea sen jäl­keen, kun van­hem­pain­ra­haa ei enää mak­seta.

Ko­ti­hoi­don­tuki on mer­kit­tävä tuki pien­ten lasten van­hem­mille. Kelan ti­las­to­jen mukaan vuoden 2022 lo­pussa ko­ti­hoi­don­tuen pii­rissä oli 36 % kai­kista alle 2-vuo­tiaista, mutta yli 9 kuu­kau­den ikäi­sistä lap­sista.

Tässä ar­tik­ke­lissa vas­taamme useim­min ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin ko­ti­hoi­don tuesta.

Ko­ti­hoi­don tukea voi saada, jos lapsi on alle 3-vuo­tias

Ko­ti­hoi­don­tu­kea voi­daan myön­tää lapsen van­hem­malle, huol­ta­jalle tai muulle hen­ki­lölle, joka hoitaa lasta pää­asial­li­sesti ja asuu tämän kanssa sa­massa ta­lou­dessa.

Muu hen­kilö voi olla esi­mer­kiksi lapsen huol­ta­jan kanssa asuva avo- tai avio­puo­liso. Muun hen­kilö voi olla käy­tän­nössä kuka ta­hansa lasta pää­asial­li­sesti hoi­tava ja tämän kanssa sa­massa ta­lou­dessa asuva, eikä hänen tar­vitse esi­mer­kiksi olla sukua lap­selle.

👉 Ko­ti­hoi­don­tuen saa­mi­selle on kolme pää­e­del­ly­tystä. Tuen saa­mi­sen edel­ly­tyk­senä on, että

  • lapsi on alle 3-vuo­tias
  • lap­sella ei ole kun­nal­lista var­hais­kas­va­tus­paik­kaa
  • tuen hakija ei saa lap­sesta van­hem­pain­päi­vä­ra­haa

Voit saada ko­ti­hoi­don­tu­kea myös muista per­heen alle kou­lui­käi­sistä lap­sista niin kauan, kunnes nuorin lapsi täyt­tää 3 vuotta. Seu­raa­vista lap­sista saatu ko­ti­hoi­don­tuki on kui­ten­kin suu­ruu­del­taan pie­nempi kuin en­sim­mäi­sestä lap­sesta mak­settu.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että per­he­va­paat uu­dis­tui­vat 1.8.2023 alkaen? Uu­dis­tuk­sen yhtenä tar­koi­tuk­sena on roh­kaista myös isiä jää­mään en­tis­tä ma­ta­lam­mal­la kyn­nyk­sel­lä kotiin hoi­ta­maan lapsia.

lapsi vanhemman sylissä, kukkia ympärillä.

Kuinka paljon ko­ti­hoi­don­tuen määrä on?

Ko­ti­hoi­don­tuki koos­tuu kol­mesta eri­suu­rui­sesta tuesta:

  • hoi­to­ra­hasta
  • hoi­to­li­sästä
  • mah­dol­li­sesta kun­ta­li­sästä

Kun­ta­li­sää ei mak­seta kai­kissa kun­nissa, joten sen saa­mi­nen riip­puu siitä, mikä on ko­ti­kun­tasi.

Hoi­to­raha on mää­räl­tään kiin­teä, ei­vätkä siihen vai­kuta per­heen tulot. Sen mää­rään vai­kut­taa ai­noas­taan per­heen hoi­to­tuen pii­rissä ole­vien lasten määrä. En­sim­mäi­sestä alle 3-vuo­ti­aasta lap­sesta hoi­to­ra­han määrä on 377,68 €/kk, muista alle 3-vuo­tiaista lap­sista kus­ta­kin 113,07 €/kk ja muista yli 3-vuo­tiaista, mutta alle kou­lui­käi­sistä lap­sista kus­ta­kin 72,66 €/kk. Vii­mei­sintä voi­daan maksaa myös siinä ta­pauk­sessa, että lapsi osal­lis­tuu esio­pe­tuk­seen, kunhan hän ei sa­malla osal­listu täy­den­tä­vään var­hais­kas­va­tuk­seen.

Hoi­to­lisä sen sijaan on tu­los­i­don­nai­nen. Siihen eivät vai­kuta ai­noas­taan hoi­to­tu­kea saavan hen­ki­lön tulot, vaan koko per­heen brut­to­tu­lot. Hoi­to­li­sää on mah­dol­lista saada vain yh­destä lap­sesta ja sen enim­mäis­määrä on 202,12 €/kk.

Esi­merkki : hoi­to­li­sän mää­rästä
Kahden ai­kui­sen ja yhden alle 3-vuo­ti­aan lapsen per­heessä lasta hoi­tava van­hempi saa hoi­to­li­sää noin 55 €/kk, jos koko per­heen brut­to­tu­lot ovat 3000 euroa. Brut­to­tu­lo­jen ol­lessa 2500 euroa, hoi­to­li­sän suu­ruus on noin 100 €/kk. Hoi­to­li­sän enim­mäis­mää­rää on mah­dol­lista saada noin 1400 euron brut­to­tu­loilla.

Ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­lisä on kun­tien va­paa­eh­toi­sesti tar­joama tuki. Kun­ta­lii­ton ke­väällä 2022 te­ke­män ky­se­lyn mukaan 21 % ky­se­lyyn vas­tan­neista kun­nista maksoi kun­ta­li­sää vuoden 2022 aikana. Kun­ta­li­sän määrä ja se, miten sitä mak­se­taan, on kun­ta­koh­taista. Kunta voi maksaa lisää itse tai vaih­toeh­toi­sesti Kela voi hoitaa sen maksun. Vuonna 2022 ko­ti­hoi­don tuen kun­ta­li­sän suu­ruus oli kes­ki­mää­rin 165 euroa yh­destä lap­sesta. Mak­si­mis­saan alle 3-vuo­ti­aasta lap­sesta mak­set­tiin 350 €/kk ja mi­ni­mis­sään 50 €/kk.

Esi­mer­kiksi vuonna 2023 hel­sin­ki­läis­perhe voi saada kun­ta­li­sää 264 €/kk. Sama summa Es­poossa on 160 €/kk. Tam­pere ja Turku taas eivät maksa kun­ta­li­sää lain­kaan.

kotihoidon tuki lapsen hoitoon.jpg

Ko­ti­hoi­don­tu­kea hae­taan Ke­lasta

Ko­ti­hoi­don­tu­kea hae­taan Ke­lasta Oma­Ke­lan kautta tai vaih­toeh­toi­sesti pos­titse toi­mi­tet­ta­valla pa­pe­ri­lo­mak­keella. Voit hakea joko pel­käs­tään ko­ti­hoi­don­tuen hoi­to­ra­haa tai sen li­säksi myös hoi­to­li­sää.

Ha­ke­muk­sella sinun tulee il­moit­taa omien tie­to­jesi li­säksi muun muassa las­tesi hoi­to­tie­dot. Hoi­to­li­sän ha­ke­mista varten sinun tulee antaa tie­toja tu­lois­tasi ja etuuk­sis­tasi. Kela tar­kis­taa ne li­säksi tu­lo­re­kis­te­ristä tai etuuk­sien mak­sa­jilta.

Mikä on osit­tai­nen ko­ti­hoi­don tuki?

Ko­ti­hoi­don­tu­kea voi­daan maksaa myös osit­tai­sena. Jos työs­ken­te­let ja sa­malla hoidat lasta osit­tain kotona, voit saada osit­taista hoi­to­ra­haa. Sen suu­ruus on 108,15 €/kk ja sitä mak­se­taan vain yh­destä lap­sesta.

👉 Voit hakea osit­taista hoi­to­ra­haa kun:

  • työs­ken­te­let kes­ki­mää­räi­sesti enin­tään 30 tuntia vii­kossa
  • olet työ- tai vir­ka­suh­teessa
  • si­nulla on voi­massa oleva YEL- tai MYEL-va­kuu­tus

Ko­ti­hoi­don­tuki on ve­ro­na­laista tuloa

Ve­ro­pro­sentti on yleensä sama kuin palk­ka­tu­lo­jesi ve­ro­pro­sentti. Veroa saat­taa kui­ten­kin suh­teessa joutua mak­sa­maan enem­män, kuin palk­ka­tu­loista, sillä ko­ti­hoi­don­tuesta ei voida tehdä samoja ve­ro­vä­hen­nyk­siä kuin palk­ka­tu­loista.

La­kia­siat kun­toon Aa­tok­sessa

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä verk­ko­pal­ve­lu, jonka avulla laadit kaikki elä­mä­si tär­keät la­kia­sia­kir­jat no­peasti ja edul­li­ses­ti. Pal­ve­lumme on peräti 90 % edul­li­sempi kuin pe­rin­tei­nen la­ki­toi­misto, jossa työs­ken­te­lee ju­ris­teja tun­ti­ve­loi­tuk­sella.

Aa­tok­sen help­po­käyt­töi­sessä pal­ve­lussa voit laatia esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.

Tie­sit­hän, että asiak­kaamme saavat il­maista la­ki­neu­von­taa chatin ja säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä?

Ko­keile pal­ve­lua jo tänään!