Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus – Näin täytät oikein

Kampaaja föönää hiuksia
Timjami Nyyssönen
Timjami
13.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi vink­kejä liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan eli kan­san­kie­li­sem­min toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen.

Käy­tän­nössä toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen an­ta­mi­nen tar­koit­taa yleensä Ve­ro­hal­lin­non toi­mit­ta­man esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen tar­kas­ta­mista. Tee siis mah­dol­li­set muu­tok­set tai li­säyk­set esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen.

💡 Muista toi­mit­taa edel­li­sen vuoden liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan ve­roil­moi­tus seu­raa­vana ke­väänä. Löydät erä­päi­vän Oma­Ve­rosta tai ve­roil­moi­tuk­sesta.

Onko toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus aina pa­kol­li­nen?

Elin­kei­no­toi­min­nan ve­roil­moi­tus on aina pa­kol­li­nen, ja se tulee antaa mää­rä­ajassa.

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus on siis läh­tö­koh­tai­sesti pa­lau­tet­tava myös niiden ve­ro­vuo­sien osalta, kun var­si­naista liike- tai am­mat­ti­toi­min­taa ei ole har­joi­tettu. Vaikka yri­tyk­sel­lesi ei siis ker­tyi­si­kään ve­ro­tet­ta­vaa tuloa, tulee ve­roil­moi­tus silti antaa.

Ainoa poik­keus tästä pää­sään­nöstä on met­sä­ta­loutta har­joit­ta­van hen­ki­lön ve­roil­moi­tus. Met­sä­ta­lou­den ve­roil­moi­tusta ei tar­vitse antaa, jos ve­ro­vel­vol­li­sella ei ole ve­ro­vuonna ollut met­sä­ta­lou­den tuloa, vä­hen­nyk­siä tai muita ve­ro­tuk­seen vai­kut­ta­via tie­toja.

Myös Suo­messa toi­min­taa har­joit­ta­van ul­ko­mai­sen liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan tulee antaa ve­roil­moi­tus, vaikka hän ei oli­si­kaan vel­vol­li­nen mak­sa­maan veroa Suo­messa. Täl­löin ve­roil­moi­tuk­sella tulee esit­tää sel­vi­tys niistä pe­rus­teista, joiden mukaan ve­ro­vel­vol­li­suutta Suo­messa ei synny.

Yk­si­ny­rit­täjä: kuka hoitaa yri­tyk­sesi asioita, jos louk­kaan­nut va­ka­vasti?

Elämää ei aina voi suun­ni­tella, mutta kaik­keen voi va­rau­tua. Laa­ti­malla edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voit va­rau­tua siihen, mikäli me­ne­tät toi­min­ta­ky­kysi ta­pa­tur­man tai sai­rau­den vuoksi.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan voit mer­kitä toi­veesi siitä, kuka voi hoitaa yri­tyk­sesi asioita, jos et itse siihen kykene.

Ko­keile heti:

Ohjeet toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen

Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta löydät yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen.

Ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen vaa­dit­ta­vat tiedot ovat ta­paus­koh­tai­sia; tiedot riip­pu­vat esi­mer­kiksi siitä, nou­dat­taako liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­taja toi­min­nas­saan yk­sin­ker­taista vai kak­sin­ker­taista kir­jan­pi­toa.

Tar­kista esi­täy­tetty toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus

Vaikka esi­täy­tetty ve­roil­moi­tus ei jos­tain syystä saa­pui­si­kaan, ei tämä tar­koita sitä, et­teikö toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tusta tar­vit­sisi toi­mit­taa. Näissä ti­lan­teissa kan­nat­taa olla yh­tey­dessä Ve­ro­hal­lin­toon.

Jos esi­täy­te­tyssä ve­roil­moi­tuk­sessa ei ole kor­jat­ta­vaa, siihen ei tar­vitse tehdä muu­tok­sia. Täl­löin ve­ro­tus voi­daan siis toi­mit­taa esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen pe­rus­teella, eikä ve­roil­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen edel­lytä si­nulta muita toi­men­pi­teitä.

Täytä toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus huo­lella ja korjaa puut­tu­vat tiedot

Lue esi­täy­tetty ve­roil­moi­tus kui­ten­kin huo­lel­li­sesti läpi – vaikka se onkin Ve­ro­hal­lin­non esi­täyt­tämä, siinä voi olla vir­heitä tai puut­teita. Olet vas­tuussa siitä, että tiedot ovat oikein.

Huom! Kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­su­käy­tän­nön mukaan (esi­mer­kiksi tapaus KKO 2023:15) esi­täy­te­tystä ve­roil­moi­tuk­sesta puut­tu­vien tu­lo­jen li­sää­mättä jät­tä­mistä voi­daan ar­vioida ve­ro­pe­tok­sena.

Mil­loin toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus pitää vii­meis­tään toi­mit­taa?

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus toi­mi­te­taan Ve­ro­hal­lin­toon edel­li­sen ve­ro­vuo­den osalta ke­väi­sin. Löydät tar­kem­mat tiedot erä­päi­västä Oma­Ve­rosta.

Ve­roil­moi­tus kan­nat­taa toi­mit­taa ajoissa, sillä myö­häs­ty­mi­sestä ve­loi­te­taan myö­häs­ty­mis­maksu.

Myö­häs­sä­kin toi­mi­tettu Ve­roil­moi­tus on kui­ten­kin pa­rempi kuin ko­ko­naan toi­mit­ta­matta jä­tetty tai puut­teel­li­nen ve­roil­moi­tus. Jos jätät toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen an­ta­matta tai siinä on puut­teita, seu­rauk­sena voi olla ve­ron­ko­ro­tus.

⚠️ Ve­ron­ko­ro­tus on yleensä huo­mat­ta­vasti myö­häs­ty­mis­mak­sua an­ka­rampi seu­raus.

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus ja li­sä­aika

Jos näyt­tää siltä, että toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen tulee myö­häs­ty­mään, voit hakea li­sä­ai­kaa ve­roil­moi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­seen.

Li­sä­ajan saa­mi­nen vaatii kui­ten­kin eri­tyi­siä syitä, joita voivat olla esi­mer­kiksi va­ka­vat ter­vey­del­li­set syyt. Voit hakea li­sä­ai­kaa joko Ve­ro­hal­lin­non säh­köi­sessä Oma­Vero-pal­ve­lussa, tai Ve­ro­hal­lin­non lo­mak­keella.

Mitä, jos il­moi­tin toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­seen vääriä tai puut­teel­li­sia tie­toja?

Väärät tai puut­teel­li­set tiedot kan­nat­taa kor­jata mah­dol­li­sim­man no­peasti. Toi­min­ta­tapa tie­to­jen kor­jaa­mi­sessa riip­puu siitä, huo­maatko vir­heen ennen ve­ro­tuk­sesi päät­ty­mistä, vai vasta sen jäl­keen.

Ve­ro­tus päät­tyy eri ve­ro­vel­vol­li­silla eri aikaan. Löydät ve­ro­tuk­sesi päät­ty­mis­päi­vä­mää­rän esi­mer­kiksi Oma­Ve­rosta vuoden 2022 ve­ro­tus­pää­tök­sestä.

Jos huo­maat vir­heen ennen ve­ro­tuk­sen päät­ty­mistä, voit kor­jata sen an­ta­malla uudet tiedot toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­seen. Jos kui­ten­kin huo­maat vir­heen vasta ve­ro­tuk­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen, vir­heen kor­jaa­mi­nen edel­lyt­tää oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen te­ke­mistä.

Jos teet oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, maksa mah­dol­li­nen jään­nös­vero erä­päi­vään men­nessä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sesta huo­li­matta. Jos Ve­ro­hal­linto hy­väk­syy oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, saat liikaa mak­sa­masi veron kor­koi­neen ta­kai­sin.

Miten käy yri­tyk­sel­lesi avio­erossa?

Suojaa yri­tys­täsi avio­erolta te­ke­mällä avio­ehto. Näin puo­li­sol­lasi ei ole avio-oi­keutta yri­tyk­seesi.

Ilman avio­eh­toa yritys ote­taan mukaan avio­erossa teh­tä­vään osi­tuk­seen eli omai­suu­den jakoon. Lue lisää: yri­tyk­sen ositus avio­erossa.

Pätevä avio­ehto heti:

Voinko lä­het­tää toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen säh­köi­sesti?

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus voi­daan antaa joko pa­pe­ri­sena tai säh­köi­sesti.

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen tie­to­jen kor­jaa­mi­nen

Liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­taja voi täy­den­tää tai kor­jata esi­täy­te­tyn toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen tie­toja säh­köi­sesti Oma­Vero-pal­ve­lussa.

Jos esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen puut­tu­vat tai kor­vat­ta­vat tiedot an­ne­taan pa­pe­ri­sena, ne on il­moi­tet­tava siihen tar­koi­te­tulla Ve­ro­hal­lin­non lo­mak­keella.

Älä siis tee kor­jauk­sia siihen pa­pe­ri­seen esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen, jonka saat pos­titse kotiin.

Jos teet kor­jauk­set pa­pe­ri­sena, täytä tiedot huo­lel­li­sesti lo­mak­keen kent­tien si­sälle. Tiedot lue­taan ni­mit­täin op­ti­sesti lo­mak­keen täyt­tö­ken­tistä. Älä myös­kään nido pa­pe­ri­sia lo­mak­keita yhteen.

Var­mista, että ve­roil­moi­tuk­sesi saapuu ajoissa

Muista, että ve­roil­moi­tus kat­so­taan an­ne­tuksi vasta sil­loin, kun se on saa­pu­nut Ve­ro­hal­lin­nolle. Tällä on suurta mer­ki­tystä sil­loin, jos toi­mi­tat ve­roil­moi­tuk­sen pos­titse.

Lähetä ve­roil­moi­tus pos­titse siis hy­vissä ajoin ennen mää­rä­ajan päät­ty­mistä, jotta se saapuu pe­rille ajoissa.

Huo­mioi tu­lo­läh­de­jako toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sessa

Ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen liit­tyy useita vero-oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä, jotka on hyvä huo­mioida. Eri­tyi­sen tär­keää on tie­dos­taa, että Suomen ve­ro­tuk­sessa nou­da­te­taan tu­lo­läh­de­ja­koa.

Ve­ro­tet­ta­van tulon las­ke­mi­seen vai­kut­taa siis olen­nai­sesti se, mihin tar­koi­tuk­seen mi­tä­kin omai­suutta käy­te­tään, ja mihin toi­min­taan menot ja tulot liit­ty­vät.

Vaih­toeh­toja on kolme

  1. Elin­kei­no­toi­minta
  2. Maa­ta­lous
  3. muu toi­minta

Näiden kolmen tu­lo­läh­teen tulos las­ke­taan siis erik­seen so­vel­taen tu­lo­läh­de­koh­tai­sia sään­töjä.

Ky­sy­mys voi olla esi­mer­kiksi siitä, kuu­luuko liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan käy­tössä ja omis­tuk­sessa oleva asunto elin­kei­no­toi­min­nan tu­lo­läh­tee­seen, vai muun toi­min­nan tu­lo­läh­tee­seen.

Tu­lo­läh­de­ja­koon liit­ty­vät ky­sy­myk­set kan­nat­taa sel­vit­tää Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta; Ve­ro­hal­lin­nolla on useita oh­jeita asiaan liit­tyen.

Hoida la­kia­siat verk­ko­pal­ve­lussa

Puut­tuuko si­nulta tes­ta­mentti tai edun­val­von­ta­val­tuu­tus? Kai­paatko apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen?

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu on suun­ni­teltu juuri sinua varten. Laadit ylei­sim­mät la­kia­sia­kir­jat hel­posti ja edul­li­sesti pal­ve­lus­samme. Pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teesi sekä opas­taa sinua alusta lop­puun.

Saat val­miin asia­kir­jan tu­los­tet­tua heti pal­ve­lusta.