Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus – Näin täytät oikein

Kampaaja föönää hiuksia
Timjami Nyyssönen
Timjami
13.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi vink­ke­jä liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan eli kan­san­kie­li­sem­min toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen.

Käy­tän­nös­sä toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen an­ta­mi­nen tar­koit­taa yleen­sä Ve­ro­hal­lin­non toi­mit­ta­man esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen tar­kas­ta­mis­ta. Tee siis mah­dol­li­set muu­tok­set tai li­säyk­set esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen.

💡 Muista toi­mit­taa edel­li­sen vuoden liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan ve­roil­moi­tus seu­raa­va­na ke­vää­nä. Löydät erä­päi­vän Oma­Ve­ros­ta tai ve­roil­moi­tuk­ses­ta.

Onko toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus aina pa­kol­li­nen?

Elin­kei­no­toi­min­nan ve­roil­moi­tus on aina pa­kol­li­nen, ja se tulee antaa mää­rä­ajas­sa.

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus on siis läh­tö­koh­tai­ses­ti pa­lau­tet­ta­va myös niiden ve­ro­vuo­sien osalta, kun var­si­nais­ta liike- tai am­mat­ti­toi­min­taa ei ole har­joi­tet­tu. Vaikka yri­tyk­sel­le­si ei siis ker­tyi­si­kään ve­ro­tet­ta­vaa tuloa, tulee ve­roil­moi­tus silti antaa.

Ainoa poik­keus tästä pää­sään­nös­tä on met­sä­ta­lout­ta har­joit­ta­van hen­ki­lön ve­roil­moi­tus. Met­sä­ta­lou­den ve­roil­moi­tus­ta ei tar­vit­se antaa, jos ve­ro­vel­vol­li­sel­la ei ole ve­ro­vuon­na ollut met­sä­ta­lou­den tuloa, vä­hen­nyk­siä tai muita ve­ro­tuk­seen vai­kut­ta­via tie­to­ja.

Myös Suo­mes­sa toi­min­taa har­joit­ta­van ul­ko­mai­sen liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan tulee antaa ve­roil­moi­tus, vaikka hän ei oli­si­kaan vel­vol­li­nen mak­sa­maan veroa Suo­mes­sa. Täl­löin ve­roil­moi­tuk­sel­la tulee esit­tää sel­vi­tys niistä pe­rus­teis­ta, joiden mukaan ve­ro­vel­vol­li­suut­ta Suo­mes­sa ei synny.

Yk­si­ny­rit­tä­jä: kuka hoitaa yri­tyk­se­si asioi­ta, jos louk­kaan­nut va­ka­vas­ti?

Elämää ei aina voi suun­ni­tel­la, mutta kaik­keen voi va­rau­tua. Laa­ti­mal­la edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voit va­rau­tua siihen, mikäli me­ne­tät toi­min­ta­kyky­si ta­pa­tur­man tai sai­rau­den vuoksi.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan voit mer­ki­tä toi­vee­si siitä, kuka voi hoitaa yri­tyk­se­si asioi­ta, jos et itse siihen kykene.

Ko­kei­le heti:

Ohjeet toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen

Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta löydät yk­si­tyis­koh­tai­set ohjeet toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen.

Ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen vaa­dit­ta­vat tiedot ovat ta­paus­koh­tai­sia; tiedot riip­pu­vat esi­mer­kik­si siitä, nou­dat­taa­ko liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­ja toi­min­nas­saan yk­sin­ker­tais­ta vai kak­sin­ker­tais­ta kir­jan­pi­toa.

Tar­kis­ta esi­täy­tet­ty toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus

Vaikka esi­täy­tet­ty ve­roil­moi­tus ei jos­tain syystä saa­pui­si­kaan, ei tämä tar­koi­ta sitä, et­tei­kö toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus­ta tar­vit­sisi toi­mit­taa. Näissä ti­lan­teis­sa kan­nat­taa olla yh­tey­des­sä Ve­ro­hal­lin­toon.

Jos esi­täy­te­tys­sä ve­roil­moi­tuk­ses­sa ei ole kor­jat­ta­vaa, siihen ei tar­vit­se tehdä muu­tok­sia. Täl­löin ve­ro­tus voi­daan siis toi­mit­taa esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la, eikä ve­roil­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen edel­ly­tä si­nul­ta muita toi­men­pi­tei­tä.

Täytä toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus huo­lel­la ja korjaa puut­tu­vat tiedot

Lue esi­täy­tet­ty ve­roil­moi­tus kui­ten­kin huo­lel­li­ses­ti läpi – vaikka se onkin Ve­ro­hal­lin­non esi­täyt­tä­mä, siinä voi olla vir­hei­tä tai puut­tei­ta. Olet vas­tuus­sa siitä, että tiedot ovat oikein.

Huom! Kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­su­käy­tän­nön mukaan (esi­mer­kik­si tapaus KKO 2023:15) esi­täy­te­tys­tä ve­roil­moi­tuk­ses­ta puut­tu­vien tu­lo­jen li­sää­mät­tä jät­tä­mis­tä voi­daan ar­vioi­da ve­ro­pe­tok­se­na.

Mil­loin toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus pitää vii­meis­tään toi­mit­taa?

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus toi­mi­te­taan Ve­ro­hal­lin­toon edel­li­sen ve­ro­vuo­den osalta ke­väi­sin. Löydät tar­kem­mat tiedot erä­päi­väs­tä Oma­Ve­ros­ta.

Ve­roil­moi­tus kan­nat­taa toi­mit­taa ajois­sa, sillä myö­häs­ty­mi­ses­tä ve­loi­te­taan myö­häs­ty­mis­mak­su.

Myö­häs­sä­kin toi­mi­tet­tu Ve­roil­moi­tus on kui­ten­kin pa­rem­pi kuin koko­naan toi­mit­ta­mat­ta jä­tet­ty tai puut­teel­li­nen ve­roil­moi­tus. Jos jätät toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen an­ta­mat­ta tai siinä on puut­tei­ta, seu­rauk­se­na voi olla ve­ron­ko­ro­tus.

⚠️ Ve­ron­ko­ro­tus on yleen­sä huo­mat­ta­vas­ti myö­häs­ty­mis­mak­sua an­ka­ram­pi seu­raus.

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus ja li­sä­ai­ka

Jos näyt­tää siltä, että toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen tulee myö­häs­ty­mään, voit hakea li­sä­ai­kaa ve­roil­moi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­seen.

Li­sä­ajan saa­mi­nen vaatii kui­ten­kin eri­tyi­siä syitä, joita voivat olla esi­mer­kik­si va­ka­vat ter­vey­del­li­set syyt. Voit hakea li­sä­ai­kaa joko Ve­ro­hal­lin­non säh­köi­ses­sä Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa, tai Ve­ro­hal­lin­non lo­mak­keel­la.

Mitä, jos il­moi­tin toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­seen vääriä tai puut­teel­li­sia tie­to­ja?

Väärät tai puut­teel­li­set tiedot kan­nat­taa kor­ja­ta mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Toi­min­tata­pa tie­to­jen kor­jaa­mi­ses­sa riip­puu siitä, huo­maat­ko vir­heen ennen ve­ro­tuk­se­si päät­ty­mis­tä, vai vasta sen jäl­keen.

Ve­ro­tus päät­tyy eri ve­ro­vel­vol­li­sil­la eri aikaan. Löydät ve­ro­tuk­se­si päät­ty­mis­päi­vä­mää­rän esi­mer­kik­si Oma­Ve­ros­ta vuoden 2022 ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä.

Jos huo­maat vir­heen ennen ve­ro­tuk­sen päät­ty­mis­tä, voit kor­ja­ta sen an­ta­mal­la uudet tiedot toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­seen. Jos kui­ten­kin huo­maat vir­heen vasta ve­ro­tuk­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen, vir­heen kor­jaa­mi­nen edel­lyt­tää oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen te­ke­mis­tä.

Jos teet oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, maksa mah­dol­li­nen jään­nös­ve­ro erä­päi­vään men­nes­sä oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta. Jos Ve­ro­hal­lin­to hy­väk­syy oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, saat liikaa mak­sa­ma­si veron kor­koi­neen ta­kai­sin.

Miten käy yri­tyk­sel­le­si avio­eros­sa?

Suojaa yri­tys­tä­si avio­erol­ta te­ke­mäl­lä avio­eh­to. Näin puo­li­sol­la­si ei ole avio-oi­keut­ta yri­tyk­see­si.

Ilman avio­eh­toa yritys ote­taan mukaan avio­eros­sa teh­tä­vään osi­tuk­seen eli omai­suu­den jakoon. Lue lisää: yri­tyk­sen ositus avio­eros­sa.

Pätevä avio­eh­to heti:

Voinko lä­het­tää toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen säh­köi­ses­ti?

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tus voi­daan antaa joko pa­pe­ri­se­na tai säh­köi­ses­ti.

Toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen tie­to­jen kor­jaa­mi­nen

Liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­ja voi täy­den­tää tai kor­ja­ta esi­täy­te­tyn toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­sen tie­to­ja säh­köi­ses­ti Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa.

Jos esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen puut­tu­vat tai kor­vat­ta­vat tiedot an­ne­taan pa­pe­ri­se­na, ne on il­moi­tet­ta­va siihen tar­koi­te­tul­la Ve­ro­hal­lin­non lo­mak­keel­la.

Älä siis tee kor­jauk­sia siihen pa­pe­ri­seen esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen, jonka saat pos­tit­se kotiin.

Jos teet kor­jauk­set pa­pe­ri­se­na, täytä tiedot huo­lel­li­ses­ti lo­mak­keen kent­tien si­säl­le. Tiedot lue­taan ni­mit­täin op­ti­ses­ti lo­mak­keen täyt­tö­ken­tis­tä. Älä myös­kään nido pa­pe­ri­sia lo­mak­kei­ta yhteen.

Var­mis­ta, että ve­roil­moi­tuk­se­si saapuu ajois­sa

Muista, että ve­roil­moi­tus kat­so­taan an­ne­tuk­si vasta sil­loin, kun se on saa­pu­nut Ve­ro­hal­lin­nol­le. Tällä on suurta mer­ki­tys­tä sil­loin, jos toi­mi­tat ve­roil­moi­tuk­sen pos­tit­se.

Lähetä ve­roil­moi­tus pos­tit­se siis hy­vis­sä ajoin ennen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä, jotta se saapuu pe­ril­le ajois­sa.

Huo­mioi tu­lo­läh­de­ja­ko toi­mi­ni­men ve­roil­moi­tuk­ses­sa

Ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen liit­tyy useita vero-oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä, jotka on hyvä huo­mioi­da. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on tie­dos­taa, että Suomen ve­ro­tuk­ses­sa nou­da­te­taan tu­lo­läh­de­ja­koa.

Ve­ro­tet­ta­van tulon las­ke­mi­seen vai­kut­taa siis olen­nai­ses­ti se, mihin tar­koi­tuk­seen mi­tä­kin omai­suut­ta käy­te­tään, ja mihin toi­min­taan menot ja tulot liit­ty­vät.

Vaih­toeh­to­ja on kolme

  1. Elin­kei­no­toi­min­ta
  2. Maa­ta­lous
  3. muu toi­min­ta

Näiden kolmen tu­lo­läh­teen tulos las­ke­taan siis erik­seen so­vel­taen tu­lo­läh­de­koh­tai­sia sään­tö­jä.

Ky­sy­mys voi olla esi­mer­kik­si siitä, kuu­luu­ko liik­keen- ja am­ma­tin­har­joit­ta­jan käy­tös­sä ja omis­tuk­ses­sa oleva asunto elin­kei­no­toi­min­nan tu­lo­läh­tee­seen, vai muun toi­min­nan tu­lo­läh­tee­seen.

Tu­lo­läh­de­ja­koon liit­ty­vät ky­sy­myk­set kan­nat­taa sel­vit­tää Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta; Ve­ro­hal­lin­nol­la on useita oh­jei­ta asiaan liit­tyen.

Hoida la­ki­asiat verk­ko­pal­ve­lus­sa

Puut­tuu­ko si­nul­ta tes­ta­ment­ti tai edun­val­von­ta­val­tuu­tus? Kai­paat­ko apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen?

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu on suun­ni­tel­tu juuri sinua varten. Laadit ylei­sim­mät la­kia­sia­kir­jat hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti pal­ve­lus­sam­me. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si sekä opas­taa sinua alusta lop­puun.

Saat val­miin asia­kir­jan tu­los­tet­tua heti pal­ve­lus­ta.