Yri­tyk­sen ositus avio­eros­sa

Kauppa ja kahvila
Timjami Nyyssönen
Timjami
22.12.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Kun avio­liit­to päät­tyy, on puo­li­soi­den omai­suus sel­vi­tet­tä­vä. Jos avio­eh­toa ei ole, puo­li­soi­den omai­suus jae­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti tasan osi­tuk­ses­sa.

Mikäli si­nul­la on oma yritys, tulee sinun huo­leh­tia myös yri­tyk­sen osi­tuk­ses­ta avio­eros­sa. Tämä tar­koit­taa sitä, että avio­eron jäl­keen myös yri­tyk­se­si voi tulla jaet­ta­vak­si puo­li­so­si kesken.

Yri­tyk­sen koh­ta­loon kan­nat­taa siis kiin­nit­tää huo­mio­ta sil­loin, kun ette ole teh­neet avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vaa avio­eh­toa.

Miten yritys vai­kut­taa osi­tuk­seen?

Yritys on osi­tuk­ses­sa jaet­ta­vaa omai­suut­ta siinä missä muut­kin omai­suuse­rät. Yri­tyk­sen omis­tuk­sen arvo las­ke­taan siis osaksi omai­suut­ta­si osi­tuk­ses­sa.

Yri­tyk­sen arvo vai­kut­taa omai­suu­te­si sääs­töön, sekä mah­dol­li­seen ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­tee­si. Ta­sin­ko tar­koit­taa sitä, että enem­män omis­ta­va puo­li­so luo­vut­taa vä­hem­män omis­ta­val­le omai­suut­ta. Voit siis joutua luo­vut­ta­maan puo­li­sol­le­si osan omai­suu­des­ta­si omis­ta­ma­si yri­tyk­sen arvon vuoksi.

💡 Muista laatia osi­tuk­ses­ta aina kir­jal­li­nen osi­tus­kir­ja. Se toimii jäl­ki­kä­tei­se­nä to­dis­tee­na siitä, että omai­suus on puo­li­soi­den kesken jaettu lo­pul­li­ses­ti. Löydät il­mai­sen osi­tus­so­pi­muk­sen si­vuil­tam­me.

Mitä yri­tyk­sen omis­ta­juu­del­le ta­pah­tuu?

Yri­tyk­sen omis­tus ei aina muutu osi­tuk­ses­sa. Alla olemme sel­vit­tä­neet kolme asiaa yri­tyk­sen omis­ta­juu­des­ta avio­eron osi­tuk­ses­sa.

  1. Ositus ei vai­ku­ta yri­tyk­sen omis­ta­juu­teen, jos olet vä­hem­män va­ra­kas os­a­puo­li. Et ni­mit­täin ole täl­löin vel­vol­li­nen mak­sa­maan ta­sin­koa.
  2. Voitte sopia osi­tuk­ses­ta va­paas­ti kes­ke­nään puo­li­so­si kanssa. Ex-puo­li­so­si voi myös olla vaa­ti­mat­ta osaa yri­tyk­ses­tä it­sel­leen, vaikka hä­nel­lä oli­si­kin siihen lain mukaan oikeus.
  3. Omis­tus ei muutu ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­den takia, jos yri­tyk­sen omis­ta­va puo­li­so pystyy mak­sa­maan ta­sin­gon muilla kei­noin.

Voit siis maksaa ta­sin­gon ihan rahana, eikä puo­li­sol­le tar­vit­se antaa esi­mer­kik­si osaa omis­ta­mas­ta­si osa­keyh­tiös­tä, jos et niin halua. Yleen­sä ta­sin­gon mak­sus­ta voi­daan sel­vi­tä esi­mer­kik­si niin, että sen mak­sa­mi­ses­ta varten ote­taan lainaa.

Voinko käyt­tää yri­tyk­se­ni varoja ta­sin­gon mak­sa­mi­seen?

Yri­tyk­sen va­ro­jen käyt­tö­mah­dol­li­suus riip­puu siitä, missä muo­dos­sa yri­tys­toi­min­taa har­joi­te­taan.

1. Toi­mi­ni­mi

Jos har­joi­tat yri­tys­toi­min­taa yk­si­tyi­se­nä elin­kei­non­har­joit­ta­ja­na eli ar­kikie­les­sä toi­mi­ni­miy­rit­tä­jä­nä, voit hyö­dyn­tää yri­tys­toi­min­taan kuu­lu­via varoja va­paas­ti ta­sin­gon mak­sa­mi­ses­sa.

💡 Yleen­sä toi­mi­ni­miy­rit­tä­jyys ei ai­heu­ta kovin suuria on­gel­mia ero­ti­lan­tees­sa, koska yri­tys­toi­min­taan liit­ty­vät varat ovat mo­nes­ti vä­häi­set.

2. Hen­ki­löyh­tiöt

Jos olet puo­les­taan vas­tuu­na­lai­se­na yh­tiö­mie­he­nä hen­ki­löyh­tiös­sä, eli avoi­mes­sa yh­tiös­sä tai kom­man­diit­tiyh­tiös­sä, ti­lan­tee­si riip­puu yh­tiö­so­pi­muk­ses­ta ja sen yk­si­tyis­koh­dis­ta.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti hen­ki­löyh­tiöis­sä yh­tiöi­den varat ovat va­paas­ti jaet­ta­vis­sa vas­tuu­na­lais­ten yh­tiö­mies­ten kesken, koska he vas­taa­vat yhtiön vel­voit­teis­ta vii­me­kä­des­sä omalla omai­suu­del­laan. 

⚠️ Hen­ki­lö­koh­tai­sen vas­tuun vuoksi avio­eh­don laa­ti­mi­nen oli­si­kin näissä ti­lan­teis­sa eri­tyi­sen suo­si­tel­ta­vaa, ettei mah­dol­li­ses­ta erosta ai­heu­du on­gel­mia muille yh­tiö­mie­hil­le. Yleen­sä yh­tiö­so­pi­muk­ses­sa tätä edel­ly­te­tään­kin.

💡 Avio­eh­dos­ta so­pi­mi­nen on jär­ke­vää myös siksi, että osi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vat on­gel­mat yri­tys­toi­min­nal­le voivat oi­keut­taa muut yh­tiö­mie­het lu­nas­ta­maan yh­tiö­osuu­te­si, tai vaa­ti­maan yhtiön pur­ka­mis­ta. Myös nämä yk­si­tyis­koh­dat riip­pu­vat so­vi­tus­ta yh­tiö­so­pi­muk­ses­ta.

3. Osa­keyh­tiö

Osa­keyh­tiön osalta ta­sin­gon mak­sa­mis­ta vai­keut­taa se, ettei osa­keyh­tiön va­ral­li­suut­ta voi hyö­dyn­tää va­paas­ti ta­sin­gon mak­sa­mi­sek­si. Osa­keyh­tiön varat ovat ni­mit­täin sen omis­ta­jis­ta eril­li­set, ja sen va­ro­jen jaossa täytyy nou­dat­taa osa­keyh­tiö­la­kia.

Voit kui­ten­kin nostaa osa­keyh­tiös­tä varoja ta­sin­gon maksua varten esi­mer­kik­si osin­ko­na. Tämä edel­lyt­tää kui­ten­kin sitä, että yri­tyk­sel­lä on ja­ko­kel­poi­sia varoja, eikä jako vaa­ran­na yhtiön mak­su­kykyi­syyt­tä. Voit myös ottaa yh­tiöl­tä lainaa.

Va­ro­jen nos­ta­mi­seen osa­keyh­tiös­tä liit­tyy myös monia ve­ro­tuk­sel­li­sia seik­ko­ja, jotka kan­nat­taa sel­vit­tää huo­lel­li­ses­ti ennen va­ro­jen nos­ta­mis­ta.

Jos osi­tet­ta­vaan omai­suu­teen kuuluu osa­keyh­tiö, voi osa­kas­so­pi­mus vai­kut­taa osi­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen. Osa­kas­so­pi­mus on yhtiön omis­ta­jien kes­ki­näi­nen so­pi­mus omis­ta­jien vä­li­sis­tä vel­voit­teis­ta.

Osa­kas­so­pi­muk­ses­sa voi­daan sopia esi­mer­kik­si osak­kei­den lu­nas­tusoi­keu­des­ta omis­ta­jan­vaih­dos­ti­lan­teis­sa: jos osa yhtiön osak­keis­ta olisi siis siir­ty­mäs­sä ex-puo­li­sol­le, tai jos osak­kei­ta jou­dut­tai­siin myy­mään, voi muilla yhtiön osak­kee­no­mis­ta­jil­la olla oikeus lu­nas­taa nämä osak­keet it­sel­leen so­vi­tul­la hin­nal­la.

💡 Lu­nas­tus­lausek­kei­den ole­mas­sao­lo kan­nat­taa siis sel­vit­tää hy­vis­sä ajoin, sillä tämä voi vai­kut­taa osak­kei­den ra­hak­si muut­ta­mi­seen.

Miten yri­tyk­sen hinta mää­räy­tyy?

Jos avio­eh­toa ei ole, täytyy yri­tyk­sen arvo mää­rit­tää, koska se kuuluu puo­li­soi­den jaet­ta­vaan omai­suu­teen. Ar­von­mää­ri­tys on hyvin ta­paus­koh­tais­ta, koska yri­tyk­sen arvo riip­puu mo­nis­ta eri te­ki­jöis­tä.

Ar­von­mää­ri­tyk­sen li­säk­si yri­tys­ten ar­vos­ta­mi­ses­sa voi­daan käyt­tää useita eri me­ne­tel­miä tai näiden yh­dis­tel­miä. Yri­tyk­sen arvo voi pe­rus­tua esi­mer­kik­si sen ar­vioi­tui­hin tu­le­viin voit­toi­hin, tai sen va­ral­li­suu­teen.

Jos osi­tuk­ses­ta pääs­tään sopuun, voitte sopia yri­tyk­sen ar­vos­ta en­ti­sen puo­li­so­si kanssa. Teidän kan­nat­taa käyt­tää esi­mer­kik­si asian­tun­ti­joi­den apua, jotka voivat auttaa arvon mää­rit­tä­mi­ses­sä.

💡 Mikäli ette kui­ten­kaan pääse sopuun yri­tyk­sen ar­vos­ta, täytyy ositus tehdä toi­mi­tuso­si­tuk­se­na, josta vastaa pe­sän­ja­ka­ja. Pe­sän­ja­ka­jaa täytyy hakea erik­seen tuo­miois­tui­mel­ta.

Vältä pahin mah­dol­li­nen: ositus ja yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­nen

Ositus voi olla yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­sen kan­nal­ta pa­him­mil­laan hyvin tu­hoi­sa. Tämä johtuu siitä, että osi­tuk­sen seu­rauk­se­na voit joutua myy­mään yri­tyk­sen omai­suut­ta, jos ta­sin­gon mak­sa­mi­nen sitä vaatii.

Yri­tyk­sel­lä voi olla esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­jä tai muuta mer­kit­tä­vää omai­suut­ta, jonka arvo on suuri. Tämä lisää riskiä siitä, että varoja ta­sin­gon mak­sa­mi­seen ei löydy ilman täl­lai­sen omai­suu­den myy­mis­tä.

Yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­nen voi olla näiden pak­ko­myyn­tien jäl­keen hyvin vai­ke­aa tai jopa mah­do­ton­ta. Pa­him­mil­laan osi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vat on­gel­mat voivat siis johtaa kon­kurs­siin. Jos yri­tys­toi­min­nas­sa on muita os­a­puo­lia, voivat esi­mer­kik­si lu­nas­tus­lausek­keet johtaa myös siihen, että me­ne­tät yri­tyk­se­si omis­tuk­sen pilk­ka­hin­taan. 

Ta­lou­del­lis­ten vai­keuk­sien li­säk­si on hyvä huo­mioi­da myös osi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­va vaiva ja stres­si, joka voi niin ikään hai­tata yri­tys­toi­min­taa. Tämän vuoksi avio­eroon oli­si­kin tärkeä va­rau­tua avio­eh­dol­la, jos har­joi­tat yri­tys­toi­min­taa.

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Avio­eh­don voi laatia myös juuri ennen eroa

Hel­poin ja ennen kaik­kea yk­sin­ker­tai­sin tapa huo­leh­tia siitä, ettei ositus hait­taa yri­tys­toi­min­nan har­joit­ta­mis­ta, on rajata yritys avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Tämä on eri­tyi­sen jär­ke­vää sil­loin, kun mo­lem­mat puo­li­sois­ta ovat yrit­tä­jiä, ja heillä on omat yri­tyk­sen­sä.

Mikäli pää­set­te siis tästä asias­ta sopuun, kan­nat­taa yri­tys­toi­min­ta eh­dot­to­mas­ti sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin vain avio­lii­ton aikana, myös juuri ennen avio­eron ha­ke­mis­ta. Mikäli avio­ero on siis ajan­koh­tai­nen eikä avio­eh­toa ole, ei tämä estä avio­eh­dos­ta so­pi­mis­ta.