Yri­tyk­sen ositus avio­erossa

Kauppa ja kahvila
Timjami Nyyssönen
Timjami
22.12.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Kun avio­liitto päät­tyy, on puo­li­soi­den omai­suus sel­vi­tet­tävä. Jos avio­eh­toa ei ole, puo­li­soi­den omai­suus jae­taan läh­tö­koh­tai­sesti tasan osi­tuk­sessa.

Mikäli si­nulla on oma yritys, tulee sinun huo­leh­tia myös yri­tyk­sen osi­tuk­sesta avio­erossa. Tämä tar­koit­taa sitä, että avio­eron jäl­keen myös yri­tyk­sesi voi tulla jaet­ta­vaksi puo­li­sosi kesken.

Yri­tyk­sen koh­ta­loon kan­nat­taa siis kiin­nit­tää huo­miota sil­loin, kun ette ole teh­neet avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vaa avio­eh­toa.

Miten yritys vai­kut­taa osi­tuk­seen?

Yritys on osi­tuk­sessa jaet­ta­vaa omai­suutta siinä missä muut­kin omai­suuse­rät. Yri­tyk­sen omis­tuk­sen arvo las­ke­taan siis osaksi omai­suut­tasi osi­tuk­sessa.

Yri­tyk­sen arvo vai­kut­taa omai­suu­tesi sääs­töön, sekä mah­dol­li­seen ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­teesi. Ta­sinko tar­koit­taa sitä, että enem­män omis­tava puo­liso luo­vut­taa vä­hem­män omis­ta­valle omai­suutta. Voit siis joutua luo­vut­ta­maan puo­li­sol­lesi osan omai­suu­des­tasi omis­ta­masi yri­tyk­sen arvon vuoksi.

💡 Muista laatia osi­tuk­sesta aina kir­jal­li­nen osi­tus­kirja. Se toimii jäl­ki­kä­tei­senä to­dis­teena siitä, että omai­suus on puo­li­soi­den kesken jaettu lo­pul­li­sesti. Löydät il­mai­sen osi­tus­so­pi­muk­sen si­vuil­tamme.

Mitä yri­tyk­sen omis­ta­juu­delle ta­pah­tuu?

Yri­tyk­sen omis­tus ei aina muutu osi­tuk­sessa. Alla olemme sel­vit­tä­neet kolme asiaa yri­tyk­sen omis­ta­juu­desta avio­eron osi­tuk­sessa.

  1. Ositus ei vai­kuta yri­tyk­sen omis­ta­juu­teen, jos olet vä­hem­män va­ra­kas os­a­puoli. Et ni­mit­täin ole täl­löin vel­vol­li­nen mak­sa­maan ta­sin­koa.
  2. Voitte sopia osi­tuk­sesta va­paasti kes­ke­nään puo­li­sosi kanssa. Ex-puo­li­sosi voi myös olla vaa­ti­matta osaa yri­tyk­sestä it­sel­leen, vaikka hä­nellä oli­si­kin siihen lain mukaan oikeus.
  3. Omis­tus ei muutu ta­sin­gon­mak­su­vel­vol­li­suu­den takia, jos yri­tyk­sen omis­tava puo­liso pystyy mak­sa­maan ta­sin­gon muilla kei­noin.

Voit siis maksaa ta­sin­gon ihan rahana, eikä puo­li­solle tar­vitse antaa esi­mer­kiksi osaa omis­ta­mas­tasi osa­keyh­tiöstä, jos et niin halua. Yleensä ta­sin­gon mak­susta voi­daan sel­vitä esi­mer­kiksi niin, että sen mak­sa­mi­sesta varten ote­taan lainaa.

Voinko käyt­tää yri­tyk­seni varoja ta­sin­gon mak­sa­mi­seen?

Yri­tyk­sen va­ro­jen käyt­tö­mah­dol­li­suus riip­puu siitä, missä muo­dossa yri­tys­toi­min­taa har­joi­te­taan.

1. Toi­mi­nimi

Jos har­joi­tat yri­tys­toi­min­taa yk­si­tyi­senä elin­kei­non­har­joit­ta­jana eli ar­ki­kie­lessä toi­mi­ni­miy­rit­tä­jänä, voit hyö­dyn­tää yri­tys­toi­min­taan kuu­lu­via varoja va­paasti ta­sin­gon mak­sa­mi­sessa.

💡 Yleensä toi­mi­ni­miy­rit­tä­jyys ei ai­heuta kovin suuria on­gel­mia ero­ti­lan­teessa, koska yri­tys­toi­min­taan liit­ty­vät varat ovat mo­nesti vä­häi­set.

2. Hen­ki­löyh­tiöt

Jos olet puo­les­taan vas­tuu­na­lai­sena yh­tiö­mie­henä hen­ki­löyh­tiössä, eli avoi­messa yh­tiössä tai kom­man­diit­tiyh­tiössä, ti­lan­teesi riip­puu yh­tiö­so­pi­muk­sesta ja sen yk­si­tyis­koh­dista.

Läh­tö­koh­tai­sesti hen­ki­löyh­tiöissä yh­tiöi­den varat ovat va­paasti jaet­ta­vissa vas­tuu­na­lais­ten yh­tiö­mies­ten kesken, koska he vas­taa­vat yhtiön vel­voit­teista vii­me­kä­dessä omalla omai­suu­del­laan.

⚠️ Hen­ki­lö­koh­tai­sen vas­tuun vuoksi avio­eh­don laa­ti­mi­nen oli­si­kin näissä ti­lan­teissa eri­tyi­sen suo­si­tel­ta­vaa, ettei mah­dol­li­sesta erosta ai­heudu on­gel­mia muille yh­tiö­mie­hille. Yleensä yh­tiö­so­pi­muk­sessa tätä edel­ly­te­tään­kin.

💡 Avio­eh­dosta so­pi­mi­nen on jär­ke­vää myös siksi, että osi­tuk­sesta ai­heu­tu­vat on­gel­mat yri­tys­toi­min­nalle voivat oi­keut­taa muut yh­tiö­mie­het lu­nas­ta­maan yh­tiö­osuu­tesi, tai vaa­ti­maan yhtiön pur­ka­mista. Myös nämä yk­si­tyis­koh­dat riip­pu­vat so­vi­tusta yh­tiö­so­pi­muk­sesta.

3. Osa­keyh­tiö

Osa­keyh­tiön osalta ta­sin­gon mak­sa­mista vai­keut­taa se, ettei osa­keyh­tiön va­ral­li­suutta voi hyö­dyn­tää va­paasti ta­sin­gon mak­sa­mi­seksi. Osa­keyh­tiön varat ovat ni­mit­täin sen omis­ta­jista eril­li­set, ja sen va­ro­jen jaossa täytyy nou­dat­taa osa­keyh­tiö­la­kia.

Voit kui­ten­kin nostaa osa­keyh­tiöstä varoja ta­sin­gon maksua varten esi­mer­kiksi osin­kona. Tämä edel­lyt­tää kui­ten­kin sitä, että yri­tyk­sellä on ja­ko­kel­poi­sia varoja, eikä jako vaa­ranna yhtiön mak­su­ky­kyi­syyttä. Voit myös ottaa yh­tiöltä lainaa.

Va­ro­jen nos­ta­mi­seen osa­keyh­tiöstä liit­tyy myös monia ve­ro­tuk­sel­li­sia seik­koja, jotka kan­nat­taa sel­vit­tää huo­lel­li­sesti ennen va­ro­jen nos­ta­mista.

Jos osi­tet­ta­vaan omai­suu­teen kuuluu osa­keyh­tiö, voi osa­kas­so­pi­mus vai­kut­taa osi­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen. Osa­kas­so­pi­mus on yhtiön omis­ta­jien kes­ki­näi­nen so­pi­mus omis­ta­jien vä­li­sistä vel­voit­teista.

Osa­kas­so­pi­muk­sessa voi­daan sopia esi­mer­kiksi osak­kei­den lu­nas­tusoi­keu­desta omis­ta­jan­vaih­dos­ti­lan­teissa: jos osa yhtiön osak­keista olisi siis siir­ty­mässä ex-puo­li­solle, tai jos osak­keita jou­dut­tai­siin myy­mään, voi muilla yhtiön osak­kee­no­mis­ta­jilla olla oikeus lu­nas­taa nämä osak­keet it­sel­leen so­vi­tulla hin­nalla.

💡 Lu­nas­tus­lausek­kei­den ole­mas­saolo kan­nat­taa siis sel­vit­tää hy­vissä ajoin, sillä tämä voi vai­kut­taa osak­kei­den ra­haksi muut­ta­mi­seen.

Miten yri­tyk­sen hinta mää­räy­tyy?

Jos avio­eh­toa ei ole, täytyy yri­tyk­sen arvo mää­rit­tää, koska se kuuluu puo­li­soi­den jaet­ta­vaan omai­suu­teen. Ar­von­mää­ri­tys on hyvin ta­paus­koh­taista, koska yri­tyk­sen arvo riip­puu mo­nista eri te­ki­jöistä.

Ar­von­mää­ri­tyk­sen li­säksi yri­tys­ten ar­vos­ta­mi­sessa voi­daan käyt­tää useita eri me­ne­tel­miä tai näiden yh­dis­tel­miä. Yri­tyk­sen arvo voi pe­rus­tua esi­mer­kiksi sen ar­vioi­tui­hin tu­le­viin voit­toi­hin, tai sen va­ral­li­suu­teen.

Jos osi­tuk­sesta pääs­tään sopuun, voitte sopia yri­tyk­sen ar­vosta en­ti­sen puo­li­sosi kanssa. Teidän kan­nat­taa käyt­tää esi­mer­kiksi asian­tun­ti­joi­den apua, jotka voivat auttaa arvon mää­rit­tä­mi­sessä.

💡 Mikäli ette kui­ten­kaan pääse sopuun yri­tyk­sen ar­vosta, täytyy ositus tehdä toi­mi­tuso­si­tuk­sena, josta vastaa pe­sän­ja­kaja. Pe­sän­ja­ka­jaa täytyy hakea erik­seen tuo­miois­tui­melta.

Vältä pahin mah­dol­li­nen: ositus ja yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­nen

Ositus voi olla yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­sen kan­nalta pa­him­mil­laan hyvin tu­hoisa. Tämä johtuu siitä, että osi­tuk­sen seu­rauk­sena voit joutua myy­mään yri­tyk­sen omai­suutta, jos ta­sin­gon mak­sa­mi­nen sitä vaatii.

Yri­tyk­sellä voi olla esi­mer­kiksi kiin­teis­töjä tai muuta mer­kit­tä­vää omai­suutta, jonka arvo on suuri. Tämä lisää riskiä siitä, että varoja ta­sin­gon mak­sa­mi­seen ei löydy ilman täl­lai­sen omai­suu­den myy­mistä.

Yri­tys­toi­min­nan jat­ka­mi­nen voi olla näiden pak­ko­myyn­tien jäl­keen hyvin vai­keaa tai jopa mah­do­tonta. Pa­him­mil­laan osi­tuk­sesta ai­heu­tu­vat on­gel­mat voivat siis johtaa kon­kurs­siin. Jos yri­tys­toi­min­nassa on muita os­a­puo­lia, voivat esi­mer­kiksi lu­nas­tus­lausek­keet johtaa myös siihen, että me­ne­tät yri­tyk­sesi omis­tuk­sen pilk­ka­hin­taan.

Ta­lou­del­lis­ten vai­keuk­sien li­säksi on hyvä huo­mioida myös osi­tuk­sesta ai­heu­tuva vaiva ja stressi, joka voi niin ikään hai­tata yri­tys­toi­min­taa. Tämän vuoksi avio­eroon oli­si­kin tärkeä va­rau­tua avio­eh­dolla, jos har­joi­tat yri­tys­toi­min­taa.

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Avio­eh­don voi laatia myös juuri ennen eroa

Hel­poin ja ennen kaik­kea yk­sin­ker­tai­sin tapa huo­leh­tia siitä, ettei ositus hait­taa yri­tys­toi­min­nan har­joit­ta­mista, on rajata yritys avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Tämä on eri­tyi­sen jär­ke­vää sil­loin, kun mo­lem­mat puo­li­soista ovat yrit­tä­jiä, ja heillä on omat yri­tyk­sensä.

Mikäli pää­sette siis tästä asiasta sopuun, kan­nat­taa yri­tys­toi­minta eh­dot­to­masti sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle.

Avio­eh­don voi tehdä mil­loin vain avio­lii­ton aikana, myös juuri ennen avio­eron ha­ke­mista. Mikäli avio­ero on siis ajan­koh­tai­nen eikä avio­eh­toa ole, ei tämä estä avio­eh­dosta so­pi­mista.