Äk­ten­skaps­för­ord och hus­djur

Hund lägger i gräss
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 1 minuter
Dela artikeln
Vem ska har egen­dom för deras katt eller hund om ni skil­jer? I äk­ten­skaps­för­ord ni ska avtal de här saker också.

Visste du att ni kan på för­hand i ett äk­ten­skaps­för­ord skriva att hus­djur ska vara en­skild egen­dom?

Sä­ker­ställ att din make inte får ditt hus­djur vid en skils­mäs­sa

Om ni skil­jer er ska all er egen­dom delas lika. Oav­sett vem som köpt egen­do­men eller om ni hade egen­do­men före ni gifte er. Det gäller inte för era barn, men nog för hus­djur.

Hus­djur anses näm­li­gen vara "saker" och vid en skils­mäs­sa ska de be­hand­las på samma sätt som om det var en bil, båt eller hus.

Hus­djur ska ingå i en bo­del­ning även om du hade ditt hus­djur redan före ni gifte er.

För de flesta låter detta jätte hemskt. Inte kan väll Molly och Sigge delas hur som helst. Men det en bra sak att hus­djur anses vara lös egen­dom.

Ni kan på för­hand i ett äk­ten­skaps­för­ord skriva att Molly, Char­lie och Stampe ska vara en­skild egen­dom. Det be­ty­der om ni skil­jer er ska ditt hus­djur inte ingå i en bo­del­ning och du kan sä­ker­stäl­la att din make inte får ditt hus­djur.

Skriv ett äk­ten­skaps­för­ord om du vill vara säker på att dina älsk­ling­ar stan­nar hos dig!

Äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos online

Ni kan välja att skriva äk­ten­skaps­för­ord själv, utgå från en mall eller med hjälp av en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst.

Tra­di­tio­nellt har makar tving­a­ts boka in ett möte med en jurist. Det tar ändå både lång tid och kostar mycket.

En gratis mall är det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet – men också ganska osäker. Tyvärr är en mall aldrig an­pas­sad för varje en­skilt par och det mot­sva­rar sällan det som ma­kar­na för­vän­tar sig.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och sedan upp­rät­tas ett förord som är ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sat för just er.

Aatos tjänst kostar 699 kr och då får ni äk­ten­skaps­för­ord, hjälp av våra ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och an­vis­ning­ar för hur det re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Före be­tal­ning­en kan ni prova på tjäns­ten gratis och se in­ne­hål­ler i äk­ten­skaps­för­or­det.

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!